Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентівСторінка1/11
Дата конвертації07.11.2016
Розмір1.92 Mb.
#1075
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________________Лотюк О.С.

«____»____________20__ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Договірне право: теорія та юридична практика»

для студентів
для студентів

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 8.03040101 «Правознавство»

спеціалізація – «Інтелектуальна власність» «Цивільне право» «Правовий бізнес консалтинг»

КИЇВ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки 8.03040101 «Правознавство», спеціальності 12.00.03. – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

12 червня 2013 року - 115 с.

Розробники: доктор юридичних наук, професор Боднар Тетяна Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент Цюра Вадим Васильович.

Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» затверджена на засіданні кафедри цивільного права

Протокол № 14 від 21 червня 2013 року
Завідувач кафедри цивільного права ____________ Майданик Р.А.

«21» червня 2013 року


Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету
Протокол №1/01 від 18 вересня 2013 року

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

« 18 » вересня 2013 року

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету


Протокол №___ від «___» __________ 20___ року
Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 20___ року


© Боднар Т.В. 2013 рік

© Цюра В.В. 2013 рікЗМІСТ

ВСТУП ....................................................................................................................... 4
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ........................................................................ 5
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ………………………………. 7
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ........................................................ 10
ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ........................ 11
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ПРАВОВА КУЛЬТУРА РИМУ ТА

СИСТЕМА ПРИВАТНОГО ПРАВА ................................................................. 11
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І ................... 23
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. РЕЧОВЕ ПРАВО ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ......... 25
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІ .................. 33
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА …………………………………………. 35
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ .................................................................................. 36

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Договірне право: теорія та юридична практика» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр права» галузі знань право з напряму підготовки 8.03040101 «правознавство», спеціальності – 12.00.03 (цивільне право та цивільний процес; міжнародне приватне право; сімейне право.

Дана дисципліна є нормативною; за спеціальністю (спеціалізацією) 12.00.03 (цивільне право та цивільний процес; міжнародне приватне право; сімейне право).

Викладається у першому семестрі 2-го курсу магістратури в обсязі – 216 год. (6.0 кредитів ЕСТS), зокрема: лекції - 68 год., семінарські заняття - 34 год., самостійна робота - 114 год. У курсі передбачено 3 змістовних модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом.Мета дисципліни – полягає в набутті студентами поглиблених теоретичних знань із питань правового регулювання договірних зобов’язань, а також навичок практичного застосування цих знань у різних видах договірних зобов’язань

Завдання – належним чином засвоїти основні засади законодавчого регулювання договірних зобов’язань, визначити проблемні питання, які постають як в теоретичному плані, так і під час правозастосування, навчитися вирішувати, пропонувати альтернативні варіанти вирішення цих чи інших питань, у разі відсутності законодавчого регулювання. Крім цього, належним чином засвоїти основниі засади регулювання правочинів з нерухлмістю, особливості укладення, зміни, припинення, розірвання та державної реєстрації таких правочинів.

Структура курсу

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: систему договірних зобов’язань в цивільному праві України, процедуру виконання договірних зобов’язань, принципи зобов’язального права, основні способи забезпечення виконання зобов’язань, правові наслідки порушенн зобов’язань, відповідальність за порушення договірних зобов’язань; припинення договірних зобов’язань, теоретико-прикладні аспекти окремих видів зобов’язань, основні види правочинів з нерухомістю, особливості визначення нерухомості, систему, принципи та порядок дердівної реєстрації правочинів з нерухомістю.

вміти: застосовувати набуті теоретичні навички практично

Місце дисципліни: дисципліна займає провідне місце у системі навчальних дисциплін з підготовки магістрів права за спеціальністю 12.00.03 (цивільне право, цивільний процес, міжнародне приватне право, сімейне право)

Зв’язок з іншими дисциплінами: дисципліна перебуває у системно-логічних зв’язках із іншими навчальними дисциплінами, зокрема як з тими, які викладаються студентам, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», так і з тими, що викладаються студентам, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 6, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7 – 10, у змістовний модуль 3 (ЗМ3) – теми 11 - 18. Обов’язковим для іспиту/заліку є отримання за результатами семінарських занять не менше 40 (сорок) балів.

Навчальна нормативна дисципліна «Договірне право» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема: • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

 • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з двох змістовних модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти в другому семестрі складають іспит. На екзамен виносяться вузлові питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.

За результатами оцінювання ЗМ студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент у другому семестрі за один ЗМ дорівнює 20-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 40 балів (по 20 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 60 балів, що одержуються ним за іспит (КПМ).

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.

Параметри


Змістовий

модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

модуль 2

(ЗМ2)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом

підсумкова

оцінка (СК)

Оцінка в балах

0 - 20

0 - 20

0 - 60

0 - 100


Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:

 • доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

 • доповнення доповіді – до 3 бал;

 • експрес опитування – до 3 балів;

 • колоквіум – до 4 балів;

 • розв’язання казусу – до 5;

 • самостійна робота – до 4 балів;

 • домашня робота – до 4 балів;

 • есе (короткі відповіді на запитання) – до 3 балів;

 • тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів;

 • реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 3 балів;

 • участь в дискусії – до 2 балів;

 • підсумкова контрольна робота - до 5 балів.

Мінімальний бал, який може бути отриманий студентом за відповідними формами контролю складає один бал.

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті з поважних причин, він може відпрацювати пропущене заняття в поза аудиторний час (час консультацій викладача), шляхом усного опитування, написання реферату на тему, задану викладачем тощо. Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку екзаменаційної літньої сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.

Шкала оцінювання:

За шкалою університету

100-бальна системаОцінка за національною шкалою

та шкалою університету90 – 100

відмінно

5

75 – 89

добре

4

60 – 74

задовільно

3

0 – 59

незадовільно

2

Приклад розрахунку оцінки знань студента:


 • 18 балів (ЗМ 1) + 15 балів (ЗМ 2) + 59 балів (КПМ) = 92 бали – оцінка знань студента за семестр. За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці 5 – «відмінно».СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Тема

Лекції

(к-ть год.)

Семін.

заняття

(к-ть год.)

Самост.

робота

(к-ть год.)

Змістовий модуль 1.

Загальні положення теорії договірного права

Тема 1. Загальна характеристика договірних зобов’язань

6

2

8

Тема 2. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення договірних зобов’язань

6

2

8

Тема 3. Виконання договірних зобов’язань

6

4

8

Тема 4. Забезпечення виконання договірних зобов’язань

6

2

8

Тема 5. Правові наслідки порушення зобов’язань. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань

6

2

8

Тема 6. Припинення договірних зобов’язань

6

2

8

Модульне тестування 1
2
Змістовий модуль 2.

Теоретико-прикладні аспекти окремих видів договорів

Тема 7. Договори про передачу майна

4

2

8

Тема 8. Договори про виконання робіт

4

2

10

Тема 9. Договори про надання послуг

2

-

10

Тема 10. Договори у сфері банківської діяльності

4

1

10

Модульне тестування 2
1
Змістовний модуль 3. Правочини з нерухомістю.

Тема 11. Загальні положення про правочини з нерухомістю

4

2

4

Тема 12. Купівля-продаж і міна нерухомості

4

2

4

Тема 13. Приватизація обєктів нерухомого майна

2

2

4

Тема 14. Оренда обєктів нерухомого майна

4

2

4

Тема 15. Заставні правовідносини у сфері нерухомості

2

-

4

Тема 16. Рентні договори

2

-

4

Тема 17.Довірче управління нерухомим майном

2

2

4

Тема 18. Особливості державної реєстрації прав на нерухомість та правочинів з нерухомістю.

4

2

-

Всього

68

34

114


ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ДОГОВІРНОГО ПРАВА
Тема 1. Загальна характеристика договірних зобов’язань (16 год.)
Поняття і система цивільно-правових зобов’язань.

Договірне зобов’язання як категорія цивільного права: поняття і зміст.

Сторони в договірному зобов’язанні.

Динаміка договірного зобов’язання. Поняття, зміст та стадії динаміки договірного зобов'язання. Вплив істотної зміни обставин на динаміку договірного зобов'язання. Зміни в суб’єктному складі зобов'язання. Новація як спосіб заміни зобов'язання.


Тема 2. Цивільно-правовий договір як підстава виникнення договірних зобов’язань ( 16 год.)

Поняття та функції договору в цивільному праві.

Принцип договірної свободи в цивільному праві.

Види цивільно-правових договорів.

Зміст договору і тлумачення його умов.

Укладення, зміна і розірвання договору.


Тема 3. Виконання договірних зобов’язань ( 16 год.)

Виконання договірного зобов’язання як стадія його існування. Підтвердження виконання договірного зобов’язання.

Загальні умови виконання договірного зобов’язання.

Принципи виконання договірного зобов’язання. Реалізація загальних принципів цивільного законодавства при виконанні договірного зобов'язання. Добросовісність, розумність та справедливість як принципи виконання договірного зобов'язання. Спеціальні (інституційні) принципи виконання договірного зобов’язання.

Елементи належного виконання договірного зобов’язання. Суб’єкти виконання договірного зобов’язання. Предмет і спосіб виконання договірного зобов’язання. Місце виконання договірного зобов’язання. Строк (термін) виконання договірного зобов’язання.

Особливості виконання грошових зобов'язань. Особливості виконання зобов'язань за цінним папером. Особливості виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами. Особливості виконання альтернативних і факультативних зобов'язань. Особливості виконання забезпечувальних зобов’язань.


Тема 4. Забезпечення виконання договірних зобов’язань ( 16 год.)

Поняття та види забезпечення виконання договірних зобов’язань.

Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

Порука як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.

Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.


Тема 5. Правові наслідки порушення зобов’язань. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань ( 16 год.)

Поняття і види порушень договірних зобов’язань. Правові наслідки порушення договірних зобов’язань

Відповідальність за порушення договірних зобов’язань: поняття, види та форми.

Умови відповідальності за порушення договірних зобов’язань.

Відповідальність за порушення грошового зобов’язання.

Підстави звільнення від відповідальності за порушення договірних зобов’язань.Каталог: images -> abook file
abook file -> Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни представництво в господарському праві та процесі для студентів магістратури


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка