Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна І соціальна географія України»Сторінка1/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.61 Mb.
#469
ТипРобоча програма
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Економічна і соціальна географія України»

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.040104 - Географія

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальностей «Економічна і соціальна географія», «Географія»

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету геолого-географічного

(назва факультету)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Харків – 2012«Економічна і соціальна географія України» Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.040104 - Географія, спеціальностями «Економічна і соціальна географія», «Географія»

„___” ________, 2012 - 22 с.

Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

д.геогр.н., проф. Нємець Л.М.

к.геогр.н., доц. Вірченко П.А.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
Протокол № від 2012 р.
Завідувач кафедрою соціально-економічної географії і регіонознавства
_______________________ (Нємець Л.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією

_______________________________________________________________

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________ (Жемеров О.О.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0401 – природничі науки

(шифр і назва)Нормативна


Напрям підготовки

6.040104Географія

(шифр і назва)Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):«Економічна і соціальна географія», «Географія»


Рік підготовки:

3-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

курсова робота (для студентів спеціальності «Економічна і соціальна географія»), реферат (для студентів спеціальності «Географія») у 6 семестрі

Семестр

Загальна кількість годин - 108

5-й, 6-й

9-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3 години в 5 семестрі, 2 години в 6 семестрі

самостійної роботи студента –

2 години в 5 семестрі, 3 години в 6 семестрі


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


46 год.

14 год.

Практичні, семінарські

28 год.

2 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

34 год.

102 год.

Вид контролю

5 семестр –залік,

6 семестр - екзамен

екзамен


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка