Робоча програма навчальної дисципліни інформаційні технології в психології спеціальність 03010201 «Психологія»Скачати 193.84 Kb.
Дата конвертації06.11.2017
Розмір193.84 Kb.
ТипРобоча програма
Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

Кафедра психологіїРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПСИХОЛОГІЇ
Спеціальність 8.03010201 «Психологія»

Факультет Юридичний факультет


Європейська кредитно-трансферна система • Університет «КРОК», 2013 рікКиїв – 2013 рік

  1. Опис навчальної дисципліни

Призначення дисципліни

Обсяг

дисципліни

Характеристика

дисципліни

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

Кредити ECTS /Години

1,5/54


під час теор. навч. (у сер. на тиждень) - 12 год.,

у період сесії - __ год.Вибіркова дисципліна

денна форма навчання

заочна форма навчання

Галузь знань

0301 Соціано-політичні науки

Кількість розділів - 2

Курс / Триместр (семестр)

1/2

-

Напрям підготовки

(шифр і назва)Кількість тем – 6

Лекції, години

8

-

Спеціальність

8.03010201

«Психологія»


Форма підсумкового контролю – Диференційний залік


Практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації, год.

6 - 12 конс.

-

Самостійна робота, години, питома вага

28/ 51,9%

-  1. 2.Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни «Інформаційні технології в психології» - сформувати у майбутніх психологів систему знань, умінь і навичок у сфері використання інформаційних та комунікаційних технологій у своїй практичній діяльності, що становлять основу формування компетентності фахівця щодо застосування інформаційних і комунікаційних технологій. Метою дисципліни є формування у студентів компетенцій, необхідних при використанні комп'ютерних технологій у професійній діяльності, а також формування у студентів навичок збору, обробки та систематизації інформації для науково-дослідної та професійної діяльності, підготовка студентів до професійної діяльності з використанням інформаційних технологій.


Завдання дисципліни - ознайомити студента з інформаційними технологіями, використовуваними в роботі психолога та із сучасними прийомами і методами використання засобів ІКТ при проведенні різних видів психологічного тестування розглянути комп'ютерні технології як сучасні технології збору, зберігання, переробки, передачі інформації; Навчити студентів прийомам впровадження в технологічний процес роботи психолога інформаційних (комп'ютерних) технологій. Сформувати компетентності в галузі використання можливостей сучасних засобів ІКТ в освітній діяльності.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

• основні методи, способи і засоби отримання, зберігання, переробки інформації, володіти навичками роботи з комп'ютером як засобом управління інформації;

• розуміти сучасні концепції картини світу на основі сформованого світогляду, опановувати досягненнями природничих та суспільних наук, культурологи;

системи категорій і методів, необхідних для вирішення типових завдань в різних галузях професійної практики;

• сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства,

вміти:


• застосовувати теоретичні і експериментальні дослідження, основні методи математичного аналізу і моделювання, стандартні статистичні пакети для обробки даних, отриманих при вирішенні різних професійних завдань;

• володіти основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації, навичками роботи з комп'ютером як засобом управління інформації;

• професійно профільовано використовувати сучасні інформаційні технології та системи Інтернет;

• проводити бібліографічну та інформаційно - пошукову роботу з подальшим використанням даних при вирішенні професійних завдань та оформленні наукових статей, звітів, висновків;

• проводити відбір і застосовувати психодіагностичні методики, адекватні цілям, ситуації і контингенту респондентів з подальшою математико - статистичною обробкою даних та їх інтерпретацією  1. Програма навчальної дісціпліні

Розділ 1. Інформаційні технології та ресурси

Тема 1. Інформаційні технології. Призначення інформаційних технологій в психології

Факт, знання, відомості, дані, інформація, інформаційні ресурси, інформаційні технології. Поняття, види і властивості інформації. Бази даних і банки даних. Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Основні вимоги до інформаційних технологій. Цілі, завдання, функції інформаційних технологій. Принципи роботи комп'ютера. Системний блок і периферійні пристрої ПК. Програмне забезпечення ПК. Системні програми. Застосування ІТ в психології. Сучасні проблеми інформатизації в психології.


Тема 2. Інформаційні ресурси та джерела, їх використання в роботі психолога

Класифікація інформаційних ресурсів. Використання різних видів інформаційних ресурсів в діяльності психолога. Джерела та постачальники інформаційних ресурсів для фахівців. Постачальники освітніх інформаційних ресурсів. Бібліотечний фонд. Архівний фонд. Джерела наукової інформації. Робота з текстами і даними. Основи комунікаційних технологій. Безпека інформаційних технологій. Пошук в бібліографічних базах даних. Методи обробка та аналіз даних психологічних досліджень засобами табличного процесора Excel. Робота з формулами. Спеціальні функції. Графіки та діаграми.

Основні інструменти моделювання в Excel: пошук рішення, підбір параметрів, таблиці підстановки, диспетчер сценаріїв.
Тема 3. Інформаційні ресурси Інтернет. Інтернет- пошук і використання інформації.

Історія створення мережі Інтернет. Принципи побудови і функціонування Internet.Структура Інтернет. Основні інформаційні ресурси : системи телеконференцій ; бази даних; система файлових архівів; сервіс WWW, електронна пошта, пошукові системи; довідкові інформаційні ресурси.

Поняття комп'ютерної мережі. Класифікація мереж. Топологія мережі. Мережеве програмне забезпечення. Соціальні мережі (соціальні мережі). Поняття глобальної комп'ютерної мережі. Різновиди глобальних мереж. Передача даних між ЕОМ в глобальній мережі. Поняття трафіку. Послуги Інтернет та перспективи їх розвитку. Пошук інформації в Інтернеті. Банки даних. Найважливіші інформаційні психологічні сайти.. Соціальні технології в Інтернеті - Web 2.0. Блоги. Банки даних. Електронні бібліотеки. Ресурси Інтернету для психологів - найважливіші інформаційні сайти. Інформаційні ресурси, продукти та послуги для дистанційної освіти. Інформаційні ресурси, продукти та послуги для дистанційної освіти. Інформаційна безпека. Правила мережевого етикету. Проблеми, пов'язані з Інтернетом. Використання Інтернету в діяльності психолога.
Розділ 2. Інформаційні технології в роботі психолога

Тема1. Основні напрямки застосування комп'ютерних технологій у роботі практичного психолога.

Інформаційні технології як засіб підвищення ефективності роботи психологічні служб.

Напрями застосування комп'ютерної техніки в діяльності психолога. Застосування комп'ютерних технологій в практиці роботи психолога. Інформаційні та комунікаційні технології в реалізації системи діагностики особистості, системи контролю, оцінки та моніторингу Прикладної інтелектуальний аналіз даних ( Програми STATISTICA, SPSS, Excel).
Тема 2. Інформаційні технології та психологічні служби

Організація психологічних служб, їх різновиди, основні завдання.

Робоче місце психолога з організації психологічної допомоги. Автоматизоване робоче місце психолога з організації психологічної допомоги. Робота психолога кадрових служб. Інформаційно - психологічний консалтинг. Психологічні тести та програмне забезпечення психологічних тестів. ІТ як засіб підвищення ефективності роботи психологічні служб. Огляд ринку програмних продуктів.
Тема 3. Інформаційні технології, психологічні тести та інформаційно - психологічний консалтинг.

Методи обробки та аналіз даних психологічних досліджень. Програмне забезпечення психологічних тестів. Призначення психологічних тестів. Структура, технологічний процес, оцінка якості, інформаційне забезпечення психологічних тестів. Сутність психологічної допомоги. Інформаційно - психологічний консалтинг. Поняття консалтингу. Класи консалтингу - пасивний; активний. Психологічний консалтинг - об'єктивний, суб'єктивний. Інформаційні технології та розробка моделей поведінки людини. Вплив інформаційних технологій та Інтернет на людину. Психологічні особливості користувачів Інтернету. Вплив комп'ютерних ігор. Розробка моделей поведінки людини в ситуації ризику, вибору, депресії.

  1. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

1

Інформаційні технології, психологічні тести та інформаційно - психологічний консалтинг
Разом  1. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

1

Інформаційні технології та психологічні служби

2

Інформаційні технології, психологічні тести та інформаційно - психологічний консалтинг
Разом


  1. Самостійна робота

з/п


Назва теми

1

Реалізація електронного документообігу засобами MS Word. Створення та використання шаблонів. Форматування документів великих обсягів. Створення змісту. Форматування текстового документа з описом обраної студентом психологічної служби : зміст, виноски, посилання

2

Використання можливостей MS Excel в роботі психолога. підбір параметрів, таблиці підстановки, диспетчер сценаріїв. структурування і групування даних, формування підсумків, консолідація таблиць.

3

Робота з електронними ресурсами Електронний каталог бібліотек. Повнотекстові бази даних. Пошук в науковій електронних бібліотеках.

4

Інтернет для психологів - найважливіші інформаційні сайти Тематичний пошук, аналіз та узагальнення інформації в мережі Інтернет

5

Робота в пошукових системах. Аналіз та узагальнення інформації. Складання інформаційного ресурсу в програмі MS Word.

6

Пошук сайтів психологічних тестів. Порівняння сайтів.

7

Статистичний аналіз даних

статистичної обробки даних: описова статистика, кореляційний та регресійний аналіз. Програми STATISTICA, SPSS, Excel8

Використання можливостей MS PowerPoint в роботі психолога. Правила створення презентацій. Створення презентацій засобами. Створення та редагування послідовності слайдів. Робота над оформленням слайдів.
Разом
  1. Індивідуальні завдання

Якщо в межах часу самостійної роботи студентів передбачається виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (навчального проекту) до окремого розділу, теми або дисципліни в цілому:

Зміст індивідуального навчально-дослідного завдання (навчального проекту)

Метою виконання домашнього завдання є виявлення ступеня впливу комп'ютерних систем на стиль і методологію роботи психологічної служби та закріплення практичних навичок роботи з програмами Microsoft Office і створення найпростіших веб -сайтів.

Студент обирає тип психологічної служби на власний розсуд і узгодить вибір з викладачем. Для захисту домашньої роботи необхідно:

 1. Підготувати реферат, при написанні якого використовується інформація з Інтернету

2. Публічно представити презентацію, створену в PowerPoint 2007 на основі матеріалів реферату.

3. Розробити і розмістити в мережі Інтернет веб-сайту на основі матеріалів реферату студента  1. Методи навчання

Навчальні заняття проводяться в аудиторіях Університету у формі лекцій, семінарів, індивідуальних занять та консультацій.

Лекційний курс передбачає надання для студентів знань з найбільш складних та дискусійних проблем інформаційних технологій в психології, професійних та особистих якостей психолога. При цьому основні питання лекційного курсу сформовано таким чином, щоби їх зміст логічно доповнювався, поглиблювався та розширявся змістом питань семінарських занять та самостійної роботи студентів.Метою лекційного курсу - є тлумачення, інтерпретація та трансформація від лектора до студентів сучасних знань про психологічну науку, та практику та професійні і особисті якості майбутнього професіонала психолога.

Зазначена мета передбачає реалізацію наступних завдань: • надати можливість студентам з’ясувати та занотувати найбільш складні теоретичні та практичні проблеми «Інформаційні технології в політиці»;

 • навчити творчому мисленню та вмінню розрізняти різний ступінь важливості розглядуваних проблем, їх взаємозв’язок та взаємозумовленість;

 • навчити умінню плідної творчої праці в умовах колективних занять;

 • створити теоретичне підґрунтя для можливості ефективної підготовки до семінарських занять та самостійного опанування матеріалом запропонованої для самостійної роботи тематики.

Основними методами лекційних занять є вільна інтерпретація та трансформація лектором сучасних знань Лекційний матеріал подається у поєднанні вербальної інтерпретації психологічних та юридичних дефініцій та понять з поєднанням наочного матеріалу.

Організація семінарських занять здійснюється у таких формах як усна доповідь студентів, реферативні повідомлення, науково – дослідницькі повідомлення, дискусії тощо.

Індивідуальне навчальне заняття проводять з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.

Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану студента й можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або кількох навчальних дисциплін, а в окремих випадках — повний обсяг навчальних занять для конкретного освітнього або кваліфікаційного рівня.

Консультація — форма навчального заняття, за якої студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань, пов´язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.

Під час проведення лекційних, практичних (семінарських) занять, поряд з традиційними використовуються інноваційні форми та методи викладання навчального матеріалу, а саме: - інтерактивні лекції, обговорення, диспути, дебати, дискусії, реферативні доповіді, розгляд практичних ситуацій тощо.

Введення модульно-рейтингової системи вивчення курсу надає можливість реального поєднання процесу викладання та самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації.

Мета СРС — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завдання СРС — засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із предмета.

Самостійна підготовка до лекцій передбачає ознайомлення з основними положеннями опорного конспекту лекцій з дисципліни і рекомендованою до теми літературою. До семінарського заняття студенти самостійно готують питання та вирішують ситуаційні завдання. Самостійна робота студентів передбачає також написання рефератів, які потім заслуховуються і обговорюються в аудиторії. Самостійною роботою також є підготовка доповідей на наукові студентські конференції, а також участь в юридичних гуртках університету.

Для самостійної роботи запропоновано ті питання, які не заплановані як обов'язкові (перелік додається). Вибір цих тем базується на інтересах студентів майбутніх спеціалістів. Формою контролю за цим процесом стають теоретичні дискусії на семінарських заняттях та індивідуальні співбесіди зі студентами

Самостійна робота студентів передбачає вирішення трьох завдань: 1. Опрацювання запропонованих навчально-методичним комплексом питань до кожної окремо визначеної тематичним планом теми;

 2. Підготовка наукового повідомлення з одного із декількох запропонованих питань;

 3. Самостійне опрацювання дефініцій відповідно до конкретно визначених новітніх підручників та навчальних посібників.

Формами контролю за самостійною роботою студентів є: співбесіда, колоквіум, круглий стіл, реферат.

Співбесідою передбачається скорочена доповідь викладачеві і аналізу підібраних матеріалів по темі та надати особисті висновки.

Колоквіумом передбачається розгорнутий виступ студента з групи (курсу) за обраною ним темою.

Круглий стіл передбачає колективне обговорення групою (курсом) теми, яку призначає викладач з колективним складанням висновків.

Реферат (доповідь) передбачає написання з обраної теми скороченої роботи, до складу якої входить: обґрунтування важливості обраної теми, стислим викладом матеріалів підібраної літератури з даної теми, докладний розгляд питань, обґрунтування висновків. До реферату додається список використаної літератури. Обсяг реферату - не менше 10 рукописних сторінок.

Кращі реферати можуть бути використані студентами під час підготовки доповідей на студентські конференції.
  1. Методи контролю

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи, які включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю:

а) усне опитування конкретно визначених студентів;

б) заслуховування реферативних повідомлень студентів та персональна оцінка рівня знань;

в) заслуховування науково – дослідницьких повідомлень та персональна оцінка рівня знань доповідача;

г) проведення письмових контрольних робіт;

д) письмові експрес опитування.Формою підсумкового контролю з дисципліни «Інформаційні технології в політиці» є диференційний залік.


  1. Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 та вище

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)
  1. Рекомендована література

Базова

 1. Гаврилов М.В., Климов В.А. Информатика и информационные технологии. Учебник для бакалавров. Гриф УМО. М.: Юрайт, 2012. – 350 с.

 2. Данелян Т.Я. Информационные технологии в психологии: учебно-методический комплекс / Т.Я. Данелян. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 226 с.

 3. Исаев Г.Н. Информационные технологии: учебное пособие / Г.Н. Иса­ев. – М.: Издательство «Омега-Л», 2012. – 464с.

 4. Исаев Г.Н. Практикум по информационным технологиям: учебное пособие / Г.Н. Исаев. – М.: Издательство «Омега-Л», 2012 – 188 с.

 5. Коротков А.В. Мировые информационные ресурсы: учеб. пособие / А.В. Коротков, А.М. Кузьмин. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 92 с.

 6. Макленнен Дж. Чж Танг Б. Криват Microsoft SQL Server 2008: Data Mining - интеллектуальный анализ данных. Пер. с англ.СПб.: БХВ – Петербург, 2009. -720 с.

 7. Лобец Л., Браст Э. Дж., Форте С. Разработка приложений на основе Microsoft SQL Server 2008: Пер. с англ. – М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 1024 с.

 8. Синаторов С.В. Информационные технологии. Задачник. М.: Инфра-М, Альфа-М., 2012. – 256 с.

 9. Советов Б.Я. Информационные технологии: учебник для бакалавров / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – М.: ЮРАЙТ, 2012. – 263 с.

 10. Чубукова И. А. Data Mining: учебное пособие. — М.: Интернет-университет информационных технологий: БИНОМ: Лаборатория знаний, 2006. — 382 с.

 11. Шапорев С.Д. Информатика: Теоретический курс и практические занятия. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008


Допоміжна

 1. Барсегян А., Куприянов М., Холод И., Степаненко В. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining. - БХВ – Петербург, 2004. -13-26 с.

 2. Безручко В.Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика». – М., 2008.

 3. Волков В.Б. Понятийный самоучитель работы в Excel / В.Б. Волков.-Санкт Петербург: Питер, 2006. - 223C.

 4. Гаевский А.Ю. Основы работы в Интернете / А.Ю. Гаевский. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003.

 5. Дюк В.А., Самойленко А.П. Data Mining: учебный курс. — СПб.: Питер, 2001.

 6. Информатика: практикум по технологии работы на компьютере. Под. ред. Н.В. Макаровой. Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 256 с.

 7. Исаченко О. В. Введение в информационные технологии. М.: Феникс, 2009 г. – 240 с.

 8. Киселев С. В., Алексахин С. В., Остроух А. В. Операционные системы. – М.: Академия, 2010 г. – 64 с.

 9. Колосков П.В., Тихомиров А.Н., Прокди А.К., Клеандрова И.А. и др. Весь Office 2007. 9 книг в 1. Полное Руководство. – СПб., Наука и техника, 2009. – 608 с.

 10. Коноплёва И.А., Хохлова О.А., Денисов А.В. CD-ROM. Информационные технологии. Гриф МО. Производитель: КноРус, 2012.

 11. Ландэ Д. Поиск знаний в Internet. Профессиональная работа / Д. Ландэ. – М.: Диалектика, 2005.

 12. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности / Е.В. Михеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

 13. Наследов А.Д., Тарасов С.Г. Применение математических методов в психологии. СПб, 2002.

 14. Носов Н.А. Виртуальная психология / Н.А. Носов. – М.:»Аграф», 2000. – 432 с.

 15. Образовательные Интернет-ресурсы / А.Ю. Афонин, В.Н.Бабешко, М.Б. Булакина и др.; Под ред. А.Н. Тихонова и др.; ГНИИ ИТТ «Информика». – М.: Просвещение, 2004

 16. Сапегин А.Г. Психологический анализ в среде Excel. Математические методы и инструментальные средства / А.Г. Сапегин. – М.: Ось-89, 2005. – 144 с.

 17. Свиридова М. Ю. Информационные технологии в офисе. Практические упражнения. – М.: Академия, 2010. – 320 с.

 18. Хроленко А.Т. Современные информационные технологии для гуманитария: практическое руководство / А.Т. Хороленко, А.В. Денисов. – М.: Флинта, 2007. – 128 с.

 19. Человек и новые информационные технологии / под ред. Е.В. По­ведской. – СПб.: Речь, 2007. – 320 с.

 20. Уэйн Л. Винстон Microsoft Office Excel 2007 Анализа данных и бизнес-моделирование Пер. с англ. - М.: Издательско-торговый дом "Русская Редакция"; СПб.: БХВ – Петербург, 2008.-608с

 21. Яшин В.Н. Информатика: аппаратные средства персонального компьютера. – М.: ИНФРА-М, 2008.


12. Інформаційні ресурси

(електронні джерела вільного доступу з адресами (режимом доступу)) 1. Информатика и информационные технологии. Конспект лекций – http:// www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm.

 2. Информационные ресурсы в сети Интернет: путеводитель – http:// www.nlr.ru/res/inv/ic_www/about_guide.php

 3. Информационные технологии. Конспект лекций – http://kstudent. narod.ru/ miemp/it.doc.

 4. Компьютерные технологии. http://ru.wikipedia.org/wiki.

 5. Лекции по информационным технологиям – http://www.studfiles.ru/ dir/ cat32/subj1177/file9556/view96773.html.

 6. Навигатор по профессиональным электронным ресурсам – http:// www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/nav_ei.htm

 7. Портал: Компьютерные технологии – http://ru.wikipedia.org/wiki

 8. Психология и интернет – сайт о психологии «Флогистон» – http:// flogiston.ru/articles/netpsy

 9. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/
Каталог: media -> library -> category -> knmzd -> rpnd
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій підприємства»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «культурологія»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права Київ Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми економічної психології спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни 8-н міжнародний менеджмент напрям підготовки або спеціальність 8
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни екзистенціальна психологія та психотерапія Спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Психології робоча програма навчальної дисципліни вікова психологія європейська кредитно-трансферна система  Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік Мета та завдання навчальної дисципліни

Скачати 193.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка