Робоча програма навчальної дисципліни історіографія всесвітньої історії окр «бакалавр» Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки


Розподіл балів, які отримують студентиСкачати 293.5 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації11.09.2018
Розмір293.5 Kb.
#49729
ТипРобоча програма
1   2   3

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Рівні навчальних досягнень студента


з/п


Рівні навчальних досягнень

студента


Критерії оцінювання

Показники рейтингової оцінки

в балах


1

Початковий

Студент володіє навчальним матеріалом поверхово й фрагментарно, має початкові уявлення про предмет, недостатньо тверді методичні навички, що потребує контролю з боку викладача під час проведення заняття.

11-59

2

Середній

Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, виконує завдання за зразком. Має певні методичні навички, що не потребують контролю викладача під час проведення заняття.

60-69

3

Достатній

Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, робити висновки, виправляти допущені помилки, самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, має достатні методичні навички для якісного проведення заняття із загальновійськової підготовки.

70-89

4

Високий

Знання студента є глибокими, міцними, системними. Студент вміє аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при самостійній роботі, має тверді методичні навички для якісного проведення заняття із загальновійськової підготовки.

90-100

Рейтингова оцінка студента формується шляхом сумування кількості балів, якими оцінюється сформованість знань, умінь і навичок під час засвоєння змісту елементів модуля.

Певна кількість балів може бути присвоєна студенту за такі навчальні досягнення:


Поточне тестування та самостійна робота

Контрольна робота

Іспит

Накопичувальні бали/

Сума


Кр.1

Кр.2

Кр.3

Кр.4

Кр.5

3 контрольних

По 50 балів

150 балів разом


+

500

100

100

100

100

100

 • усна відповідь на практичному занятті – 20 б.;

 • доповнення на практичному занятті – 10 б.;

 • перегляд фільму з наступними коментарями – 10 б.;

 • виконання практичного завдання в аудиторії – 10 б.;
 • виконання самостійного завдання – 10 – 20 балів;

 • контрольна робота – 50 б. (6 шт.)

 • стаття у студентському збірнику наукових робіт – 50 б.


Шкала оцінювання: національна та ECTS (для І - VІ курсів)


За шкалою ECTS

За шкалою університету

За національною шкалою

Екзамен

Залік

А

90-100

5 (відмінно)

5 відм / зараховано

В

80-89

4 (добре)

4 добре / зараховано

С

65-79

D

55-64

3 (задовільно)

3 задов / зараховано

Е

50-54

FX

35-49

2 (незадовільно)

Не зараховано

F

1-3411. Методичне забезпечення

1. Навчально-методичний комплекс.


12. Рекомендована література
Базова


 1. Василенко Н. Очерки по истории Западной Руси и Украины.-К.,1916.

 2. Василенко Н. К истории малорусской историографии и малорусского общественного строя // Киевская старина.-1894.

 3. Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії.-Прага,1923.

 4. Загорний І.А. Короткий нарис української історіографії.-К.:Варта, 2007.-220с.

 5. Зевелев А.И. Историографическое исследование: методологические аспекты.-М.Высш.шк.-1987.-159с.

 6. Историография. Истории южных и западных славян. \\МГУ, исторический факультет, кафедра истории южных и западных славян, курс лекций. - Москва: Московский университет, 1987.

 7. Колесник И.И. Когда зародились историографические знания в России./ж.История СССР.-1989.-№4.

 8. Ключевский В. О. Лекции по русской историографии // Сочинения. т.VII. М., 1989.

 9. Очерки истории исторической науки в СССР. Т.1. М., 1955; Т.II. М., 1960; Т.III. М., 1963; Т.IV. М., 1966; Т.V. М., 1985.

 10. Репина Л.П. История исторического знания.-М.-Дрофа.-2004.-288с.

 11. Славяне и Русь.(В зарубежной историографии).-Киев.-Наук. думка.-1990.-148с.

 12. Сахаров А.М. Историография истории СССР. Дооктябрьский период.-М.1978.

 13. Советская историография. М., 1996.

 14. Историки России. XVIII - начало ХХ века. Вып. 1 - 5 . М., 1995-1998.

 15. Историческая наука в России в ХХ веке. М., 1997. 

 16. Историки-слависты СССР: Биобиблиографический словарь-справочник. — М.,1981.

 17. Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь-справочник. — М., 1979.

 18. История Болгарии до 9 сентября 1944 г.: Указатель литературы 1945— 1958 гг. — М., 1962.

 19. Народная Республика Болгария: Историческая библиография. — М., 1954, 1958. — Т. 1—2.

 20. Советская болгаристика: Указатель литературы 1945—1980 гг. — М., 1981.— Вып. 1—3. 1. Новая советская и иностранная литература по общественным наукам: Проблемы славяноведения и балканистики. — М., 1964 — (один раз в квартал).

 2. Новая советская и иностранная литература по общественным наукам: Народная Республика Болгария. — М., 1959 — (ежемесячно).

 3. Новая советская и иностранная литература по общественным наукам: Польская Народная Республика. — М., 1959 — (ежемесячно).

 4. Новая советская и иностранная литература по общественным наукам: Чехословацкая Социалистическая Республика. — М., 1959 — (ежемесячно).

 5. Новая советская и иностранная литература по общественным наукам: Социалистическая Федеративная Республика Югославия. — М., 1959 — (ежемесячно).

 6. Новая советская литература по общественным наукам: Европейские социалистические страны: Общие проблемы. — М., 1964 — (ежемесячно).

 7. Черепнин Л.В. Русская историография до ХIХ века. М., 1957.

 8. Шапиро А.Л. Русская историография в период империализма. Л., 1962.

 9. Шапиро А.Л. Русская историография с древнейших времен до 1917 года. М., 1993.

Допоміжна

 1. Агеева Р.А. Страны и народы: происхождение названий. – М., 1990.

 2. Аксаков  К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1981.

 3. Аксаков И. С. Письма из провинции. М., 1991.

 4. Актуальные теоретические проблемы современной исторической науки // Вопросы истории. 1992. № 8-9.

 5. Актуальные проблемы теории истории. Материалы "круглого стола" (12 января 1994 года) // Вопросы истории. 1994. № 6.

 6. Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII-XVII вв. М., 1973.

 7. Артизов А. Н. Судьба историков школы М. Н. Покровского (середина 1930-х годов) // Вопросы истории. 1994. № 7.

 8. Ахиезер А. С. Самобытность России как научная проблема // Отечественная история. 1994. № 4-5.

 9. Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. – М., 1989.

 10. Буганов В. И. Отечественная историография русского летописания. М., 1975.

 11. Беляев И. Д. Крестьяне на Руси. Исследование о постепенном изменении значения крестьян в русском обществе. 4-е изд. М., 1903.

 12. Бестужев-Рюмин К. Н. Русская история. СПб., 1872.

 13. Богословский М. М. Областная реформа Петра Великого. М., 1902.

 14. Богословский М. М. Земское самоуправление на Русском Севере в XVII веке. Т.1-2. М., 1909, 1912.

 15. Буганов В. И., Преображенский А. А., Тихонов Ю. А. Эволюция феодализма в России. М., 1980.

 16. Вандалковская М. Г. Историческая наука российской эмиграции: "евразийский соблазн".М., 1997.

 17. Васильев Ю. С. Летописное наследие Поморья // Вспомогательные исторические дисциплины. Т.11. Л., 1979.

 18. Греков Б. Д. Избранные труды. Т. 1-5. М., 1959.

 19. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. 4-е изд. СПб., 1889 (есть переиздание - М., 1991).

 20. Декабристы-литераторы. М., 1954.

 21. Добролюбов Н. А. Избранные статьи. М., 1980.

 22. Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева: в 2 т. М.-Л., 1946, 1958.

 23. Советское славяноведение: Литература о зарубежных славянских странах на-русском языке: 1918—1960. — М., 1963.

 24. Советское славяноведение: Литература о зарубежных славянских странах на. русском языке: 1961—1962. — М., 1963.

 25. Советское славяноведение: Литература о зарубежных славянских странах на русском языке: 1963-1968. — М., 1970. — Вып. 1—7.

 26. Советское славяноведение: Литература о зарубежных славянских странах на русском языке: 1969—1973. — М., 1976. — Вып. 1—7.

 27. Советское славяноведение: Указатель литературы о зарубежных славянских странах: 1974—1977. — М., 1978—1979. — Вып. 1—7.

 28. Славяне: Этногенез и этническая история.. – Л., 1989.

 29. Страны и народы. Украина, Белоруссия. – М., 1983.

 30. Жуков Е. М.  Очерки методологии истории. М., 1964.

 31. Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века. Т.1. М., 1952.

 32. Исторический опыт трех российских революций: в 2 т. М., 1985.

 33. История крестьянства в Европе: в 3 т. М., 1985-1986.

 34. История северного крестьянства: в 2 т.  Архангельск, 1984, 1985.

 35. История СССР с древнейших времен до наших дней. В 2 сериях, в 12-ти томах. Т.1-6. М., 1967

 36. Институт славяноведения и балканистики: 1947—1977: Справочно-информационный обзор. — М., 1977.

 37. Историки-слависты Московского университета: 1939—1979: Биобиблиографический словарь-справочник. — М., 1979.

 38. Изучение отечественной истории в СССР  между XXIV и XXV съездами КПСС. М., 1978.

 39. Изучение отечественной истории в СССР между XXV и XXVI съездами КПСС. М., 1982.

 40. Искандеров А. А. Историческая наука на пороге XXI века // Вопросы истории. 1996. N 4.

 41. Ионов И. Н. Россия и современная цивилизация // Отечественная история. 1992. № 4.

 42. Ефименко А. Я. Исследование народной жизни. Вып.1. М., 1884.

 43. Кавелин К. Д. Собрание сочинений: в 4 т. СПб., 1897-1900.

 44. Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. 1-4. М., 1988.

 45. Карамзин Н. М. Запискао древней и новой России. М., 1991.

 46. Кизеветтер А. А. Исторические очерки. М., 1912.

 47. Кизеветтер А. А. Посадская община в России XVIII столетия. М., 1903.

 48. Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984.

 49. Ключевский В. О. Сочинения: в 8 т. М., 1956-1959; или: Сочинения: в 9 т. М., 1987-1990.

 50. Ковальченко И. Д., Селунская Н. Б., Литваков Б. М. Социально-экономический строй помещичьего хозяйства Европейской России в эпоху капитализма. М., 1982.

 51. Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987.

 52. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей ( любое издание).

 53. Кареев Н. И. Отчет о русской исторической науке за 50 лет ( 1876-1926). Публикация подготовлена В. П. Золотаревым // Отечественная история. 1994. № 2.

 54. Кобрин В. Б. Кому ты опасен, историк? М., 1990.

 55. Колесников П. А. История Европейского Севера СССР феодальной и капиталистической эпох в дореволюционной и советской историографии  // Вопросы аграрной истории. Вологда, 1968.

 56. Комиссарова Л. И., Ольховский Е. Р.  У истоков марксистской исторической мысли в России. М., 1986.

 57. Куратов А. А. Историография истории и культуры Архангельского Севера. Вологда, 1989.

 58. Лавров П.Л. Исторические письма. М., 1870.

 59. Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып.1-2. СПб., 1913, 1922.

 60. Ленин В. И. Развитие капитализма в России (любое издание).

 61. Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т.6. М.- Л.,1962.

 62. Лунин М. С. Письма из Сибири. М., 1987.

 63. Лихачев  Д. С. Русские летописи. М., 1973.

 64. Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV-XV вв. Л., 1976.

 65. Милюков П. Н. Очерки по истории русской  культуры: в 3 т. М., 1994.

 66. Нечкина М. В. Движение декабристов: в 2 т. М., 1955.

 67. Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В. Пути развития феодализма ( Закавказье, Средняя Азия, Русь, Прибалтика). М., 1972.

 68. Новое в советской исторической науке. М., 1988.

 69. Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия в первой четверти XVIII века. Преобразования Петра I. М., 1954; Россия во второй четверти XVIII в. Народы СССР в первой половине XVIII в. М., 1957; Россия во второй половине XVIII века. М., 1956.

 70. Очерки русской культуры XIII-XV вв. Ч.1-2. М., 1970: XVI в. Ч.1-2.  М., 1977; XVII в. Ч.1-2. М., 1979; XVIII в. Ч.1-4. М., 1985-1990.

 71. Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. М., 1988.

 72. Памятники литературы Древней Руси: XI-нач.XII вв. М., 1979; XII  век. М., 1980; XIII век. М., 1981; XIV - середина XV в. М., 1981; Вторая половина XV века. М., 1982;  Конец XV-первая половина XVI века. М., 1984; Середина XVI века. М., 1985;  XVII век. Книга первая. М., 1988.

 73. Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 1993.

 74. Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты (различные издания).

 75. Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю // Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. В 5 томах. Т. 1. М., 1956.

 76. Плеханов Г. В. О материалистическом понимании истории // Там же. Т.2. М., 1956.

 77. Плеханов Г. В. История русской общественной мысли. Т.1. М., 1919.

 78. Повесть временных лет / Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. Ч.I-II. М.-Л., 1950.

 79. Покровский М. Н. Избранные произведения: в 4 т. М., 1966-1967.

 80. Полное собрание русских летописей. Л.,1962. Т.1. Вып.1.

 81. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Т.VIII. М.;Л., 1949 ( Заметки по русской истории XVIII века).

 82. Павленко Н. И. Историческая наука в прошлом и настоящем (некоторые размышления вслух) // История СССР. 1991. № 4.  

 83. Развитие советской исторической науки. 1970-1974. М., 1975.

 84. Рожков Н. А. Происхождение самодержавия в России. 2-е изд. Пг., 1923.

 85. Рожков Н. А. Русская история в сравнительно-историческом освещении  (основы социальной динамики): в 12 т. М.- Пг.- Л., 1919-1926.

 86. Российское законодательство Х-ХХ веков: в 10 томах. М. ( издано 9 томов).

 87. Русские мемуары: избранные страницы. 1826-1856 гг. М., 1990.

 88. Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. М., 1989.

 89. Сахаров А. Н. О новых подходах к истории России // Вопросы истории. 2002, N 8.

 90. Севастьянова А. А. Историография русской провинции второй половины XVIII века // История СССР. 1991. № 1.

 91. Сидорова  Л. А. "Оттепель" в исторической науке. Советская историография первого послесталинского десятилетия. М., 1997

 92. Семевский В. И. Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II. Т.1-2. СПб., 1881, 1901.

 93. Сергеевич В. И. Лекции и исследования по истории русского права. СПб., 1883.

 94. Сергеевич В. И. Древности русского права: в 3 т. СПб., 1908-1911.

 95. Соловьев С. М. История России с древнейших времен: в 29 т. М., 1988-1990.

 96. Соловьев С. М. Чтения и рассказы по русской истории (любое издание).

 97. Струве П. Б. Крепостное хозяйство: Исследования по экономической истории России в XVIII и XIX вв. СПб., 1913.

 98. Соловьев В. М. Актуальные вопросы изучения народных движений (полемические заметки о крестьянских войнах в России) // История СССР. 1991. № 3.

 99. Татищев В. Н. История Российская. Т.1-7. М.; Л.,1962-68.

 100. Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., 1979.

 101. Тихомиров М. Н. Русское летописание. М., 1979.

 102. Фроянов И. Я. Киевская Русь. Л., 1980.

 103. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы. Расы. Культуры. – М., 1985.

 104. Цамутали А. Н. Очерки демократического направления в русской историографии 60-70-х годов XIX в. Л., 1971.

 105. Цамутали А. Н.  Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX века. Л., 1977.

 106. Цамутали А. Н. Борьба направлений в русской историографии в период империализма. Л., 1986.

 107. Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV-XV веках. М., 1960.

 108. Чернышевский В. Г. Антропологический принцип в философии // Избранные философские сочинения. В 3-х томах. Т.3. М., 1951.

 109. Чичерин Б. Н. Областные учреждения России в XVII веке. М., 1856.

 110. Чичерин Б. Н. Обзор истории развития сельской общины в России // Русский вестник. 1856. Т.1. Кн. 1.

 111. Чичерин Б. Н. Опыты по истории русского права. М., 1858.

 112. Утопический социализм в России. Хрестоматия. М., 1985 ( работы В. Г. Белинского, А. И.Герцена, М. В. Буташевич-Петрашевского и др.).

 113. Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1989.

 114. Страны и народы. Украина, Белоруссия. – М., 1983.

 115. Таксами Ч.М., Косарев В.Д. «Кто вы, айны?» Очерки истории и культуры. – М., 1990.

 116. Шильдер Н. К. Александр Первый. Его жизнь и царствование. Т.1. СПб., 1897.

 117. Шильдер Н. К. Император Павел Первый. СПб., 1901.

 118. Шильдер Н. К. Император Николай Первый. Т.1-2. СПб., 1903.

 119. Щербатов М. М. История России от древнейших времен. Т.1-2. СПб., 1901.


13. Інформаційні ресурси

http://www.djerelo.com

Молодіжний портал Djerelo. Рубрика "Шпори" пропонує збірку електронних навчальних матеріалів з названого предмету.http://chitalka.info/

Студентська електронна бібліотека МАУП"Читалка". Безкоштовні електронні підручники он-лайн серії "Гуманітарні науки". Містить електронні книги з історії України, історії новітньої України (1991-2001)

http://history.franko.lviv.ua/

Проект "Історія України", здійснений при підтримці Бюро Освітніх і Культурних програм США (BECA) і адміністрований Радою Міжнародних досліджень і обмінів IREX. Книги в електронному вигляді: Наталія Яковенко "З найдавніших часів до кінця XVIII ст.", Ярослав Грицак "Формування модерної української нації XIX-XXст". та повнотекстова версія «Довідника з історії України».

http://history.kiev.ua/

Сайт "Історія України" пропонує повнотекстові версії книг: Орест Субтельний  "Історія України" (видання 1991 року), Ілько Борщак, Рене Мартель "Іван Мазепа" (видання 1931 року), Михайло Грушевський  "Ілюстрована Історія України" (репринтне видання 1913 року) та інші.

http://www.history.org.ua/


Інститут історії України НАН України надає вільний доступ до повнотекстової версії Енциклопедії історії України, електронних  публікацій документів і пам
′яток, зокрема архівів  Голодомору в Україні 1932–1933, ОУН і УПА.  Сайт представляє е-версії періодичних видань, що видаються Інститутом, зокрема «Українського історичного журналу», «Краєзнавства»... Електронна бібліотека пропонує е-версії досліджень та монографій сучасних українських істориків, підручників та посібників.http://historical-club.org.ua/

Сайт «Всеукраїнський історичний портал» засновано 2011року групою студентів історичних факультетів. Сайт  представляє онлайнові ресурси на різні історичні теми. Ресурси з історії України розподілені за окремими періодами у хронологічній послідовності. Сайт містить також е-видання з всесвітньої історії окремих держав. Є декілька розділів, створених для висвітлення Допоміжних історичних дисциплін (археології, міфології, етнології). 

http://aratta.vinnitsa.com

Веб-ресурс "ARATTA" пропонує електронну версію Енциклопедії "Трипільська цивілізація " - академічне видання про державу Аратта.

http://www.aratta-ukraine.com

Національний портал "АРАТТА" розповідає про те, що залишається в анналах історії і пам’яті поколінь. Посилання Книги і Публікації відкривають повнотекстові версії книг та статей відповідної тематики, посилання Святині містить матеріали про духовність, вірування, традиції, свята, символіку наших предків з язичницьких часів.

http://www.haidamaka.org.ua

Незалежний інформаційно-освітній ресурс студентів Києво-Могилянської академії. В розділі "Історія України" найбільш цікавими є теми  "Походження слов'ян",  "Козацька доба", "Історія  українських етнічних земель".

http://litopys.org.ua/index.html

Електронна бібліотека давньої української літератури "Ізборник". Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації українського літопису, хроніки, житія, апокрифи, граматики, лексикони, історично-мемуарна проза, перекладні та поетичні твори, «Слово о полку Iгоревiм» тощо.

http://www.cossackdom.com

На сайті "Козацтво 15-21 ст." створена електронна джерельна база дослідження історії українського та російського козацтва ХV-ХХІ ст., персоналій, творчої спадщини видатних дослідників. Розділи містять унікальну підбірку матеріалів: статті, документи, огляди, монографії, рецензії, персоналії, енциклопедичні видання з історії козацтва.

http://www.history.univ.kiev.ua/

Ресурс Історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка надає матеріали для навчального процесу, курси, лекції, наукові публікації викладачів та студентів факультету.

http://www.ukrhistory.narod.ru

Сайт "Українська історична бібліотека" (UKRAINIAN HISTORICAL LIBRARY) намагається спростувати міфи, існуючі в українській історії та пропонує: повнотекстові версії історичних документів, наукових статей, монографій з фонду бібліотеки.

http://pidruchniki.ws/

Перша українська електронна бібліотека підручників – це найбільший ресурс українських навчальних посібників. Бібліотека пропонує  у вільному доступі колекцію    е-видань з історії України у форматі web-сторінки 

http://litopys.org.ua

Електронна  версія книги   Серафіма Юшкова   "Нариси з історії виникнення і початкового феодалізму в Київській Русі."


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни

Скачати 293.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка