Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 2-го курсуСкачати 366.7 Kb.
Дата конвертації04.12.2016
Розмір366.7 Kb.
ТипРобоча програмаМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з

навчально-методичної та

наукової роботи НАВС

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй

16 жовтня 2013 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

для напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

для студентів 2-го курсу

Київ - 2013 рік

Робоча програма «Адміністративний процес» для студентів Навчально-наукового інституту права та психології

за напрямом підготовки правознавство 30 серпня 2013 року- 36 с.

Розробники: РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Грянка Г.В. к.ю.н., доцент, професор кафедри.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ
Протокол від 30 серпня 2013 року № 1
Завідувач кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС
Н.І. Мозоль

16 жовтня 2013 року


Схвалено Науково-методичною радою НАВС


Протокол від 16 жовтня 2013 року № 3
16 жовтня 2013 року Голова Чернєй В.В.

 Грянка Г.В., 2013 рік

 НАВС, 2013 рік


        1. Опис навчальної дисципліни
Найменування

показниківГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів 2


Галузь знань

0304 «право»


денна форма навчання

Нормативна

Модулів – 2

Рік підготовки:

2013-й - 2014-й

Змістових модулів – 2

Семестр

Напрям підготовки

«Правознавство»

6.030401


3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання реферат

Лекції

12

Практичні, семінарські

Загальна кількість годин - 72

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


24

Самостійна робота

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36

самостійної роботи студента - 36


36

Вид контролю: залікПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і

індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36/36
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни «Адміністративний процес»є надання знань, умінь, здатностей:
ЗНАТИ:

- сутність адміністративного процесу;

- елементи та ознаки адміністративного процесу;

- мету, завдання, функції та принципи адміністративного процесу;

- функції, компетенцію та повноваження суб’єктів адміністративного процесу;

- правові акти що регулюють адміністративний процес;

- специфіку адміністративно-процесуальних норм та відносин;

- особливості здійснення окремих видів юрисдикційних (в справах про адміністративні проступки, по скаргам громадян та ін.) та неюрисдикційних (нормотворчі, правозастосовчі, установчі та ін.) проваджень.


УМІТИ:

- вірно визначати мету та завдання адміністративного процесу та його окремих проваджень;

- застосовувати правові акти у сфері адміністративного процесу та спрямовувати свою діяльність у відповідності до їх вимог;

правильно застосовувати нормативні адміністративно-процесуальні акти до конкретних правових ситуацій при виконанні службових обов’язків;

- дискутувати, аргументовано обстоювати свої думки та переконання, правильно оцінювати, вибирати та аналізувати інформацію з різних джерел, робити правильні та обґрунтовані висновки;

- використовувати знання про статус, функції, компетенцію та повноваження суб’єктів адміністративного процесу та особливості окремих проваджень.
Таким чином, основним завданням курсу «Адміністративний процес» є засвоєння студентами основних категорій адміністративного процесу, механізмів адміністративно-правового забезпечення прав, свобод, обов'язків громадян у сфері публічного управління, знайомства з основними положеннями найпоширеніших видів проваджень адміністративного процесу.
Основні загальнокультурні та професійні компетенції

В результаті вивчення дисципліни «Адміністративний процес» бакалаври повинні бути здатними до вирішення професійних завдань діяльності, пов’язаних з правильним застосовуванням нормативно адміністративно-процесуальних актів до конкретних правових ситуацій при виконанні службових обов’язків, ефективністю забезпеченням прав і свобод людини і громадянина під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції з адміністративно-процесуального права:


Загальнокультурні компетенції.

 • здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів в своїй діяльності;

 • володіння основними поняттями і категоріями адміністративного процесу;

Професійні компетенції.

в практичній юридичній діяльності:

 • використовувати знання з адміністративно-процесуального права в юридичній практиці;

 • відслідковувати зв’язки норм адміністративно-процесуального права з нормами інших галузей права;

 • в межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм адміністративно-процесуального права;

 • в організаційно-управлінській діяльності:

 • використовувати знання про статус, функції, компетенцію та повноваження суб’єктів адміністративного процесу та особливості окремих проваджень.

 • застосовувати правові акти у сфері адміністративного процесу та спрямовувати свою діяльність у відповідності до їх вимог.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

- сутність адміністративного процесу;

- елементи та ознаки адміністративного процесу;

- мету, завдання, функції та принципи адміністративного процесу;

- функції, компетенцію та повноваження суб’єктів адміністративного процесу;

- правові акти що регулюють адміністративний процес;

- специфіку адміністративно-процесуальних норм та відносин;

- особливості здійснення окремих видів юрисдикційних (в справах про адміністративні проступки, по скаргам громадян та ін.) та неюрисдикційних (нормотворчі, правозастосовчі, установчі та ін.) проваджень.Вміти:

- вірно визначати мету та завдання адміністративного процесу та його окремих проваджень;

- застосовувати правові акти у сфері адміністративного процесу та спрямовувати свою діяльність у відповідності до їх вимог;

правильно застосовувати нормативні адміністративно-процесуальні акти до конкретних правових ситуацій при виконанні службових обов’язків;

- дискутувати, аргументовано обстоювати свої думки та переконання, правильно оцінювати, вибирати та аналізувати інформацію з різних джерел, робити правильні та обґрунтовані висновки;

- використовувати знання про статус, функції, компетенцію та повноваження суб’єктів адміністративного процесу та особливості окремих проваджень.


 1. Програма навчальної дисципліни


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 1

ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ. ПРОВАДЖЕННЯ В ПУБЛІНОМУ УПРАВЛІННІ.
Тема 1.1 Зміст адміністративного процесу.
Поняття адміністративного процесу. Адміністративний процес і предмет адміністративного права. Зміст та загальні риси адміністративного процесу. Вузький та широкий підхід до розуміння сутності адміністративного процесу. Принципи та структура адміністративного процесу. Поняття адміністративного провадження та його структура. Види адміністративних проваджень. Положення Концепції адміністративної реформи в Україні щодо адміністративного процесу.

Професійна складова. Оволодіння правовою культурою мислення, здатністю до узагальнення та аналізу, сприйняття інформації щодо змісту адміністративного процесу його принципів, поняття та видів адміністративних проваджень.
Тема 1.2 Суб’єкти адміністративного процесу.

Поняття суб’єкта адміністративного процесу. Класифікація суб’єктів адміністративного процесу. Особливості адміністративної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб, державних службовців (службовців органів місцевого самоврядування) та посадових осіб, що наділені адміністративно-процесуальними правами та обов’язками (адміністративно-процесуальна правоздатність, адміністративно-процесуальна дієздатність). Загальна характеристика адміністративно-процесуальної правосуб’єктності інших суб’єктів адміністративного процесу. Розмежування понять «суб’єкт» та «учасник» адміністративного процесу.Професійна складова. Засвоєння поняття та класифікацію суб’єктів адміністративного процесу. Розуміння особливості адміністративної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб, державних службовців (службовців органів місцевого самоврядування) та посадових осіб.
Тема 1.3 Нормотворчі провадження.

Поняття нормотворчих адміністративних проваджень. Стадії нормотворчих проваджень та їх загальна характеристика. Класифікація нормотворчих проваджень. Поняття та види актів публічного адміністрування. Особливості провадження з ухвалення нормативних актів управління. Провадження з ухвалення індивідуальних актів управління. Оскарження рішень за нормотворчими провадженнями.Професійна складова. Розуміти поняття та стадії нормотворчих проваджень, уміти їх охарактеризувати та класифікувати. Засвоїти види актів публічного адміністрування.

Тема 1.4 Контрольно-наглядові провадження

Поняття «контролю» та «нагляду» як основних способів забезпечення законності та дисципліни в сфері публічного управління. Відмінність понять «контроль» та «нагляд». Контрольно-наглядова діяльність як різновид адміністративно-процесуальної діяльності. Повноваження суб’єктів публічної адміністрації по здійсненню контрольно-наглядової діяльності. Провадження по здійсненню нагляду органами прокуратури.Професійна складова. Знати відмінність понять «контроль» та «нагляд». Засвоїти повноваження суб’єктів публічної адміністрації по здійсненню контрольно-наглядової діяльності та особливості провадження по здійсненню нагляду органами прокуратури.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ПровАдження за зверненнями Фізичних та Юридичних осіб
Тема 2.1 Дозвільно-реєстраційні провадження
Поняття та види дозвільно-реєстраційних проваджень. Поняття адміністративної послуги та види. Особливості провадження по видачі дозволів на зброю. Реєстрація транспортних засобів як різновид діяльності суб’єктів публічної діяльності по наданню адміністративних послуг. Провадження по реєстраційному обліку фізичних осіб та їх документування. Поняття паспортної системи.

Поняття та правова основа ліцензійних проваджень. Поняття та види ліцензій. Стадії ліцензійних проваджень. Повноваження суб’єктів публічної адміністрації по видачі ліцензій. Ліцензійні провадження в діяльності ОВС. Оскарження рішень за ліцензійними провадженнями.Професійна складова. Засвоїти види дозвільно-реєстраційних проваджень та адміністративних послуг. Знати повноваження суб’єктів публічної адміністрації щодо їх правового статусу по здійсненню дозвільно-реєстраційних проваджень.
Тема 2.2 Провадження по розгляду звернень громадян
Конституційне забезпечення громадян на звернення. Поняття провадження по зверненням громадян. Місце провадження по зверненням громадян в адміністративному процесі. Правові основи провадження по зверненням громадян. Термін розгляду звернень громадян. Форми та види звернень громадян. Вимоги до звернення. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню. Стадії провадження за зверненнями громадян. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян.

Поняття та види адміністративного оскарження. Оскарження в адміністративному порядку. Термін подання скарги. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені. Судове оскарження дій та рішень суб’єктів владних повноважень. Адміністративна юстиція як форма судового захисту прав і свобод людини й громадянина у сфері виконавчої влади. Функції та повноваження адміністративних судів. Види провадження в адміністративних судах. Предмет оскарження в адміністративних судах. Характеристика та види проваджень у справах про адміністративне оскарження.

Професійна складова. Опанування та застосування на практиці знань стосовно сутності та видів звернень громадян та конституційні права на їх звернення.
4. Структура залікового кредиту


№ п/п

Назва теми

Нормативний обсяг годин

Кількість годин по видах занять:

Всього годин з викладачем

з них:

Самостійна тт. індиві-дуальна робота

з них:

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульний контроль

Індивідуальна робота

Самостійна робота

Змістовий модуль №1. Поняття адміністративного процесу.

Провадження в публічному управлінні – 36 годин

1

Зміст адміністративного процесу

10

4

2

2

-


6

2

Суб’єкти адміністративного процесу

10

4

2

2

-


6

3

Нормотворчі провадження

10

4

2

2

-

6

4

Контрольно-наглядові провадження

12

6

2

2

-

2642

18

8

8

-

224

Змістовий модуль №2. Провадження за зверненням

фізичних та юридичних осіб – 36 годин

5

Дозвільно-реєстраційні провадження

14

8

2

2

4


6

6

Провадження по розгляду звернень громадян

16

10

2

2

4

2630

18

4

4

8

212

Всього годин

72

36

12

12

8

436

Форма підсумкового контролю – залік

5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Зміст адміністративного процесу

2

2

Суб’єкти адміністративного процесу

2

3

Нормотворчі провадження

2

4

Контрольно-наглядові провадження

2

5

Дозвільно-реєстраційні провадження

2

6

Провадження по розгляду звернень громадян

2
Разом

12


6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Дозвільно-реєстраційні провадження

4

2

Провадження по розгляду звернень громадян

4
Разом

8


7. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Зміст адміністративного процесу

6

2

Суб’єкти адміністративного процесу

6

3

Нормотворчі провадження

6

4

Контрольно-наглядові провадження

6

5

Дозвільно-реєстраційні провадження

6

6

Провадження по розгляду звернень громадян

6
Разом

36


8. Індивідуальні завдання

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Зміст адміністративного процесу
2

Суб’єкти адміністративного процесу
3

Нормотворчі провадження
4

Контрольно-наглядові провадження
5

Дозвільно-реєстраційні провадження
6

Провадження по розгляду звернень громадянРазом

9. Методи навчання
Бесіда передбачає використання попереднього досвіду студентів з адміністративного права України знань і на основі цього приведення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже наявних (вступна, поточна й підсумкова бесіди).

Лекція ― це метод, за допомогою якого педагог у словесній формі розкриває сутність наукових понять, явищ, процесів, логічно пов’язаних, об’єднаних загальною темою.

Роботи з книгою. Навчити студентів методів і засобів самостійної роботи з книгою: читання, переказу, виписування, складання плану, рецензування, конспектування, виготовлення таблиць, схем, графіків та ін.

Наочні методи передбачають насамперед використання демонстрації та ілюстрації.

Демонстрація ― це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у натурі, динаміці.

Ілюстрація ― метод навчання, за якого предмети і процеси розкриваються через їх символічне зображення (світлини, мультимедійні матеріали, схеми, графіки та ін.).

Практична робота спрямована на використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань.
10. Методи контролю
Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожної окремої теми модуля навчальної дисципліни Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями.

Конкретна кількість балів за роботу студентів під час семінарських та практичних занять визначається керівником заняття.

Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять студентами та їх успішності.Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану самостійну та модульну контрольну роботу.

Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових модулів. Протягом семестру студент має виконати та захистити реферат. По закінченню вивчення навчальної дисципліни студент складає семестровий залік.
11. Розподіл балів, які отримують студентиПоточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

100

15

15

15

20

15

20

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів.Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


12. Методичне забезпечення

Навчально-методичний комплекс з дисципліни, мультимедійні матеріали.


13. Рекомендована література

Нормативні джерела:

 1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2952-VI від 01.02.2011.

 2. Про державну службу: Закон України від 17.11.2011 // Відомості Верховної Ради України, 2012, № 26, ст.273.

 3. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 (З останніми змінами відповідно до Закону від 29.11.2012, підстава 5477-17) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №47. – Ст.256.

 4. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України (З останніми змінами відповідно до Закону № 2500-VI ( 2500-17 ) від 07.09.2010 // Урядовий кур’єр, 1999, 28 січня.

 5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст.170.

 6. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради, 1993, № 52, ст.490

 7. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 року // Урядовий кур'єр вiд 15.02.2011 - № 28.

 8. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. // Офіційний вісник України. – 13 липня 2001 р. – № 26. – Ст. 1151.

 9. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.

 10. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4572-17

 11. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року// Відомості Верховної Ради України від 22.10.2010 — 2010 р., № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45 /, стор. 1468, стаття 529

 12. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15.05.2003  // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

 13. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 48. – Ст.483.

 14. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 07.10.2010 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 9. – Ст.58.

 15. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011// Відомості Верховної Ради України від 07.10.2011 — 2011 р., № 40, стор. 1750, стаття 404.

 16. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 // Офіційний Вісник України. – 2000. – № 27 від 21 червня.

 17. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №4. – Ст. 20.

 18. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 // Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2006. — 35с. — (Серія "Закони України").

 19. Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001 р. – № 23. – Ст. 118.

 20. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

 21. Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 року № 3773-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 19-20. – Ст. 179.

 22. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 року // Відомості Верховної Ради України від 20.07.2007 — 2007 р., № 29, стор. 1001, стаття 389

 23. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII//[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12/print1360274571980059

 24. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994 // Відомості Верховної Ради України від 27.12.1994 — 1994 р., № 52, стаття 455

 25. Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності: Закон України від 23.02.2012 // Відомості Верховної Ради України від 07.12.2012 — 2012 р., № 49, стор. 2164, стаття 558

 26. Кодекс адміністративного судочинства України. (З останніми змінами відповідно до Закону № 5477-VI ( 5477-17 ) від 06.11.2012) // Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 136с.

 27. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Генеза, 2012. – 182 с.

 28. Деякі питання організації роботи щодо реалізації заходів з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Розпорядження Президента України від 23 грудня 2010 року № 1203/2010-рп // Офіційний вісник України вiд 04.01.2011 - 2010 р., № 100, стор. 22, стаття 3546.

 29. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 // Урядовий кур'єр вiд 14.12.2010 - № 234.

 30. Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 24 грудня 2010 року № 1199/2010 // Урядовий кур'єр вiд 05.01.2011 - № 1.

 31. Положення про Адміністрацію Президента України (З останніми змінами відповідно до Закону № 1081/2011 ( 1081/2011) від 29.11.2011). Офіційний вісник Президента України, 2010 р., № 13, стор. 40, стаття 468.

 32. Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади: Указ Президента України від 3 жовтня 1992 р. // Голос України. – 1992. – 8 жовтня.

 33. Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки: Указ президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011 // http://zakon.rada.gov.ua/

 34. Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування: Указ Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 // Офіційний вісник Президента України від 21.02.2008 — 2008 р., № 5, стор. 31, стаття 207

 35. Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання: наказ Мінекономрозвитку України від 12.01.2012 № 28 // Офіційний вісник України від 03.02.2012 — 2012 р., № 7, стор. 96, стаття 261, код акту 60164/2012

 36. Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 року № 322  // http://zakon.rada.gov.ua/.

 37. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/731-92-п

 38. Про затвердження Положення про дозвільну систему: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 576 // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/576-92п

 39. Про затвердження Інструкції з організації нормотворчої діяльності в Міністерстві внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 27 липня 2012 року № 649 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/788950

 40. Про затвердження Порядку розгляду звернень щодо продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства: Наказ МВС України від 23 серпня 2011 року № 601 // http://zakon.rada.gov.ua/

Доктринальні джерела:

 1. Авер’янов В. Б. Процесуальний аспект адміністративного права: особливості тлумачення / В. Б. Авер'янов // Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики [за заг. ред. Авер’янова В. Б.]. – К.: Факт, 2003. – С. 39-43.

 2. Авер'янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні / В.Б. Авер'янов ; НАН Укр. : Ін-т держави ім.Корецького. – К. : ІнЮре, 1997. – 48 с.

 3. Административно-процессуальное право: курс лекций / под ред. проф. И. Ш. Кисляханова. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2004. – 399 с.

 4. Адміністративна процедура та адміністративні послуги: Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Центр політико-правових реформ; [І. Б. Коліушко (відп.ред.), В. П. Тимощук (авт.-упоряд.)]. – К. : Факт, 2003. – 495 с.

 5. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: навч. посіб. / Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвська, Р. В. Сінєльнік, І. О. Сквірський; [за заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської]. – К.: Істина, 2007. – 152 с.

 6. Адміністративна юстиція: проблеми теорії і практики: Настільна книга судді /за заг.ред. О.М. Пасенюка. – К.: Істина, 2007. – 608 c.

 7. Адміністративне право : підручник / [Ю. П. Битяк та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. П. Битяка [та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2010. – 624 с.

 8. Адміністративне право в сучасному вимірі: Матеріали IV наук.-практ.семінару / Київ. нац. ун-т внутр. справ. Каф. адміністратив. права і процесу ; ред. кол.: В. К. Колпаков (голова) [та ін.]. - К. : [б. в.], 2010. – 208 с.

 9. Адміністративне право України : підручник для юридичних вузів і фак. / Ю. П. Битяк, В. В. Богуцький, В. М. Гаращук та ін . ; за ред. Ю. П. Битяка. – X., 2000. – 520 с.

 10. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття) : монографія / Галунько В. В. [та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В. В. Галунька ; Херсон. юрид. ін-т Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Херсон : Херсонська міська друкарня, 2010. – 378 с.

 11. Адміністративне право України. Т. 1:Загальне адміністративне право [навчальний посібник] : [у 2-х томах] / [Галунько В. В. та ін. ; за заг. ред. В. В. Галунька]. – Херсон : ПАТ «Херсонська міська друкарня», 2011. – 320 с.

 12. Адміністративне право України: Навчальний посібник / За ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007. – 216 с.

 13. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підруч. / Одеська національна юридична академія / С. В. Ківалов (ред.). – О.: Юридична література, 2007. – 312 с.

 14. Адміністративне судочинство: підручник / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К.: Істина, 2009. – 344 с.

 15. Адміністративні послуги місцевих органів державної виконавчої влади / А. О. Чемерис, М. Д. Лесечко, А. В. Ліпенцев, А. О. Каляєв, В. М. Ципук – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 148 с.

 16. Адміністративно-правовий захист прав громадян : навч.-метод. посіб. / [К. К. Афанасьєв та ін.] ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 279 с.

 17. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. / За ред. О. В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 416 с.

 18. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні / За ред. В. В. Кравченка, М. О. Баймуратова, О. В. Батанова. – К.: Атіка, 2007. – 864 с.

 19. Алфьоров С. М. Адміністративно-правова діяльність щодо протидії корупції в органах внутрішніх справ : монографія / С. М. Алфьоров. – Х. : Золота миля, 2011. – 372 с.

 20. Андрійко О. Ф. Державний контроль у сфері виконавчої влади / О. Ф. Андрійко. – К., 1999. – 45 с.

 21. Анпілогов О. В. Захист прав та свобод громадянина прокурором в адміністративному судочинстві: монографія / О. В. Анпілогов. – К.: Ін Юре, 2008. – 167 с.

 22. Афанасьєв К. К. Адміністративні послуги : навч. посіб. / К. К. Афанасьєв ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – 175 с.

 23. Баб’як А. В. Процесуальні строки а адміністративному процесі: процедурні та юрисдикційні провадження: Монографія / А. В. Баб’як. – Львів: Каменяр, 2006. – 192 с.

 24. Бандурка О. М. Адміністративний процес : підручник для ВНЗ / О. М. Бандурка, М. М. Тищенко. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 286 с.

 25. Бевзенко В. М. Адміністративні суди України: навч. посіб. / В. М. Бевзенко. – К.: Алерта; КНТ, 2006. – 271 с.

 26. Берлач Н. А. Адміністративно-правові засади формування органічного напряму у сільському господарстві України : монографія / Н. А. Берлач ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К. : Новая Идеология, 2010. – 398 с.

 27. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади. – Х.: Право, 2005. – 304 с.

 28. Білоусов Ю. В. Виконавче провадження: Навч. Посібник / Ю. В. Білоусов. – К. : Прецедент, 2005. – 188 с.

 29. Бергман В. Административно-процессуальное право Германии (Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland) / Вильфрид Бергман. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 288с.

 30. Богуцький В. В. Провадження у справах про адміністративні правопорушення [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Богуцький, В. В. Богуцька, В. В. Мартиновський. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Х. : ФІНН, 2011. – 200 с.

 31. Бондаренко Б. В. Оформлення прибудинкової території [Текст] : практ. посіб. для ОСББ / Б. В. Бондаренко, М. В. Мазур ; Східноукр. центр громад. ініціатив. – Луганськ : Рєзніков В. С., 2011. – 104 с.

 32. Бородін І. Л. Адміністративно-юрисдикційний процес: Монографія / І. Л. Бородін. – К.: Алеута, 2007. – 184 с.

 33. Бринцева Л. В. Адміністративний порядок вирішення адміністративно-правових спорів: загальна характеристика та шляхи удосконалення [Текст] : монографія / Л. В. Бринцева. – Х. : ФІНН, 2011. - 119 с.

 34. Буркацький Л. К. Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: Коментарі, позовні заяви, заяви, скарги: навч. посіб. / Л. К. Буркацький; Академія адвокатури України. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 287 с.

 35. Вплив Європейського Союзу на національне адміністративне судочинство [Текст]. – Einfluss der Europäischen Union auf die Nationale Erwaltungsgerichtsbarkeit : матеріали наук.-практ. конф., 25-26 трав. 2011 р. / [упоряд. С. О. Осятинський] ; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Нім. служба акад. обмінів, Ун-т ім. Георга-Августа м. Гьотінген. - Х. : ХНУВС, 2012. – 148 с.

 36. Гнатюк С. С. Провадження в справах про адміністративні проступки: проблемні питання структури [Текст] : монографія / С. С. Гнатюк ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л. : ЛьвДУВС, 2012. – 155 с.

 37. Голосніченко І. П. Адміністративний процес: навч. посіб. / І. П. Голосніченко, М. Ф. Стахурський. – К.: ГАН, 2003. – 256 с.

 38. Горбунова Л. М. Принцип законності у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади: Монографія / Л. М. Горбунова. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 240 c.

 39. Громадські організації та органи державного управління: питання взаємовідносин / Н. Р. Нижник (заг.ред.). – Хмельницький : ХУУП, 2007. – 236 c.

 40. Демин А. А. Административный процесс в развивающихся странах: учеб. пособ. / А. А. Демин. – М.: Изд-во УДН, 1987. – 84 с.

 41. Демин А. Понятие административного процесса и кодификация административно-процессуального законодательства Российской Федерации / А. Демин // Государство и право. – М.: Наука, 2000, № 11. – С. 5-12.

 42. Демократичні засади державного управління та адміністративне право : монографія / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; за заг. ред. В. Б. Авер'янова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Юридична думка, 2010. – 495 с.

 43. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е. Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

 44. Дугенец А. С. Административно-юрисдикционный процесс: монография / А. С. Дугенец. – М.: ВНИИ МВД России, 2003. – 274 с.

 45. Женетль С. 3. Административные процедуры в ракурсе административных реформ: монография / С. З. Женетль. – М.: КноРус, 2008. – 240 с.

 46. Женетль С. 3. Теоретические проблемы административного процесса в условиях административной реформы / С. 3. Женетль. – М.: Изд-во МГУПИ, 2008. – 168 с.

 47. Завальна Ж. В. Концептуальні засади договірного регулювання адміністративно-правових відносин : монографія / Ж. В. Завальна. – Суми : Мрія, 2010. – 360 с.

 48. Зарубіжний досвід публічного адміністрування : метод. рек. / [Н. М. Мельтюхова та ін. ; за заг. ред. Н. М. Мельтюхової] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харк. регіон. ін-т держ. упр. - К. : [НАДУ], 2010. – 27 с.

 49. Каблов Д. С. Адміністративно-правовий статус членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону : монографія / Д. С. Каблов ; Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. – 170 с.

 50. Картузова І. О. Адміністративно-процедурне право : навч.-метод. посіб. / I. О. Картузова, А. Ю. Осадчий. – О. : Юрид. літ., 2008. – 288 с.

 51. Кісіль З. Р. Адміністративне право : навч. посіб. / З. Р. Кісіль, Р. В. Кісіль. – К. : Правова єдність, 2011. – 695 с.

 52. Коломоєць Т. О. Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності професійних правничих громадських організацій в Україні : монографія / Т. О. Коломоєць, М. Ю. Віхляєв ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОН України. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2010. – 286 с.

 53. Коломоєць Т. О. Прокурор в адміністративно-юрисдикційних провадженнях: питання теорії та практики [Текст] : монографія / Т. О. Коломоєць, О. В. Шемякін ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2012. – 219 с.

 54. Коломоєць Т. О. Тлумачення актів адміністративного законодавства : монографія / Т. О. Коломоєць, О. І. Костенко ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОН України . – Запоріжжя : [Запоріз. нац. ун-т], 2011. – 200 с.

 55. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): Навчальний посібник / В. К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.

 56. Колпаков В. К. Адміністративна юстиція: перспективи розвитку / В. К. Колпаков // Взаємодія громадян та правоохоронних органів в контексті формування правової держави: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції 15 травня 2008р. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С. 157-161.

 57. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник / В. К. Колпаков О. В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

 58. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктна законотворчість: поняття і функції / В. К. Колпаков // Право України. – 2002. – № 6. – С. 25-33.

 59. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний процес [Текст] : навч. посіб. / Колпаков В. К., Гордєєв В. В. – Х. : Харків юридичний, 2012. – 227 с.

 60. Колпаков В. К. Предмет адміністративного права: сучасний вимір / В. К. Колпаков // Юридична Україна. – 2008. – № 3. – С. 33-38.

 61. Колпаков В. К. Структура адміністративно-деліктного процесу / В. К. Колпаков // Юридична Україна. – 2005. – № 4. – С. 23-30.

 62. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : навч. посіб. /А. Т. Комзюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с.

 63. Кривенко В. В. Процесуальні особливості судового розгляду адміністративних спорів щодо порушень виборчого законодавства / Інститут прикладних гуманітарних досліджень / В. В. Кривенко, І. Л. Самсін, В. Л. Маринченко, О. Н. Панченко, М. І. Смокович. – Х., 2006. – 352 с.

 64. Кузніченко С. О. Надзвичайні адміністративно-правові режими : монографія / С. О. Кузніченко; Крим. юрид. ін-т Одес. держ. ун-ту внутр. справ. – Сімф. : Кримнавчпеддержвидав, 2010. – 272 с.

 65. Кузьменко О. В Адміністративно-процесуальне право України : підручник / О. В. Кузьменко, Т. О. Гуржій ; за заг. ред. О. В. Кузьменко . – К. : Атіка, 2007. – 416 с.

 66. Кузьменко О. В. Адміністративна юстиція в Україні: Навчальний посібник / О. В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 156 с.

 67. Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу [Текст] : навч. посіб. / О. В. Кузьменко ; Нац. акад. внутр. справ. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 207 с.

 68. Кузьменко О. В. Норми адміністративно-процесуального права: теоретичний аспект / О. В. Кузьменко //Юридична Україна – 2005. – №11. – С.14-17.

 69. Кузьменко О. В. Процесуальні категорії адміністративного права: Монографія / О. В. Кузьменко. – Львів: Атлас, 2004. – 232 с.

 70. Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу : монографія / О. В. Кузьменко. – К. : Атіка, 2005. – 352 с.

 71. Кучабський О. Г. Адміністративно-територіальна організація України: теорія, методологія, механізми становлення : монографія / О. Г. Кучабський ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 315 с.

 72. Лазур Я. В. Забезпечення прав і свобод громадян України у сфері публічного управління: адміністративно-правовий механізм : монографія / Я. В. Лазур ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К. : Четверта хвиля, 2010. – 283 с.

 73. Личенко І. О. Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. О. Личенко. – Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – 159 с.

 74. Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права / Е. Г. Лукьянова. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 240 с.

 75. Ляхович У. І. Адміністративно-правовий статус державного службовця: організаційно-правові засади реалізації : монографія / У. І. Ляхович. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. – 129 с.

 76. Мельник I. Проблема термінології в нотаріальному процесуальному праві / І. Мельник // Право України. – 2005. – № 9. – С. 99-102.

 77. Мельник Р. С. Система адміністративного права України : монографія / Р. С. Мельник. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. – 398 с.

 78. Методологічні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні: соціально-економічні аспекти : [монографія] / [Б. М. Данилишин та ін.] ; за ред. акад. НАН України Б. М. Данилишина ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – К. : Основа, 2011. – 149 с.

 79. Миколенко А. И. Административный процесс и административная ответственность: учеб. пособ. / А. И. Миколенко. - 3-е изд., перераб. и доп. – X.: Одиссей, 2007. – 360 с.

 80. Миколенко О. І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні: навч. посіб. / О. І. Миколенко. – X.: Одіссей, 2010. – 368 с.

 81. Миколенко О. І. Загальні методи наукового пізнання та науки адміністративного процедурного права / О. І. Миколенко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: зб. наук, праць. – 2009. – Т. 12 (Випуск 25). – Ч. 2. – С. 52-59.

 82. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права: монографія / О. І. Миколенко. – X.: Бурун Книга, 2010. – 336 с.

 83. Ніколаєнко Н. О. Адміністративний ресурс: політико-правові проблеми протидії в сучасній політичній практиці : монографія / Н. О. Ніколаєнко ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : МНУ, 2011. – 392 с.

 84. Обрусна С. Ю. Адміністративно-правові засади судової реформи в Україні: теорія, історія, сучасність : монографія / С. Ю. Обрусна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2010. – 304 с.

 85. Омельченко А. Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Укаїни : монографія / А. Омельченко. – К. : КНЕУ, 2011. – 309 с.

 86. Ониськів М. М. Організаційно-правові питання адміністративної реформи в Україні : монографія / М. М. Ониськів ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Юридична думка, 2010. – 195 с.

 87. Основи адміністративного судочинства в Україні: навч. посіб. для юр. факультетів та юр. клінік /За заг. редакцією Александрової Н. В., Куйбіди Р. О. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНТ, 2009. – 248 с.

 88. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навчальний посібник. / Рябченко О. П., Бутенко В. І., Ясинюк М. М., Лічман Л. Г., Погребний С. О. – Суми: “МакДен”, 2008. – 200 с.

 89. Перевірки і штрафи: як захистити свої інтереси [Текст] : практ. керівництво. – Д. : Баланс-Клуб, 2012. – 111 с.

 90. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник / В. Г. Перепелюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 367 с.

 91. Писаренко Н. Б. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення) [Текст] : монографія / Н. Б. Писаренко, В. А. Сьоміна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - 2-ге вид., зі зінами та допов. – Х. : Право, 2012. – 135 с.

 92. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту: монографія / В. Б. Авер'янов (заг.ред.). – Д. : Ліра, 2008. – 585 c.

 93. Прудиус Л. В. Оцінка якості надання адміністративних послуг: теоретико-методологічний підхід : наук. розробка / Л. В. Прудиус ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Каф. права і законотворч. процесу . – К. : [НАДУ], 2010. – 37 с.

 94. Публічна адміністрація в Україні: становлення та розвиток : [монографія] / [Алексєєв В. М. та ін. ; за заг. ред. Толстоухова А. В., Нижник Н. Р., Гончарук Н. Т.] ; Серкретаріат Каб. Міністрів України. – Д. : Монолит, 2010. – 400 с.

 95. Саєнко С. І. Процедури реалізації адміністративного нагляду міліції за особами, звільненими з місць позбавлення волі : [монографія] / С. І. Саєнко, П. П. Фомін ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 247 с.

 96. Скірський І. В. Адміністративна відповідальність за порушення правил полювання та рибальства [Текст] : [монографія] / І. В. Скірський, І. І. Світлак, Т. І. Сухоребра. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 431 с.

 97. Створення системи управління якістю адміністративних та освітніх послуг: теорія та практика : матеріали наук.-практ. конф. (21 квіт. 2011 р., м. Луганськ) / ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; [редкол.: Клімочкіна О. М. та ін.]. - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2011. – 292 с.

 98. Тимощук В. П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії / В. П. Тимощук ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Центр політ.-прав. реформ. – К. : Конус-Ю, 2010. – 296 с.

 99. Трачук П. А. Адміністративно-правові засади реформування місцевої публічної влади в Україні : монографія / П. А. Трачук. – Ужгород : Ліра, 2011. – 335 с.

 100. Юридическая процессуальная форма. Теория и практика / Н. В. Виртук, В. М. 

Інтернет –ресурс:

1. htpp://student-lib.net/index

2. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

3. Офіційний сайт Президента України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://president.gov.ua4. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kmu.gov.ua

5. Офіційний сайт Національної академії внутрішніх справ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua
Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kzpd -> rabot progr
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни державне будівництво в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання адміністративних послуг для спеціальн ості 8
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни адміністративне судочинство за напрямом підготовки 030401
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни конституційна реформа в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права за напрямом підготовки «Правознавство» 030401

Скачати 366.7 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка