Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)Сторінка1/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.66 Mb.
#171
ТипРобоча програма
  1   2   3   4
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра іноземних мов
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
_________________ А. В. Уманець

“______”_______________20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

галузь знань 0203 Гуманітарні науки

напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (російська)

факультет іноземної філології

2013 – 2014 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська) (за професійним спрямуванням)» для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (російська).

Розробники: А. В. Уманець, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри іноземних мов


Протокол від “27 серпня 2013 року № 1

Завідувач кафедри іноземних мов


_______________________ (А. В. Уманець)

(підпис) (прізвище та ініціали)1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

02.03 Гуманітарні науки


Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки, нормативна

Змістових модулів – 4

Напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (російська)Рік підготовки

1- 2-й

Загальна

кількість годин – 180Семестр

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної та індивідуальної роботи студента – 2


І- ІV-й

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Практичні

80 год.

Самостійна та

індивідуальна робота

100 год.


Модульні

контрольні роботи

4

Вид контролю: залік, екзаменПримітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1


  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення ефективного іншомовного спілкування.

Завдання: оволодіння практичними навичками у іншомовному спілкуванні, актуалізації граматичних структур у різних контекстах та підготовці виступів з низки галузевих питань, перекладів іншомовних професійних і країнознавчих текстів, пошуці нової текстової, графічної, аудіо та відеоінформації, що міститься в іншомовних галузевих матеріалах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: природу синтаксичних відношень, особливості граматичних розрядів, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати інформацію в академічній та професійній сферах; мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення; широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах.

вміти: застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; належним чином поводити себе й реагувати у типових ситуаціях повсякденного життя; розуміти різні корпоративні культури в конкретних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною.  1. Програма навчальної дисципліни


Заліковий кредит 1.

Змістовий модуль 1. On Languages, Language Learning and Teaching.

Тема 1. A Mosaic of Languages. English Vowels. The Pronoun.

Тема 2. British and American English. The System of English Consonants. The Noun: Number.

Тема 3. The Russian Language: Historical Development. Intonation. Syllables. The Noun: Case. Types of Questions.

Тема 4. The Russian Language in Ukraine. The verbs: “to be”, “to have”.

Тема 5. Teacher’s Profession. The Construction “there +to be”. Prepositions.

Тема 6. A The Good Language Teacher. The Article.

Тема 7. Generic Job-Related Areas and Situations. Numerals.

Тема 8. Language Teaching Approaches. The Adjective.

Тема 9. How to Improve One’s Language Skills.

Тема 10. Summaries.

Змістовий модуль 2. Russian, English Educational and Gross-Cultural Problems.

Тема 1. From the History of Kyiv Rus’ Literary Works to the Cossack Period. The Modal Verbs: General Peculiarities.

Тема 2. Early Writings and Manuscripts. The Modal Verbs: Can, May.

Тема 3. Proverbs: Interpretation. The Modal Verb: Must.

Тема 4. The Layout and Parts of Private Letters .The Present Simple Tense.

Тема 5. The Structure of Business Letters. The Past and Future Simple Tenses.

Тема 6. Making a Summary. Paragraph Building. Telephone Calls. The Present Progressive Tense.

Тема 7. Education: Great Britain Versus the USA. The Past and Future Progressive Tenses.

Тема 8. Education: Ukraine. Our University. The Present Perfect Tense.

Тема 9. Famous Universities. University Life. The Past and Future Perfect Tenses.

Тема 10.Summaries.

Заліковий кредит 2.

Змістовий модуль 1. The Theory of the Old Languages and Literature.

Тема 1. Figurative Language. The Present Perfect Progressive Tense.

Тема 2. Emotive Language.The Past and Future Perfect Progressive Tenses.

Тема 3. The Written Language. The Passive Voice.

Тема 4. Etymological Doublets.The Passive Voice.

Тема 5. The Old English. General Characterestics. The Sequence of Tenses.

Тема 6. The Old English Morphology. The Direct and Indirect Speech.

Тема 7. Expansion of English. Questions in Indirect Speech.

Тема 8. Borrowings. The Infinitive. The Objective Infinitive Complex.

Тема 9. The Middle English Writings. The Subjective and Prepositional Infinitive Complex.

Тема 10. Early NewEnglish and Literature. The Gerund. The Gerundial Complex.

Змістовий модуль 2. The Theory of Modern Languages and Literature.

Тема 1. The Russian Language and Literature. The Participle.

Тема 2. The Russian Literature: Popular Genres. The Participle I.

Тема 3. Contemporary Russian Literature. The Participle II.

Тема 4. Literature of Times of William Shakespeare. The Objective and Subjective Complexes with the Participle.

Тема 5. The Romantic Movement in the English Literature. The Absolute Participial Complex.

Тема 6. The English Drama of the 19 Century. Conditional Sentences (1 type).

Тема 7. Modern Russian and English-Speaking Literature. Conditional Sentences (2 type).

Тема 8. Modern American Literature. Conditional Sentences.

Тема 9. Mysteries of the Unknown.Reviewing of the Verbal’s.

Тема 10. Summaries.  1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд. та с.р.

1

2

3

4

5

6

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. On Languages, Language Learning and Teaching.

Тема 1. A Mosaic of Languages. English Vowels. The Pronoun.2
2

Тема 2. British and American English. The System of English Consonants. The Noun: Number.2
2

Тема 3. The Russian Language: Historical Development. Intonation. Syllables. The Noun: Case. Types of Questions.2
2

Тема 4. The Russian Language in Ukraine. The verbs “to be”, “to have”2
4

Тема 5.Teacher’s Profession. The Construction “there +to be”. Prepositions.2
2

Тема6. A Good Language Teacher. The Article.2
4

Тема 7. Generic Job-Related Areas and Situations. Numerals.2
4

Тема8.Language Teaching Approaches.The Adjective.2
2

Тема9. How to Improve One’s Language Skills.2
2

Тема10. Summaries.2
2

Разом за змістовим модулем 120
26

Змістовий модуль 2.Recreation Educational and Cross-Cultural Problems.

Тема 1. From the History of Kyiv Rus’ Literary Works to the Cossack Period. The Modal Verbs: General Peculiarities.2
2

Тема 2. Early Writings and Manuscripts. The Modal Verbs: Can, May.2
2

Тема3. Proverbs: Interpretation. The Modal Verb: Must.2
2

Тема4. The Layout and Parts of Private Letters .The Present Simple Tense.2
2

Тема5. The Structure of Business Letters. The Past and Future Simple Tenses.2
2

Тема 6. Making a Summary. Paragraph Building. Telephone Calls. The Present Progressive Tense.2
2

Тема 7. Education: Great Britain Versus the USA. The Past and Future Progressive Tenses.2
4

Тема 8. Education: Ukraine. Our University. The Present Perfect Tense.2
4

Тема 9. Famous Universities. University Life. The Past and Future Perfect Tenses.2
2

Тема 10. Summaries.2
2

Разом за змістовим модулем 220
24

Модуль 2.

Змістовий модуль 1.The Theory of the Old Languages and Literature.

Тема 1. Figurative Language. The Present Perfect Progressive Tense.2
2

Тема 2. Emotive Language.The Past and Future Perfect Progressive Tenses.2
2

Тема 3. The Written Language. The Passive Voice.2
2

Тема 4. Etymological Doublets.The Passive Voice.2
2

Тема 5. The Old English. General Characterestics. The Sequence of Tenses.2
4

Тема 6. The Old English Morphology. The Direct and Indirect Speech.2
2

Тема 7. Expansion of English. Questions in Indirect Speech.2
2

Тема 8. Borrowings. The Objective Infinitive Complex.2
4

Тема 9. The Middle English Writings. The Subjective and Prepositional Infinitive Complex.2
2

Тема 10. Early New English and Literature. The Gerund. The Gerundial Complex.2
2

Разом за змістовим модулем 120
24

Змістовий модуль 2.The Theory of Modern Languages and Literature.

Тема 1. The Russian Language and Literature. The Participle.2
2

Тема 2. The Russian Literature: Popular Genres. The Participle I.2
2

Тема 3. Contemporary Russian Literature. The Participle II.2
2

Тема 4. Literature of Times of William Shakespeare. The Objective and Subjective Complexes with the Participle.2
2

Тема 5. The Romantic Movement in the English Literature. The Absolute Participial Complex.2
4


Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»
sites -> Л. В. Перевалова канд філос наук, доцент


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка