Робоча програма навчальної дисципліни економіка та планування організації дорожнього рухуСкачати 260.15 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір260.15 Kb.
#12453
ТипРобоча програма


Харківський автомобільно-дорожній технікум

Лозівська філія

Циклова комісія «Економіка підприємства»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник завідувача з НВР


_______________ Н.І.Жук

“______”_______________20___ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЕкономіка та планування організації дорожнього руху


напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології»

спеціальність 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху»

галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

відділення Транспортних технологій

Лозова – 2014 рік

Робоча програма дисципліни «Економіка та планування організації дорожнього руху» для студентів за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології»

спеціальністю 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху»
__ серпня, 2014 року - 10 стор

Розробники: Власенко Т.Ю.. викладач І категорії

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії «Економіка підприємства»
Протокол від. “____”________________20__ року № ___
Голова циклової комісії _______________________ (Клименко Т.В.) ( (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року


Схвалено методичною радою Лозівської філії

Протокол від “____”________________20___ року № ___


Методист _______________________ (Шморгун С.С.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”________________20__ року


Протокол від __________________ №______

____________

Протокол від __________________ №______

____________

Протокол від __________________ №______

____________


1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Кредитів ЕCTS – 3Галузь знань

0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»Нормативна

Напрям підготовки

6.070101 «Транспортні технології»Модулів – 1

Спеціальність:

5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху»Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

Семестр

Загальна кількість годин - 108

7-й

7-й,

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 72

самостійної роботи студента - 36


Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст»


52 год.

20 год.

Практичні

20 год.

10 год.


Самостійна робота

36 год.

78

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: тестовий


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання -
2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни є підготовка фахівців до самостійного рішення професійних задач, які визначаються їх функціональними обов’язками по застосуванню комплексу заходів організаційного характеру по впровадженню та експлуатації технічних засобів організації дорожнього руху.

Завдання навчальної дисципліни “Економіка та планування організації дорожнього руху” є посилення економічної та аналітичної підготовки студентів, надання їм необхідних теоретичних знань і практичних навиків для вивчення і об’єктивної оцінки організації дорожнього руху, уміння приймати обґрунтовані рішення щодо визначення напрямків удосконалення організації дорожнього руху.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

 • регулювання суспільних відносин у сфері дорожнього руху та його безпеки ;

 • соціально-економічні аспекти організації дорожнього руху;

 • планування роботи по забезпеченню безпеки дорожнього руху;

 • методи дослідження дорожнього руху;

 • народногосподарські витрати в сфері організації дорожнього руху;

 • ціноутворення на роботи з удосконалення організації та регулювання дорожнього руху;

 • фінансування робіт з удосконалення дорожнього руху;

 • контракти на виконання робіт з удосконалення дорожнього руху;

 • визначення ефективності заходів з удосконалення організації руху;

 • методика економічного обґрунтування окремих заходів з підвищення рівня організації дорожнього руху.

ВМІТИ:

 • користуватися законодавчими та іншими нормативними актами дисципліни;

 • розраховувати економічну ефективність від впровадження проектних розробок;

 • обґрунтовувати доцільність використання методів організації дорожнього руху;

 • під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста розробляти план роботи відділу з безпеки руху;

 • розробляти заходи з попередження ДТП;

 • під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста розробити заходи з попередження аварійності автомобілів;

 • вміти підготовляти пропозиції органам влади для включення до планів соціального та економічного розвитку району розробки та впровадження в експлуатацію технічних засобів регулювання ДР, проектів КСОР, АСКР, заходів по усуненню недоліків з організації ДР.

 • вміти оцінити ефективність функціонування технічних засобів регулювання дорожнього руху, уміти сформулювати перспективний план їх подальшого встановлення.

 • на основі аналізу організації дорожнього руху, аналізу стану аварійності вивчати порядок руху транспорту та пішоходів та вносити конкретні пропозиції з покращення організації руху та підвищення його безпеки.

 • підвищувати свою кваліфікацію через використання передових методів роботи, через вивчення державних, міжгалузевих нормативних актів з безпеки на транспорті.

 • контролювати підготовку підприємств до роботи в осінньо-зимовий період.

 • контролювати хід усунення недоліків в утримання вулично-шляхової мережі, забезпечення безпеки руху при проведенні ремонтних та будівельних робіт.

 • приймати участь в прийманні в експлуатацію вулиць та доріг після побудови та реконструкції.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Планування роботи з організації та забезпечення безпеки

дорожнього руху.

Тема 1. Регулювання суспільних відносин у сфері дорожнього руху та його безпеки.

Тема 2. Соціально-економічні аспекти організації дорожнього руху.

Тема 3. Планування роботи по забезпеченню безпеки дорожнього руху

Тема 4. Планування окремих заходів та порядок приймання робіт з організації та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Змістовий модуль 2. Оцінка витрат та фінансування робіт в сфері організації та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Тема 1. Народногосподарські витрати в сфері організації дорожнього руху.

Тема 2. Ціноутворення на роботи з удосконалення організації та регулювання дорожнього руху. Тема 3. Контракти на виконання робіт з удосконалення дорожнього руху.

Тема 4. Фінансування робіт з удосконалення дорожнього руху.

Змістовий модуль 3. Економічне обґрунтування заходів з удосконалення організації дорожнього руху.

Тема 1. Визначення ефективності заходів з удосконалення організації дорожнього руху.

Тема 2. Методика економічного обґрунтування окремих заходів з підвищення рівня організації дорожнього руху.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем, номер заняття

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

Змістовий модуль 1. Планування роботи з організації та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Тема 1. Регулювання суспільних відносин у сфері дорожнього руху та його безпеки.

8

4


4

10

2


8

Тема 2. Соціально-економічні аспекти організації дорожнього руху.

10

4

24

12

2

28

Тема 3. Планування роботи по забезпеченню безпеки дорожнього руху

8

4


4

8

2


6

Тема 4. Планування окремих заходів та порядок приймання робіт з організації та забезпечення безпеки дорожнього руху.

10

6


4

10

2


8

Разом за змістовим модулем 1

36

18

216Змістовий модуль 2. Оцінка витрат та фінансування робіт в сфері організації та забезпечення безпеки дорожнього руху.

Тема 1. Народногосподарські витрати в сфері організації дорожнього руху.

10

6


4

10

2


8

Тема 2. Ціноутворення на роботи з удосконалення організації та регулювання дорожнього руху.

10

6


4

10

2


8

Тема 3. Контракти на виконання робіт з удосконалення дорожнього руху.

8

4


4

10

2


8

Тема 4. Фінансування робіт з удосконалення дорожнього руху.

8

4


4

10

2


8

Разом за змістовим модулем 2

36

20


16Змістовий модуль 2. Економічне обґрунтування заходів з удосконалення організації дорожнього руху.

Тема 1. Визначення ефективності заходів з удосконалення організації дорожнього руху.

14

6

82

16

2

68

Тема 2. Методика економічного обґрунтування окремих заходів з підвищення рівня організації дорожнього руху.

18

8

102

12

2

28

Разом за змістовим модулем 3

36

14

184Усього годин

108

52

2036

108

20

1078

5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12...
6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин
Пр1. Моделювання транспортних потоків.

2Пр2.Техніко-економічний розрахунок з використанням коефіцієнта ефективності

2Пр3.Оцінка економічної ефективності від впровадження технічних засобів та систем управління дорожнім рухом.

2Пр4.Техніко-економічний розрахунок з використанням коефіцієнтом зниження втрат

2Пр5.Визначення економічної ефективності збільшення радіусу кривої в плані.

2Пр6.Визначення річного економічного ефекту від впровадження автоматизованої системи управління дорожнім рухом

2Пр7.Обґрунтування економічної доцільності введення світлофорного регулювання на перехресті

2Пр8.Визначення межі швидкості, що допускається, руху на ділянці автомобільної дороги і оцінка економічної ефективності після встановлення обмеження швидкості

2Пр9.Оцінка економічної ефективності після встановлення обмеження швидкості.

2Пр10.Оцінка економічної доцільності реконструкції перехрестя.

2
Усього

20


7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12...
8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Служби безпеки дорожнього руху.

2

2.

Структура організації дорожнього руху.

2

3.

Дослідження характеристик дорожнього руху.

2

4.

Методичні основи організації дорожнього руху.

2

5.

Розробка і здійснення на основі раціонального поєднання територіального та галузевого планування.

2

6.

Формування взаємопов'язаних збалансованих показників з урахуванням соціально-економічних і екологічних умов конкретного регіону, рівня розвитку дорожньої мережі, стану аварійності та інших показників єдиної системи державного обліку дорожнього руху.

2

7.

Облаштування пішохідних переходів. Велосипедні доріжки.

2

8.

Огорожі і направляючі пристрої. Реконструкція трамвайної мережі.

2

9.

Вплив способів організації дорожнього руху на народногосподарські витрати.

2

10.

Структура соціально-економічного збитку від дорожньо-транспортних пригод.

Методи оцінки збитку від дорожньо-транспортних пригод.2

11.

Особливості ціноутворення в дорожньому господарстві.

2

12

Основні завдання кошторисного нормування і ціноутворення в будівництві.

2

13

Виконання договору підряду на будівництво.

2

14

Сутність контрактів на виконання проектних робіт.

2

15

Методи організації фінансування робіт.

2

16

Особливості та недоліки організації фінансування робіт.

2

17

Методи попередньої оцінки ефективності планованих заходів.

2

18

Оцінка введення місцевого обмеження швидкості руху.

2
Разом

36

9. Індивідуальні завдання

Реферати, повідомлення10. Методи навчання

Словесні: лекції, пояснення, бесіди, робота з підручником.

Наочні: ілюстрування (рисунки, схематичні зображення); демонстрування слайдів.

Практичні: практичні роботи11. Методи контролю

Усний: фронтальне і індивідуальне опитування.

Практична перевірка: перевірка практичних робіт.

Тестовий: модульне тестування, підсумковий тестовий контроль (ККР)


12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2Т1

Т2
Т3

Т4

Т5

Т6

Т7
100

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.
Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота
Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль №2

Змістовий модуль №3

ККР
Т1

Т2

Т3

Т4

Т1

Т2

Т3

Т4
Т1

Т28

8

8

8

8

8

8

8
8

8

20

100

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Приклад за виконання курсового проекту (роботи)Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

Навчально-методичний комплекс з дисципліни: конспект лекцій, методичні вказівки до виконання практичних робіт, методичні вказівки до виконання самостійної роботи, завдання до практичної, самостійної роботи, поточного і підсумкового контролю. Методичні розробки занять.


14. Рекомендована література

Базова

 1. Аксенов В.А., Попова Е.П., Дивочкин О.А. Зконрмическая зффективность рациональной организации дорожного движения. - М.: Транспорт, 1987. - 128 с.

 2. Афанасьев М.Б., Клинковштейн Г.И. Водителю о правилах и безопасности дорожного движения. - М.: Транспорт, 1989. - 240 с.

 3. Закон України „Про дорожній рух". Відомості Верховної Ради, 1993, № 31
  Авсеенко А.А., Гарманов Е.Н. Зкономика дорожного хазяйства. - М:

 4. Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения. - М: Транспорт, 1981.- 240с.

 5. Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения. - М.: Транспорт, 1991. - 183 с.

 6. Технологія координованого керування транспортними потоками, МВС СРСР, НИИ спецтехніки, Москва, 1988р.,79с.

 7. Транспорт, 1990. - 247 с.


Допоміжна

 1. Беркута А.В., Губень П.І. Реформування ціноутворення та взаємовідносин у будівництві. - К., 2000. - 432 с.

 2. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28_червня
  1996 року: Офіц. вид. Міністерство Юстиції України. Українська правнича
  фундація — К: Право, 1996

 3. Сильянов В.В. Теория транспортних потоков в проектировании дорог и организации движения. М.: Транспорт, 1977, 303 с.

 4. Указівка по застосуваню дорожніх знаків (МВС України, Мінавтодор, 1985)

 5. Хомяк В.Я. Организация дорожного движения. - К.: Вища шк. 1986. - 271с.15. Інформаційні ресурси


 1. Диски, роздатковий матеріал.

Примітки: 1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом технікуму і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

 2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні циклової комісії, у методичній раді технікуму, підписується головою циклової комісії, головою методичної ради заступником директора технікуму з навчальної роботи.

 3. Формат бланка А4 (210297 мм.).

 1. Додаток. Календарний план викладання дисципліни

Календарний план викладання дисципліни
Група 42 ОР

напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології»

спеціальність 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху»

галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

відділення Транспортних технологій


Календарний план викладання дисципліни


Група 52ОРз

напрям підготовки 6.070101 «Транспортні технології»

спеціальність 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху»

галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»відділення Транспортних технологій


Каталог: download -> version -> 1420494125 -> module
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів
module -> Затверджую заступник завідувача з нвр н.І. Жук “ ” 20 року робоча програма навчальної дисципліни економіка І організація будівництва та експлуатації автомобільних доріг

Скачати 260.15 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка