Робоча програма навчальної дисципліни ділове адміністрування (частина І)Скачати 426.35 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації16.03.2017
Розмір426.35 Kb.
#12022
ТипРобоча програма
1   2   3   4

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 0,4 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створенню цілісної системи адміністративного управління організацією.Завдання:

формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань у галузі управління підсистемами організації на всіх стадіях її життєвого циклу у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем.У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • методологію та теорії адміністративного менеджменту;

 • закономірності стратегії бізнесу та становлення організаційної концепції підприємства, методи та процедури управління організації;

 • управління підсистемами організації на всіх стадіях її життєвого циклу у взаємозв’язку з зовнішнім середовищем;

 • теоретичні аспекти корпоративного управління;

 • основні елементи та принципи корпоративного контролю, механізм його здійснення в діяльності підприємств;

 • сутність змін та природу їх виникнення;

 • технології та методи управління змінами в організаціях;

 • особливості функціонування організацій.

вміти:

 • приймати та реалізовувати ефективні управлінські рішення;

 • прогнозувати діяльність, розробляти стратегічні плани та програми;

 • управляти складними бізнес-процесами;

 • управляти бізнесом в умовах конкуренції, ризику;

 • налагоджування комунікацій та партнерства для розвитку бізнесу;

 • застосовувати методи оцінювання економічної ефективності корпоративного управління, методи контролю якості.

Результатом вивчення дисципліни є формування професійної компетентності фахівців щодо створення цілісної системи успішного управління організацією.


 1. Програма навчальної дисципліни


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Побудова організаційного менеджменту
Тема 1. Системна модель менеджменту організацій

Сутність і класифікація організацій. Внутрішні і зовнішні складові середовища організації. Властивості організації, принципи та система законів.

Організація як складна система та як об’єкт управління. Особливості функціонального та системного бачення організації. Характеристика основних підсистем організації. Моделі організації як відкритої системи. Досягнення синергізму в менеджменті організації
Тема 2. Еволюція організації

Зміни як об’єктивний процес розвитку організацій. Значення змін у діяльності організацій. Еволюційні погляди на процеси змін у діяльності організацій. Життєвий цикл діяльності організацій на стадії виникнення змін. Управління процесами змін.

Особливості менеджменту на основних етапах життєвого циклу організації.
Тема 3. Організаційний механізм менеджменту організації

Типологія організаційних структур управління. Сутність механізму управління. Поняття організаційного механізму. Адміністративний механізм.

Поняття і сутність організаційно-адміністративних методів державного управління. Класифікація організаційно-адміністративних методів управління.

Нормативно-правова регламентація, підстави та порядок організації управління.

Методологія проектування системи менеджменту та управлінських процедур.

Проектування ієрархії менеджменту. Діапазон керованості та фактори, що його визначають.


Тема 4. Організаційний інжиніринг та організаційний дизайн

Методологія організаційного інжинірингу. Інжиніринговий опис процесів

в організації. Учасники сфери процесу інжинірингу. Сучасні технології бізнесу. Технологія реінжинірингу бізнес-процесів. Організація робіт по реінжинірингу.

Дизайн організації як набір параметрів, що визначають рівні поділу праці та координування. Координаційні механізми дизайну.

Рівні організаційних змін. Компоненти організаційних перетворень. Об’єкти організаційних перетворень.

Модель розвитку внутрішнього потенціалу підприємства та конкурентного статусу підприємства.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Управлінські моделі, керівництво організацією та його результативність
Тема 5. Управлінські моделі

Елементи менеджменту організації.

Модель управління як системоутворювальний комплекс методів, набору форм впливу, принципів. Компоненти управлінських моделей. Різновиди управлінських моделей.

Комбінація управлінських моделей.


Тема 6. Керівництво в організації

Завдання менеджера щодо керівництва в організації.

Види керівництва. Керівництво, яке зосереджується на роботу й людину.

Стиль керівництва. Чотири системи Лайкерта. Система керівництва через структуру й увагу до підлеглих. Управлінська «решітка» Блейка та Моутона. Ситуаційна модель керівництва Фідлера. Підхід «шлях – ціль» Мітчела та Хауса.

Управління дисципліною.
Тема 7. Ризикозахищеність організації

Сутність підприємницького ризику. Умови виникнення ризикової ситуації.

Суб’єкт та об’єкт ризику. Сутність та особливості управлінського ризику. Зовнішні та внутрішні фактори ризику. Невизначеність. Класифікація ризиків в економіці.

Аналіз ризику. Концепція управління ризикозахищеністю підприємства.


Тема 8. Управління результативністю менеджменту організації

Результативність як об'єкт управління. Управління за результатами: фінський досвід. Підходи до оцінювання ефективності менеджменту.

Цільові програми управління ефективністю та розвитком організації.

Система показників оцінювання результативності та якості менеджменту організацій.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

Корпоративне управління
Тема 9. Теоретичні основи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління
Визначення та зміст поняття «корпоративне управління». Вплив зовнішнього середовища на функціонування корпорацій. Моделі корпоративного управління. Еволюція формування корпоративної форми організації бізнесу.

Основні характеристики інтеграційних процесів., типи та форми інтегрування.Корпоративна культура та її роль у корпоративному управлінні.

Державне регулювання корпоративного сектору. Роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках. Фінансові посередники в системі корпоративного управління.

Податкова політика в корпоративному секторі України.


Тема 10. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

Ключові учасники корпоративних відносин: світовий досвід та вітчизняна практика. Структура корпоративних органів управління. Підпорядкованість органів управління корпорації. Спостережна рада та причини її створення. Повноваження спостережної ради. Виконавчий орган корпорації та його повноваження. Ревізійна комісія. Порядок роботи органів управління.

Трудові відносини з посадовими особами органів управління корпорації
Тема 11. Оцінювання ефективності корпоративного управління

Рейтингові оцінки якості корпоративного управління. Критерії фінансової оцінки якості різних систем корпоративного управління. Методичні підходи до визначення ефективності корпоративного управління.

Фактори підвищення ефективності корпоративного управління.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

Концептуальні основи управління змінами
Тема 12. Природа, джерела та необхідність проведення змін

Природа виникнення змін. Сутність змін у природі та відкритих соціально-економічних системах (їх взаємозв’язок). Організаційна досконалість – основа організаційних змін.

Основні складові організаційної досконалості за Харгінгтоном (процеси, проекти, зміни, знання, ресурси).

Теорія пояснення джерел змін. Зміни і стабільність. Специфічні цілі змін. Труднощі здійснення змін у сучасних умовах.


Тема 13. Види змін

Класифікація змін. Індивідуальні зміни. Розроблення індивідуальних планів управління поліпшенням результатів роботи. Заходи перед початком та після ініціювання змін. Характеристика концепції організації, що навчається, як провідника змін. Теорії навчання. Цикл втручань у процес змін. Модель Д. Колба. Таксономія Блума.

Командні зміни. Поняття групи та переформування її в команду. Типи корпоративних команд. Вплив індивідуумів на динаміку команди. Способи ініціювання адаптації команди до організаційних змін. Основні стадії розвитку команд та їх характеристика. Етапи змін команд за Такманом. Типологія учасників команди змін за Белбіном.

Організаційні зміни. Моделі та підходи до організаційних змін. Принципи роботи організації з використанням організаційних метафор, що характеризують сутність підходів до змін.


Тема 14. Роль керівництва в управлінні змінами

Ефективне лідерство. Матриця взаємозв'язків; метафора організації та необхідний тип керівництва. Стилі та навички керівника змін.

Менеджери та лідери: спільне та відмінне (за Уореном Беннісом). Характеристика «єднальних» керівників за Дж. Ліпман-Блюменом. Самоаналіз та внутрішні ресурси управлінця змінами.

Емоційна компетенція управлінця.


Тема 15. Моделі управління змінами

Організація як машина, політична система, організм, потік і трансформація (метафори Гаррета Моргана до організаційних змін). Моделі змін (модель Льюіна, формула змін Бекхарда, модель узгодження Надлер-Тушмана, системна модель Сенге). Цикл змін за Коттером.Моделі організаційних перетворень. Умови, елементи та фактори ефективності організаційних перетворень. Реформування організації.
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

м.к.

інд.

с. р.
л

п

м.к.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Побудова організаційного менеджменту

Тема 1. Системна модель менеджменту організацій

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Тема 2. Еволюція організації

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Тема 3. Організаційний механізм менеджменту організації

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Тема 4. Організаційний інжиніринг та дизайн

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Модульна контрольна

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 1

30

4

4

2

-

20

-

-

-

-

-

-

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Управлінські моделі, керівництво організацією та його результативність

Тема 5. Управлінські моделі

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Тема 6. Керівництво в організації

6

1

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Тема 7. Ризикозахищеність організації

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Тема 8. Управління результативністю менеджменту організації

8

1

2

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Модульна контрольна

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 2

30

4

4

2

-

20

-

-

-

-

-

-

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Корпоративне управління

Тема 9. Теоретичні основи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління

11

2

2

-

-

7

-

-

-

-

-

-

Тема 10. Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

10

1

1

-

-

8

-

-

-

-

-

-

Тема 11. Оцінювання ефективності корпоративного управління

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Модульна контрольна

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 3

30

4

4

2

-

20

-

-

-

-

-

-

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Концептуальні основи управління змінами

Тема 12. Природа, джерела та необхідність проведення змін

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Тема 13. Види змін

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Тема 14. Роль керівництва в управлінні змінами

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Тема 15. Моделі управління змінами

7

1

1

-

-

5

-

-

-

-

-

-

Модульна контрольна

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом за змістовим модулем 4

30

4

4

2

-

20

-

-

-

-

-

-

Усього годин


120

16

16

8

-

80

-

-

-

-

-

-

Семестровий контроль


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього годин


120

16

16

8

-

80

-

-

-

-

-

-

Скачати 426.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка