Робоча програма навчальної дисципліни аудитДата конвертації09.11.2017
Розмір0.73 Mb.
ТипРобоча програмаМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. декана

______________________доц. А.В. Стасишин

«_____»_________________2016 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АУДИТ

(назва навчальної дисципліни)

галузь знань : 0305 «Економіка та підприємництво»

(шифр і назва галузі знань)

спеціальність: 6.030509 «Облік і аудит»

(шифр і назва напряму підготовки)

Освітній ступінь: бакалавр

факультет управління фінансами та бізнесу

денна форма навчання


ЛЬВІВ 2016
ЛЬВІВ 2016
Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «АУДИТ» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит" денної форми навчання«30» серпня 2016 року - 23 с.

Розробник: Гончарук С.М. – доцент, к.е.н., доцент______

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)Робоча програма затверджена на засіданні кафедри обліку і аудиту
Протокол від «30» серпня 2016 р. № 1

Завідувач кафедри обліку і аудиту _______ Романів Є.М.

(підпис) (прізвище, ініціали)

«30» серпня 2016 року

© Гончарук С.М., 2016 рік

© ЛНУ імені Івана Франка, 2016 рік

Пояснювальна записка

Дисципліна “Аудит” належить до нормативних дисциплін, які повинні забезпечити професійну економічну освіту фахівців з напряму “Облік і аудит”. В процесі вивчення курсу студенти отримують теоретичні знання і практичні навички з аудиту, знайомляться з організацією аудиту в Україні, діяльністю Аудиторської палати України, професійних громадських аудиторських організацій, аудиторських фірм, визначають особливості аудиторської діяльності, професії аудитора та його ролі в нашій країні.

Навчальна дисципліна «Аудит» у навчальному процесі підготовки фахівців галузі знань «Економіка і підприємництво» займає провідне місце. Воно зумовлене значенням аудиту в процесі контролю за діяльністю підприємницьких структур та характером знань, що становлять його зміст.

Програма навчальної дисципліни орієнтована на досвіді аудиторської діяльності в Україні. При її підготовці використано досвід навчання спеціалістів у вищих навчальних закладах України та інших держав.

Навчальна дисципліна «Аудит» згідно з освітньо-професійною програмою вивчається студентами вищих навчальних закладів

Після вивчення навчальної дисципліни «Аудит» передбачений екзамен.Предмет навчальної дисципліни

Методологія і методика проведення аудиту.Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок проведення аудиту, виконання інших аудиторських видів послуг.

У процесі вивчення курсу перед студентами поставлені такі завдання:

1) засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як системи незалежного фінансового контролю;

2) опанування законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів;

3) набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надання аудиторських послуг, оформлення робочих документів аудитора.

Місце в структурно-логічній схемі напряму підготовки

Навчальна дисципліна «Аудит» є нормативною дисципліною підготовки бакалаврів з обліку і аудиту. Вона базується на знаннях, сформованих на вивченні таких дисциплін, як «Бухгалтерський облік», «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік ІІ», «Управлінський облік», «Звітність підприємств», «Інформаційні системи і технології обліку в та аудиті», «Облік і звітність в оподаткуванні».Вимоги до знань і умінь:

Вивчення навчальної дисципліни «Аудит» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, за якого він повинен:а)знати:

- суть, значення і завдання аудиту;

- види аудиту;

- предмет та об’єкти аудиту, відмінності зовнішнього і внутрішнього аудиту;

- організацію незалежного аудиту в Україні;

- створення і організацію роботи аудиторської фірми, її структуру. Аудиторські професійні організації. Атестацію аудиторів. Стандарти аудиту. Професійні організації аудиторів;

- загальнонаукові та специфічні методи і прийоми аудиту;

- аудиторські висновки та їх види. Вимоги до аудиторського висновку. Інші типи звітів аудитора.б)уміти:

- визначати критерії та ознаки оцінки аудитором фінансової (бухгалтерської) звіт­ності, аудиторську вибірку;

- застосовувати методику визначення аудиторського ризику;

- набути навички в оформленні аудиторських висновків та звітів;

- розробляти плани і програму аудиту;

- здійснювати процедури аудиту;

- оформляти робочі документи аудитора.

Опанування навчальної дисципліни «Аудит» повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:
Назва рівня сформованості вміння

Зміст критеріїв сформованості вміння

Репродуктивний

Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою

Алгоритмічний

Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язанні типових завдань і виробничих ситуацій

Творчий

Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій


Форми контролю: проміжний контроль, екзамен
ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Характеристика навчальної дисципліни

Шифр та назва галузі знань

0305 «Економіка та підприємництво»Освітній ступінь

«бакалавр»«Аудит» – нормативна навчальна дисципліна з блоку професійної та практичної підготовки

Курс: 4, семестр: 7,8.
Шифр та напрям підготовки

Кількість кредитів ECTS

Кількість годин за ОПП

Кількість аудиторних годин

ЛекціїПрактичні роботи і семінарські заняттяКонтрольна робота

Самостійна і індивідуальна робота


6.030509

"Облік і аудит"

4

120

59

25

32

2

61Кількість

тижневих годин

Кількість змістових модулів


Вид контролю

2/3


14


ПК, екзамен

Методи навчання

Лекції, практичні і семінарські заняття, розв’язування творчих завдань, робота в бібліотеці, робота в Інтернеті тощо


2. Тематичний план навчальної дисципліни

Аудит”


Тема 1. Сутність і предмет аудиту

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю

Тема 5. Планування аудиту

Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора

Тема 7. Аудит фінансової звітності

Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

Тема 9. Підсумковий контроль

Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту

Тема 11. Аудиторські послуги, їх об’єкти і суб’єкти

Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти

Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту
3. Зміст навчальної дисципліни

Аудит”Тема 1. Сутність і предмет аудиту

Виникнення і становлення аудиту, його суть і значення. Місце аудиту


в системі контролю, його мета і завдання. Види аудиту. Обов’язковий
та ініціативний аудит. Відмінності аудиту від інших видів контролю. Предмет і об’єкти аудиту. Інформаційне забезпечення аудиту.

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення
Закон України „Про аудиторську діяльність” та його сутність. Організація аудиту в Україні. Аудиторська палата України та її діяльність. Аудитор, його статус і сертифікація. Реєстр аудиторських фірм і аудиторів. Мета та основні принципи аудиту. Етичні принципи: об’єктивність, незалежність, конфіденційність, чесність, професійна поведінка. Зміст міжнародних стандартів аудиту. Характеристика Кодексу професійної етики аудиторів. Організація роботи аудиторської фірми.
Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання
Метод аудиторської діяльності. Загальнонаукові методичні прийоми. Характеристика власних методичних прийомів аудиторського контролю. Вибіркові прийоми аудиту. Основні завдання організації аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання. Напрямки аудиту фінансової звітності. Джерела інформації для аудиту. Загальний огляд фінансової звітності. Основні етапи аудиторської перевірки. Лист замовлення на здійснення аудиту і договір на його проведення.
Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю
Суть аудиторського ризику. Поняття властивого ризику. Поняття ризику контролю. Ризик невиявлення. Модель визначення аудиторського ризику. Помилки і шахрайство. Поняття про суттєвість та її оцінювання. Вивчення та оцінювання системи внутрішнього контролю. Комп’ютерне шахрайство: визначення та ознаки.

Тема 5. Планування аудиту
Процес проведення аудиту та його стадії. Аудиторські процедури, їх призначення та види. Робоча програма аудиторської перевірки. Планування роботи аудиторської фірми: стратегічне, поточне, оперативне. Порядок розробки плану і програми аудиторської перевірки.
Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
Поняття про аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до них. Основні процедури одержання доказів: перевірка, спостереження, опитування і підтвердження., підрахунок, аналітичні процедури. Оцінка якості роботи аудитора. Необхідність документування роботи аудитора. Мета і завдання документування аудиту. Вимоги до ведення робочих документів та їх класифікація. Порядок зберігання і використання робочих документів.

Тема 7. Аудит фінансової звітності
Якісні характеристики фінансової звітності та її користувачі. Основні процедури та методика перевірки обліку і фінансової звітності. Послідовність аудиторської перевірки звітності. Аудит активів і пасивів підприємства. Методика дослідження форм фінансової звітності. Аудит облікової політики. Аналіз стану та результатів діяльності підприємства при проведенні аудиту.
Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи
Аудиторська звітність та її склад. Суть і структура аудиторського висновку. Види аудиторських висновків та їх характеристика. Вимоги до складання аудиторських висновків. Порядок складання та подання аудиторських висноків. Інші підсумкові за наслідками аудиту.

Тема 9. Підсумковий контроль
Контроль якості аудиторських послуг. Елементи системи контролю якості на рівні аудиторської фірми. Суб’єкти та об’єкти контролю якості. Процедури забезпечення якості та їх документальне оформлення. Зовнішні перевірки якості аудиту. Події після дати балансу.


Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту
Рішення користувачів звітності за результатами аудиту. Контроль за виконанням прийнятих рішень. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності. Дисциплінарна комісія Аудиторської палати України та її діяльність.
Тема 11. Аудиторські послуги, їх об’єкти і суб’єкти
Поняття аудиторських послуг. Види аудиторських послуг, їх суб’єкти і об’єкти. МСА про аудиторські послуги. Умови надання та організація аудиторських послуг. Супутні послуги аудитора: огляд фінансових звітів, погоджені процедури та підготовка інформації. Консультативні послуги аудиторських фірм.
Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти
Суть і завдання внутрішнього аудиту та його місце в системі внутрішнього контролю. Об’єкти внутрішнього аудиту. Суб’єкти внутрішнього аудиту. Функції внутрішнього аудитора. Формування методології внутрішнього аудиту.
Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту
Організація внутрішнього аудиту на підприємстві. Організаційна модель внутрішнього аудиту. Методичні прийоми внутрішнього аудиту: прийоми та методи документального та фактичного контролю, економічного аналізу, методи та прийоми експертно-аудиторської діагностики. Аудит функціонування підприємства в зовнішньому середовищі.

Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту
Узагальнення результатів внутрішнього аудиту та аудиторські процедури. Підсумкові документи внутрішнього аудитора, їх зміст та значення. Розробка та реалізація системи заходів внутрішнього контролю. Складові діяльності з моніторингу заходів контролю.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-1V.

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

4. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квіт­­ня 1993 р. № 3125 – XII.

5. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів Аудиторська палата України, 2014.– 842с.

6.Положення з національної практики контролю якості 1 “Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг” (ПНПКЯ 1) затверджене рішенням АПУ від 27.09.2007 №184/4 зі змінами згідно рішення АПУ 30.06.2011 №232/9.

7.Інструкція щодо складання звітності за формою № 1 – аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги», затвердженою рішенням АПУ від 28.01.2010 р. № 210/12 (зі змінами, внесеними рішеннями АПУ від 23.12.2010 № 224/8 та від 02.10.2012 р. № 258/3).

8.Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Затверджено наказом МФУ від 07.12.2013 р. № 73.

9.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291.

10. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства. Затверджено наказом МФУ від 27.06.2013 р. № 635.

11. Адамс Р. Основи аудита. / Р.Адамс -М. ;Аудит, ЮНИТИ, 1995. –766с.

12.Андренко О. А. Конспект лекцій з дисципліни "Організація і методика
аудиту" (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, галузь знань - 0305
"Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит")
/ О. А. Андренко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. - 35 с.

13. Андреев В.Д. Практический аудит./ В.Д. Андреев – М. ; “ Економика ”, 1994. –204с.

14. Аренс Е.А. Аудит./ Аренс Е.А., Лоббек Дж.К. - М. ; Финанси и статисти­ка, 1995. –560с.

15.Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: [навчальний посібник] / П.Й. Атамас. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.

16. Білуха М.Т. Курс аудиту: [підручник]./ М.Т. Білуха – К. ; Вища школа, 2000. –769с.

17. Бутинець Ф.Ф. Аудит: [підручник для студентів спеціальності Облік і аудит]./ Ф.Ф. Бутинець – Житомир: ПП „Рута”, 2006. – 478с.

18. Гордієнко Н.І. Аудит, організація і методика: [навч. посіб.] /. Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Карпенко М.Ю. - Х.: ХНАМГ, 2007.- 486с.

19. Гончарук С.М. Глосарій з навчальної дисципліни «Аудит» : навч. посібник. / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В. – Львів : ЛДФА, 2013. – 97с.

20. Гончарук С. М. Словник з фінансового контролю [навч. посібник] / Гончарук С. М., Долбнєва Д. В., Приймак С. В., Романів Є. М. – Львів, ЛДФА, 2014. – 187с.,

21. Гончарук С.М. Збірник завдань і виробничих ситуацій з навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» : [навчально-методичний посібник] / С.М. Гончарук.– Львів :ЛДФА, 2015. – 94с

22. Гончарук С.М. Аудит : [навчально-методичний посібник] / Гончарук С.М., Долбнєва Д.В. – Львів : Ліга-Прес, 2015.– 338 с.

23. Гончарук Я.А. Аудит : [навч. посібник] /. Я.А.Гончарук, В.С. Рудницький – Київ : «Знання», 2007. –272с.

24. Давидов Г.М. Аудит: [навч. посібник] / Г.М. Давидов. – К .: Знання, 2009 – 495с.

25. Данилевский Ю.А. Аудит: организация и методика проведения. / Ю.А. Данилевский – М.: Бухгалтерский учет, 1992.– 301с.

26. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація./ Н.І. Дорош – К.: Знання, 2001. –402с.

27. Загородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика: [навч. посібник] / А.Г. Загородній – Львів : Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2004.–437с.

28.Іванова Н.А. : Організація і методика аудиту[навч. посіб.] / .Іванова Н.А., Ролінський О.В. - К.: Центр учбової літератури, 2008.-216с.

29. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: [навча. посібник] / Л.П. Кулаковська , Ю.В. Піча. – К .: Каравела. 2005. –560с.

30. Немченко В. В. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту): [навч. посібник] / Редько О. Ю. – К.: “Центр учбової літератури”, 2012. – 852 с.

31. Пшенична А.Ж. Аудит: [навч. посібник] / Пшенична А.Ж. – К.: «Центр учбової літератури», 2008. – 320 с.

32. Робертсон Дж. Аудит / [пер. с англ.] / Робертсон Дж. — М .: КРМО, «Контакт», 1993. — 496 с.

33. Савченко В.Я. Аудит: [навч. посібник] / В.Я. Савченко – К .: КНЕУ, 2002.

34. Скобара В. В. Аудит: методология и организация / В.В. Скобара. — М.: Дело и Сервис, 1998. — 576 с.

35. Сопко В.В. Організація і методика проведення аудиту : [Навчально-практичний посібник] / В.В.Сопко, Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільіна – К .: ВД “Професіонал”, 2006. – 624с.

36. Суйц В. П. Аудит: [практ. пособие для аудиторов]. — М.: Анжи, 1994. — 108 с.

37. Усач Б.Ф. Аудит: [навч. посібник] / Б.Ф. Усач – К.: «Знання-Прес», 2004. – 528с.38. Чернелевський Л.М. Інформаційні технології в обрганізації бухгалтерського обліку та аудиту: [навч. посібник] / Л.М. Чернелевський , Н.І. Беренда . – К .: Знання-Прес. 2003. –344с.

5. Internet cайти

 1. http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

 2. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України.

 3. http:// www. library. lviv.ua / – Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника.

 4. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.

 5. www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України.

 6. www.osvita/org.ua – сайт Міністерства освіти і науки України

 7. http://web/worldbank/org– сайт Світового банку

 8. http://www. rada.kiev.ua

 9. http://www. sta.gov.ua

 10. http://www. buhgalteria.com.ua

 11. http://www. vobu.com.ua

 12. http://www. library.com.ua

 13. http://www. ewaudit.com.ua

 14. http://www. rada.gov.ua

 15. http://www. economics.com.ua

 16. http://www. zakon.rada.gov.ua

 17. http://www. sau-apu.org. 1. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

ЗА ОПП

розділу,

теми (змістові модулі)

Назва розділу, теми,

змістового модуля

Кількість годин за ОПП

Розподіл аудиторних годин

Всього

У тому числі

лекції

семінари

Практичні

Контрольна робота

самост. і індивід робота

аудиторні

1

Сутність і предмет аудиту

11

5

6

4
2
2

Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

9

5

4

2
2
3

Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

9

5

4

2
2
4

Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю

9

5

4

2
2
5

Планування аудиту

8

4

4

2
2
6

Аудиторські докази та робочі документи аудитора

9

5

4

2
2
7

Аудит фінансової звітності

11

5

6

2
4
8

Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

9

5

4

2
2
9

Підсумковий контроль

8

5

3

1
2
10

Реалізація матеріалів аудиту

7

4

3

1
2
11

Аудиторські послуги, їх об’єкти і суб’єкти

9

5

4

2
2
12

Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти

9

4

5

1

2

2
13

Методичні прийоми внутрішнього аудиту

5

2

3

1
2
14

Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

5

2

3

1
2Контрольна робота

2
2


2

Разом годин

120

61

59

25

2

30

26. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

6. 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬзаняття

Тема та короткий зміст заняття

Кількість годин

1

2

3


1


Економічна суть, мета і завдання аудиту в умовах ринку

2

2


Види аудиту та його інформаційне забезпечення

2

3


Регулювання аудиторської діяльності в Україні

2

4


Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

2

5


Аудиторський ризик та оцінювання системи внутрішнього контролю

2

6


Планування аудиту

2

7


Аудиторські докази і робочі документи аудитора та їх характеристика

2

8


Аудит фінансової звітності

2

9


Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

2

10


Підсумковий контроль і реалізація матеріалів аудиту

2

11


Аудиторські послуги, їх об’єкти та суб’єкти

2

12


Внутрішній аудит, його об’єкти і суб’єкти і методичні прийоми

2

13


Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

1


Разом годин

25


6. 2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

заняття

Тема

Кількість годин

1

2

3

1


Практична робота № 1 „Сутність і предмет аудиту”

2

2


Практична робота № 2 „Регулювання аудиторської діяльності”

2

3


Практична робота № 3 „Методи аудиту фінансової звітності”

2

4


Практична робота № 4 „Аудиторський ризик”

2

5


Практична робота за № 5 „Планування аудиту”

2

6


Практична робота № 6 „Аудиторські докази та робочі документи аудитора”

2

7


Практична робота № 7 „Аудит активів підприємства”

2

8


Практична робота № 8 „Аудит пасивів підприємства”

2

9


Практична робота № 9 „Складання аудиторського висновку”

2

10


Практична робота № 10 „Підсумковий контроль”

2

11


Практична робота № 11 „Реалізація матеріалів аудиту”

2

12


Практична робота № 12 „Складання аудиторського звіту”

2

13


Практична робота № 13 „Внутрішній аудит : його сутність, об’єкти та суб’єкти”

2

14


Практична робота № 14 „Методичні прийоми внутрішнього аудиту”

2

15


Практична робота № 15 „ Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту”

2

16


Семінарське заняття за темою „Внутрішній аудиту та його сутність”

2

17


Контрольна робота за темами 1-14.

2


Разом практичних (семінарських) занять

Контрольна робота

346.3. ГРАФІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ


п/п

Назва розділу, зміст консультації

Кількість

годин

1

Консультація до екзамену

2

Разом годин

27. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Семінарські заняття проводяться з метою досягнення найефективнішого засвоєння студентами теоретичних аспектів навчальної дисципліни „Аудит”. При підготовці до семінарського заняття студент повинен вивчити: • чинне законодавство стосовно теми семінарського заняття;

 • підручники, навчальні посібники, монографії;

 • конспект лекцій викладача.

Семінар № 1

Тема: Внутрішній контроль, його сутність, об’єкти, суб’єкти та методичні прийоми

Мета: Засвоєння теоретичних знань з питань організації внутрішнього аудиту

План

1. Суть, завдання внутрішнього аудиту, його місце в системі контролю.2. Суб’єкти, об’єкти внутрішнього аудиту.

3. Функції внутрішнього аудитора.

4. Методичні прийоми внутрішнього аудиту.

При підготовці до семінарського заняття використати літературу із списку літератури 1,4,5,6,10,17,23 – 27.Практикум з навчальної дисципліни „Аудит” виданий окремим збірником

8. САМОСТІЙНА І ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

8.1. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ І ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


розділу,

Теми

Назва розділу, теми


Кількість

годин


Тема 1

Сутність і предмет аудиту

5

Тема 2

Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

5

Тема 3

Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

5

Тема 4

Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю

5

Тема 5

Планування аудиту

4

Тема 6

Аудиторські докази та робочі документи аудитора

5

Тема 7

Аудит фінансової звітності

5

Тема 8

Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

5

Тема 9

Підсумковий контроль

5

Тема 10

Реалізація матеріалів аудиту

4

Тема 11

Аудиторські послуги, їх об’єкти і суб’єкти

5

Тема 12

Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти та суб’єкти

4

Тема 13

Методичні прийоми внутрішнього аудиту

2

Тема 14

Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

2

Разом годин

61

Форми контролю самостійної роботи: ПК, екзамен


  1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ І ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
Частина навчального матеріалу виноситься на самостійне вивчення студентами.

Самостійна і індивідуальна робота повинна активізувати засвоєння знань, набуття вмінь та навичок студентів для успішного застосування їх у подальшій роботі.

Самостійна і індивідуальна робота включає самостійне опрацювання теоретичного матеріалу та виконання практичних завдань.

Самостійна робота студентів включає години на підготовку до державних екзаменів, семестрових екзаменів, виконання курсових робіт, виконання завдань СРС.

Теоретичний етап передбачає вивчення окремих питань теми або всієї теми шляхом опрацювання рекомендованої літератури. Результатом цієї роботи може бути реферат, ессе, презентація тощо, які оцінюються викладачем.

Питання та завдання самостійної роботи виносяться на практичні, семінарські заняття та включається у питання проміжного чи підсумкового контролю.

Оцінювання самостійної роботи проводиться під час семінарських і практичних занять.

Захист індивідуальних робіт відбувається на останньому семінарському занятті. Оцінювання здійснюється за шкалою розподілу балів.


Самостійна робота №1

Тема 1. Сутність і предмет аудиту

На самостійну роботу виносяться питання:

1. Історичний розвиток аудиту.

2. Відмінності зовнішнього і внутрішнього аудиту.

При виконанні самостійної роботи необхідно використати літературу, яка наведена у списку літератури під пунктами: 3,4,8.9,10,15,17.
Самостійна робота №2

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

На самостійну роботу виносяться питання: 1. Закон України «Про аудиторську діяльність» та його зміст.

 2. Порівняльна характеристика внутрішнього і зовнішнього аудиту.

При виконанні самостійної роботи необхідно використати літературу, яка наведена у списку літератури під пунктами: 1,2,3,4,8.11,16-18.
Самостійна робота №3

Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

На самостійну роботу виносяться питання: 1. Фінансова звітність суб’єктів господарювання та її характеристика.

 2. Користувачі фінансової звітності.

При виконанні самостійної роботи необхідно використати літературу, яка наведена у списку літератури під пунктами: 1-5,7,13.15-19.
Самостійна робота №4

Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю

На самостійну роботу виноситься питання:

1. Комп’ютерне шахрайство: визначення та ознаки.

При виконанні самостійної роботи необхідно використати літературу, яка наведена у списку літератури під пунктами: 4,8,10,14,17-19.


Самостійна робота №5

Тема 5. Планування аудиту

На самостійну роботу виноситься питання:

1. Стратегічне планування аудиту.

При виконанні самостійної роботи необхідно використати літературу, яка наведена у списку літератури під пунктами: 2-13,17-19.


Самостійна робота №6

Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора

На самостійну роботу виносяться питання: 1. Аудиторський файл та його характеристика.

 2. МСА 230 «Аудиторська документація» та його зміст.

При виконанні самостійної роботи необхідно використати літературу, яка наведена у списку літератури під пунктами: 2-13,17,19,25-27.
Самостійна робота №7

Тема 7. Аудит фінансової звітності

На самостійну роботу виносяться питання: 1. Аудит активів і пасивів підприємства.

 2. Аудит облікової політики.

При виконанні самостійної роботи необхідно використати літературу, яка наведена у списку літератури під пунктами: 8-13,17-19, 25,26.
Самостійна робота №8

Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

На самостійну роботу виноситься питання: 1. Інші підсумкові документи за наслідками аудиту.

При виконанні самостійної роботи необхідно використати літературу, яка наведена у списку літератури під пунктами: 2-6,10,16-19.
Самостійна робота №9

Тема 9. Підсумковий контроль

На самостійну роботу виноситься питання:

1. Законодавче регулювання контролю якості аудиторських послуг в Україні.

При виконанні самостійної роботи необхідно використати літературу, яка наведена у списку літератури під пунктами: 2,3-6,10,16-19.


Самостійна робота №10

Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту

На самостійну роботу виноситься питання:

1. Характеристика цілей користувачів аудиту.

При виконанні самостійної роботи необхідно використати літературу, яка наведена у списку літератури під пунктами: 8-12,16-19.


Самостійна робота №11

Тема 11. Аудиторські послуги, їх об’єкти і суб’єкти

На самостійну роботу виносяться питання: 1. Консультативні послуги аудиторських фірм.

 2. Звітність аудиторських фірм про надані послуги.

При виконанні самостійної роботи необхідно використати літературу, яка наведена у списку літератури під пунктами: 2,3,8-12,16,19.
Самостійна робота №12

Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти

На самостійну роботу виноситься питання:

1. МСА 315 «Розуміння суб’єкту господарювання та його середовища та оцінка ризиків суттєвих викривлень» та його зміст.

При виконанні самостійної роботи необхідно використати літературу, яка наведена у списку літератури під пунктами: 2,3,8-12,16-20,26.Самостійна робота №13

Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

На самостійну роботу виноситься питання:

1. Процес організації внутрішнього аудиту.

При виконанні самостійної роботи необхідно використати літературу, яка наведена у списку літератури під пунктами: 2,3,8-12,16-20.


Самостійна робота №14

Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

На самостійну роботу виносяться питання: 1. Зміст підсумкових документів за результатами внутрішнього аудиту.

При виконанні самостійної роботи необхідно використати літературу, яка наведена у списку літератури під пунктами: 2-4,8-12,16-20.


 1. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Завдання з ІР видані окремою брошурою і не включаються в робочу програму.
 1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

1. Історичний розвиток аудиту.

2. Економічна суть, мета і завдання аудиту.

3. Закон України «Про аудиторську діяльність».

4. Предмет і об’єкти аудиту.

5. Класифікація об’єктів аудиту.

6. Види аудиту та їх зміст.

7. Відмінність аудиту від інших видів контролю.

8. Інформаційне забезпечення аудиту та його класифікація.

9.Регулювання аудиторської діяльності в Україні.

10. Аудитор, його статус та сертифікація.

11. Права, обов’язки аудитора та його відповідальність.

12. Реєстр аудиторських фірм і аудиторів.

13. Міжнародні стандарти аудиту та їх характеристика.

14. Кодекс професійної етики аудиторів.

15. Етичні принципи аудитора.

16.Загальнонаукові та власні методичні прийоми аудиторського контролю.

17. Вибіркові прийоми аудиту.

18. Організація аудиту фінансової звітності.

19. Критерії оцінювання фінансової звітності.

20. Лист замовлення на здійснення аудиту і договір на його проведення.

21. Суть аудиторського ризику та його види.

22. Модель аудиторського ризику.

23. Помилки і шахрайство.

24. Комп’ютерне шахрайство.

25. Визначення та оцінювання системи внутрішнього контролю.

26. Процес проведення аудиту та його стадії.

27. Аудиторські процедури, їх призначення та види.

28. Робоча програма аудиторської перевірки.

29. Планування роботи аудиторської фірми.

30. Стратегічне планування в аудиті.

31. Порядок розробки плану і програми аудиторської фірми.

32. Поняття про аудиторські процедури. Їх класифікація та вимоги до них.

33. Основні процедури одержання доказів.

34. Мета і завдання документування аудиту.

35. Вимоги до ведення робочих документів та їх класифікація.

36. Порядок зберігання і використання робочих документів.

37. Якісні характеристики фінансової звітності та її користувачі.

38. Основні процедури та методика перевірка обліку та фінансової звітності.

39. Аудит запасів і витрат діяльності.

40. Аудит операцій з необоротними активами.

41. Аудит грошових коштів касі.

42. Аудит операцій на рахунках у банку.

43. Аудит дебіторської заборгованості.

44. Аудит власного капіталу.

45. Методика дослідження форм фінансової звітності.

46. Аналіз стану та результатів діяльності при проведенні аудиту.

47. Аудит облікової політики.

48. Аудиторська звітність та її склад.

49. Аудиторський висновок та методика його складання.

50. Види аудиторських висновків.

51. Контроль якості аудиторських послуг та його елементи.

52. Суб’єкти та об’єкти контролю якості.

53. Зовнішні перевірки якості аудиту.

54. Події після дати балансу.

55. Рішення користувачів звітності за наслідками аудиту.

56. Контроль за виконанням прийнятих за наслідками аудиту рішень.

57. Дисциплінарна комісія АПУ.

58. Поняття аудиторських послуг та їх види.

59. Консультативні послуги аудиторських фірм.

60. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти та суб’єкти.

61. Функції внутрішнього аудитора.

62. Організація внутрішнього аудиту на підприємстві.

63. Методичні прийоми внутрішнього аудиту.

64. Узагальнення результатів внутрішнього аудиту.

65. Розробка і реалізація системи заходів внутрішнього аудиту.

66. Складові діяльності з моніторингу заходів контролю.
11. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється відповідно до “Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів Львівського національного університету імені Івана Франка” від 01.03.2013р. із змінами, затвердженими наказом ректора від 01.07.2015р. № О-96, за 100-бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою).

Методами оцінювання знань студентів з дисципліни "Аудит" є: практичні роботи, семінари, тестування, індивідуальне завдання, інше.

Освітня діяльність студентів на семінарських та практичних заняттях оцінюється за 5-ти бальною шкалою (від 1 до 5 балів).

Результат поточного контролю освітньої діяльності студентів (РПК) за семестр визначається як середня арифметична з поточних балів за 5-ти бальною шкалою, відображених у журналі обліку відвідування та успішності студентів, помножена на встановлений коефіцієнт:


,

де К=10.

11.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ (ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ)

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ


Поточний контроль

Контрольна роботаІндивідуальна робота

Екзамен

РАЗОМ – 100 балів

Практичні і семінарські заняття і

Кількість балів 40


Кількість балів 50

Кількість

балів 5

Кількість балів 511.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань студентів
з/п

Види робіт

Бали рейтингу

Максимальна к-ть балів

1

2

3

4

1.

Категорії оцінки семінарських і практичних занять і контрольної роботи

Від 0 до 5

5х8=40

 • розгорнутий, вичерпаний виклад змісту питання;

 • повний перелік необхідний для розкриття змісту питання категорій та законів;

 • правильне розкриття змісту категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку та взаємодії;

 • демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

 • використання актуальних фактичних та статичних даних, матеріалів останніх подій в економічній, фінансовій та суспільних сферах в країні та за її межами;

5
 • порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, указаних вище (якщо він потрібен для вичерпного розкриття питання);

 • при розкритті змісту питання в цілому правильно, за зазначеними вимогами все ж таки студентом допущені помилки під час використання цифрового матеріалу, посилання на конкретні факти, неточності у формулюванні термінів і категорій, про те з допомогою викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді.

4
 • порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття двох із пунктів, указаних вище (якщо він потрібен для вичерпного розкриття питання);

 • одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо характеризують попередні критерії оцінки;

 • відповідь малообгрунтована, неповна;

 • студент не знайомий з законодавчими матеріалами, матеріалами періодичної преси з фінансово-аналітичних питань;

 • студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки.

3
 • порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття трьох чи більше пунктів, указаних вище (якщо він потрібен для вичерпного розкриття питання);

 • одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо характеризують попередні критерії оцінки;

 • у відповіді відсутні належні докази й аргументи, зроблені висновки не відповідають загальноприйнятим, хибні;

 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді;

 • допущенні грубі помилки й студент не може їх виправити;

 • студент приймав участь в доповненнях, робив рецензії на виступи інших студентів, зробив повідомлення по суті заняття тощо.

2 • одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які окремо характеризують попередні критерії оцінки;

 • у відповіді відсутні належні докази й аргументи, зроблені висновки не відповідають загальноприйнятим, хибні;

 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної відповіді;

 • допущенні грубі помилки й студент не може їх виправити;
1
 • студент відсутній на занятті;

 • студент не приймав участі в обговоренні питань, не виконав поставлених завдань.

0
2.

Виконання індивідуальної роботи

Від

0 до 5

5
-грунтовне вирішення проблем, відображення власної позиції щодо прийняття управлінських рішень на основі показників аналізу; наявність змістовних висновків та конкретних пропозицій щодо діяльності підприємства; своєчасне подання індивідуальної роботи; естетичність оформлення роботи

5
-наявність аналітичних таблиць і висновків до них, помилки в розрахунках, що спричиняють неправильні висновки та викривлюють пропозиції щодо покращення діяльності підприємства; несвоєчасне та неповне подання індивідуальної роботи; наявність виправлень та неестетичне оформлення роботи

3
-відсутність виконаної індивідуальної наукової роботи у встановлені терміни

0
3.

Екзамен

Від 0 до 50 балів

50
1. Перший рівень – завдання із вибором відповіді – тестові завдання.

15 балів

2. Другий рівень – завдання з короткою відповіддю.

15 балів

3. Третій рівень – завдання з розгорнутою відповіддю (повне обґрунтування відповіді).

20 балів

Всього

100


Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS


Оцінка

ЄКТС

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Екзамен,

диференційований залік

Залік

A

90 - 100

5

відмінно

зарахованоB

81 - 89

4

дуже добре

C

71 – 80

добре

D

61 - 70

3

задовільно

E

51 - 60

достатньо

FX

21-50

2

незадовільно

не зараховано

F

0-20

2

незадовільно (без права перездачі)

не зараховано (без права перездачі)

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу.

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні.

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу.

51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела інформації навчальної дисципліни.

21-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, але має право на перездачу.

0-20 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною літературою з курсу.


12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

12.1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Навчально-методичне та наукове забезпечення організації навчального процесу з навчальної дисципліни включає:

 • державні стандарти освіти;

 • навчальні та робочі навчальні плани;

 • програма навчальної дисципліни;

 • робоча програма навчальної дисципліни;

 • методичні рекомендації та умови виконання практичних (семінарських) робіт;

 • методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи;

 • завдання для підсумкового контролю (екзаменаційні білети);

 • законодавчі та інструктивні матеріали;

 • звітність підприємств;

 • робочі матеріали аудиторських фірм;

 • підручники та навчальні посібники.

12.2. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯМетоди активізації процесу

Навчання

Практичне застосування навчальних

технологій

1

2

Проблемні лекції

Проблемні лекції направленні на розвиток логічного мислення студентів, коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами, використовується досвід зарубіжних навчальних закладів.


Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю.
Проблемні питання:

1.Поняття «суттєвості» в аудиті.

2. Модель аудиторського ризику.


Тема 7. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи.

Проблемні питання:

1.Вимоги до аудиторського висновку згідно до МСА.

2.Види аудиторських висновків.

3.Аудиторська звітність.
Мозкові атаки

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, ступінь якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію

Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту.

 • Мозкова атака щодо впливу моніторингу заходів контролю на реалізацію результатів внутрішнього аудиту.
Робота в малих группах

Робота в малих группах дає змогу структурувати практично-семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду соціального спілкування

Тема 1. Сутність і предмет аудиту.

Робота в малих групах при проведенні семінарського заняття №1


Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту.

Робота в малих групах при проведенні практичної роботи.
13. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ


Ресурси мережі Інтернет

із законодавства України

Ресурси мережі

з навчальної дисципліни „Аудит”

1

2

 • Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/

 • Міністерство фінансів України

http://www.minfin.gov.ua/

 • Державна податкова служба України

http://www.sta.gov.ua/

 • Державна митна служба України

http://www.сustoms.gov.ua/

 • Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

http://www.ssmsc.gov.ua/

 • Рахункова палата України

http://www.ac-rada.gov.ua/

 • Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/

 • Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/

 • Налоги и бухгалтерский учет: www.basa.tav.kharkov.ua/

 • Право. Україна:

www.legal.com. ua/oqi-bin/rnatrix.ogi/pravo. htrnl

 • Українське право: www.ukrpravo.com/

 • Програма навчальної дисципліни

 • Робоча програма навчальної дисципліни

 • Методичні рекомендації з вивчення тем

 • Плани практичних (семінарських) занять та методичні рекомендації до їх проведення

 • Практикум для проведення практичних занять

 • Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи (СР)

 • Методичні рекомендації до виконання ІР

 • Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни

 • Інші 1. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
з/п

Зміни і доповнення в робочій програмі (розділ, тема, зміст змін і доповнень)

Навчальний рік

Підпис завідувача кафедри
,
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка