Робоча програма навчальної дисципліни «Конфліктологія»Дата конвертації11.09.2018
Розмір229 Kb.
#49714
ТипРобоча програма


Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

Кафедра суспільних наук


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Конфліктологія»

напрям підготовки

або спеціальність «Фінанси і кредит»
інститут, факультет економіки та підприємництва

РОЗРОБНИК

О.О. Маруховська, професор кафедри суспільних наук, доцент, кандидат філософських наук

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ СУСПІЛЬНИХ НАУК

 Університет «КРОК», 2013 рік

 (Маруховська О.О.), 2013 рік

Київ – 2013 рік

Мета та завдання навчальної дисципліниМета: головна мета дисципліни вивчення теоретико-методологічних засад загальної теорії конфліктів, з’ясування сутності, структури, основних причин виникнення, функцій та типології конфліктів; оволодіння технологіями управління, шляхами та засобами запобігання ескалації та врегулювання конфліктів.

Реалізація цієї мети передбачає вирішення кола питань та завдань, відображених у переліку вимог до знань та вмінь.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– специфіку та понятійно-категоріальний апарат курсу “Конфліктологія”;

– еволюцію конфліктологічних поглядів мислителів в історії людської цивілізації;

– сучасні концепції, теорії та парадигми конфліктів;

– сутність, природу, структуру та динаміку розвитку конфліктів;

– загальні причини виникнення конфліктів та причини їх ескалації;

– класифікацію та типологізацію конфліктів у різних суспільних підсистемах;

– технології управління конфліктами;

– шляхи і методи запобігання їх ескалації та розв’язання;

– основні принципи теорії переговорів.вміти:

а) користуватися понятійно-категоріальним апаратом конфліктології;

б) комплексно і всебічно аналізувати конфліктні ситуації;

в) з’ясовувати справжні причини виникнення та ескалації конфліктів;

г) розуміти справжню мету і цілі конфліктуючих сторін;

д) передбачати імовірні наслідки конфліктів;

е) демонструвати толерантність у конфліктних ситуаціях;

ж) виявляти готовність до компромісів та участі у пошуках і збереженні консенсусу.
 1. Програма навчальної дисципліни

Вступ

Актуальність і необхідність вивчення навчальної дисципліни «Конфліктологія» у навчальних закладах України. Місце і роль дисципліни «Конфліктологія» в циклі дисциплін гуманітарної підготовки.Розділ І. Загальна теорія конфлікту

Тема 1. Становлення конфліктології, її теоретико-методологічні засади та основні концепції

Еволюція конфліктологічних поглядів в історії розвитку суспільно-політичної думки. Конфліктологічна проблематика на ранніх етапах розвитку людської думки (Геракліт, Платон, Демокріт, Геродот, Цицерон, А. Блаженний, Ф. Аквінський, Н. Макіавеллі, Е. Роттердамський, Г. Гроцій, Ф. Бекон, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо та ін.).

Загальна характеристика поглядів на природу конфлікту в працях мислителів XVIII-XIX ст. (А. Сміт, І. Кант, Г.В.Ф. Гегель, К. Клаузевиць).

Теоретичні передумови виникнення конфліктології у другій половині ХІХ – ХХ ст.: соціальний дарвінізм (Г. Спенсер, У. Самнер, Л. Гумплович); марксистський підхід до теорії соціального конфлікту (К. Маркс, Ф. Енгельс); фрейдизм (З. Фрейд, К. Юнг).

Загальна характеристика сутності сучасних концепцій конфлікту. Західна соціологія конфлікту. Засновник функціональної теорії конфлікту – німецький соціолог Г. Зіммель. Концепція структурного функціоналізму американського соціолога Т. Парсонса. Теорія позитивно-функціонального конфлікту американського со­ціолога Л. Козера. Конфліктна модель суспільства німецького соціолога Р. Дарендорфа. Загальна теорія конфлікту американського соціолога К. Боулдинга.

Конфлікт у контексті теорії людських потреб (за ієрархією потреб А. Маслоу). Класифікація конфліктів Дж. Бертона. Західні політологічні теорії конфлікту (В. Парето, Г. Моска, Ж. Сорель, Д. Істон та ін.).

Проблеми й перспективи розвитку російської та вітчизняної конфліктології. Предмет конфліктології як науки. Основні цілі, завдання та функції конфліктології. Понятійно-категоріальний апарат конфлік­тології. Теоретико-методологічні засади конфліктології. Основні методи конфліктології та їх класифікація. Сутність і значення зміни парадигми конфліктології.

Структура курсу “Конфліктологія” як навчальної дисципліни. Місце і роль конфліктології в системі суспільно-гуманітарних наук. Міждисциплінарний характер конфліктології. Співвідношення і взаємозв’язок конфліктології з різними суспільно-гуманітарними науками: соціологією, політологією, психологією, менеджментом та ін. Теоретичний та прикладний потенціал конфліктології. Сфери практичного застосування сучасних конфлік­тологічних досліджень. Основні функції кон­фліктології.

Конфліктологія як комплексна наукова і навчальна дисципліна і практична спеціалізація. Конфліктолог як спеціальна професія. Зростання ролі конфліктології на сучасному етапі розвитку державотворення в Україні. Необхідність і актуальність вивчення конфліктології у вищих навчальних закладах України.

Тема 2. Характеристика конфлікту як соціального феномену

Поняття та сутність конфлікту як соціального феномену суспільного життя. Конфлікт як об’єкт дослідження. Повсякденне та наукове розуміння конфлікту. Конфліктність – універсальний атрибут людського існування. Конфлікт – форма особистісних, групових та інституціональних взаємодій. Основні атрибути конфлікту.

Структура конфлікту. Предмет та об’єкт конфлікту. Су­б’єкти конфлікту. Конфліктна свідомість та конфліктна поведінка як структурні елементи конфлікту. Психологічні складові конфлікту – мотиви, інтереси, потреби, цілі, позиції конфліктуючих сторін.

Основні причини виникнення конфліктів. Комплекс причин об’єктивного та суб’єктивного характеру. Організаційно-управлінські та соціально-психологічні причини виникнення конфліктів.

Динаміка конфлікту. Основні стадії й фази конфлікту. Передконфліктна стадія та фази конфліктної ситуації та інциденту. Конфліктна стадія та фази прямої конфронтації сторін та ескалації конфлікту, загострення протиборства. Стадія врегулювання конфлікту та фази пошуку компромісів та досягнення консенсусу. Післяконфліктна стадія та фази часткової та повної нормалізації відносин.

Основні функції конфліктів. Конструктивні та деструктивні функції конфліктів. Дуалістичний (подвійний) та деструктивно-конструктивний характер функцій конфліктів.

Проблема класифікації та типологізації конфліктів за різними критеріями. За причинами виникнення – об’єктивні та суб’єктивні конфлікти.
Розділ ІІ. Концептуальний аналіз конфліктів у різних суспільних підсистемах

Тема 3. Політичні конфлікти

Актуальність розвитку політичної конфліктології як науки і навчальної дисципліни у вузах України. Визначення політичної конфліктології. Основні цілі та завдання політичної конфліктології. Предмет та об’єкт дослідження. Основні функції, місце і роль політичної конфліктології у структурі суспільно-гуманітарних дисциплін.

Поняття політичного конфлікту. Політичний конфлікт як протистояння і конфронтація суб’єктів політики за захоплення або перерозподіл влади з метою зміцнення чи зміни політичного режиму. Політичний конфлікт як боротьба суб’єктів політики за владу та владні повноваження.

Сутність та характер політичних конфліктів. Структура політичних конфліктів. Предмет, об’єкт та суб’єкти політичних конфліктів. Особливості політичних конфліктів.

Основні конфліктогенні чинники як живильне середовище для потенційних політичних конфліктів. Основні причини виникнення і ескалації політичних конфліктів. Два блоки об’єктивних та суб’єктивних причин виникнення політичних конфліктів.

Типологія політичних конфліктів. Різноманітність критеріїв типологізації політичних конфліктів. Основні функції політичних конфліктів. Основні етапи управління політичними конфліктами. Типові стратегії поведінки конфліктуючих сторін. Поняття політичного консенсусу та політичного компромісу. Основні правові та політичні шляхи розв’язання конфліктів.Тема 4. Етнополітичні конфлікти

Актуальність розвитку етнополітичної конфліктології як науки і навчальної дисципліни у вузах України. Визначення етнополітичної конфліктології як науки про закономірності зародження, розвитку і управління етнополітичними конфліктами. Основні цілі та завдання етнополітичної конфліктології. Предмет та об’єкт дослідження. Теоретико-методологічні засади, основні закономірності та функції етнополітичної конфліктології. Місце і роль етнополітичної конфліктології у структурі суспільно-гуманітарних дисциплін.

Поняття та сутність етнополітичного конфлікту. Етнополітичний конфлікт як неспівпадіння і зіткнення інтересів, цілей і цінностей різних етнонаціональних спільнот між собою та з цінностями, інтересами та цілями держави. Етнополітичний конфлікт як процес виявлення і зняття протиріч і суперечностей в етнополітичній сфері поліетнічного суспільства.

Предмет, об’єкт та суб’єкти етнополітичного конфлікту. Загальні та специфічні риси етнополітичних конфліктів. Основні конструктивні й деструктивні функції етнополітичних конфліктів. Складна та суперечлива роль етнополітичних конфліктів.

Основні конфліктогенні чинники потенційних етнополітичних конфліктів. Глобальні, загальні та специфічні причини виникнення етнополітичних конфліктів. Типологія етнополітичних конфліктів. Різноманітність критеріїв типологізації етнополітичних конфліктів.

Пошук цивілізованих шляхів і методів запобігання ескалації та розв’язання етнополітичних конфліктів. Основні шляхи, методи та механізми врегулювання етнополітичних конфліктів. Головні шляхи досягнення та збереження консенсусу. Основні методи деескалації та проблеми управління етнополітичними конфліктами. Основні технології розв’язання конфліктів. Переговорний процес та посередництво.


Тема 5. Міжнародні конфлікти.

Поняття та сутність міжнародного конфлікту як міжнародного протистояння чи конфронтації між державами чи групами держав як суб’єктами міжнародного права. Предмет, об’єкт та суб’єкти міжнародних конфліктів. Специфічні особливості міжнародних конфліктів.

Основні конфліктогенні чинники та причини виникнення міжнародних конфліктів: територіальні; економічні; політичні; ідеологічні; соціальні; етнополітичні; етноконфесійні та ін.

Типологія міжнародних конфліктів: багатоманітність критеріїв. Класифікація міжнародних конфліктів. Основні шляхи, та засоби запобігання ескалації та врегулювання міжнародних конфліктів.

Роль міжнародних організацій (ООН, Ради Європи) та воєнно-політичного блоків (НАТО) у попередженні, запобіганні ескалації та врегулюванні міжнародних конфліктів. Основні засоби діяльності Ради Безпеки ООН щодо врегулювання міжнародних конфліктів.
Тема 6. Соціальні конфлікти та конфлікти в організаціях

Поняття та сутність соціального конфлікту як зіткнення, протистояння чи конфронтація двох або більше різноспрямованих сил у суспільстві з метою досягнення власних несумісних інтересів чи цілей. Предмет соціального конфлікту – загострення соціальних протиріч, обумовлений протилежністю або суттєвими відмінностями інтересів та цілей різних соціальних спільнот (соціальних класів, верств населення та ін.).

Суб’єкти соціальних конфліктів як основні елементи со­ціальної структури соціального суспільства. Соціальні групи та прошарки як носії різних конфліктних інтересів. Соціальна напруженість як наслідок соціальної диференціації та різкої поляризації населення.

Основні конфліктогенні чинники виникнення соціальних конфліктів. Соціальна напруженість як неминучий результат взаємодії між суб’єктом соціальної дії та головна характеристика трансформованого українського суспільства. Основні причини соціальних конфліктів. Конфлікт у контексті теорії людських потреб.

Основні функції соціальних конфліктів. Типологія соціальних конфліктів: багатоманітність критеріїв. Динаміка соціальних конфліктів.

Основні шляхи, засоби розв’язання та врегулювання со­ціальних конфліктів. Страйк як соціальний феномен, як конфлікт­ний засіб захисту інтересів трудящих. Управління соціальними конфліктами з використанням переговорів та посередництва.

Поняття конфліктів в організаціях. Типологія та функції конфліктів в організаціях. Управління конфліктами в організаціях. Конфліктний менедж­мент як вміння приходити до узгодження взаємоприйнятних рішень шляхом консенсусу. Основні типові стратегії поведінки конфліктуючих сторін. Переговорний процес та посередництво. Основні шляхи й засоби розв’язання конфліктів у сфері управління: принцип гласності та соціальної справедливості; підбір та розстановка кадрів.
Тема 7. Шлюбно-сімейні конфлікти

Поняття та сутність шлюбно-сімейного конфлікту як протистояння чи конфронтації членів родини, в основі якого лежить дисгармонія шлюбних чи родинних стосунків. Предмет, об’єкт та суб’єкти шлюбно-сімейного конфлікту. Структура та динамі­ка конфліктів у шлюбно-сімейних відносинах.

Основні конфліктогенні чинники та причини шлюбно-сімейних конфліктів. Типологія шлюбно-сімейних конфліктів за суб’єктами конфлікту. Взаємовідносини подружжя в залежності від різних типів сім’ї (патріархальний, авторитарний, демократичний). Девіантна поведінка та насилля як фактори конфліктності. Конфліктна та проблемна сім’я.

Основні засоби запобігання ескалації розв’язання шлюбно-сі­­мейних конфліктів. Основні шляхи врегулювання шлюб­но-сімейних відносин: 1) компроміс та взаємні поступки; 2) посередництво третьої сторони з боку родичів; 3) виведення із конфліктної ситуації когось з учасників; 4) переосмислення предмету чи причин конфлікту, надання йому іншого особистісного сенсу; 5) у кінцевому підсумку – розлучення членів по­дружжя.


Тема 8. Міжособистісні та внутрішньоособистісні конфлікти

Поняття міжособистісного конфлікту як протистояння чи конфронтації об’єктивно чи суб’єктивно несумісних інтересів, потреб, цінностей, цілей двох чи більше конфліктантів. Структура та динаміка міжособистісного конфлікту.

Причини й мотиви виникнення міжособистісних конфліктів. Основні фактори міжособистісних конфліктів. Соціально-психологічне протистояння індивідів.

Основні підходи у вивченні міжособистісних конфліктів: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, організаційний. Сфери прояву міжособистісних конфліктів: колектив, сім’я, група, система “громадянин – суспільство”. Рівні розвитку міжособистісних конфліктів. Конфронтація, суперечка, скандал.

Основні шляхи й засоби запобігання ескалації та розв’язання міжособистісних конфліктів. Специфіка методів врегулювання міжособистісних конфліктів у різноманітних сферах професійної діяльності людини.

Поняття внутрішньоособистісного конфлікту як про­ти­­­­­­с­­то­­­яння, конфронтації чи боротьби двох чи більше протилежних тенденцій у психіці одного суб’єкта, кількох взаємовиключних цілей, інтересів, потреб, цінностей. Предмет внутрішньоособис­тісного конфлікту. Структура внутріш­ньоособистісного конфлік­ту та його динаміка.Основні різновиди внутрішньоособистісного конфлікту. Основні причини та джерела внутрішньоособистісних конфліктів. Основні типи поведінки людей у конфліктних ситуаціях. Структура людської психіки: фрустрація, стреси, конфлікти, кризи. Наслідки внутрішньоособистісних конфліктів. Суїцид як деструктивний засіб виходу з внутрішньоособис­тісного конфлікту.

Основні шляхи й засоби розв’язання внутрішньоосо­бистісних конфліктів: психологічний захист, переорієнтація, сублімація, корекція, втеча, компроміс та ін.


Розділ ІІІ. Проблеми управління конфліктами та теорія переговорів

Тема 9. Основні шляхи і засоби запобігання ескалації та врегулювання конфлікту

Поняття “управління конфліктами”. Основні етапи управлін­ня конфліктом: прогнозування, запобігання ескалації конфлікту; врегулювання та розв’язання конфлікту. Значення понять “прогнозування”, “запобігання ескалації”, “врегулювання” та “завершення” конфлікту.

Основні типові стратегії поведінки конфліктуючих сторін: суперництво (конкуренція); уникнення; пристосування; консенсус; компроміс. Поняття технології раціональної поведінки у конфлікті. Правила й кодекси поведінки у конфлікті.

Основні технології запобігання ескалації конфлікту. Розробка конкретної програми дій щодо недопущення переростання конфліктної ситуації в реальний конфлікт. Нейтралізація чи ліквідація головних причин, що можуть призвести до реального конфлікту. Підтримка та розвиток співробітництва, соціальне партнерство.

Головна мета врегулювання конфлікту – забезпечення його деескалації та примирення конфліктуючих сторін. Етапи врегулювання конфлікту: визнання конфлікту всіма конфліктуючими сторонами; легітимізація та інституалізація конфлікту; структурування конфліктуючих груп; редукція.

Основні технології врегулювання конфлікту: інформаційні, комунікативні; соціально-психологічні; організаційні.

Загальні шляхи врегулювання конфлікту: взаємовизнання інтересів конфліктуючих сторін; зняття об’єктивних протиріч, що породжують конфлікти; досягнення порозуміння між кон­фліктантами та ін.
Тема 10. Основні технології розв’язання конфліктів. Теорія переговорів та посередництво

Основні технології розв’язання конфлікту. Передумови ус­пішного розв’язання конфлікту: розуміння суб’єктами конфлікту необхідності його розв’язання; готовність конфліктантів до конструктивних дій; наявність належних до цього засобів і механізмів та ін.

Засоби розв’язання конфлікту. Головні шляхи розв’язання конфлікту: правові шляхи (при застосуванні відповідних правових норм); політичні шляхи (за допомогою переговорів та посередницьких процедур); силові шляхи (як виняток). Дві основні фази процесу розв’язання конфлікту: фаза прийняття рішень та фаза їх практичної реалізації.

Критерії ефективності та високої культури управління конфлікту: утримання в цивілізованих рамках, конструктивне розв’язання конфлікту шляхом пошуку найоптимальніших методів максимально можливого задоволення інтересів усіх конфліктуючих сторін.

Модель застосування влади при розв’язанні конфлікту за Х. Корнеліусом та Ш. Фейром. Три стадії технології розв’язання конфлікту.

Теорія переговорів. Переговорний процес, його функції та зміст. Ефективна стратегія ведення переговорів за Р. Фішером та У. Юрі. Два основних методи ведення переговорів: позиційний торг та принципові переговори (переговори по суті).

Основні моделі поведінки партнерів у переговорному процесі. Технології управління емоціями у переговорному процесі. Технології стратегій і тактик у переговорах. Типи стратегій: “виграш – виграш”, “програш – виграш”, “програш – програш”. Тактичні прийоми: “співпраця”, “ультиматум”, “провокації” та ін.

Посередництво, поняття, форми і принципи. Завдання та функції посередництва. Основні стадії процесу посередництва. Основні процедури й моделі посередництва: консультативне посередництво, посередницький арбітраж, управлінське посередництво. Світовий досвід посередництва.Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Становлення конфліктології, її теоретико-методологічні засади та основні концепції.
2

Характеристика конфлікту як соціального феномену.
3

Політичні конфлікти.
4

Етнополітичні конфлікти.
5

Міжнародні конфлікти.
6

Соціальні конфлікти та конфлікти в організаціях
7

Шлюбно-сімейні конфлікти
8

Міжособистісні та внутрішньоособистісні конфлікти
9

Основні шляхи і засоби запобігання ескалації та врегулювання конфлікту
10

Основні технології розв’язання конфліктів. Теорія переговорів та посередництвоРазом

Методи навчання

Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, контрольні заходи.

Навчальні заняття відбуваються у формі лекцій, опитування, обговорення та коротких доповідей студентів, що є актуальними та відповідають темі, що розглядається; у формі семінарських занять та вирішення проблемних завдань.

Лекції з навчальної дисципліни «Конфліктологія» проводяться із використанням слайдів за допомогою мультимедійного проектора. Під час проведення лекційних занять використовуються такі методи викладання, як читання лекцій, демонстрація презентацій та інших наочних матеріалів, обговорення зі студентами ключових проблемних питань лекцій.

Семінарські заняття передбачають проведення студентами дискусії щодо питань з попередньо визначених робочою програмою тем, підготовку рефератів та доповідей. Передбачено підготовку студентами доповідей-презентацій на основі рекомендованих джерел, а також у результаті самостійного пошуку. Під час проведення семінарських занять використовуються такі методи та технології викладання, як бліц-опитування студентів за питаннями семінару, виступи студентів з доповідями-презентаціями та рефератами за темою семінару, виступи студентів з доповідями за результатами виконання індивідуальних, обов’язкових, додаткових та проблемних питань і завдань.

Основними формами й методами самостійної роботи студентів з дисципліни є повторення питань тем лекційних занять за конспектом лекцій, опрацювання основної літератури, виконання індивідуальних завдань, виконання додаткових завдань. Для студентів заочної форми навчання додатковою формою самостійної роботи є самостійне опрацювання тих тем лекцій та питань семінарів, які не висвітлювались під час аудиторних занять.


Методи контролю

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни (семестровий контроль) або відокремлених за робочим навчальним планом модулів.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю:


 • індивідуальне усне опитування;

 • усне бліц-опитування з питань семінарського заняття;

 • словникова робота;

тестові завдання;

 аналіз першоджерел, тобто праць відомих конфліктологів.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми модульного (проміжного) контролю:

 • письмова контрольна робота;

 • тестові завдання;

 • виконання індивідуальних творчих завдань (презентацій, доповідей, есе, рефератів).

Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма семестрового контролю: екзамен.

Умови нарахування балів

Бали

Характер доповіді

Повнота висвітлення

Відповіді на запитання

15-20

Вільний творчий переказ

Висока

Вичерпні

12-14

Частковий переказ

Висока або середня

Вичерпні

10-12

Частковий переказ або читання

Середня

Неповні

6-9

Фрагментарний переказ або читання

Середня або низька

Фрагментарні

1-5

Окремі тези

Низька

Відсутні


Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 та вище

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)Методичне забезпечення

 1. Програма нормативної навчальної дисципліни.

 2. Конспект лекцій та завдання для підсумкового контролю знань.


Рекомендована література

Базова

 1. Ворожейкин И.Е. Конфликтология: Учебник. / Ворожейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров Д.К. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 224 с.

 2. Гірник А.М. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження: Навч. посібник. / Українська академія держ. управління при Президентові України; Центр досліджень адміністративної реформи. – 2-е вид., випр. і доп. / Гірник А.М., Бобро А.Ю. – К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2004. – 175 с.

 3. Гришина Н.В. Психология конфликта.– 2-е изд., перераб. и доп. / Гришина Н.В. – СПб.: Питер, 2009. – 544 с. – (Мастера психологии).

 4. Дільнична виборча комісія, офіційні спостерігачі. 86 ситуацій. Як організувати роботу і врегулювати конфлікти на виборах народних депутатів України: Довідник-порадник. – К.: Проект "Вибори та політичні процеси", 2002. – 100 с.

 5. Дмитриев А.В. Социальный конфликт: общее и особенное. / Дмитриев А.В. – М.: Гардарики, 2002. – 526 с.

 6. Кіянка І.Б. Політична конфліктологія: Навч. посібник. / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. / Кіянка І.Б. – Львів: Новий світ-2000, 2008. – 96 с.

 7. Левин С. Разрешение конфликтов. От конфликта к сотрудничеству. / Левин С. – М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2008. – 272 с.

 8. Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навч. посібник для студ. / Ложкін Г.В., Пов'якель Н.І. – К.: ВД "Професіонал", 2006. – 416 с.

 9. Маруховська О.О. Конфліктологія: Навч. посібник. / Маруховська О.О. – К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. – 199 с.

 10. Примуш М.В. Конфліктологія: Навчальний посібник. / Примуш М.В. – К.: ВД "Професіонал", 2006. – 288 с.

 11. Пуригіна О.Г. Міжнародні економічні конфлікти: Навч. посібник. / Пуригіна О.Г. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 280 с.

 12. Русинка І.І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами: Навч. посібник / Русинка І.І.–К.: ВД "Професіонал", 2007.–332 с.

 13. Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів: Навч. посібник. / Цюрупа М.В. – К.: Кондор, 2004. – 172 с.

 14. Шеллинг Т. Стратегия конфликта. / Под. ред. Ю. Кузнецова, К. Сонина. / Шеллинг Т. – М.: ИРИСЭН, 2007. – 366 с.

Допоміжна

Тема 1. Становлення конфліктології та її теоретико-методологічні засади та основні концепції.

 1. Авксентьев В.А. Конфликтология: базовые концепты и региональные модели. / Авксентьев В.А., Дмитриев А.В. – М.: Альфа-М, 2009. – 112 с.

 2. Берлач А.І. Конфліктологія: Навч. посібник для дистанційного навчання. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. / Берлач А.І., Кондрюкова В.В. – К.: Університет "Україна", 2007. – 204с.

 3. Бучин М.А. Конфліктологія. Словник: поняття, теорії, терміни: для вищих військових навч. закл. / Національний ун-т "Львівська політехніка". Інститут гуманітарних і соціальних наук; Львівський ін-т Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. / Бучин М.А., Волинець О.О., Волощук С.М., Гетьманчук М.П., Дзера М.М.. – Л.: ЛІСВ, 2007. – 205 c.

 4. Васильєв Г.Ю. Конфліктологія: Підручник для студ. вищих навч. закладів юрид. спец. / Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. / Васильєв Г.Ю., Герасіна Л.М., Осіпова Н.П., Панов М.І., Розенфельд Ю.М. – Х.: Право, 2002. – 256 с.

 5. Галустова О.В. Конфликтология в вопросах и ответах: Учебное пособие. / Галустова О.В. – М.: Проспект, 2009. – 216 с.

 6. Гіренко С.П. Практична конфліктологія: навч. посібник. / С.П. Гіренко; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: [ХНУВС], 2010. – 184 с.

 7. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. / Емельянов С.М. – СПб.: Питер, 2000. – 368 с.

 8. Зеркин Д.П. Основы конфликтологии: Курс лекций. / Зеркин Д.П. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 480 с.

 9. Зыбцев В.Н. Конфликтология: Учебное пособие для студ. вузов. / Зыбцев В.Н., Попова Е.В. – Донецк: "Вебер" (Донецкое отделение), 2007. – 488 с.

 10. Иванова Е.Н. Иду на конфликт. “Разнимательная” конфликтология. / Иванова Е.Н. – СПб.: ООО “Издательство ДНК”, 2003. – 240 с.

 11. Карташев С. Конфликтология. Теория и практика конфликтов. / Карташев С. – Кишинев: Парагон, 1996. – 480 с.

 12. Кіржнер Л.О. Конфліктологія: Навч. посібник. / Харківський нац. економічний ун-т. / Кіржнер Л.О., Мартиненко М.В., Мангольд О.В. Х.: ХНЕУ, 2007. – 144 с.

 13. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию: Учебное пособие. / Козырев Г.И. – М.: Гуманист. изд. центр “ВЛАДОС”, 2005. – 176 с.

 14. Конфликтология. / Под ред. А.С. Кармина. – СПб.: “Лань”,1999. – 448 с.

 15. Конфліктологія: Навч. посібник. / [Л.М. Герасіна та ін.]; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украіни ім. Ярослава Мудрого". – Х.: Право, 2012. – 127 с.

 16. Конфліктологія: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. / [Д.В. Коваленко та ін.]; Укр. інж.-пед. акад. – Х.: Точка, 2012. 221 с.

 17. Конфліктологія: Підручник для студентів вузів юрид. спец. / За ред. Л.М. Герасіної та М.І. Панова. – Харків: Право, 2002. – 256 с.

 18. Новосельцев В.И. Системная конфликтология. / Новосельцев В.И. – Воронеж: Кварта, 2001. – 176 с.

 19. Олейник А.Н. Основы конфликтологии. / Олейник А.Н. – М.: АПО, 1992.–53 с.

 20. Основы конфликтологии. / Под ред. В.Н. Кудрявцева. – М.: Юристъ, 1997. – 200 с.

 21. Пірен М.І. Основи конфліктології. / Пірен М.І. – К., 1997. – 432 с.

 22. Прибутько П.С. Конфліктологія: Навч. посібник. / Прибутько П.С., Михайленко Р.В., Дубчак Л.М. та ін. – К.: КНТ, 2010. – 136 с.

 23. Прикладная конфликтология: Хрестоматия. / Сост. К.В. Сельченок. – Минск: Харвест, 1999. – 624 с.

 24. Роскошний А.П. Основи конфліктології. Опорні конспекти на допомогу студенту: Навч. посібник. / Роскошний А.П. – Донецьк: Юго-Восток LTD, 1997. – 184 с.

 25. Скібіцька Л.І. Конфліктологія: Навч. посібник. / Скібіцька Л.І. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 384 с.

 26. Уткин Э.А. Конфликтология. Теория и практика. / Уткин Э.А. – М.: Тандем, 1998. – 264 с.Тема. Характеристика конфлікту як соціального феномену.

 1. Ващенко І.В. Конфлікти великих соціальних груп: Навч. посібник. / Ващенко І.В., Гиренко С.П. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 208 с.

 2. Дружинин В.В. Введение в теорию конфликта. / Дружинин В.В., Конторов Д.С., Конторов М.Д. – М.: Радио и связь, 1989. – 288 с.

 3. Ложкін Г.В. Конфлікти у сумісній діяльності. / АПН України Інститут психології. / Ложкін Г.В., Сьомін С.В., Петровська Т.В., Кисельова О.О. – К.: Сфера 1997. – 95 с.

Тема . Політичні та етнополітичні конфлікти

 1. Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и менеджмент: Учеб. пособие / Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. / Аклаев А.Р. – М.: ДЕЛО, 2005. – 471 с.

 2. Арешев А.Е. Нагорный Карабах: Становление государственности и переговорный процесс. / Арешев А.Е. – М.: ИД «Русская панорама», 2010. – 256 с.

 3. Воронов І.О. Політична конфліктологія: діалектика соціальних суперечностей і суспільної злагоди. / Воронов І.О.– К.: Генеза, 2005.–320 с.

 4. Гаджиев К.С. Кавказский узел в геополитических приоритетах России. / Гаджиев К.С. – М.: Логос, 2010. – 532 с.

 5. Горовіц Д. Міжетнічні конфлікти: З новою передм. / О.А. Ківшик (пер. з англ.). / Горовіц Доналд. – Х.: Каравела, 2004. – 684 с.

 6. Гродненский Н.Н. Кавказская война ХХІ. / Гродненский Н.Н. – Минск: Совр. школа, 2009. – 384 с.

 7. Джадан И. Пятидневная война. Россия принуждает к миру. / Джадан И. – М.: Издат-во «Европа», 2008. – 184 с.

 8. Епифанцев А. Будет ли новая русско-грузинская война? Крах грузинской мини-империи. / Епифанцев А. – Москва, 2010. – 256 с. – (Проект "Россия")

 9. Жирохов М.А. Карабах: земля раздора. / Жирохов М.А. – К.: Изд. дом «Румб», 2009. – 264 с.

 10. Козырев Г.И. Политическая конфликтология: Учебное пособие для студ., обучающихся по направлениям подгот. ВПО 030200 "Политология". / Козырев Г.И. – М.: ФОРУМ, 2008. – 431с.

 11. Конфликты на Востоке: Этнические и конфессиональные: Учебное пособие. / Под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: Аспект Пресс, 2008. 512 с.

 12. Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: Політологічний концепт. / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. / Котигоренко В.О. – К.: Світогляд, 2004.–722 с.

 13. Куликов А.С. Чеченский узел. Хроника вооруженного конфликта. – 1994-1996 г. / Куликов А.С., Лейбик С.А. – М.: Дом педагогики, 2000. – 304 с.

 14. Маначинський О.Я. Косово і Метохія: історичні перехрестя. Монографія. / Маначинський О.Я. – К.: МАУП, 2001. – 112 с.

 15. Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: Матеріали наук. конф., 28-29 травня 2001р. / Товариство української мови Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2002. – 224 с.

 16. Политическая конфликтология перед новыми вызовами. / Под ред. А.В. Глуховой. – Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2001. – 284 с.

 17. Политическая конфликтология: Учебное пособие. / Под ред. С. Ланцова. – СПб.: Питер, 2008. 319 с.

 18. Примуш М.В. Політична конфліктологія: теорія та практика: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Примуш, О.В. Клюжев. – Донецьк: Юго-Восток, 2011. – 198 с.

 19. Региональные конфликты и проблемы безопасности Северного Кавказа. / Отв. ред. Г.Г. Матишов, В.А. Авксентьев. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2008. – 384 с.

 20. Султыгов А. Чеченская республика: поиск идеологии политического урегулирования. / Султыгов А. – М.: Поматур, 2001. – 160 с.

 21. Телешун С.О. Конфлікти в публічній політиці та управлінні: Навч. посібник. / С.О. Телешун, С.В. Ситник; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. політ. аналітики та прогнозування. – К.: НАДУ, 2012. – 111 с.

 22. Тишков В.А. Общество в вооруженном конфликте (этнография чеченской войны). / Тишков В.А. – М.: Наука, 2001. – 552 с.

 23. Травина Е.М. Этнокультурные и конфессиональные конфликты в современном мире: Учебное пособие. / Травина Е.М. – СПб.: Изд-во С.-П. ун-та, 2007. – 256 с.

 24. Цыганок А.Д. Россия на Южном Кавказе: грузино-осетинская война 8-13 августа 2008 г. / Цыганок А.Д. – М.: АИРО-ХХІ, 2010. – 328 с.


Тема. Міжнародні, соціальні, юридичні конфлікти та конфлікти в організаціях

 1. Аксюмов Б.В. Конфликт цивилизаций в современном мире и цивилизационный выбор России. / Аксюмов Б.В. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2009. – 288 с.

 2. Барабаш Ю.Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права: Монографія. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. / Барабаш Ю.Г. – Х.: Право, 2008. 220 c.

 3. Барышников Д.Н. Конфликты и мировая политика: Учебное пособие. / Барышников Д.Н. – М.: АСТ, 2008. – 384 с.

 4. Бобровник С. Правовий конфлікт: поняття, ознаки, природа та різновиди. / Бобровник С. // Вісник Академії правових наук України: Збірник наукових праць. – 2011. – № 1(64). – С. 26-33

 5. Будіянський М.Ф. Правова конфліктологія: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. Інститут інноваційної та післядипломної освіти. Навчально-науковий комплекс "Школа-Коледж-Університет". / Будіянський М.Ф., Дмитрієва С.І., Дмитрієв А.О. – О.: Астропринт, 2005. – 120 с.

 6. Воєнні конфлікти другої половини ХХ століття: Збірник наук. статей / НАН України; Інститут історії України; Національна академія оборони України; Український ін-т воєнної історії. / С.В. Кульчицький (голов. ред.). – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2004. – 100 с.

 7. Воронов І.О. Політична конфліктологія: діалектика соціальних суперечностей і суспільної злагоди. / Воронов І.О.– К.: Генеза, 2005.–320 с.

 8. Всемирная история войн. / Авт. сост.: А.Г. Мерников, А.А. Спектор. – Минск: ООО «Харвест», 2007. – 768 с.

 9. Дарендорф Р. Елементи теорії соціального конфлікту. / Дарендорф Р. // Соціологічні дослідження. – 2004. – № 5. – С. 144-146.

 10. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Камянець-Подільський держ. ун-т. Інститут соціальної реабілітації та розвитку дитини. / Дуткевич Т.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 456 с.

 11. Зайцев А.К. Социальный конфликт. / Зайцев А.К. – М.: Academia, 2000.–464 с.

 12. Іванов В.М. Юридична конфліктологія: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. / Іванов В.М., Іванова О.В. – К.: МАУП, 2004. – 224 с.

 13. Капітоненко М.Г. Міжнародні конфлікти: Навчальний посібник. / Капітоненко М.Г. – К.: Либідь, 2009. – 350 с.

 14. Козер Л. Функции социального конфликта. / Козер Л. [Пер. с англ.] – М.: Идея-Пресс, 2000. – 208 с.

 15. Конфліктологія для управлінця. / Л.В. Галіцина (упоряд.). – К.: Шкільний світ, 2008. – 128 с.

 16. Кузьмина М.Н. Юридический конфликт: теория и практика разрешения. / Кузьмина М.Н. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 256 с.

 17. Линчевский Э.Э. Контакты и конфликты: общение в работе руководителя. / Линчевский Э.Э. – М.: ОАО “НПО “Экономика”, 2000. – 286 с.

 18. Локальні та регіональні конфлікти: загроза миру. / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України; Товариство "Знання" України ; Науково-дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України / О.В. Семіков, В.М. Фурашев. – К.: Товариство "Знання" України, 2007. – 20 с.

 19. Міжнародні водні конфлікти – нова загроза стабільному розвитку. // Зовнішні справи: суспільно-політичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 38-41.

 20. Никитин А.И. Конфликты, тероризм, миротворчество. / Никитин А.И. – М.: Навона, 2009. – 232 с.

 21. Перепелиця Г.М. Конфлікти в посткомуністичній Європі. / Національний ін-т стратегічних досліджень. / Перепелиця Г.М. – К.: ПЦ "Фоліант", 2003. – 432 с. – (Серія "Воєнна політика").

 22. Прошанов С.Л. Соцология конфликта в России: История, теория, современность. / Прошанов С.Л. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 232 с.

 23. Рубин Дж. Социальный конфликт: Эскалация, тупик, разрешение. / Рубин Дж., Пруйт Д., Ким Хе Сунг. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. – 352 с.

 24. Соколов С.В. Социальная конфликтология: Уч. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 327 с.

 25. Степанов Е.И. Современная конфликтология в контексте культуры мира (Материалы I Международного конгресса конфликтологов). – М.: ИС РосАН, 2001. – 592 с.

 26. Степанов Е.И. Современная конфликтология: Общие подходы к моделированию, мониторингу и менеджменту социальных конфликтов: Учебное пособие. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 176 с.

 27. Этничность и власть: международные конфликты, терроризм и новые угрозы глобальной безопасности: материалы Х Междунар. семинара, 12-15 мая 2011 г., г. Ялта / Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского [и др.]; [гл. ред. Т. А. Сенюшкина]. - Севастополь : Вебер, 2012. - 458 с.

Тема. Шлюбно-сімейні, міжособистісні та внутрішньоособистісні та інші конфлікти

 1. Авсиевич М.Т. Супружеские конфликты и пути их преодоления. / Авсиевич М.Т., Мельник Л.И. / М.С. Мацковского. – М.: Прогресс, 1988. – 138 с.

 2. Арістова А.В. Релігійні конфлікти в сучасному світі: природа, вияви, шляхи врегулювання: Монографія. / Нац. транспортний ун-т. / Арістова А.В. – К.: НТУ, 2007. – 336c.

 3. Богданов Г.Т. Супружеская жизнь: гармония и конфликты. / Богданов Г.Т., Богданович Л.А., Полеев А.М. и др. / Сост. Л.А. Богданович. – 2-е изд. – М.: Профиздат, 1991. – 175 с.

 4. Ващенко І.В. Конфлікт. Посттравматичний стрес: шляхи їх подолання: Навч. посібник. / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. / Ващенко І.В., Антонова О.Г. – К.: Знання, 1998. – 289 с.

 5. Ващенко І.В. Психологічні аспекти дослідження сімейних конфліктів. / Ващенко І.В. // Вісник. – Х., 2004. – Вип. 13. – Ч. 1. – С. 51–57.

 6. Грушевська С. Конфлікт: етико-психологічний аналіз. / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. / Грушевська С. – К.: Науковий світ, 2000. – 214 с.

 7. Дурманенко Є.А. Конфлікти в педагогічному процесі. / Дурманенко Є.А. – Луцьк: "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 286 с.

 8. Ключников С.Ю. Семейные конфликты: практика решения. / Ключников С.Ю. – СПб.: Питер, 2002. – 270 c.

 9. Коваль І.А. Учбові конфлікти: психологічні аспекти. / Коваль І.А. – К.: ТЕКА 2002. – 64 с.

 10. Крабб Л.Дж. Розбудова шлюбу: книга для сімейних пар та консультантів з питань подружнього життя. / Крабб Л.Дж.–Луцьк : Християнське життя, 2009. – 400 с.

 11. Логинов В. Кармическая конфликтология. / Логинов В. – СПб.: Невский проспект, 2001. – 183 с.

 12. Ложкин Г.В. Практическая психология конфликта: Уч. пособие. / Ложкін Г.В., Повякель Н.І. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

 13. Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОН України. / Ложкін Г.В., Повякель Н.І. – К.: Професіонал, 2007. – 416 с.

 14. Пірен М.І. Деонтологія конфліктів та управління: Навч.-практ. посібник. / Українська академія держ. управління при Президентові України Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. / Пірен М.І.–К.: УАДУ 2001.–378 с.

 15. Пірен М.І. Конфлікт і управлінські ролі: соціо-психологічний аналіз: Навч.-практ. посібник. / Українська академія держ. управління при Президентові України Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. / Пірен М.І. – К., 2000. – 200 с.

 16. Присняк Т.І. Особливості сімейних конфліктів на різних етапах становлення сім’ї. / Присняк Т.І. // Актуальні проблеми практичної психології. – Херсон, 2007. – С. 168-170.

 17. Психология и психотерапия семейных конфликтов: Хрестоматия. Учебное пособие по психологическому консультированию. / Ред.-сост. Райгородский Д.Я. – Самара.: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2003. – 784 с.

 18. Психология конфликта. / Сост. и общая редакция Н.В. Гришиной. – СПб.: Питер, 2001. – 448 с. (Серия “Хрестоматия”).

 19. Радчук В.М. Психологія конфліктів: Навч.-метод. посібник. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. / Радчук В.М., Тельман А.Г. – Чернівці: Рута, 2004. – 104 с.

 20. Рубанов А.В. Психология семейного конфликта. / Рубанов А.В. – Ростов-на-Дону: Рикки, 2001.

 21. Сысенко В.А. Супружеские конфликты. / Сысенко В.А. – М.: Мысль, 1989. – 173 с.

 22. Титаренко Т.М. Запобігання емоційному вигоранню в сім'ї як фактор гармонізації сімейних взаємин: Наук.-метод. посібник. / Титаренко Т.М., Кляпець О.Я. / АПН України; Інститут соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2007. – 142 с.

 23. Фанталова Е.Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта. / Фанталова Е.Б. – М.: Самара: Бахрах-М, 2001. – 128 с.

 24. Хеллингер Б. Порядки любви: Разрушение семейно-системных конфликтов и противоречий. / Хеллингер Б. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 400 с.

 25. Хорни К. Ваши внутренние конфликты: Конструктивная теория невроза. / Хорни К. – С-П.: Лань, 1997. – 212 с.

 26. Шуман С.Г. Конфликты в молодой семье: причины, пути устранения. / Шуман С.Г., Шуман В.П. – Мн.: Университетское, 1989. – 80 с.

 27. Шуман С.Г. Семейные конфликты: причины, пути устранения. / Шуман С.Г., Шуман В.П. – Брест, 1992. – 180 с.


Тема. Основні шляхи й засоби запобігання ескалації та врегулювання конфліктів. Основні технології розв’язання конфліктів. Теорія переговорів та посередництво

 1. Бодун Т.І. Попередження та розв’язання конфліктів у державному управлінні з урахуванням європейського досвіду. / Бодун Т.І. // Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. – 2011. – № 6. – С. 149-153.

 2. Жаворонкова Г.В. Управління конфліктами: Навч. посібник. / Жаворонкова Г.В., Скібіцький О.М., Сівашенко Т.В., Туз О.І. – К.: Кондор, 2010. – 172 с.

 3. Ємельяненко Л.М. Управління конфліктами: Підручник. / Л.М. Ємельяненко, О.В. Сімоходська; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2011. – 339 с.

 4. Карамушка Л.М. Управління конфліктами в освітніх організаціях. / Л.М. Карамушка. – К.: Шкільний світ, 2011. – 124 с.

 5. Козлов В.В. Управление конфликтом. / Козлов В.В., Козлова А.А. – М.: Издательство “Экзамен”, 2004. – 224 с.

 6. Мамонтов С. Тактика ведения переговоров. / Мамонтов С. – СПб.: Питер, 2002. – 160 с.

 7. Патійчук В.О. Конфліктологія та теорія переговорів: робоча навч. програма. / Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. Факультет міжнародних відносин. Кафедра міжнародної інформації. / Патійчук В.О. – Луцьк: Вежа, 2008. – 32 с.

 8. Пов'якель Н.І. Психопрофілактика конфліктів. / Н.І. Пов'якель. – К.: Шкільний світ, 2012. – 126 с.

 9. Тихомирова Є.Б. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Тихомирова Є.Б., Постоловський С.Р. – Суми: Університетська книга, 2008. – 240 с.

 10. Фишер Р. Переговоры по-гарвардски. [пер. с англ.] / Р. Фишер, У.Юри, Б.Паттон. – М.: Эксмо, 2005. – 352 с.

 11. Яхно Т.П. Конфліктологія та теорія переговорів: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.П. Яхно, І.О. Куревіна. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 176 с.


Інформаційні ресурси

 1. INCORE International Conflict Research [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.incore.ulst.ac.uk/

 2. Аналитика конфликта [Електронний ресурс] Режим доступу: http://aconflict.ru/

 3. Бжезинский З. Великая шахматная доска [Електронний ресурс] / З. Бжезинский Режим доступу: http://www.lib.ru/POLITOLOG/AMERICA/bzhezinskij.txt

 4. Скороходько К.В. Вплив рівня децентрації на вибір стилю поведінки у конфлікті у ранньому юнацькому віці [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/

 5. Тест на реакцию на конфликт [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.psyworld.info/online-testy/metodika-ocenki-sposobov-reagirovaniya-v-konflikte-k-n-tomasa
Каталог: media -> library -> category -> knmzd -> rpnd
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій підприємства»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «культурологія»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права Київ Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми економічної психології спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни 8-н міжнародний менеджмент напрям підготовки або спеціальність 8
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни екзистенціальна психологія та психотерапія Спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Психології робоча програма навчальної дисципліни вікова психологія європейська кредитно-трансферна система  Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік Мета та завдання навчальної дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка