Робоча програма навчальної дисципліни «інтерферентні явища в сучасній українській мові» напрям підготовки: 0203 ФілологіяСкачати 203.82 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір203.82 Kb.
#13031
ТипРобоча програма
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04
Бердянський державний педагогічний університет

Кафедра української мови та методики викладання фахових дисциплін

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

________ В. М. Федорик

30 серпня 2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«ІНТЕРФЕРЕНТНІ ЯВИЩА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ»

напрям підготовки: 0203 Філологія

спеціальність: 6.020303 Українська мова і література

спеціалізація: Мова і література (англійська, німецька або французька), Польська мова і література, Редагування освітніх видань

Інститут філології та соціальних комунікацій

Бердянськ – 2012


Робоча програма «Інтерфернтні явища в сучасній українській мові» для студентів за напрямом підготовки – 0203 Філологія, спеціальністю – 6.020303 Українська мова і література.

15 серпня 2012 року. – 11 с.

Розробник: канд. філол. наук, доцент Олійник Е.В.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін

Протокол від 15 серпня 2012 року № 1


Завідувач кафедри ______________ В. Ф. Загороднова
15 серпня 2012 року

Схвалено методичною радою Інституту філології та

соціальних комунікацій

Протокол від 20 серпня 2012 року № 1


20 серпня 2012 року Голова ____________ О. П. Новик

Олійник, 2012 рік

Бердянськ 2012 1. Найменування показників

  Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

  Характеристика навчальної дисципліни

  денна форма навчання

  заочна форма навчання

  Кількість кредитів – 1


  Галузь знань

  Гуманітарні науки

  Нормативна

  Напрям підготовки

  0203 Філологія

  Модулів – 1

  Спеціальність (професійне

  спрямування):  Українська мова і література


  Рік підготовки:

  Змістових модулів – 2

  4-й

  4-й

  Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат

  Семестр

  Загальна кількість

  годин – 36  7-й

  7-й

  Лекції

  Усього годин для денної форми навчання:

  аудиторних – 16

  самостійної роботи студента – 36


  Освітньо-кваліфікаційний рівень:

  бакалавр


  6 год.

  4 год.

  Практичні

  10 год.

  0 год.

  Самостійна робота

  20 год.

  32год.

  Індивідуальні завдання:

  5 год.


  Вид контролю: залік
  Опис навчальної дисципліни
Примітка.
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 56 /70

для заочної форми навчання – 12 / 135
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу – ознайомити студентів з основними положеннями теорії мовних контактів.

Завдання курсу – сформувати у студентів уміння фіксувати в мовленні відхилення від норм українського мовлення, диференціювати інтерференційні утворення, просторіччя та діалектизми, розрізняти основні типи інтерференційних утворень у мовленні українців. Особлива увага звертається на підвищення культури писемного та усного мовлення студентів.

Програма складається з теоретичної та практичної частини, тем самостійної та індивідуальної роботи, питань для самоперевірки, списку літератури.

Теоретична частина містить перелік тем, які висвітлюються в лекційному курсі. У практичній частині визначено теми практичних занять, головне завдання яких полягає в поглибленні теоретичних знань, виробленні у студентів навичок аналізу мовних одиниць, умінь застосовувати набуті знання на практиці. На практичних заняттях обговорюються проблемні питання на основі опрацювання студентами рекомендованої літератури. Важливим завданням практичних занять є також підвищення культури писемного та усного мовлення студентів, усних відповідей на певну тему.

Серед основних форм організації навчального процесу у вищих закладах є самостійна робота студентів, тому чітко окреслюється коло питань, які повинні засвоїти студенти самостійно.

Модулі у програмі побудовані так, що засвоєння одного модуля є передумовою якісного опанування іншого. Це в підсумку забезпечує формування цілісної системи знань.

Курс «Інтерферентні явища в сучасній українській мові» є основним фаховим предметом у підготовці учителя української мови та літератури.

Програма курсу орієнтує на вивчення студентами-філологами основних відхилень від норм українського мовлення. Важливими аспектами викладання курсу є постійна увага до підвищення культури усного мовлення, а також орієнтація студентів на професійне застосування здобутих знань.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: • визначення термінів «взаємодія мов», «морф», «мовні контакти», «інтерференція», «суржик», «змішане мовлення», «регіональні мови».

Студенти повинні уміти:

 • фіксувати відхилення від норм українського мовлення;

 • диференціювати інтерференційні утворення, просторіччя та діалектизми;

 • розрізняти основні типи інтерференційних утворень у мовленні українців.

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Причини появи інтерференції
Тема 1. Психолого-соціологічні причини явищ інтерференції в умовах українсько-російського білінгвізму. Соціально-історичні аспекти двомовності. Загальні психолінгвістичні чинники появи інтерферентних помилок у мовленні білінгвів. Проблема визначення терміну «мовна інтерференція».
Тема 2. Специфіка інтерференції близькоспоріднених мов. Погляди вітчизняних науковців на проблеми дослідження інтерференції. Основні види інтерференції, виявлені у мовленні українців Північного Приазов’я. Класифікація інтерферем. Одиничні лексеми-інтерфереми. Ненормативні поєднання кількох слів. Росіянізми.
Змістовий модуль 2. Основні види інтерференції
Тема 1. Порушення морфологічних норм як явище міжмовної інтерференції. Типологія інтерферентних помилок у мовленні комунікантів регіону.
Тема 2. Стилістичний вимір фонетичних одиниць української мови: фонетичні тропи. Зони фонетичної інтерференції в сегментній підсистемі фонетичної системи української мови. Зони інтерференції в тональній підсистемі.

4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Причини появи інтерференції

Тема 1. Психолого-соціологічні причини явищ інтерференції в умовах українсько-російського білінгвізму.

10

2

26

10

2


8

Тема 2. Специфіка інтерференції близькоспорідне-

них мов.


10

2

26

10

10

Разом за змістовим модулем 1

20

4

412

20

2


18

Змістовий модуль 2. Основні види інтерференції

Тема 1.

Типологія інтерферентних помилок у мовленні комунікантів регіону.10

2

44

10

2


8

Тема 2.

Зони фонетичної інтерференції6
24

6

6

Разом за змістовим модулем 2

16

2

68

16

2


14

Усього годин


36

6

1020

36

4


32

ІНДЗ


5
-

-
--

-

-
Усього

годин

36

6

1020

36

4


325. Теми лекцій за планом
з/п

Назви теми

Кількість годин


1

Психолого-соціологічні причини явищ інтерференції в умовах українсько-російського білінгвізму. Соціально-історичні аспекти двомовності. Загальні психолінгвістичні чинники появи інтерферентних помилок у мовленні білінгвів. Проблема визначення терміну «мовна інтерференція».

2

2

Специфіка інтерференції близькоспоріднених мов. Погляди вітчизняних науковців на проблеми дослідження інтерференції. Основні види інтерференції, виявлені у мовленні українців Північного Приазов’я.

2

3

Класифікація інтерферем. Одиничні лексеми-інтерфереми. Ненормативні поєднання кількох слів. Росіянізми.

26. Теми практичних занять
з/п

Назви теми

Кількість годин


1

Психолого-соціологічні причини явищ інтерференції в умовах українсько-російського білінгвізму. Соціально-історичні аспекти двомовності. Загальні психолінгвістичні чинники появи інтерферентних помилок у мовленні білінгвів. Проблема визначення терміну «мовна інтерференція».

4

2

Загальні психолінгвістичні чинники появи інтерферентних помилок у мовленні білінгвів. Проблема визначення терміну «мовна інтерференція».

2

3

Специфіка інтерференції близькоспоріднених мов. Погляди вітчизняних науковців на проблеми дослідження інтерференції. Основні види інтерференції, виявлені у мовленні українців Північного Приазов’я.

2

4

Класифікація інтерферем. Одиничні лексеми-інтерфереми. Ненормативні поєднання кількох слів. Росіянізми.

2


7. Самостійна робота


теми

Назва теми

Кількість годин


1

Порушення морфологічних норм

як явище міжмовної інтерференції.

1.Опрацюйте тему за списком літератури.

2.Укладіть термінологічний словничок до теми.

3.Підготуйте 10 тестових (закритих) запитань до теми.

4.Підберіть кілька найпоширеніших суржикових форм вашого регіону.


8

2

Типологія інтерферентних помилок у мовленні комунікантів регіону.

1.Опрацюйте тему за списком літератури.

2.Укладіть термінологічний словничок до теми.

3.Підготуйте 10 тестових (закритих) запитань до теми.

4.Підберіть кілька найпоширеніших суржикових форм вашого регіону.


6

3

Стилістичний вимір фонетичних одиниць української мови: фонетичні тропи. Зони фонетичної інтерференції в сегментній підсистемі фонетичної системи української мови. Зони інтерференції в тональній підсистемі.

1.Опрацюйте тему за списком літератури.

2.Укладіть термінологічний словничок до теми.

3.Підготуйте 10 тестових (закритих) запитань до теми.6
Разом

20
8. Індивідуальні завдання

теми

Тематика індивідуальних завдань (реферати)

1

Явище "суржику" як форма просторіччя в ситуації двомовності.

2

Соціально-історичні аспекти двомовності.

3

Причини виникнення інтерферентних помилок у мовленні білінгвів.

4

Класифікаційні типи інтерферем в українській мові.

5

Погляди вітчизняних науковців на проблеми дослідження інтерференції.

6

Проблема сприйняття української мови в умовах білінгвізму.


9. Методи навчання

Словесні


монологічні

лекція інформаційна, проблемна

діалогічні

бесіда


Наочні

спостереження

демонстрування

Практичні

вправи різних типів

Проблемно-пошукові

проблемне викладання

від знання до проблеми

від проблеми до знання

самостійна робота

узагальнення

розв’язання проблемних завдань

аргументування рішень

взаємоопитування

Методи за логікою руху змісту на­вчального матеріалу

дедуктивні

індуктивні

узагальнення

систематизація
10. Методи контролю

Опитування

Усний індивідуальний і фронтальний контроль

Письмовий індивідуальний і фронтальний контроль

Контрольно-корекційна бесіда

Виконання практичних завдань

Тестування

закритої форми

Виконання комплексних контрольних завдань

Взаємоконтроль (взаємооцінювання)
 1. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т 1

Т 2

Т 1

Т 2

100

25

25

25

25


Шкала оцінювання


за шкалою ECTS

за національною шкалою

за шкалою навчального закладу (як приклад)

А

відмінно

91 – 100

В

дуже добре

82-89

С

добре

75-81

D

достатньо

67 – 74

E

задовільно

60 – 66

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35 – 59

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1 – 34


fx означає: "незадовільно" – необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання;

f означає: "незадовільно" – необхідна значна подальша робота.


 1. Методичне забезпечення

1. Навчально-методичний комплекс.
12. Рекомендована література

Базова

1. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови : навч. посібник / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

2. Сучасна українська літературна мова : підручник / [М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.]. – К. : Вища шк., 2005. – 430 с.

3. Сучасна українська мова : підручник / [О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. О. Д. Пономарева]. – К. : Либідь, 2005. – 488 с.

4. Ющук І. П. Українська мова : підручник / Іван Пилипович Ющук. – К. : Либідь, 2006. – 640 с.

Допоміжна


  1. Бондаренко Т.Г. Критерії виявлення мовних помилок під час редагування журналістських матеріалів // Наукові записки Ін-ту журналістики. – К., 2002. - Т. 8. – С. 112 – 117.

  2. Дешериев Ю. Д. К методологии теории билингвизма и методике билингвистических исследований // Методы билингвистических исследований. – М.: Знание, 1976. – С. 6–19.

  3. Зубарєв О.В. Соціально-історичні аспекти двомовності // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии: Научно-методический сборник / Отв. ред. В.А.Глущенко. – Славянск: СГПУ, 2004. – Вып. ХІІ. – С. 136-140.

  4. Зубарєв О.В. Загальні психолінгвістичні чинники появи інтерферентних помилок у мовленні білінгвів // Пошуки і знахідки / Укладач В.К.Сарієнко. – Слов’янськ, 2006. – С. 159 – 163.

  5. Лазаренко Л.О. Лексична інтерференція в усному румунському мовленні в Україні // Мовознавство. – 1996. – № 1-2. – С. 32-38.

  6. Русанівський В. М. Споріднена і віддалена двомовність як об'єкт сучасної лінгвістики // Мовознавство. – 2007. – № 1. – С. 3–5.

  7. Труб В. М. Явище "суржику" як форма просторіччя в ситуації двомовності // Мовознавство. – 2000. – № 1. – С. 46 - 58.

  8. Юдакин А. П. Билингвизм и проблема связи языка и мышления (исторический аспект) // Теоретические проблемы социальной лингвистики. – М.: Наука, 1981. – С. 220–240.


14. Інформаційні ресурси

1. bdpu.org2. Медіатека ІФСК (ауд. 5 б 208).

3. www.lib.ua-ru.net

4. aspirantura.org.ua/.../zubarev-oleksandr-vik

5. studentus.com.ua/.../interferentni-yavisha-v-.

6. miok.lviv.ua/index

7. referatu.net.ua
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> uml
uml -> Програма нормативної навчальної дисципліни «культура наукової української мови» підготовки
uml -> Тема 1: роль фразеологічного фонду І метафори в культурі. Поняття культурної конотації
uml -> Програма навчальної дисципліни
uml -> Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
uml -> Програма навчальної дисципліни «культура наукової української мови»
uml -> Програма навчальної дисципліни «науковий семінар» напрям підготовки 0203 «Гуманітарні науки»

Скачати 203.82 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка