Робоча програма навчальної дисципліни ділове адміністрування (частина І)


-6. Теми семінарських (практичних) занятьСкачати 426.35 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації16.03.2017
Розмір426.35 Kb.
#12022
ТипРобоча програма
1   2   3   45-6. Теми семінарських (практичних) занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Побудова організаційного менеджменту

1

Системна модель менеджменту організацій

1

2

Еволюція організації

1

3

Організаційний механізм менеджменту організації

1

4

Організаційний інжиніринг та дизайн

1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Управлінські моделі, керівництво організацією та його результативність

5

Управлінські моделі

1

6

Керівництво в організації

-

7

Ризикозахищеність організації

1

8

Управління результативністю менеджменту організації

2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

Корпоративне управління

9

Теоретичні основи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління

2

10

Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

1

11

Оцінювання ефективності корпоративного управління

1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

Концептуальні основи управління змінами

12

Природа, джерела та необхідність проведення змін

1

13

Види змін

1

14

Роль керівництва в управлінні змінами

1

15

Моделі управління змінами

17. Теми лабораторних занять

(не передбачені навчальним планом)
8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Бали

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Побудова організаційного менеджменту

1

Системна модель менеджменту організацій

5

5

2

Еволюція організації

5

5

3

Організаційний механізм менеджменту організації

5

5

4

Організаційний інжиніринг та дизайн

5

5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Управлінські моделі, керівництво організацією та його результативність

5

Управлінські моделі

5

5

6

Керівництво в організації

5

5

7

Ризикозахищеність організації

5

5

8

Управління результативністю менеджменту організації

5

5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

Корпоративне управління

9

Теоретичні основи корпоративного управління. Зовнішня сфера корпоративного управління

7

5

10

Учасники корпоративних відносин та органи корпоративного управління

8

5

11

Оцінювання ефективності корпоративного управління

5

5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

Концептуальні основи управління змінами

12

Природа, джерела та необхідність проведення змін

5

5

13

Види змін

5

5

14

Роль керівництва в управлінні змінами

5

5

15

Моделі управління змінами

5

59. Індивідуальні завдання

(не передбачено)

10. Методи навчання

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Ділове адміністрування» використовуються наступні навчальні технології:

Словесні: розповідь-пояснення, бесіда, лекція, диспут, семінари–дискусії, обговорення, мозкова атака.

Наочні: схеми, таблиці, слайди, презентації,

Практичні: робота в малих групах, вправи, практичні роботи, реферати
11. Методи контролю


 1. Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Ділове адміністрування» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

 2. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 11.1, табл. 11.2.


Таблиця 11.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю
Вид діяльностіКількість балів за одиницю

Кількість одиниць до розрахунку

Кількість рейтингових балівВідвідування лекцій

1

8

8Відвідування семінарських(практичних) занять

1

8

8Робота на семінарських (практичних) заняттях (доповідь, виступ, повідомлення, участь у дискусії, виконані розрахунки)

10

8

80Модульні контрольні роботи

25

4

100Самостійна робота студентів

5

15

75

Підсумковий рейтинговий бал

271

Коефіцієнт переведення рейтингу у 100-бальну шкалу

2,71

У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрів застосовуються такі методи: • Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, залік.

 • Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе.

 • Комп’ютерного контролю: тестові програми.

 • Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.


12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

МК1

Т5

Т6

Т7

Т8

МК2

44

25

44

25

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Т9

Т10

Т11

МК3

Т12

Т13

Т14

Т15

МК4

39

25

44

25

Сума

Сума з коеф.

271

2,71

Т1, Т2 ... Т38 – теми змістових модулів.

МК1, МК2… МК10 – модульні контрольні роботи.

Таблиця 11.2

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

75-81

С

69-74

D

задовільно

60-68

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення


 1. Робоча програма навчальної дисципліни, складена за змістовими модулями.

 2. «Ділове адміністрування»: конспект лекцій.

 3. Засоби діагностики знань: МКР, ситуаційні вправи, тести для поточного та підсумкового контролю, таблиця рейтингових балів на усі види навчальної діяльності студента при вивченні курсу.

 4. Пакет візуального супроводу дисципліни.14. Рекомендована література
основна

 1. Віноградська О.М. Конспект лекцій з курсу «Ділове адміністрування».Х.: ХНАМГ, 2012. – 250 с.

 1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управлення: курс лекцій / Г.В. Атаманчук. – 2-е изд. дополн. – М.: Омега-Л, 2004. – 584 с.

 2. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорц, методології, практики: монографія / В.Д. Бакуменко. – К.:Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.

 1. Василенко И.А. Государственное управление в странах Запада: США Великобритания, Франція, Германия: учеб пособ. / И.А. Василенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2000. – 200 с.

 2. Мельник А.Ф. Державне управління: підручник / АФ. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна; за ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання, 2009. – 582 с.

 3. В.Я. Малиновський Державне управління: навч. посіб. / В.Я. Малиновський. – Луцьк, 2000. – 558 с

 4. Державне управління та державна служба: словник-довідник / О.Ю. Оболенський. – К.: КНЕУ, 2005. – 208 с.

 5. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: монографія / кол. авт; відп. ред. проф. Н.Р. Нижник. – К. : УАДУ при Президентові України, 1997. – 448 с.

 6. Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності публічних організацій: монографія / В.Б. Дзюндзюк. – X.: ХарРІ УАДУ «Магістр», 2003. – 236 с.

 7. Чиркин В.Е. Публичное управление: учебник / В.Е. Чиркин. – М.:Юристъ, 2004. – 475 с.


додаткова

 1. Державне управління: теорія і практика. За заг. ред. д. юр. н., проф. Авер'янова В.Б. — К.: Юрінком Інтер, 1998 — 432 с.

 2. Соловьев B.C. Теория социальных систем: Монография в 3-х томах. Т. 1,

 3. Теория организации социальных систем. — Новосибирск, 2005. — 480 с.

 4. Новіков Б.В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб./ Новіков Б.В., Сініок Г.Ф., Круш П.В. – К. Центр навч. літ., 2004. – 560 с.

 5. Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления: Курс лекций. Изд. 2-е, доп. и перераб. — Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2005. — 512 с.

 6. Козбаненко В. А. Государственное управление. Уч.пос. в 2-х томах. / В.А. Козбаненко. - М.: «Статус», 2002. – 366 с.

 7. Шамхалов Ф. Теория государственного управления / Ф. Шамхалов. — М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002. — 638с.


15. Інформаційні ресурси


 1. http://infomanagement.ru/

 2. http://www.management.com.ua/

 3. http://blog.management.com.ua/

 4. http://www.scm.com.ua/uk/
 1. Навчально-методична карта дисципліни «Ділове адміністрування»

 2. Разом: 120 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 16год,

 3. самостійна робота –80 год., модульний контроль – 8 год.

  1. Тиждень

  1. І

  1. ІІ  1. ІІІ

  1. ІV

  1. V  1. Модулі

  1. Змістовий модуль І

  1. Змістовий модуль ІІ

  1. Назва

  2. модуля

  1. Побудова організаційного менеджменту

  1. Управлінські моделі, керівництво організацією та його результативність

  1. Кількість балів за модуль

  1. 69 балів

  1. 69 балів

  1. Лекції

  1. 1

  1. 2

  1. 3

  1. 4

  1. Дати  1. Теми

  2. лекцій

  1. Системна модель менеджменту організацій.

  2. Еволюція організації

  1. Організаційний механізм менеджменту організації.

  2. Організаційний інжиніринг та дизайн

  1. Управлінські моделі.

  2. Керівництво в організації

  1. Ризикозахищеність організації.

  2. Управління результативністю менеджменту організацій.  1. Теми семінарських

  2. занять

  1. Системна модель менеджменту організацій.

  2. Еволюція організації

  1. Організаційний механізм менеджменту організації.

  2. Організаційний інжиніринг та дизайн

  1. Управлінські моделі.

  2. Ризикозахищеність організації.  1. Управління результативністю менеджменту організацій.

  1. Самостійна робота

  1. 5 балів

  1. 5 балів

  1. 5 балів

  1. 5 балів

  1. 5 балів

  1. 5 балів

  1. 5 балів

  1. 5 балів

  1. Види поточного контролю

  1. Модульна контрольна робота 1

  2. (25 балів)

  1. Модульна контрольна робота 2

  2. (25 балів)

Скачати 426.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка