Робоча програма навчальної дисципліни дисципліна терапевтична стоматологія спеціальністьСторінка1/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.04 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Кафедра терапевтичної стоматології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Гжегоцький

_________________________

„____” __________ 2015 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

дисципліна _____ _терапевтична стоматологія __

спеціальність _______14.01.22 стоматологія_____________

Факультет, курс Стоматологічний, V курс_______________


Обговорено та ухвалено ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри профільною методичною комісією

________________ 2015 р. з _________________дисциплін

Протокол № _11__ Протокол № ___

від „___” __________2015р. від „___” _________2015 р.

Завідувач кафедри Голова профільної методичної

професор Зубачик В.М. комісії професор Огоновський Р.З.


Львів-2015

І. Загальний розділ
Підготовка лікаря-стоматолога в Україні проводиться відповідно до нових Галузевих стандартів вищої освіти 1101 „Медицина” за спеціальністю 7.110106 „Стоматологія”.

Робоча програма складена за такими нормативними документами: • наказ № 1229 від 24.04.2015 «Про введення в дію нового навчального плану додипломної підготовки фахівців за спеціальністю «Стоматологія»;

 • Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII;

 • наказ МОН України №47 від 26.01.2015 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 н.р.»;

 • лист МОН України від 20.01.2015 №1/9-19 «Щодо організації атестації здобувачів вищої освіти та організації освітнього процесу», від 13.03.2015 №1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році;

 • лист МОЗ України від 24.03.2015 №08.01-47/8986 та від 16.04.2015 № 08.01-47/12037 Про затвердження скорегованих навчальних планів додипломної підготовки фахівців галузей знань 1201 «Медицина» та 1202 «Фармація»;

 • новий навчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар-стоматолог” у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю „Стоматологія” за №929 від 30.06.2010 р.;

 • освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) і освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 „Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напрямку підготовки 1101 „Медицина”;

 • програма навчальної дисципліни „Терапевтична стоматологія” для студентів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації за спеціальністю 7.110106 „Стоматологія” (Київ, 2011 р.);

 • рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 за №152 „Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 „Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

 • наказ МОЗ України від 31.01.03 за №148 „Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”.

В загальній системі підготовки лікаря-стоматолога терапевтична стоматологія є найбільш важливою дисципліною. Головне завдання кафедри терапевтичної стоматології підготувати лікаря-стоматолога здатного вирішувати питання діагностики, лікування і профілактики стоматологічних захворювань.

Викладання терапевтичної стоматології в більшості вузів України проводиться на кафедрах пропедевтики терапевтичної стоматології та терапевтичної стоматології шляхом читання лекцій, проведення практичних занять та проходження виробничої практики.


У лекційному курсі висвітлюються питання щодо організації та структури терапевтичної стоматологічної допомоги в Україні, її задачі та взаємозв’язок з загальними клінічними та стоматологічними дисциплінами, розглядаються основні та додаткові клінічні методи обстеження хворого. Особлива увага приділяється вивченню етіології, патогенезу, класифікацій, клініки, діагностики, диференційної діагностики, лікування та профілактики пульпіту, захворювань тканин пародонта.

На практичних заняттях і під час проходження виробничої практики студент має оволодіти практичними навичками обстеження хворого, навчитись діагностиці, диференційній діагностиці та вміло застосовувати основні методи лікування і профілактики захворювань пародонту. На І курсі студенти проходять на кафедрі дисципліну «Ергономіка в стоматології»: 1,5 кредити, 4 год – лекції, 16 год – практичні заняття, 25 год – СРС. Заняття закінчуються складанням заліку. Після вивчення дисципліни „Пропедевтика терапевтичної стоматології” (4 кредити – 120 год.) та підтвердивши свої знання здачею заліку, студент приступає до вивчення дисципліни „Терапевтична стоматологія” на ІІІ-V курси, а саме: • одонтологія – ІІІ курс;

 • пародонтологія – ІV курс;

 • хвороби слизової оболонки порожнини рота – V курс.

Згідно з наказу № 1229 від 24.04.2015 «Про введення в дію нового навчального плану додипломної підготовки фахівців за спеціальністю «Стоматологія» у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації України на п’ятий рік викладання дисципліни „Терапевтична стоматологія” відводиться – „Хвороби слизової оболонки порожнини рота” (9 семестр) – 4 кредити, 120 год. (20 год. - лекційних, 54 год. - практичних і 46 год. - самостійна робота) і „Диференційна діагностика, сучасні методи лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань” (10 семестр) − 6 кредитів, 180 год. (120 год. − практичних і 60 год. − самостійна робота).

На 9 семестрі студенти вивчають етіологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування та профілактику хвороб слизової оболонки порожнини рота. На 10 семестрі студенти вивчають диференційну діагностику, сучасні методи лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань.Студенти здають в кінці 9 семестру залік „Хвороби слизової оболонки порожнини рота”. На 10 семестрі навчання студенти складають залік „Диференційна діагностика, сучасні методи лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань”.

Опис навчального плану з дисципліни

«Терапевтична стоматологія» (5 курс)

для студентів стоматологічного факультету

за спеціальністю 14.01.22 «стоматологія», кваліфікація – лікар-стоматолог

Структура

навчальної

дисципліни

кількість кредитів, годин, з них

Рік навчання, семестр

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

лекцій

практичних занять

Хвороби слизової оболонки порожнини рота.

Змістових модулів 1.

Диференційна діагностика, сучасні методи лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань.

Змістових модулів 1-2.


10 кредитiв

ECTS/ 300 год.

20 год.

174 год.

106 год.

V курс,

IX-X семестри

залік

за семестрами

Змістовий модуль 1.

120 год. = 4 кредити

20 год.

54 год.

46 год.

IX

семестр

залік

Змістовий модуль 1-2.

180 год. = 6 кредитів
120 год.

60 год.

X

семестр

залік

Мета та завдання навчальної дисципліни
Основною метою вивчення дисципліни „Терапевтична стоматологія” є підготовка студентів до роботи в клініці, яка полягає у підготовці лікаря-стоматолога, здатного діагностувати і лікувати захворювання СОПР та стоматологічні захворювання.

Кінцеві цілі дисципліни „Терапевтична стоматологія ” встановлюється на основі ОПП підготовки лікаря за фахом „Стоматологія”. Опис цілей сформульований через уміння у вигляді цільових завдань. На підставі кінцевих цілей до заліку сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь, цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.

Кінцеві цілі дисципліни:


 • знати первинні ураження слизової оболонки порожнин рота;

 • вміти діагностувати інфекційні захворювання;

 • надавати допомогу при алергічних ураженнях та екзогенних інтоксикаціях.Програма навчальної дисципліни
Відповідно до закону України „Про освіту”, реформи вищої медичної освіти України, нового навчального плану та програми з дисципліни „Терапевтична стоматологія” передбачає підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар-стоматолог” за спеціальністю 7.110106 „стоматологія” вищими начальними медичними закладами України ІV рівня акредитації.

Терапевтична стоматологія як основна стоматологічна дисципліна. Завдання терапевтичної стоматології. Взаємозв’язок терапевтичної стоматології з теоретичними, загальними клінічними та стоматологічними дисциплінами. Досягнення терапевтичної стоматології.

Історичні етапи розвитку терапевтичної стоматології. Внесок вчених України в розвиток терапевтичної стоматології (Ю.М. Гофунг, А.Т. Цешинський, І.О. Новік, І.П.

Бегельман, М.Ф. Данилевський, П.Т. Максименко та інші). З’їзди стоматологів і їх значення в розвитку вітчизняної стоматології. Розвиток сучасної стоматологічної освіти в Україні. Вища стоматологічна освіта.
КЛІНІЧНИЙ КУРС

Хвороби слизової оболонки порожнини рота” (9 семестр)


Первинні ураження слизової оболонки порожнини рота

Анатомо-фізіологічні, гістологічні особливості слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. Захисні фактори. Слина, її склад і фізіологічна роль. Порушення слиновиділення. Етіологія, патогенез. Клініка, діагностика, лікування, профілактика.

Класифікація захворювань слизової оболонки порожнини рота (М.Ф. Данилевський, МКХ-10).

Особливості обстеження хворих із захворюваннями СОПР. Первинні та вторинні елементи ураження.

Травматичні ураження слизової оболонки порожнини рота (механічна, хімічна, фізична, електрична травми). Променеві ураження. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

Первинні аутоіфекційні стоматити. Гострий катаральний стоматит. Етіологія. Патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

Гострий герметичний стоматит. Гострий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

Хронічний рецидивний герпес. Причини, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

Гострий виразковий стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

Хронічний виразковий стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

Грибкові ураження слизової оболонки порожнини рота. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

Написання академічної історії хвороби. Курація хворих.Інфекційні захворювання
Грип, інфекційний мононуклеоз, ящур. Етіологія, патогенез, клінічні прояви на слизовій оболонці порожнини рота, діагностика, лікування та профілактика.

СНІД. Етіологія, патогенез, клінічні прояви на слизовій оболонці порожнини рота, діагностика. Лікування та профілактика. Тактика лікаря-стоматолога.

Дифтерія. Етіологія, патогенез, клінічні прояви на слизовій оболонці порожнини рота, діагностика, лікування та профілактика.

Туберкульоз. Етіологія, патогенез, клінічні прояви на слизовій оболонці порожнини рота, діагностика. Лікування та профілактика. Тактика лікаря-стоматолога.

Сифіліс. Етіологія, патогенез, клінічні прояви на слизовій оболонці порожнини рота, діагностика. Лікування та профілактика. Тактика лікаря-стоматолога.

Гонорея. Етіологія, патогенез, клінічні прояви на слизовій оболонці порожнини рота, діагностика. Лікування та профілактика. Тактика лікаря-стоматолога.

Етапний контроль написання академічної історії хвороби. Суб’єктивні методи обстеження.

Зміни слизОвої оболонки порожнини рота при деяких соматичних захворюваннях

Зміни СОПР при захворюваннях серцево-судинної системи (недостатність кровообігу, артеріальна гіперемія). Трофічна виразка. Пухирно-судинний синдром. Тактика лікаря-стоматолога.

Зміни СОПР при захворюваннях ендокринної системи (акромегалія, хвороба Іценко-Кушінга, цукровий діабет). Ксеростомія. Тактика лікаря-стоматолога.

Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях крові і кровотворних органів.

Зміни слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозах А, С. Тактика лікаря-стоматолога.

Зміни слизової оболонки порожнини рота при дерматозах з аутоімунним компонентом. Пухирчатка. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.
зміни слизової оболонки порожнини рота при алергічних ураженнях та екзогенних інфтоксикаціях
Анафілактичний шок. Набряк Квінке. Причини виникнення, Причини виникнення, клінічні прояви, надання екстреної допомоги.

Алергічні медикаментозні стоматити. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

Багатоформна ексудативна еритема. Синдром Стівенса-Джонсона. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, лікування та профілактика.

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Синдром Бехчета. Патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

Зміни на слизовій оболонці порожнини рота при екзогенних інтоксикаціях. Ртутний стоматит. Тактика лікаря-стоматолога.

Зміни на слизовій оболонці порожнини рота при екзогенних інтоксикаціях вісмутом та свинцем. Діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.

Ураження слизової оболонки порожнини рота при променевій хворобі.
Хвороби язика та губ. передракові захворювання слизової оболонки порожнини рота та червоної облямівки губ. Стоматогенна хроніоінтоксикація

Первинні глосити. Складчатий та волосатий язик. Клініка, діагностика, лікування та профілактика.

Неврогенні захворювання язика. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

Первинні хейліти. Етіологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

Первинні захворювання. Класифікація передраків слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. Прогноз та профілактика передракових захворювань.

Стоматогенна хроніоінтоксикація. Етіологія. Патогенез.
Диференційна діагностика, сучасні методи лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань”

(10 семестр)

особливості клініко-лабораторного обстеження хворих, диференційна діагностика захворювань твердих тканин зубів та ендодонта. сучасні методи лікування та профілаткики

Диференційна діагностика некаріозних уражень твердих тканин зубів. Сучасні методи відбілювання та реставрації зубів з некаріозними ураженнями. Фізичні фактори в діагностиці та лікуванні некаріозних уражень зубів.

Диференційна діагностика карієсу зубів. Сучасні методи лікування та профілактики карієсу зубів. Фізичні фактори в діагностиці та лікуванні каріозних уражень зубів. Основи естетичної реставрації зубів.

Диференційна діагностика пульпітів. Дистрофічні зміни в пульпі при загальних захворюваннях організму і їх роль у виборі методу лікування.

Диференційна діагностика періодонтитів. Рентгендіагностика. Рентгенологічна характеристика змін в періодонті за С.А. Вайндрухом. Помилки та ускладнення в діагностиці пульпітів та періодонтитів.

Сучасні технології лікування пульпіту та періодонтиту. Сучасний ендодонтичний інструментарій для очищення, розширення та пломбування кореневих каналів. Стандарти ISO. Методика використання. Інструментальна обробка кореневих каналів за методикою „Step-back” „Crown-down” техніки. Фізичні фактори в лікування ускладненого карієсу. Контроль засвоєння заліку.
особливості клініко-лаборного обстеження хворих, диференційна діагностика захворювань тканин пародонту та сЛизової оболонки порожнини рота. сучасні методи лікування та профілаткики. диспансеризація стомаТологічних хворих.

Диференційна діагностика катарального, гіпертрофічного, виразково-некротичного гінгівітів та локалізованого періодонтиту. Лікування та профілактика. Використання фізичних факторів в діагностиці та лікуванні запальних хвороб пародонту.

Диференційна діагностика пародонтиту та пародонтозу. Сучасні методи лікування та профілактики. Використання фізичних факторів в діагностиці та лікування дистрофічно-запальних та дистрофічних хвороб пародонту.

Диференційна діагностика хвороб слизової оболонки порожнини рота. Сучасні методи лікування та профілактики. Використання фізичних факторів в діагностиці та лікуванні.

Диференційна діагностика передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. Облігатні та факультативні передраки. Сучасні методи лікування та профілактики.

Лабораторні методи діагностики основних стоматологічних захворювань. Методи забору матеріалу для цитологічного та бактеріологічного дослідження хворих.

Надання невідкладної допомоги хворим при гострих стоматологічних станах. Алгоритм дій.

Надання першої допомоги хворим при невідкладних станах (анафілактичний шок, непритомність, колапс, гіпертонічний криз, гостра серцева недостатність). Алгоритм дій.Аналіз кількісних та якісних показників роботи лікаря терапевта-стоматолога. Теоретичні основи профілактики, рівні, види і методи профілактики. Диспансеризація стоматологічних хворих.

План занять

з дисципліни „Терапевтична стоматологія”

5 курс (9 семестр)
Хвороби слизової оболонки порожнини рота”– 4 кредити (120 годин): лек. – 20 год, практ. – 54 год, самостійна робота – 46 год.
Систематика хвороб слизової оболонки порожнини рота
Тема

К-сть

годин

1.

Схема будови слизової оболонки порожнини рота (СОПР). Анатомо-фізіологічні особливості слизової оболонки різних відділів порожнини рота і їх клінічне значення. Захисні механізми СОПР та чинники, що спричиняють розвиток її патології. Слина, її склад та властивості. Мікрофлора порожнини рота. Особливості обстеження пацієнтів з патологією СОПР. Первинні та вторинні елементи пошкодження СОПР. Спеціальні та лабораторні методи обстеження. Оформлення медичної документації.

6

2.

Класифікація захворювань СОПР. Механічна та хімічна травми. Лейкоплакія: етіологія, клініка, диференційна діагностика, лікування. Фізична травма СОПР. Гальванічний стоматит. Радіаційне ураження. Особливості надання невідкладної допомоги при радіаційній травмі. Профілактика радіаційного мукозиту при променевій терапії.

6

3.

Вірусні захворювання. Самостійні вірусні хвороби СОПР: гострий герпетичний стоматит, оперізувальний герпес, бородавки. Клініка, лікування. Симптоматичні вірусні хвороби, які виявляють в порожнині рота: СНІД, грип, кір, вітряна віспа, ящур. Клініка, лікування, профілактика.

6

4.

Бактерійні стоматити з перевагою процесів альтерації. Класифікація, етіологія, патогенез, клініка, диференційна діагностика, лікування. Вияви специфічних інфекційних хвороб у порожнині рота: сифіліс, туберкульоз. Клініка, діагностика, лікування. Грибкові ураження порожнини рота. Клініка, диференційна діагностика, лікування.

6

5.

Загальна характеристика алергічних реакцій. Алергічні реакції негайного типу. Анафілактичний шок. Набряк Квінке. Кропив’янка. Клініка, діагностика, лікування. Алергічні реакції сповільненого типу, їх вияви у порожнині рота.Контактний та токсико-алергічний стоматити. Хронічний рецидивний афтозний стоматит. Багатоформна ексудативна еритема та інші.

6

6.

Зміни СОПР при дерматозах з автоімунним компонентом. Пухирчаста хвороба, червоний плескатий лишай, червоний вовчак.

6

7.

Зміни СОПР при патології травної, ендокринної, серцево-судинної систем та системи крові.

6

8.

Аномалії розвитку і хвороби язика. Неврогенні захворювання язика. Захворювання губ. Класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика. Лікування та профілактика.

6

9.

Передракові захворювання СОПР. Клініка, діагностика, лікування, профілактика. Помилки та ускладнення під час діагностики та лікування хвороб СОПР. Використання фізичних методів лікування у комплексній терапії СОПР. Особливості гігієнічного догляду за порожниною рота.

6Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка