Робоча програма навчальної дисципліни «біологічна хімія» спеціальність 12020101


Тематичний план самостійної роботи дисципліни «Біологічна хімія»Сторінка3/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.06 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5
Тематичний план самостійної роботи дисципліни «Біологічна хімія»

п/п

Тема

Кількість годин

Вид контролю
Розділ 1. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів та ліпідів, його регуляція.Поточний контроль на практичних заняттях1

Методи розділу та очистки білкових сумішей

4

2

Роль вітамінів у механізмі дії складних ферментів

5

3

Використання ізоферментів в ензимодіагностиці захворювань

4

4

Використання ферментів та їх інгібіторів в якості фармацевтичних препаратів

4

5

Склад, локалізація та функція мультиферментних комплексів в аеробному окисленні субстратів

4

6

Структура, умови дії та регуляція АТФ-синтетази внутрішньої мембрани мітохондрій

4

7

Гормональна регуляція обміну моносахаридів

4

8

Сучасні фармацевтичні засоби у лікуванні порушень обміну вуглеводів

4

9

Порушення обміну ліпідів при атеросклерозі та ожирінні

4

10

Антигіперліпідемічні фармацевтичні засоби в регуляції порушень обміну ліпідів

4
11

Спадкові порушення обміну складних ліпідів

5
РАЗОМ

46Розділ 2. Біохімічні основи проліферації, міжклітинних комунікацій та фізіологічних функцій органів і тканин.12

Аміноацидурії: причини розвитку та їх фармакологічна корекція

6

Поточний контроль на практичних заняттях13

Загальні поняття й значення технологій рекомбінантних ДНК (генна інженерія).

6

14

Вплив антибіотиків та інших фармацевтичних засобів на матричні синтези у клітині.

6

15

Використання RІА методу в кількісному визначенні гормонів.

6

16

Білково-пептидні фактори росту й проліферації тканин.

7

17

Характеристика процесів транскрипції в нормі та при патології. Програмована загибель клітин. Апоптоз та його біохімічні механізми.

7

18

Перетворення арахідонової кислоти в організмі людини та вплив її продуктів на біохімічні процеси.

6

19

Сучасні вимоги до компонентів раціонального харчування. Роль харчових добавок.

7

20

Комплексні вітамінні препарати в лікуванні гіповітамінозів та інших патологічних станів.

7

21

Антиоксидантна функція вітамінів в організмі.

6

22

Причини виникнення та характеристика азотемій. Біохімічні аспекти використання лікарських препаратів при азотемії.

6

23

Характеристика білкових фракцій. Електрофореграми при різних захворюваннях.

6

24

Роль білків гострої фази у виникненні патологічних станів.

6

25

СНІД – молекулярний механізм виникнення, патохімічні зміни.

6

26

Гормональні механізми регуляції водно-мінерального обміну й функцій нирок.

6

27

Вплив фармацевтичних засобів на функції нирок та фізико-хімічні властивості сечі

6
РАЗОМ

100РАЗОМ СРС з дисципліни, в тому числі

146

2.2.9. Методи навчання

Методами навчальних занять дисципліни «Біологічна хімія» згідно з навчальним планом є:  • лекції;

  • практична робота;

  • самостійна робота студентів (СРС);

  • контрольна робота.

Враховуючи той факт, що ефективність лекцій, як пасивної форми навчання складає не більш 20%, а сучасні тенденції розвитку вищої освіти передбачають збільшення самостійної роботи, як більш ефективної та продуктивної форми навчання, доцільним є зменшення питомої ваги лекцій в структурі аудиторної роботи та скорочення лекційного курсу в абсолютних показниках обсягу дисципліни. Тому згідно навчального плану передбачено 8 годин лекційного матеріалу.

Структура практичної роботи передбачає контрольну роботу та практичну частину.

Контрольна робота на занятті проводиться у вигляді тестового контролю (20 тестів) та теоретичних питань (3 питання).

Практична робота проводиться у вигляді лабораторних робіт, розв’язування ситуаційних задач, перегляд мультимедійних презентацій.

Самостійна робота перевіряється та обговорюється на практичному занятті.

Семестрові контрольні роботи виконуються вдома в окремому зашиті і здається у деканат до початку сесії. Контрольна робота включає 40 тестів та 10 теоретичних запитань. У кожному семестрі виконується одна контрольна робота.2.2.9. Методи контролю

Протягом вивчення навчальної дисципліни «Біологічна хімія» всі види діяльності студента підлягають контролю, як поточному (на кожному занятті), так і підсумковому (залік).

1. Поточний контроль теоретичної підготовки змістового модуля у формі тестування або опитування проводиться під час аудиторного навчання. Практичні заняття оцінюються за традиційною чотирьохбальною шкалою.

Оцінка «5» ставиться, якщо студент здатен до самостійного вивчення матеріалу; встановлює і обґрунтовує причинно-наслідкові зв’язки; вміє застосовувати вивчений матеріал для винесення власних аргументованих суджень у практичній діяльності; самостійно знаходить інформацію (в науковій літературі, мас-медіа, Інтернеті, використовує комп’ютерні програми тощо); самостійно вирішує професійно-орієнтовні завдання, вільно оперує термінологією; самостійно розв’язує та виконує 91-100% від загальної кількості тестів.

Оцінка «4» ставиться, якщо студент опанував більшу частину навчального матеріалу, здатен відтворити його з деякими невідповідностями, має стійкі навички роботи з текстом підручника, може самостійно оволодіти більшою частиною заданого матеріалу, формулює основні поняття, наводить приклади, знає основні терміни; підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами; самостійно виконує практичні завдання, оформлює їх, не роблячи повних висновків; відповідям бракує логічності; виконує 80-90% від загальної кількості тестів.

Оцінку «3» студент одержує, якщо він знає більше половини навчального матеріалу, здатен відтворити його за допомогою викладача, може виділити й запам’ятати основні положення навчального матеріалу, може підтвердити частину відповідей прикладами; виконує практичні завдання, оформлює їх та формулює висновки відповідно до мети дослідження; виконує 60-79% тестів.

Оцінка «2» ставиться, якщо студент присутній на заняттях, відтворює його тему та деякі поняття, нездатний виконати практичну роботу та оформити її, виконує менш 60% тестів.

Теоретичний компонент передбачає тестування чи опитування студентів з теми заняття, перевірку та оцінювання позаудиторної (самостійної) роботи. Контроль практичної підготовки – це проведення досліду, написання протоколу та оформлення відповідних висновків. Семестрова контрольна робота (виконується вдома) оцінюється традиційною оцінкою і додається до суми оцінок поточного контролю. Самостійна робота студента (опрацювання тем, які не увійшли до аудиторної роботи), передбачена робочим навчальним планом, оцінюється наприкінці вивчення розділів, входить до рейтингу дисципліни.

2. Підсумковий контроль (залік) проводиться у вигляді тестування чи колоквіуму за розкладом занять.

2.2.10. Розподіл балів, які отримують студенти

Протягом вивчення навчальної дисципліни «Біологічна хімія» проводяться контрольні засоби, які включають поточний і підсумковий семестровий контроль та атестацію випускників. Відповідно до навчального плану формою підсумкового контролю є залік.Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

Оцінювання семестрової контрольної роботи проводиться за 4-ри бальною (традиційною) шкалою.

Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з кожної теми. Оцінка за контрольну роботу додається до суми поточних оцінок. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали.

Для дисциплін формою підсумкового контролю яких є залік (диференційований залік):

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні дисципліни становить 200 балів.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для зарахування дисципліни становить 120 балів.

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином:

𝑥 = СА × 200 / 5


Для зручності наведено таблицю перерахунку за 200-бальною шкалою:
Таблиця 1

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалудля дисциплін, що завершуються заліком (диференційованим заліком)Каталог: uploads -> repository -> biohim
repository -> Науково обгрунтована стратегія – основа модерного лікування злоякісних пухлин
repository -> Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів 5 курсу медичного факультету
biohim -> Методичні вказівки для практичних занять з біологічної хімії
biohim -> Методичні вказівки для практичних занять з біологічної хімії
biohim -> Методичні вказівки підготували Доц. Бондарчук Т.І. Доц. Макаренко Т. М. Доц. Федевич Ю. М. Доц. Хаврона О. П. Ас. Білецька Л. П
biohim -> Робоча програма навчальної дисципліни клінічна біохімія спеціальність 12020102 «Клінічна фармація»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка