Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна І соціальна географія України»Сторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.61 Mb.
#469
ТипРобоча програма
1   2   34. Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Історія становлення економічної та соціальної географії України. Україна на політичній карті світу

2

2

Природно-ресурсний потенціал України та його вплив на рівень економічного розвитку

3

Населення і трудові ресурси України. Система розселення

2

4

Загальна характеристика господарства України. Територіальна та галузева структура ПЕК України

2

5

Металургійний комплекс України: особливості територіальної та галузевої структури

2

6

Географія галузей машинобудівного комплексу України

2

7

Особливості розвитку хімічного комплексу України. Лісовиробничий комплекс України

2

8

Географія агропромислового комплексу України

2

9

Комплекс сфери послуг, легка, харчова промисловість: територіальні та галузеві особливості

2

10

Соціально-географічне районування України

4

11-13

Загальна характеристика суспільно-географічних районів України
Разом__20__5._Теми_практичних_занять'>Разом

20

5. Теми практичних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Економіко-географічне положення України. Природно-ресурсний потенціал України. Населення України

2

2

Територіальна організація: ПЕК, металургійного комплексу, машинобудування та хімічного комплексу

2

3

Територіальна організація: АПК, соціального комплексу

2

4

Економіко-географічна характеристика суспільно-географічних районів України

2
Разом

8


6. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Назва «Україна»: походження, суть, еволюція та сучасне значення назви. Українська державна символіка

1

2

Етнічні землі та етнографічні райони України (за різними джерелами)

1

3

Адміністративно-територіальна реформа в Україні (проект): доречність, наслідки, перспективи, недоліки та переваги

1

4

Демаркаційні проблеми України

1

5

Україна і міжнародні організації

1

6

Напрямки та райони перспективної розробки корисних копалин в Україні

2

7

Природні зони України: загальна характеристика, рівень ПРП та його вплив на економічний розвиток природної зони

2

8

Динаміка кількості населення в ХХ-ХХІ століттях

1

9

Класифікація систем розселення

1

10

Історія розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України

1

11

Альтернативна електроенергетика в Україні

1

12

Газова проблема в Україні: суть, шляхи вирішення

1

13

Історія розвитку металургійної промисловості в Україні

1

14

Історія розвитку машинобудування України

1

15

Історія розвитку хімічної промисловості в Україні

1

16

Історія розвитку лісової промисловості в Україні

1

17

Галузеві райони лісовиробничого комплексу України

1

18

Особливості сучасних процесів агропромислової інтеграції

1

19

Будівельний комплекс України

1

20

Структура соціального комплексу (різні підходи)

1

21

Різні підходи до визначення поняття «послуга»

1

22

Транспорт України

1

23

Перспективи подальшого розвитку окремих галузей соціального комплексу України

2

24

Зовнішні зв’язки України: економічні, політичні, науково-технічні та інші

2

25

Індивідуальне навчально - дослідне завдання (курсова робота)

6
Разом

34

7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання (курсова робота або реферат)
Теми курсових робіт (рефератів):

 1. Суспільно-географічна характеристика вугільної промисловості України.

 2. Суспільно-географічна характеристика нафтової промисловості України.

 3. Суспільно-географічна характеристика газової промисловості України.

 4. Суспільно-географічна характеристика нафтогазової промисловості Харківської області.

 5. Суспільно-географічна характеристика електроенергетики України.

 6. Альтернативна електроенергетика в Україні.

 7. Суспільно-географічна характеристика чорної металургії України.

 8. Суспільно-географічна характеристика кольорової металургії України.

 9. Суспільно-географічна характеристика машинобудування України.

 10. Суспільно-географічна характеристика машинобудування Харківської області.

 11. Суспільно-географічна характеристика хімічної промисловості України.

 12. Суспільно-географічна характеристика лісовиробничого комплексу України.

 13. Суспільно-географічна характеристика будівельної промисловості України.

 14. Суспільно-географічна характеристика сільського господарства України.

 15. Суспільно-географічна характеристика сільського господарства Харківської області.

 16. Географія АПК України.

 17. Географія АПК Харківської області.

 18. Суспільно-географічна характеристика легкої промисловості України.

 19. Суспільно-географічна характеристика харчової промисловості України

 20. Соціальний комплекс України.

 21. Транспортний комплекс України.

 22. Електоральна географія України.

 23. Географія релігій України.

 24. Географія культури України.

 25. Географія науки і освіти України.

 26. Географія ринку праці України.

 27. Географічні аспекти бізнесу та підприємництва України.

 28. Географія інновацій України.

 29. Географія інфраструктури України.

 30. Географія туризму України.

 31. Географія сфери обслуговування України.

 32. Україна на політичній карті світі.

 33. Україна у складі міжнародних організацій.

 34. Зовнішні зв’язки України.

 35. Зовнішні зв’язки Харківської області.

 36. Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України.

 37. Економіка природокористування України.

 38. Природно-ресурсний потенціал України.

 39. Природно-ресурсний потенціал Харківської області.

 40. Географія населення України.

 41. Географія населення Харківської області.

 42. Демографічна ситуація в Україні.

 43. Українська діаспора.

 44. Етнолінгвістична структура населення України.

 45. Працересурсний потенціал України.

 46. Суспільно-географічна характеристика окремих економічних районів України.

 47. Суспільно-географічна характеристика політико-географічних районів України.

 48. Суспільно-географічна характеристика соціально-географічних районів України.

 49. Суспільно-географічна характеристика окремих областей України.

 50. Суспільно-географічна характеристика окремих населених пунктів України.

 51. Суспільно-географічна характеристика окремих підприємств України

 52. Визначні українські економіко-географи.

 53. Історія формування території України.

 54. Історія господарського освоєння території України.

 55. Україна і світове господарство.


8. Методи навчання

1. Словесні (розповідь з елементами бесіди, бесіда, дискусії на заняттях, пояснення, лекція)

2. Наочні (демонстрація настінних карт; демонстрація за допомогою мультимедійного обладнання різноманітних графічних матеріалів: графіків, діаграм, таблиць тощо; робота з «німими картами»; робота з атласами)

4. Загальнонаукові методи (дедуктивний, індуктивний, синтез, аналіз)

5. Бінарні методи (словесно-інформаційний, словесно-проблемний, словесно-дослідницький)

6. епродуктивні (відповідь, дискусія)

Інтерактивні (ділова гра, постановка проблемних питань і ситуацій, проблемно-пошукові (евристичні), дослідницькі)
9. Методи контролю

1. Тестування.

2. Здавання номенклатури по настінним картам.

3. Здавання номенклатури по «німим картам».

4. Перевірка виконання комплексних практичних робіт у робочих зошитах (письмові відповіді на питання, складання картосхем, графіків, діаграм, таблиць, схем тощо).

5. Усне опитування на семінарах.

6. Підготовка презентації з економічного району.

7. Співбесіда.

8. Географічний диктант.

9. Наприкінці 5-го семестру – залік.

10. Наприкінці 6-го семестру – іспит.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

5 семестр (залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий семестровий контроль (залік)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Пр 1

МК 1

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Пр 2

Пр 3

МК 2

3

1

2

2

5

15

1

1

1

1

1

1

1

5

5

15

40

100

Т1, Т2 ... Т7 – назви тем модулів

Пр1, Пр2, Пр3 – назви комплексних практичних робіт

МК1, МК2 – підсумкові модульні контролі6 семестр (іспит)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий семестровий контроль (екзамен)

Сума

Модуль 3

40

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Пр1

МК3

5

5

5

5

10

30

Т1, Т2, Т3, Т4 – теми модулів

Пр - практична робота

МК – модульний контроль
За виконання курсової роботи

Зміст роботи

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до 40

до 30

до 30

100


Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю:

 • Виконання всіх практичних робіт;

 • Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання;

 • Виконання поточних модульних контролів.


11. Шкала оцінювання


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової роботи (проекту), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80-89

В

добре

70-79

С

60-69

D

задовільно

50-59

Е

1-49

FX

незадовільно

не зараховано


12. Методичне забезпечення

1. Нємець Л.М., Заволока Ю.Ю. Економічна і соціальна географія України. Навчально-методичний комплекс. – Харків, 2009. – 72 с.

2. Нємець Л.М., Сільченко Ю.Ю., Вірченко П.А. Робочий зошит для практичних занять з курсу «Економічна і соціальна географія України». – Харків, 2012. – 72 с.

3. Нємець Л.М., Панасенко Л.Г., Редін В.І. Методичні вказівки для підготовки та проведення семінарських та практичних занять з курсу «Економічна та соціальна географія України» для студентів спеціальностей «Географія», «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2003. – 25 с.

4. Нємець Л.М., Панасенко Л.Г., Редін В.І., Юрченко С.О. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Економічна та соціальна географія України». – Харків, 2003. – 28 с.

4. Економічна та соціальна географія: Навчально-методичний посібник з основ наукових досліджень, виконання курсових і кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності / Басманов Є.І., Куценко М.В., Нємець Л.М., Панасенко Л.Г., Редін В.І., Редіна В.А., Юрченко С.О.; за загальною редакцією Нємця КА. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2004. – 190 с.13. Рекомендована література

 1. Білик Ю.Д. Економічні проблеми агропромислового комплексу України в умовах формування ринкових відносин. — К., 1997. — 200с.

 2. Букринський Б., Пузирний П. Приморська зона України: формування статусу та стратегії освоєння. – Регіональна економіка, №2, 1998

 3. Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины / Гл. ред. А.Ф. Трешников; Ред. кол.: Э.Б. Алаев, П.М. Алампиев, А.Г. Воронов и др. – М.: Сов. энциклопедия, 1988. – 432с.

 4. Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії: підручник. – К.: Либідь, 1996.

 5. Жупанський Я. Економічна і соціальна географія України / Жупанський Я. – К., 1998.

 6. Жупанський Я.І. Історія географії в Україні: навчальний посібник. – К, 2006.

 7. Заблоцький Б.Ф. Економіка України: національна економіка України. / Б.Ф. Заболоцький. – Львів, 1997.

 8. Заставний Ф.Д. Географія України. / Ф.Д. Заставний. – Л., 1994.

 9. Заставний Федір. Проблеми депресивності в Україні (соціально-економічної, екологічної, демографічної). — Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. — 348 с.

 10. Зеркалов Д.В. Транспорт України: Довідник. – У 2 кн. — К.: Основа, 2002. — 415с. Кн. 1 — 415с

 11. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теоретико-методологічні основи). – К., 1997

 12. Ковтун В.В. Степаненко А.В. Города Украины. К., 1990.

 13. Коршун І.М. та ін. Розміщення продуктивних сил України. К., 1997.

 14. Михасюк І.Р., Лобурко О.Я. Основи регулювання економічного і соціального розвитку регіонів. К., 1995.

 15. Огінський АМ. Національна система сільського господарства: вступ до загальної теорії і практики державного управління / Інститут аграрної економіки УААН. — К., 1999. — 368с

 16. Павлова Е.И., Буралев Ю.В. Экология транспорта: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент". — М.: Транспорт, 1998

 17. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. – К., 1998.

 18. Пістун М.Д., Гуцал В.О., Проводар Н.І. Географія агропромислових комплексів: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1997. 200 с.

 19. Руденко В.П. Довідник з географії ПРП України. – К., 1998

 20. Руснак П.П., Жебка В.В., Рудий М.М., Чалий А.А. Економіка сільського господарства: Підручник для студ. екон. спец. вищ. аграрних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації / Петро Павлович Руснак (ред.). — К. : Урожай, 1998. — 319с.

 21. Рябоконь В.П. Соціально-економічні проблеми розвитку агропромислового комплексу України в сучасних умовах. — К.: Інститут аграрної економіки, 2000. — 355с.

 22. Сахацький М.П. Проблеми відродження сільського господарства. — К.: Ін-т аграрної економіки, 2000

 23. Стешенко В., Рудницький О., Хомра О., Стефановський А. Демографічні перспективи України до 2026 року / НАН України; Інститут економіки. — К., 1999. — 55 с.

 24. Суспільна географія. Основи теорії / Укладач В.І. Єфименко. – К.: Шлях, 2006.

 25. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії. – Одеса: Астропринт, 2001.

 26. Транспорт: Толковый словарь / Владимир Петрович Калявин (авт.-сост.). — СПб.: Элмор, 2003. — 480с.

 27. Трубич С.Ю. Трудовий потенціал і зайнятість населення України в умовах переходу до ринку. – Тернопіль: Поліграфіст, 1996. – 200 с.

 28. Хомра О.У., Ожеван М.А., Петрова Т.П., Нагорний В.І., Примак О.Г. Трудова міграція громадян України. Біла книга. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 201 с.

 29. Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України: Навчальний посібник / О.І. Шаблія. –Львів: Світ‚ 2000.


Допоміжна

 1. Географічна енциклопедія України. – К. – У 3-х т. – 1989; 1990; 1993.

 2. Географія Української РСР /За ред. М.Д. Пістуна, Є.Й. Шиповича. – К., 1982.

 3. Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики. – Львів, 2006.

 4. Доценко А.І., Зінич В.Т. та ін. Регіональне розселення в Україні: стан та прогноз. – К., 2007.

 5. Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій / За ред. Е.М. Лібанової. – К., 2006.

 6. Масляк П.О. Географія України. – К., 2000.

 7. Немец Л.Н. Устойчивое развитие: социально-географические аспекты (на примере Украины). – Харьков, 2003.

 8. Пістун М.Д., Мезенцев К.В., Тьорло В.О. Регіональна політика в Україні: суспільно-географічний аспект. – К., 2004.

 9. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку / За ред. З.С. Варналія. – К., 2005.

 10. Семененко В.І., Радченко Л.О. Історія України. – Х., 2000.

 11. Трансформація структури господарства України / За ред. Г.В. Балабанова, В.П. Нагірної, О.М. Нижник. – К., 200314. Інформаційні ресурси

 1. Економіка України. Політико-економічний журнал. www.nbuv.gov.uа

 2. Економіка України. http://www.economy.com.ua/

 3. Державна служба зайнятості. http://www.dcz.gov.ua/control/uk/index

 4. Державний комітет статистики. http://www.ukrstat.gov.ua/

 5. Міністерство економіки України. http://www.me.gov.ua/

 6. Міністерство транспорту і зв’язку. http://www.mtu.gov.ua/


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка