Робоча програма навчальної дисципліни державне право зарубіжних країнСторінка1/3
Дата конвертації02.05.2017
Розмір0.56 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з

навчально-методичної та

наукової роботи НАВС

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй

16 жовтня 2013 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

Київ - 2013 рік

Робоча програма «Державне право зарубіжних країн» для студентів навчально-наукового інституту права та психології

за напрямом підготовки «Правознавство» 30. серпня 2013 року- 36 с.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Пустовіт Ж. М. – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри загальноправових дисциплін; Лазаренко Л.А. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ
Протокол від 30 серпня 2013 року № 1
Завідувач кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

Н.І. Мозоль

16 жовтня 2013 року

Схвалено Науково-методичною радою НАВС


Протокол від 16 жовтня 2013 року № 3
16 жовтня 2013 року Голова Чернєй В.В.

 Пустовіт Ж.М., Лазаренко Л.А., 2013рік

 НАВС, 2013 р.


        1. Опис навчальної дисципліни
Найменування

показниківГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів 3


Галузь знань

0304 «Право»


денна форма навчання

Нормативна

Модулів – 3

Рік підготовки:

2013-й - 2014-й

Змістових модулів – 3

Семестр

Напрям підготовки

«Правознавство»

6.030401


1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання реферат

Лекції

12

Практичні, семінарські

Загальна кількість годин - 108

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


24

Самостійна робота

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36

самостійної роботи студента - 72


72

Вид контролю: залікПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і

індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/702. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальноїдисципліни “Державне право зарубіжних країн” є надання знань, умінь, здатностей:ЗНАТИ:

 • стан розробки основних проблем науки конституційного права;

 • сутність предмета конституційного права зарубіжних країн, методологічних основ конституційно-правового регулювання суспільних відносин, загальне поняття початкових та основних державно-правових інститутів конституційного права;

 • види, форми, структуру, принципи, юридичні властивості конституцій зарубіжних країн, їх роль, місце в правових системах зарубіжних країн;

 • загальні засади конституційного ладу;

 • форми правління, територіально-державного устрою та державні режими;

 • конституційно-правовий статус особи, гарантії реалізації основних прав, свобод і обов'язків людини та громадянина в зарубіжних країнах;

 • виборчу систему в зарубіжних країнах;

 • нормативно-правове регулювання організації та проведення виборів і референдумів;

 • конституційно-правовий статус законодавчої, виконавчої і судової влади;

 • статус органів місцевого управління та самоврядування.


УМІТИ:

 • розкривати теоретичні положення, систематизувати та аналізувати їх;

 • орієнтуватися в системі правових джерел, аналізувати чинне державно-правове законодавство зарубіжних країн;

 • порівнювати норми конституцій та інших джерел права зарубіжних країн, що належать до різних правових систем сучасності.

Таким чином, основним завданням курсу "Державне право зарубіжних країн" є засвоєння студентами найважливіших категорій і положень науки державного права; вміння орієнтуватися в державно-правовому законодавстві; самостійно оцінювати сучасні тенденції розвитку державно-правових інститутів; враховувати зарубіжний досвід конституційно-правового розвитку демократичних країн, що має практичне значення для державного будівництва в Україні.


Основні загальнокультурні та професійні компетенції

В результаті вивчення дисципліни "Державне право зарубіжних країн" бакалаври повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з ефективністю забезпеченням прав і свобод людини і громадянина під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції з конституційного права:


Загальнокультурні компетенції.

 • здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів в своїйдіяльності;

 • володіння основними конституційно-правовими поняттями і категоріями;

Професійні компетенції.

в практичній юридичній діяльності:

 • використовувати знання з державного права зарубіжних країн в юридичній практиці;

 • відслідковувати зв’язки норм конституційного права з нормами інших галузей права;

 • в межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм конституційного права.

в організаційно-управлінськійдіяльності:

 • обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень;

 • використовувати конституційно-правові процедури захисту прав і свобод людини.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 1. предмет державного права зарубіжних країн;

 2. основні і допоміжні методи дослідження державного права зарубіжних країн;

 3. історичний досвід конституційного будівництва, основи теорії Конституції;

 4. характеристики загальних засад конституційного ладу зарубіжних країн;

конституційну регламентацію прав, свобод та обов’язків людини і громадянина;

характеристики конституційно-правового регулювання виборів та референдуму;

конституційні положення організації та функціонування законодавчої, виконавчої та судовоївлади в зарубіжних країнах;

конституційно-правові основиорганізації і діяльності органів місцевого самоврядування.Вміти:

 1. володіти конституційно-правовими поняттями і категоріями;

 2. використовувати знання з державного права зарубіжних країн в юридичній практиці;

 3. відслідковувати зв’язки норм конституційного права з нормами інших галузей права;

 4. в межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм конституційного права;

використовувати конституційно-правові процедури захисту прав і свобод людини;

обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень.3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ГАЛУЗЬ, НАУКА, НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

Тема 1. Поняття, предмет, джерела і система права зарубіжних країн.

Поняття, предмет, методи державного (конституційного) права зарубіжних країн. Місце державного (конституційного) права в системі права зарубіжних країн. Співвідношення конституційного та публічного права.

Поняття системи державного (конституційного) права зарубіжних країн. Інститут державного (конституційного) права зарубіжних країн. Конституційно – правові норми та їх класифікація.

Джерела державного (конституційного) права зарубіжних країн. Конституція як основне джерело державного права зарубіжних країн. Закон як джерело державного права. Регламенти парламентів та їх палат. Акти глави держави і виконавчої влади. Акти органів конституційного контролю. Судові прецеденти. Конституційний звичай. Релігійні джерела. Правова доктрина. Міжнародно-правові акти.

Наука державного (конституційного) права зарубіжних країн. Розвиток знань про державне (конституційне) право зарубіжних країн. Функції науки державного (конституційного) права зарубіжних країн. Державне (конституційне) право зарубіжних країн як навчальна дисципліна.

Професійна складова. Оволодіння правовою культурою мислення, здатністю до узагальнення та аналізу, сприйняття інформації державно-правового змісту. Здатність розуміти і аналізувати світоглядні, соціально і особистісно значимі проблеми в сфері державно-правового життя. Розуміння понятійно-категоріального апарату конституційно-правової науки.
Тема 2. Конституції зарубіжних країн
Поняття та юридична природа конституцій зарубіжних країн. Юридичні властивості та риси конституцій зарубіжних країн. Значення конституцій. Блоки суспільних відносин, що регулюються конституціями. Види конституцій. Основні функції конституцій. Форма та структура конституцій у зарубіжних країнах.

Способи підготовки проекту конституцій. Порядок прийняття конституцій. Основні способи внесення змін та доповнень до конституцій зарубіжних країн. Класифікація конституцій зарубіжних країн.

Поняття конституційного контролю. Об’єкт конституційного контролю. Види конституційного контролю. Органи конституційного контролю.

Професійна складова. Засвоєння сутності та значення конституції, як основного закону більшості держав світу, здатність визначати її місце в системі джерел країн світу. Вміння використовувати отримані знання при здійсненні видової характеристики конституцій, аналізу існуючих форм та структури конституції, способів прийняття, внесення змін та доповнень.
Змістовий модуль ІІ.

Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах. Форми держави зарубіжних країн.

Тема 3. Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах.
Історія розвитку прав та свобод. Правовий статус особистості в різних правових системах. Принципи конституційно-правового регулювання статусу особи. Особливості конституційної правосуб’єктності людини і громадянина. Політична правоздатність і дієздатність. Фізичні особи і основи їх правового статусу. Іноземні громадяни. Особи без громадянства. Особи з множинним громадянством.

Поняття та класифікація прав та свобод. Основні права людини і громадянина в зарубіжних країнах. Особисті права і свободи. Економічні права і свободи. Політичні права і свободи. Соціальні права та свободи. Конституційні обов’язки людини і громадянина. Обмеження прав і свобод.

Поняття громадянства та його основні риси в конституційному праві зарубіжних країн. Конституційний принцип рівності громадян.

Основні шляхи набуття громадянства (натуралізація, філіація, оптація та інші). Вихід з громадянства. Втрата громадянства. Подвійне громадянство. Органи, які вирішують питання громадянства. Особи без громадянства. Режим іноземців. Статус біженця. Надання притулку, висилка і видача іноземній державі.

Гарантії прав і свобод у зарубіжних країнах. Види гарантій прав і свобод. Інститут Омбудсмена.

Професійна складова. Розуміння змісту основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в теорії та практиці зарубіжного конституціоналізму. Здатність аналізувати основні способи набуття громадянства та підстави його втрати. Засвоїти особливості конституційно-правового статусу біженців та осіб без громадянства в країнах світу та вміння застосовувати у професійній діяльності положення національного законодавства та міжнародні акти у сфері прав людини.
Тема 4. Форми держави в зарубіжних країнах.
Поняття форми держави. Форми правління в зарубіжних країнах. Види форм правління. Поняття та основні ознаки монархії. Абсолютна та обмежена

монархія. Поняття та основні ознаки республіки. Види республіканських форм правління у зарубіжних країнах. Президентська республіка. Парламентська республіка. Змішана республіка.

Форми державного устрою в зарубіжних країнах. Проста і складна форми державного устрою. Унітарна держава: поняття та основні ознаки. Правовий статус автономій. Поняття та основні ознаки федерації. Поняття та сутність конфедерації.

Державний режим: поняття та класифікація. Демократичний режим. Характерні риси демократичного режиму. Авторитарний і тоталітарний режими. Фашистський режим. Комуністичний режим.Професійна складова. Засвоєння особливостей полікратичної, монократичної та сегментарної форм держави. Здатність здійснювати порівняльний аналіз форм правління, форм державного устрою та державного режиму в сучасних державах світу. Опанування та застосування на практиці знань стосовно сутності та особливостей конституційно-правового статусу автономій.

Тема 5. Виборче право в зарубіжних країнах. Види виборчих систем в зарубіжних країнах.

Безпосередня демократія: поняття та загальна характеристика. Форми прямої та непрямої демократії в зарубіжних країнах. Конституційні засоби прямої демократії.

Інститут референдуму. Види референдумів. Класифікація референдумів. Особливості процедури проведення референдуму в зарубіжних країнах. Народна законодавча ініціатива.
Поняття та сутність виборчого права. Активне і пасивне виборче право. Основні принципи виборчого права. Види виборів. Виборчі системи у зарубіжних країнах. Особливості виборчого процесу в зарубіжних країнах.

Професійна складова. Опанування та застосування на практиці знань стосовно сутності та видів виборів та референтуму, як основних форм демократії. Здатність здійснювати порівняльний аналіз виборчого процесу в країнах світу.
Змістовий модуль ІІІ. Конституційно-правовий статус органів державної влади в зарубіжних країнах. Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах.

Тема 6. Глава держави в зарубіжних країнах.
Місце і роль глави держави в державному механізмі зарубіжних країн. Конституційно-правовий статус глави держави.

Способи престолонаслідування в країнах світу. Особливості конституційно-правового статусу монарха в залежності від форми правління. Повноваження монарха в необмеженій монархії. Повноваження монарха в дуалістичній та парламентарній (конституційній) монархії.

Місце Президента у системі влад в залежності від форми правління. Порядок обрання Президента в країнах світу. Термін повноважень Президента. Конституційно-правовий статус Президента в зарубіжних країнах. Відповідальність Президента в зарубіжних країнах. Допоміжні органи і установи при главі держави в зарубіжних країнах.

Політична складова. Розуміння ролі та місця глави держави в державному механізмі зарубіжних країн. Вміння використовувати отримані знання при здійсненні характеристики конституційно-правового статусу глави держави в зарубіжних країнах.
Тема 7. Законодавча влада в зарубіжних країнах.

Парламент і парламентаризм в зарубіжних країнах.

Поняття парламенту. Структура парламентів в зарубіжних країнах: зовнішня і внутрішня. Порядок формування палат. Комітети (комісії), парламентські фракції. Керівні органи палат. Двопалатний парламент.

Порядок роботи парламентів: сесії і загальні парламентські процедури. Законодавчий процес. Спеціальні парламентські процедури. Повноваження парламенту в зарубіжних країнах. Непарламентські форми здійснення законодавчої влади.

Правове становище члена парламенту у зарубіжних країнах. Права і обов’язки парламентарія. Парламентський імунітет. Індемнітет.

Законодавчий процес. Обговорення та прийняття закону. Особливості ратифікації і денонсації міжнародних договорів.


Професійна складова. Розуміння сутності та місця парламенту у державному механізмі зарубіжних країн. Опанування та застосування на практиці знань стосовно особливостей конституційно-правового статусу парламенту в країнах світу.

Тема 8. Виконавча влада в зарубіжних країнах.
Поняття виконавчої влади. Політична і адміністративна виконавча влада. Система органів виконавчої влади в зарубіжних країнах.

Поняття уряду. Види урядів в залежності від їх політичного складу. Конституційний і фактичний статус Уряду в залежності від форм державного правління в зарубіжних країнах. Порядок формування Уряду в зарубіжних країнах. Структура уряду. Основні повноваження уряду. Глава Уряду. Відомства і їх керівники. Відповідальність Уряду та її види в залежності від форм державного правління.

Центральні та місцеві органи виконавчої влади в зарубіжних країнах.

Професійна складова. Знання та розуміння сутності і ролі виконавчої влади в державному механізмі зарубіжних країн. Здатність аналізувати особливості формування уряду в залежності від форми державного правління в зарубіжних країнах.
Тема 9. Судова влада в зарубіжних країнах.
Поняття та особливості судової влади в зарубіжних країнах. Конституційні принципи організації судової влади в зарубіжних країнах.

Система судової влади в зарубіжних країнах. Види судових органів в зарубіжних країнах. Система судів загальної юрисдикції в зарубіжних країнах. Способи формування судів.

Моделі судових систем. Особливості англосаксонської судової системи. Особливості романо–германської судової системи. Особливості соціалістичної судової системи. Специфіка мусульманської судової системи.

Конституційно-правовий статус суддів. Вимоги до кандидата на посаду судді. Права та обов’язки суддів в зарубіжних країнах.

Конституційна юстиція: поняття та загальна характеристика. Види спеціалізованих органів конституційної юстиції. Способи формування органів конституційної юстиції. Вимоги, що висуваються до кандидатів на посаду судді Конституційного суду (ради). Повноваження Конституційного суду (ради) в зарубіжних країнах.
Професійна складова. Знання та розуміння сутності і основних засад здійснення правосуддя в зарубіжних країнах. Здатність аналізувати особливості системи судової влади в країнах світу. Вміння визначати модель судової системи.
Тема 10. Місцеве управління і самоврядування в зарубіжних країнах.

Поняття та особливості територіального устрою держави. Доктрини поділу адміністративно-територіальних одиниць та місцевих органів. Державна територія. Форми територіального устрою. Федерація. Унітарна держава. Особливості територіального поділу держави. Види територіального поділу держави. Спеціальні округи, столиці, муніципальні утворення, як особливі територіальні одиниці.

Організація публічної влади суб’єктів федерації. Органи місцевого самоврядування. Основні риси та принципи місцевого самоврядування. Системи організації публічної влади на місцях. Види органів общинного самоврядування. Форми здійснення місцевого самоврядування в общині. Органи регіонального самоврядування та управління. Порядок формування органів місцевого самоврядування. Форми діяльності органів місцевого самоврядування. Компетенція органів місцевого самоврядування. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування.

Професійна складова. Розуміння сутності територіального устрою держави та особливостей територіального поділу держави. Вміння використовувати отримані знання при здійсненні характеристики організації публічної влади в зарубіжних країнах. Опанування та застосування на практиці знань стосовно особливостей конституційно-правового статусу органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.


4. Структура залікового кредиту

№ з/пНазва тем

Нормативний обсяг годин

Всього годин з викладачем

З них:
Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульний контроль

Самостійна роботаЗмістовий модуль І. Державне право зарубіжних країн: галузь, наука, навчальна дисципліна.36102202

26Тема 1: Поняття, предмет, джерела і система права зарубіжних країн.

18

4

2

214Тема 2: Конституції зарубіжних країн.

18

6

2

2
2

12Змістовий модуль ІІ. Основи правового статусу особи в зарубіжних країнах. Форми держави та виборче право зарубіжних країн.

36

12

4

8

0

2

24
Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kzpd -> rabot progr
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 2-го курсу
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни державне будівництво в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання адміністративних послуг для спеціальн ості 8
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни адміністративне судочинство за напрямом підготовки 030401
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни конституційна реформа в Україні для спеціальн ості 8


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка