Робоча програма навчальної дисципліни методи отримання наноматеріалівСкачати 203.5 Kb.
Дата конвертації09.09.2018
Розмір203.5 Kb.
ТипРобоча програма
Державний вищий навчальний заклад

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника


Кафедра Матеріалознавства і новітніх технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор _______________________

“____”____________________ 20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМЕТОДИ ОТРИМАННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ

(шифр і назва навчальної дисципліни)підготовки доктор філософії .

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)напряму 105 – Прикладна фізика і наноматеріали

(шифр і назва напряму)спеціальності 105 – Прикладна фізика і наноматеріали

Івано-Франківськ – 2017рік


Робоча програма “  методи отримання наноматеріалів ”

(назва навчальної дисципліни)

для аспірантів за напрямом підготовки 105 – Прикладна фізика і наноматеріали

спеціальності “Прикладна фізика і наноматеріали” „___” ______, 20__ р. – 17с.


Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)
Ільницький Роман Васильович – доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» _______________________________________________

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри матеріалознавства і новітніх технологій___________________________________________________________________________________________________________________________________________


Протокол від “____”________________20__ р. № ___
Завідувач кафедри матеріалознавства і новітніх технологій
__________________ ( Остафійчук Б.К. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

“____”___________________ 20___ р.
Схвалено методичною комісією факультету, інституту.

Протокол від “____”________________20___ р. № ___


“___”______________20__ р.

Голова _______________ ( Яцура М.М.__)

(підпис) (прізвище та ініціали)

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість

кредитів – 3Галузь знань

0402 Фізико-математичні науки

(шифр і назва)За вибором навчального закладу

Напрям підготовки

Доктор філософії

(шифр і назва)Модулів –1

Спеціальність (професійне

спрямування):Прикладна фізика і наноматеріали


Рік підготовки:

Змістових модулів –2

2-йІндивідуальне науково-дослідне завдання

______________________________________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 90

3-йКонсультації

Тижневих годин

для денної форми навчання:


аудиторних – 2

самостійної роботи студента –1,5Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Доктор філософії


14 год.

–.

Практичні, семінарські
–.

Лабораторні

__ год.Самостійна робота

52год.Індивідуальні завдання: __ год.

Вид контролю:

екзамен

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –

для заочної форми навчання –2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: забезпечити відповідні сучасним вимогам знання аспірантів про хімі­ко-фізичні властивості ультрадисперсних матеріалів, методи їх от­риманні та діагностики.

Завдання: сформувати у аспірантів уявлення про структурні, електричні, маг­нітні, оптичні, механічні, властивості ультрадисперсних систем, розмірні ефекти, роль поверхні особливості технологій їх отриман­ня та обробки, проблеми діагностики фізичних параметрів наночас­ти­нок та їх систем.
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен

знати:

 • основні визначення, фундаментальні аспекти і практичні застосування на­но­матеріалів, класифікацію дисперсних систем за роз­мірністю, агрегатним станом і структурою, основні ха­рак­те­ристики наночасток і дисперсних систем, суть розмірних ефектів;

 • основи термодинаміки поверхневих явищ;

 • способи синтезу кристалічних фаз: рідкої, газоподібної і кристалічної, кі­не­тичні особливості утворення кристалічних фаз;

 • основні методи обробки поверхні та отримання атомарно-чистої поверхні твердого тіла;

 • суть та методологію основних експериментальних методів дос­лід­жен­ня структури і властивостей поверхні твердих тіл і міжфазних границь;

 • поняття про природу реальних поверхонь і міжфазних границь;

 • природу фізичної і хімічної адсорбції.


вміти:

 • аналізувати стану науково-технічної проблеми, формулювати технічне зав­дання, постановку мети і завдань дослідження на основі підбору і вивчення літературних і патентних джерел;

 • здійснювати вибір оптимального методу і програми досліджень, модифіка­цію іс­ну­ючих та розробку нових методик отримання наноматеріалів, вихо­дячи із поставлених завдань (отримання матеріалів з наперед заданими влас­тивостями );

 • проводити теоретичні і експериментальні дослідження з метою модерні­зації або створення нових матеріалів, компонентів, процесів і методів;

 • здійснювати фізико-математичний аналіз та фізико-хімічне моделюван­ня розроблювальних матеріалів, компонентів і процесів з метою оптимізації їх параметрів; використання типових та розробка нових програмних продук­тів, орієнтованих на вирішення наукових, проектних і технологічних зав­дань у рамках напряму професійної діяльності;

 • застосовувати на практиці деякі з експериментальних методів от­ри­ман­ня (золь-гель метод, гідроліз, темплатний синтез) та дос­лід­жен­ня структур­них та морфологічних, оптичних та магнітних ха­рактеристик наносистем (оптичні дослідження морфології поверхні, гамма-резонансні методи, мас-спект­роскопічні ме­тоди, електронна мікроскопія).

Дисципліна націлена на підготовку студентів до:

  • науково-дослідної та виробничо-технологічної роботи в області висо­ко­ефек­тивних процесів отримання наноматеріалів та вивчення їх властивос­тей, пов'язаної з вибором необхідних методів діагностики фізико-хімічних влас­ти­вос­тей та дослідження структурних характеристик наноматеріалів;

  • умі­нню правильно робити вибір методів діагностики наноматеріалів в за­леж­ності від їх властивостей і функцій;

  • ви­рішенню науково-дослідних і прикладних задач, що виникають при вив­ченні влас­тивостей наноматеріалів;

  • по­шуку та аналізу профільної науково-технічної інформації, необхідної для ви­рі­шен­ня конкретних інженерних задач, у тому числі при виконанні між­дис­цип­лі­нарних проектів.


3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Фізичні передумови особливих властивостей на­но­дисперсних мате­ріалів
Тема 1 Дисперсні системи.

Вступ. Предмет курсу, основні визначення, фундаментальні аспекти і практичні застосування. Дисперсний стан речовини. Класифікація дисперсних систем за роз­мір­ністю, агрегатним станом і структурою. Нанорозмірні системи. Основні харак­теристики наночасток і дисперсних систем. Розмірний ефект.


Тема 2. Термодинаміка поверхні.

Основи термодинаміки поверхневих явищ. Термодинамічні функції. Поверхневий натяг і вільна енергія поверхонь розділу фаз. Зв’язок поверхневого натягу з об’ємними властивостями речовин. Термо­динамічне рівняння Гібса для поверхні розділу фаз в однокомпонентних системах. Поверхнева енергія твердих тіл. Вплив морфології, рельє­фу і адсорбції молекул. Склад поверхні, сегрегація ком­по­нентів в приповерхневих шарах.


Тема 3. Стійкість дис­перс­них систем.

Поняття про нестійкість дис­перс­них систем. Утворення кластерів. Агрегація нано­час­ток, роль температури і рН середовища. Стабілізація нано­часток.

Основні класи хімічних сполук. Кислотні і основні центри. Типи хімічного зв'язку. Хімічні реакції: окислення-відновлення, кислотно-основні, гідроліз,. Класифікація методів синтезу по фазових станах вихідних реагентів і продуктів реакції. Го­мо­генні і гетерогенні процеси. Основні фізико-хімічні параметри, що визначають хід хімічних перетворень. Термодинамічний прогноз можливості реалізації синтезу в гомогенному середовищі. Фазові діаграми, вибір умов синтезу. Нестехіометрія. Атомні дефекти.
Тема 4.Процеси нуклеації.

Синтез кристалічних фаз з прекурсорів різного фазового складу: рідкої, газопо­діб­ної і кристалічної фаз. Кінетичні особливості утворення кристалічних фаз, пов'язані із зародкоутворенням. Гомогенне зародкоутворення. Рівняння Гібса-Томсона.

Критичне пересичення. Критичний розмір зародка. Кіне­тичні рівняння швидкості зародкоутворення. Гетеро­генне зарод­коутворення. Епітаксія. Утво­рення нової фази за участю модифікаторів. Кристалізація і ріст монокристалів. Стабільні і метастабільні кристалічні фази.


Змістовий модуль 2. Фізичні методи отримання та діагностики нано­дисперсних матеріалів
Тема 1. Методи синтезу наноматеріалів.

Методи формування наночасток. Класифікація методів за принципами «знизу - вгору» і «зверху-вниз», фізичні і хімічні методи. Помол і диспергування. Нуклеація і агломерація. Ріст з парів і розчинів. Основні параметри росту наночасток. Зародження і ріст наночасток в гомогенному середовищі і на поверхні твердого тіла.


Тема 2. Метод вакуумної конденсації.

Методи вакуумної конденсації. Склад і тиск пари речовин. Вибір прекурсорів. Роль підкладки. Епітаксіальний ріст. Метод молекулярних пучків. Оцінка швидкості росту кристалів з газової фази.


Тема 3. Метод хімічного осадження з газової фази.

Метод хімічного осадження з газової фази (CVD). Піроліз аерозолів органічних і неорганічних прекурсорів. Принципи вибору прекурсорів. Лазерне осадження, магнетронне осадження. Види плазми. Механізми генерації хі­міч­но активних часток. Лазерна електродисперсія. Вплив складу плазми на струк­туру нанокристалів.


Тема 4. Золь-гель технологія. Гідроліз.

Золь-гель технологія. Гідроліз. Поліконденсація. Перехід істинний розчин - золь. Вплив розчинника, температури, рН. Будова гелів, ксерогелі. Приклад отримання на­но­дисперсного кремнезему. Лінійні, двовимірні і тривимірні макромолекули. Хімічне осадження з розчинів. Реакція гідролізу. Приклади отримання нанокристалічних ок­си­дів і гідроксидів металів. Нанокомпозити. Співосадження. Вплив рН реакційного се­редовища на перебіг нуклеаційних процесів. Вплив розчинників. Гідрофільність і гід­рофобність. Хімічне модифікування поверхні нанокристалів.


Тема 5. Темплатний синтез.

Темплатний синтез. Нанореактори. Класифікація: мезопористі системи (1D), шаруваті подвійні гідроксиди (2D), цеоліти (3D). Структура пористих сис­тем, характеристика пор, приклади темплатів. Мезопористий оксид кремнію.

Мікроемульсії. Зворотні міцели і емульсії. Зростання кластерів в мікро­емульсіях. Ор­ганізація колоїдних систем в присутності ПАР. Плівки Лен­г­мюра-Блоджет. Прик­лади росту нанокристалів оксидів металів. Колоїдний синтез нанокристалів напів­про­відникових матеріалів. Синтез квантових точок.
Тема 6. Магнітні наноматеріали.

Магнітні наноматеріали: синтез і властивості. Феромагнетизм. Па­рамаг­не­тизм. Су­пер­парамагнетизм. Особливості застосування методу месбауерівської спектроскопії до вивчення магнітних наночастинок.


Тема 7. Оптичні властивості наноматеріалів.

Оптичні властивості наноматеріалів. Закон Релея. Основи теорії Мі. Виз­на­чення роз­міру частинок дисперсних систем методом вимірювання спектру мут­ності


Тема 8. Методи дослідження морфології нано­ма­теріалів.

Методи аналізу нанорозмірних матеріалів. Локальність і глибина аналізу. Особ­ли­вості аналізу високодисперсних систем. Визначення середнього роз­міру часток. Мож­ливості і обмеження методу рентгенівської дифракції. Визначення вкладу поверхні і об'єму.


Тема 9. Методи дослідження морфології нано­ма­теріалів.

Визначення складу і структури окремої наночастки; електронна мікро­ско­пія, диф­рак­ція електронів.


4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Фізичні передумови особливих властивостей нанодисперсних матеріалів

Тема 1 Дисперсні системи

6

2

22

Тема 2. Термодинаміка поверхні

16

6

46

Тема 3. Стійкість дис­перс­них систем

14

6

26

Тема 4. Процеси нуклеації

14

6

26

Разом за змістовим модулем 1

50

20

1020

Змістовий модуль 2. Фізичні методи отримання та діагностики нанодисперсних матеріалів

Тема 4. Методи синтезу наноматеріалів

4

2


2

Тема 5. Метод вакуумної конденсації

4

2


2

Тема 6. Метод хімічного осадження з газової фази

4

2


2

Тема 7. Золь-гель технологія. Гідроліз

12

4

26

Тема 8. Темплатний синтез

4

2


2

Тема 9. Магнітні наноматеріали.

8

2

24

Тема 10. Оптичні властивості наноматеріалів

8

2

24

Тема 11. Методи дослідження структурних та електричних властивостей наноматеріалів

8

2

24

Тема 12. Методи дослідження морфології нано­ма­теріалів

6

2

22

Разом за змістовим модулем 2

58

20

1028

Усього годин


108

40

2048


5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Змістовий модуль 1. Фізичні передумови особливих властивостей нанодисперсних матеріалів

1.

Основи термодинаміки поверхневих явищ. Надлишкові тер­мо­динамічні функції. Поверхневий натяг і вільна енергія по­верхонь розділу фаз. Зв'язок поверхневого натягу з об'ємними властивостями речовин. Термодинамічне рівняння Гіббса для поверхні розділу фаз в однокомпонентних системах.

2

2.

Характеристики морфології наночастинок. Когезія. Ад­гезія. Адсорбція. Принципи вимірювання питомої по­верх­ні. Озна­йом­лення з роботою аналізатора мор­фо­ло­гії поверхні методом низькотемпературної адсорбції газів.

2

3.

Нуклеація і агломерація. Ріст з парів і розчинів. Основ­ні па­ра­метри росту наночасток. Зародження і ріст нано­часток в гомогенному середовищі і на поверхні твердого тіла

2

4.

Реакція гідролізу. Приклади отримання нанок рис­та­ліч­них оксидів і гідроксидів металів. Нанокомпозити. Спів­осад­же­н­ня. Вплив рН реакційного середовища на перебіг нуклеа­цій­них процесів.

2

Змістовий модуль 2. Фізичні методи отримання та діагностики нанодисперсних матеріалів

5.

Темплатний синтез. Мезопористі системи, шаруваті подвійні гід­роксиди, цеоліти. Методи отримання та діагностики. Струк­тура пористих систем, характеристика пор, приклади темплатів.

2

6.

Визначення розміру частинок дисперсних систем методом ви­мірювання спектру мутності

2

7

Структура поверхні. Дифракція рентгенівських променів та електронів.

2

8

Дослідження наноматеріалів методом месбауерівської спек­тро­скопії

2

9

Магнітні нанорідини. Синтез і властивості.

2

10

Наноінженерія. Барвниково-сенсибілізований сонячний еле­мент.

2

11

Вуглецеві наноматеріали. Фуллерени.

2

Семінарські заняття відносяться до практичних занять, але являють собою особливу форму поєднання теорії та практики. Оскільки в лекційному курсі не може бути даний весь курс в повному обсязі передбаченому державним освітнім стандартом, студенти отримують додатковий обсяг знань з предмета на семінарських і лабораторно-практичних заняттях. Семінарські заняття спрямовані на поглиблення, розширення і застосування знань, отриманих в ході самостійного вивчення.

При підготовці до семінарського заняття студент вивчає теоретичний матеріал за рекомендованими під­руч­никами (навчальними посібниками). Щоб робота студента в ході підготовки до семінару була ціле­спря­мованою, викладач повинен заздалегідь дати студентам план семінару із зазначенням питань по даній темі.

Рекомендується наступна методика проведення семінарського заняття. У відповідності з планом семінару, викладач веде опитування студентів по кожному питанню. Якщо студент дає недостатньо повний або глибокий відповідь з даного питання, то інші студенти виправляють, доповнюють його, роблять узагальнення. Викладач, при необхідності, дає додаткові роз'яснення з важких питань.

Для розвитку самостійності і активації пізнавальної діяльності студентів в якості домашніх завдань студенти отримують підготовку невеликих доповідей, обсяг яких менше реферату та становить приблизно 1-2 сторінки тексту. Доповідь не вимагає відповідного оформлення.6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12


7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12...


8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Змістовий модуль 1. Фізичні передумови особливих властивостей нанодисперсних матеріалів

1

Історія розвитку наноматеріа­ло­знав­ства. Класифікація нано­ма­те­ріалів . Основні типи струк­тур, фізичні причини специфіки властивостей наноматеріалів.

2

2

Будова колоїдної міцели, сут­ність критичної концентрації мі­це­ло­утворення, типи міцеляр­них наноструктур, умови фор­му­ван­ня кластерів в емульсіях, прин­ци­пи синтезу у зворотніх мі­це­лах, причини організації і само­організації колоїдних структур

8

3

Властивості межі розділу напів­провідник / електроліт. По­нят­тя електродного потенціалу та методи його вимірювання

8

4

Молекулярні накопичувачі енергії на основі пористих та нанодис­персних вуглецевих матеріалів

6

Змістовий модуль 2. Фізичні методи отримання та діагностики нанодисперсних матеріалів

5

Принцип дії барвникових-сенсибілізованих сонячних еле­мен­тів. Матеріали для барвникових-сенсибілізованих соняч­них елементів. Барвник – сенсибілізатор

2

6

Контактні явища. Контактна різниця потенціалів на границі розділу метал-метал напівпровідник / напівпровідник

10

7

Фізичні процеси в поверхневих шарах. Область просто­ро­вого заряду в стані термодинамічної рівноваги. Поверхнева провідність і ефект поля. поверхнева рекомбінація

8

8

Елементи наноелектроніки. Нанолазери.

6

9

Нанопристрої на основі вуглецевих нанотрубок. Діод . Транзистор.

4

9. Індивідуальні завдання

Студенти пишуть реферати з питань, що виносяться на самостійне вивчення або з питань які необхідно вивчити більш детально.

З питань, що виносяться на самостійне вивчення, студент пише невеликий реферат (обсягом 7-8 сторінок рукописного тексту), використовуючи не менше 2-3 літературних джерел. По темі реферату робить повідомлення на семінарському занятті. Викладач, при необхідності, дає пояснення, доповнює відповідь студента, обов'язково оцінює його. Кращі реферати можуть служити матеріалом для підготовки до іспиту з даного питання.

Критерії оцінки реферату:

«Зараховано» - в роботі має бути правильно складений план, розкрито основні питання теми, зроблені відповідні висновки.

«Не зараховано» ставиться у випадку, коли неправильно складений або не складений план по відповідних розділах, зроблені неправильні висновки, що говорить про практично повній відсутності знань по відповідному розділу дисципліни.Теми рефератів

1. Особливі властивості наноматеріалів.

2. Розмірний ефект у властивостях наноматеріалів і нанотехнологій.

3. Основні типи і властивості вантових наноструктур.

4. Зерногранічная дифузія

5. Напівпровідникові гетероструктури.

6. Літографія і нанолітографії.

7. Особливості фізико-хімічних властивостей нанопорошків.

8. Об'ємні наноструктуровані матеріали.

9. Фулерени.

10. Нанотрубки і нановолокна.

11. Неуглеродние тубулярні наноструктури.

12. Самоорганізація і самозбірки наноструктур.

13. Отримання композиційних наноматеріалів і покриттів.

14. Нанокераміка. Особливі властивості нанокерамікі.

15. Наноструктуровані стекла.

16. Магнітні рідини.

17. Наноструктуровані гелі.

18. Колоїдні частинки металів.

19. Тонкі плівки. Властивості і методи отримання.

20. Плівки Ленгмюра-Блоджет. Історія, властивості і одержання.

21. Кластери.

22. Молекулярні і супрамолекулярні пристрої.

23. Наномеханічні пристроїв

24. Нанотехнологія та медицина.

25. Токсичність наноматеріалів10. Методи навчання

Лекції та семінарські заняття. .
11. Методи контролю

Колоквіуми, усні відповіді, робота в командах, аналіз якості виконання семінарських завдань, заслуховування рефератів .


12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

T6

Т7

Т8

Т9

Т10

T11

Т12

Т135

5

5

5

3

3

4

3

4

4

4

3

3

50

100

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення

1.Мультимедійний курс лекцій.2. Електронний підручник «Методи отримання наноматеріалів»

14. Рекомендована література

Базова

 1. Адамсон А. Физическая химия поверхностей / А. Адамсон // М.- Мир.- 1979. - 568с.

 2. Андриевский Р.А. Наноматериалы: концепции и современные проблемы / Р.А. Андриевский // Российский химический журнал. - 2002. - Т. 46, №5.

 3. Андриевский Р.А. Наноструктурные материалы / Р.А. Андриевский, А.В. Рагуля // М.- Издательский центр "Академия".- 2005. - 192с.

 4. Балабанов В.И. Нанотехнологии. Наука будущего / В.И. Балабанов // М.- Эксмо, 2009. - 248с.

 5. Ашкрофт, Н. Физика твердого тела : в 2 т. / Н. Ашкрофт, Н. Мер-мин. - М. : Мир, 1979. - Т. 1. - 400 с.

 6. Ашкрофт, Н. Физика твердого тела : в 2 т. / Н. Ашкрофт, Н. Мермин. - М. : Мир, 1979. - Т. 2. - 424 с.

 7. Ашмарин, И. П. Ингибиторы синтеза белка / И. П. Ашмарин, Л. И. Ключарев. - Ленинград : Медицина, 1975. - 207 с.

 8. Гусев, А. И. Нанокристаллические материалы / А. И. Гусев, А. А. Ремпель. - М. : Физматлит, 2000. - 224 с.

 9. Балезин С.А. Основы физической и коллоидной химии / С.А. Балезин, Г.С. Парфенов // М. - Просвещение.- 1964. - 454с.

 10. Болдырев А.И. Физическая и коллоидная химия / А.И. Болдырев // М.-Высш. шк.- 1983. - 408с.

 11. Нанострукутрные материалы. Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений. // Р.А.Андриевский, А.В.Рагуля. – М.Издательский центр ”Академия”, 2005, - 192 с.

 12. Ч. Пул, Ф. Оуэнс. Нанотехнологии. Мир материалов и технологий. Техносфера, Москва, 2005.

 13. Волков С.В. Нанохімія наносистеми наноматеріали / С.В. Волков, Є.П. Ковальчук, В.М. Огненко, О.В. Решетняк // К. - Наукова думка. - 2008. - 422с.

 14. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии / С.С. Воюцкий // М.- Химия. - 1976. - 512с.

 15. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А.И. Гусев // М.- ФИЗМТЛИТ.- 2005. - 416с.

 16. Елецкий А.В. Углеродные нанотрубки и их эмиссионные свойства / А.В. Елецкий // Успехи физических наук. – 2002. – Т.172, №4.

 17. Евстратова К.И. Физическая и коллоидная химия / К.И. Евстратова, Н.А. Купина, Е.Е. Малахова // М.- Высш. шк. - 1990. – 487с.

 18. Захарова Г.С. Нанотрубки и родственные наноструктуры оксидов металлов / Г.С. Захарова, В.Л. Волков, В.В. Ивановская, А.Л. Ивановский // Екатеринбург. - УрО РАН. - 2005. - 238с.

 19. Захарченко В.Н. Коллоидная химия / В.Н. Захарченко // М. - Высш. шк., 1989.-238с.

 20. Кац Е.А. Фуллерены, углеродные нанотрубки и нанокластеры: Родословная форм и идей / Е.А. Кац // М.- Издательство ЛКИ.- 2008. - 296с.

 21. Киреев В.А. Краткий курс физической химии / В.А. Киреев // М.- Химия.-1978. - 620c.

 22. Пархоменко В.Д. Плазмохимические методы получения порошкообразных веществ и их свойства / В.Д. Пархоменко, П.И. Сорока, Ю.И. Краснокутский, В.Г. Верещак // Всесоюзный журнал химического общества им. Д.И. Менделеева. - 1991. - Т.36, №2.

 23. Письменко В.Т. Дисперсные системы / В.Т. Письменко, Е.Н. Калюкова // Ульяновск.- УлГТУ. - 2005. - 196с.

 24. Пул Ч. Нанотехнологии / Ч. Пул, Ф. Оуэнс // М.- Техносфера. - 2005. - 336с.

 25. Раков Э.Г. Химия и применение углеродных нанотрубок / Э.Г. Раков // Успехи химии. - 2001. - Т.70, №10.

 26. Рыбалкина М. Нанотехнологии для всех: большое - в малом / М. Рыбалкина // М. - 2005. - 444с.

 27. Сергеев Г.Б. Нанохимия / Г.Б. Сергеев // М.- Изд-во МГУ.- 2003. - 288с.

 28. Суздалев И.П. Нанотехнология: физикохимия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов / И.П. Суздалев // М.- КомКнига. - 2006. - 592с.

 29. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии / Д.А. Фридрихсберг // Л. - Химия. - 1974. - 352с.

Допоміжна

 1. Хмельницкий Р.А. Физическая и коллоидная химия / Р.А. Хмельницкий // М.- Высш. шк.- 1988. - 400с.

 2. Щукин Е.Д. Коллоидная химия / Е.Д. Щукин, А.В. Перцев, Е.А. Амелина // М.- Изд-во МГУ.- 1982. - 416с.

 3. Щур А.Л. Высокомолекулярные соединения / А.Л. Щур // М.-Высш. шк. -1971. - 656с.

 4. Ярославцев А.Б. Основы физической химии / А.Б. Ярославцев // М.-Научный мир. -1998.- 230с

 5. Третьяков Ю.Д. Гомогенные солевые и гидроксидные системы как прекурсоры для получения керамических порошков / Ю.Д. Третьяков, Н.Н. Олейников, А.А. Вертегел // Журн. неорганической химии. - 1996. - Т.41, №6.

 6. Мелихов И.В. Тенденции развития нанохимии / И.В. Мелихов // Российский химический журнал. - 2002. - Т. XLVI, №5.

 7. Мовчан Б.А. Электронно-лучевая гибридная нанотехнология осаждения неорганических материалов в вакууме / Б.А. Мовчан // Актуальные проблемы современного материаловедения. - К.- Изд. Академпериодика, 2008. – Т.1.

 8. Москаленко В.Ф. Нанонаука: стан, перспективи досліджень / В.Ф. Москаленко, Л.Г. Розенфельд, І.С. Чекман, Б.О. Мовчан // Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. - 2008. - №4.

 9. Хайрутдинов Р.Ф. Химия полупроводниковых наночастиц / Р.Ф. Хайрутдинов // Успехи химии. - 1998. - Т.67, №2.


Інформаційні ресурси

 1. «Нанотехнологическое общество» (http://www.nanometer.ru)

 2. Журнал «Российские нанотехнологии» (http://www.nanoru.ru)

 3. Хімічна енциклопедія (http://www.cnshb.ru/AKDiL/0048/default.shtm)

 4. Електронні книги, словники, енциклопедії (http://www.y10k.ru)

Примітки: 1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

 2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри, у методичній комісії факультету, інституту, підписується завідувачем кафедри, головою методичної комісії і затверджується проректором з науково-педагогічної роботи.
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»

Скачати 203.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка