Робоча програма навчальної дисципліни безпека життєдіяльностіСкачати 314.49 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір314.49 Kb.
#12405
ТипРобоча програма


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра тактико-спеціальної підготовки
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС з навчально-методичної та

наукової роботи

генерал-майор міліціїВ.В. Чернєй

___. ________ 2013РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 Безпека життєдіяльності

за напрямом підготовки «Правознавство» (6.030401)
для денної та заочної форми навчання

Київ - 2013 рік

Робоча програма «Безпека життєдіяльності» для курсантів 1-го курсу та слухачів ННІЗН НАВС галузі знань «Право» за напрямом підготовки «Правознавство».


Розробники:

Бадьора С.М., заступник начальника кафедри тактико-спеціальної підготовки навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та внутрішніх військ Національної академії внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук;

Коломієць О.В., доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та внутрішніх військ Національної академії внутрішніх справ, кандидат психологічних наук
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри тактико-спеціальної підготовки ННІПФПМГБВВ Національної академії внутрішніх справ

Протокол № 1 від 30 серпня 2013 року


Начальник кафедри тактико-

спеціальної підготовки

полковник міліції О.В. Каверін

30 серпня 2013 рокуСхвалено методичною радою НАВС

Протокол від «____»________2013 року № ___

_____.___________ 2013 Голова _____________________В.В. Чернєй

(підпис)

 Коломієць О.В., 2013
 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0304 «право»

(шифр і назва)


Нормативна


Напрям підготовки

6.030401 «правознавство»

(шифр і назва)


Модулів – 1

Професійне спрямування: для підрозділів міліції громадської безпеки , підрозділів карного розшуку, підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків, експертів-криміналістів

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання не передбачене

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 54

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи курсанта -


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


8 год.

4 год.

Семінарські

10 год.

6 год.

Практичні

10 год.

-

Самостійна робота

12 год.

44 год.

Індивідуальні завдання:

14 год.

-

Вид контролю: залік


Примітка:

Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - аудиторні заняття - 52%, самостійна та індивідуальна робота – 48%;

для заочної форми навчання - аудиторні заняття - 22%, самостійна робота – 78%;
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті курсантами та слухачами компетенційних знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації, формування у курсантів (слухачів) відповідальності за особисту та колективну безпеку, здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту, з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності» слухачі (курсанти) повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант (слухач) повинен

знати:


 • сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності;

 • основні нормативно-правові акти в області забезпечення безпеки;

 • організаційно-правові заходи забезпечення безпечної життєдіяльності;

 • механізми впливу небезпек на людину, характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії вражаючих факторів;

 • методичне забезпечення проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій за надзвичайних ситуацій;

 • методи та інструментарій моніторингу надзвичайних ситуацій (далі НС), побудову моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків;

уміти:

 • визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації;

 • оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;

 • приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень;

 • визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з цивільного захисту (далі ЦЗ);

 • надати допомогу та консультації працівникам та населенню з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях.
 1. Програма навчальної дисципліни


Тема 1. Категоріально-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, її методологічні основи

Предмет і завдання безпеки життєдіяльності. Теоретичні та методологічні основи безпеки життєдіяльності. Засади державної політики в галузі проблем життєдіяльності людини. Регулювання відносин людини і природи як результат практичної діяльності. Закон Гомперца-Мейкема - узагальнена модель статистичних даних розподілу тривалості життя людини залежно від вікових груп та екзогенних і ендогенних виливів. Теорія Мальтуса. Система "людина-навколишнє середовище - виробництво". Глобальні проблеми людства, їх характеристика.

Основні поняття безпеки життєдіяльності. Поняття та визначення безпеки та безпеки життєдіяльності. Небезпека як центральне поняття безпеки життєдіяльності. Визначення джерел небезпеки. Номенклатура і таксономія небезпек. Комплексність підходу вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" та зв’язок з іншими дисциплінами.

Характеристика масштабів і рівнів ризику. Ризик як кількісна оцінка рівня небезпеки. Види ризиків. Концепція допустимого ризику, нульовий ризик. Принципи оцінки ризику за кількісними методами, оптимізація й управління ризиком. Ризик в умовах невизначеності. Фоновий та допустимий ризик у різних сферах діяльності людини.


Тема 2. Правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

Сучасний стан нормативної і законодавчої бази безпеки життєдіяльності в Україні. Нормативна база безпеки життєдіяльності, її методологія, структура; таксономія рівнів нормування: законодавчий, нормативний, функціональний рівні. Управлінський та виконавчий рівні. Міжнародні конвенції. Стандарти ГОСТ, ДСТУ. Міжнародна організація праці, її діяльність у сфері міжнародного права з проблем охорони праці та БЖД.

Загальні відомості щодо управління безпекою життєдіяльності. Організаційно-методична основа системи управління. Система державних органів, що здійснюють управління та нагляд за безпекою життєдіяльності населення.

Органи державного регулювання, що встановлюють вимоги до безпечності підприємств згідно з чинним законодавством. Міністерство екології та природних ресурсів, Міністерство охорони здоров'я, МВС, Держпромгірнагляд, національні та територіальні органи управління.Тема 3. Природні загрози, характер їхніх проявів

Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки та навколишнє середовище. Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів економіки в умовах проявів вражаючих факторів небезпечних метеорологічних явищ: сильного вітру, урагану, смерчу, шквалу, зливи, сильної спеки, морозу, снігопаду, граду, ожеледі.

Небезпечні гідрологічні процеси і явища: підтоплення, затоплення повеневими або паводковими водами, талими водами та в поєднанні з підняттям ґрунтових вод, підтоплення внаслідок затору льоду, вітрові нагони. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та наслідки.

Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характеристика небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії, бактерії. Пандемії, епідемії, масові отруєння людей. Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб (холера, сибірка, чума та ін.). Загальний алгоритм дій працівників ОВС при виявленні карантинних інфекцій. Інфекційні захворювання тварин і рослин.Тема 4. Техногенні та соціально-політичні загрози, характер їх проявів

Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом впливу. Класифікація, номенклатура і одиниці виміру вражаючих факторів фізичної та хімічної дії джерел техногенних небезпек.

Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини.

Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу. Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. Маркування небезпечних вантажів з небезпечними речовинами. Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення гідродинамічних небезпек (аварій).

Класифікація радіаційних аварій за характером дії і масштабами. Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людину. Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму. Ознаки радіаційного ураження. Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри.

Соціальні та психологічні фактори ризику. Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження. Види тероризму, його первинні, вторинні та каскадні вражаючі фактории. Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. Корупція і криміналізація суспільства. Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. Алкоголізм та наркоманія. Зростання злочинності як фактор небезпеки. Небезпечні і шкідливі фактори у діяльності працівників ОВС, породжені соціально-політичними небезпеками.Тема 5 Основи цивільної оборони та цивільного захисту в Україні

Сутність цивільного захисту України в сучасних умовах. Завдання та система Цивільного захисту України. Керівництво, сили цивільного захисту.

Загальні положення та основні принципи захисту населення і територій. Характеристика зовнішніх та внутрішніх загроз населенню і державі. Класифікація та сутність принципів захисту населення і територій.

Основні напрями, мета та завдання захисту населення і територій. Перелік функціональних підсистем органів виконавчої влади, які пов’язані з запобіганням надзвичайним ситуаціям та захистом населення і територій. Завдання, організація і склад сил і засобів територіальних підсистем. Загальні засади ефективності функціонування системи захисту населення і територійТема 6. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу

Класифікація надзвичайних ситуацій. Визначення поняття «надзвичайна ситуація». Причини виникнення та особливості розвитку надзвичайних ситуацій, їх загальна характеристика та класифікація. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру.

Рівні надзвичайних ситуацій: об'єктовий, місцевий, регіональний, загальнодержавний, планетарний. Класифікаційні ознаки та карти надзвичайних ситуацій.

Планування заходів для забезпечення безпеки життєдіяльності на випадок надзвичайної ситуації. Діяльність Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій. Плани підприємств на випадок аварії. Принципи та засоби захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій.

Дестабілізуючі чинники в політичній, соціальній та економічній сферах. Класифікація соціальних небезпек. Політичні конфлікти на міжнаціональному та міждержавному рівні: духовне гноблення; політичний, релігійний, національний фундаменталізм; тероризм; ідеологічні, міжпартійні, міжконфесійні та збройні конфлікти малої інтенсивності; війни. Природно-соціальні небезпеки та соціально-техногенні небезпеки.

Тема 7. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Концепція захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Мета , завдання захисту населення. Актуальність проблеми забезпечення захисту населення у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

Основні принципи й способи захисту населення при аваріях, катастрофах, стихійному лиху та застосуванні засобів ураження. Організація й засоби профілактики радіаційних і хімічних уражень. Організація захисту населення при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах.

Призначення та класифікація сховищ. Системи життєзабезпечення захисних споруд. Організація укриття населення в захисних спорудах.

Сутність евакуаційних заходів. Евакооргани та їх функції. Організація прийому евакуйованого населення, його розміщення, працевлаштування, забезпечення.

Призначення і класифікація засобів індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту шкіри - табельні й найпростіші. Дезактивація, дегазація, дезінфекція. Основні засоби протирадіаційного, протихімічного, протибактеріологічного захисту населення.Тема 8. Прилади хімічної розвідки та дозиметричного контролю

Методи визначення іонізуючих випромінювань. Одиниці радіоактивності й дози випромінювання. Поняття активності радіоактивного елемента. Визначення дози випромінювання, експозиції, потужності експозиційної дози.

Класифікація дозиметричних приладів. Призначення індикаторів, рентгенометрів, радометрів, дозіметрів. Прилади для радіаційної розвідки і контролю зараження, їх види та характеристика. Прилади для контролю радіоактивного опромінення, їх види та характеристика.

Прилади для хімічної розвідки і контролю зараження. Військовий прилад хімічної розвідки ВПХР, його характеристика. Прилади для визначення отруйних речовин нервово-паралітичної дії, основні прийоми роботи з ними. Визначення отруйних речовин на місцевості, техніці, одязі та різних предметах. Характеристика приладів хімічної розвідки медичної і ветеринарних служб.Тема 9. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях

Мета, зміст та умови, за яких здійснюються рятувальні невідкладні відновлювальні роботи. Сили і засоби, що залучаються до їх проведення, необхідні умови для успішного проведення рятувальних робіт в осередках ураження. Роль ОВС в організації і проведенні рятувальних робіт в осередках ураження. Функції патрульно-постової служби і комендантської служби ОВС в умовах надзвичайних ситуацій.

Особливості діяльності ОВС при проведенні рятувальних робіт і ліквідації наслідків аварій на АЕС, в зонах радіоактивного та осередках хімічного зараження. Форми участі ОВС при ліквідації наслідків аварій на АЕС з використанням досвіду діяльності ОВС при ліквідації аварії на ЧАЕС. Функції патрульно-постової служби, комендантської служби, координація дій споріднених з ОВС служб.

Послідовність проведення заходів на промислових об'єктах у разі виникнення надзвичайної ситуації та забезпечення життєдіяльності населення на території, що прилягає до вказаних об'єктів. Прийоми та способи проведення рятувальних невідкладних відновлювальних робіт в осередках ураження.

Ліквідація наслідків аварій і особливості діяльності ОВС. Види знезаражування. Часткова та повна санобробка людей, тварин, техніки. Заходи безпеки працівників ОВС, що перебувають в зоні аварії та при проведенні дегазаційних робіт.


 1. Структура навчальної дисципліни

«Безпека життєдіяльності»

Назви змістових модулів

і тем


Кількість годин

Нормативний

обсяг годинДенна форма

Нормативний

обсяг годинЗаочна форма

З викладачем

у тому числі:

З викладачем

у тому числі:

л

с

пр

інд

с.р.

л

с

пр

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Змістовий модуль 1. Правові та організаційні засади безпеки життєдіяльності. Надзвичайні ситуації та їх вплив на життєдіяльність.

Тема 1. Категоріально-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, її методологічні основи.

8

4

2

2
2

2

9

4

2

26

Тема 2. Правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

8

4

2

2
2

2

7

1
16

Тема 3. Природні загрози, характер їх проявів.

6

22

2

2

8

3

1

26

Тема 4. Техногенні та соціально-політичні загрози, характер їх проявів

6

2
2

2

2
6

2

1

14

Тема 5. Основи цивільної оборони та цивільного захисту населення.

6

4

2

22

6
6

Тема 6. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій.

8

4

2

2
2

2

6
6

Тема 7. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу.

4

22

2
4
4

Тема 8. Прилади хімічної розвідки та дозиметричн. контролю.

4

42
2

4
4

Тема 9. Організація і проведення рятувальних невідкладних відновлювальних робіт.

4

22

2
4
4

Усього годин


54

28

8

10

10

14

12

54
4

646


5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


денна форма навчання

заочна форма навчання

Тема 1. 

Категоріально-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, її методологічні основи.

2

2

Тема 2. 

Правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

2

1

Тема 3. 

Природні загрози, характер їх проявів
1

Тема 4. 

Техногенні та соціально-політичні загрози, характер їх проявів

2

2

Тема 5. 

Основи цивільної оборони та цивільного захисту населення.

2
Тема 6. 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій.

2

6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість годин

денна форма навчання

заочна форма навчання

Тема 3. 

Природні загрози, характер їх проявів

2
Тема 4. 

Техногенні та соціально-політичні загрози, характер їх проявів

2
Тема 7. 

Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу.

2
Тема 8. 

Прилади хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

4
Тема 9. 

Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних відновлювальних робіт.

2


7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Не передбачені
...
8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість годин

денна форма навчання

заочна форма навчання

Тема 1. 

Категоріально-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, її методологічні основи.

2

12

Тема 2. 

Категоріально-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, її методологічні основи

2

12

Тема 3. 

Природні загрози, характер їх проявів

2

10

Тема 4. 

Техногенні та соціально-політичні загрози, характер їх проявів
10

Тема 5. 

Основи цивільної оборони та цивільного захисту населення.

2
Тема 6. 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій.

2
Тема 8. 

Прилади хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

2Разом

12

44

Основними завданнями самостійної роботи курсантів (слухачів) є підготовка і виконання поточних навчальних завдань, а також вивчення окремих розділів дисципліни при консультуванні з викладачем.


9. Індивідуальні завдання

Тема 1. Категоріально-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, її методологічні основи – підготувати доповіді «Глобальні проблеми людства, їх загальна характеристика та шляхи розв’язання».

Тема 2. Правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій – підготувати реферат «Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності в Україні»

Тема 3. Природні загрози, характер їх проявів – розробити класифікацію стихійних лих, притаманних території України.

Тема 4. Техногенні та соціально-політичні загрози, характер їх проявів – порівняльний аналіз - розробити класифікацію промислових аварій, соціальних небезпек, притаманних території України.

Тема 6. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій – дослідити роль та місце ОВС України як функціональної підсистеми єдиної системи цивільного захисту України.

Тема 7. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу – підготувати аналітичний огляд надзвичайних ситуацій державного рівня на території України за 2010-2013 роки

Тема 9. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних відновлювальних робіт – розробити порядок дій ОВС при настанні промислової аварії, пов’язаної з витоком аміаку.


10. Методи навчання

Проведення лекційних, семінарських та практичних занять з курсантами та слухачами, перегляд фільмів та розв’язання ситуаційних завдань


11. Методи контролю

При вивченні дисципліни використовують такі методи контролю: опитування, перевірка, тестування, рольові ігри. З тематики кожної теми проводиться тестування (75 завдань);


12. Розподіл балів, які отримують курсанти (слухачі)
Для розрахунку оцінки рівня засвоєння дисципліни використовується єдина бальна система оцінювання академічної успішності з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS.
Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90 – 100

А

зараховано

85-89

В

75-84

С

70-74

D

60-69

Е

35-59

FX

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Розрахунок бальної оцінки модуля (М) складається з наступних елементів:М = Мо + К12 + К34, де

Мо — початкова максимальна “вартість” модуля в балах, яку можна отримати під час модульного поточного тестування.

Максимальна бальна оцінка модуля (100 балів) досягається шляхом додавання “вартості” коефіцієнтів (К12 + К34), які враховують якість аудиторної роботи та творчої діяльності.

Таблиця бальних коефіцієнтів


Поточні оцінки семінарських (практичних) занять

К1

Відвідування лекцій, семінарських та практичних занять

К2

“5” (відмінно)

“4” (добре)

“3” (задовільно)

“2” (незадовільно)

Відсутність оцінок


+5

+4

+3-2

-1


Постійно

Один та менше половини пропусків

Відсутність на більше половини занять модуля


+2

0

-1Ведення конспекту

К3

Термін складання модуля

К4

Змістовно, акуратно

Змістовно

Наявність конспекту

Відсутність конспекту+2

+1

0-1

У строк

Поза терміном

Повторне складання


+1

0

-1


Підсумковий рейтинг (в балах) за навчальну дисципліну визначається за формулою:

Rd = М + ДБ + БВ, де

Rd — підсумковий (загальний) рейтинг за дисципліну

ДБ — додаткові бали за навчально-творчу діяльність (реферат, наукова робота у гуртках тощо). Їх види та “вартість” визначаються кафедрою.

Курсант протягом семестру може підготувати не більше одного реферату та наукової роботи з дисципліни.

БВ — “бальна вартість” заліку. Якщо підсумковий рейтинг за навчальну дисципліну складає більше 60 балів та з усіх модульних контролів отримана позитивна оцінка, то той, хто навчається, може отримати залік без його складання. У разі отримання меншої суми балів або наявності бажання підвищення рейтингу, складання заліку обов’язкове. У такому випадку БВ розраховується за формулою:

Відповідальність за об’єктивність оцінювання несе науково-педагогічний працівник, на якого покладені відповідні обов’язки.


За традиційною системою оцінювання

Оцінювання знань слухачів заочної форми навчання під час поточного та підсумкового контролю здійснюється за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо слухач виявляє глибоке розуміння суті поставлених завдань.

Оцінка «добре» виставляється, якщо слухач грамотно розкриває суть поставлених питань, добре володіє термінами тем, але допускає несуттєві помилки.

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо слухач поверхово розкриває суть навчального матеріалу, допускає суттєві помилки під час відповіді на поставлені запитання.

Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо слухач не розкрив поставлені запитання, допустив грубі помилки.


13. Методичне забезпечення

 1. Матеріали лекцій.

 2. Методичні розробки проведення семінарських та практичних занять.

 3. Нормативна документація.

 4. Мультимедійні презентації лекцій

 5. Навчальні відеофільми.

 6. Матеріали тестових завдань для проведення модульних контролів.

14. Рекомендована література

Базова

 1. Кодекс цивільного захисту України // прийнятий Верховною радою України 2 жовтня 2012 року.

 2. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 3. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 4. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

 5. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

 6. Закон України “ Про захист людини від інфекційних хвороб”. – К. 06.04.2000. №1645-III.

 7. Закон України “ Про об’єкти підвищеної небезпеки”. – К.18.01.2001.-№2245- III.

 8. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 41. – Ст. 546.

 9. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 16. – Ст. 198; 1992., № 13. – Ст. 177.

 10. Закон України “ Про правовий режим надзвичайного стану”. - К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107.

 11. Указ Президента України від 16.01.2013 № 20/2013 «Про деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій»

 12. ДСТУ 3891-99 “Безпека у надзвичайних ситуаціях”. Київ. Держ. Стандарт.1999р.

 13. Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України/Міністерства соціальної політики України/Міністерства охорони здоров’я України/ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1061/468/587/865 від 31.07.2012 "Про затвердження Порядку спільних дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях, установах і закладах з цілодобовим перебуванням людей"

 14. Вказівка МВС України від 03.07.2007 № 639 «Про організацію навчання особового складу МВС України захисту і діям у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру»

 15. Наказ МВС країни від 25.12.2012 № 1198 «Про підготовку цивільного захисту МВС України у 2013 році»

 16. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / Піскунова Л.Е., Прилипко В.А., Зубок Т.О. // Серія: Альма-матер - К.: , 2012. – 224с.

 17. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с.

 18. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.

 19. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо, і В.М. Пічі. – Львів: Піча Ю.В., К.: "Каравела", Львів: Новий Світ., 2011. – 344 с.

 20. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності : навч. посіб./7-е вид. перероб. і допов. – К.: Знання, 2011 – 334 с.

 21. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальній посібник. Ч.3: Цивільна оборона. – Миколаїв: УДМТУ, 2002.- 155 с.

Допоміжна

 1. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред.. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.

 2. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 208 с.

 3. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр учбової літератури, 2008.– 158 с.

 4. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. -К., 2008. -286с.

 5. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.

 6. Стеблюк М.І. Цивільна оборона : Підручник.– К: Знання-Прес, 2007.– 487 с.

 7. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник/ За ред.. проф.. М.О. Біляковича.– К.: Арістей, 2007.– 386 с.

 8. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІI-IV рівнів акредитації. – Київ: Кондор, 2003. – 424с.

 9. Чепкашин О.В. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. /головне управління МНС України в Луган. обл. Луганськ-2010.-134 с.

Інформаційні ресурси

 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

 2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

 4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.

 5. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/.

 6. Державна служба з надзвичайних ситуацій України http://www.mns.gov.ua/.

 7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.

 8. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.

 9. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою).

 10. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території http://www.scgis.ru/russian/.

 11. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/.

 12. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою).

 13. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.
Скачати 314.49 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка