Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання іноземної мови у вищій школі галузі знань 01 ОсвітаСкачати 454.91 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.03.2017
Розмір454.91 Kb.
#13033
ТипРобоча програма
  1   2   3
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра німецької мови

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________________В.О. Казимір

«______»___________20___ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

галузі знань 01 Освіта

спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)

факультету іноземної філології

20__ - 20___ навчальний рік


Розробники програми: Т. В. Боднарчук, кандидат педагогічних наук, доцент

Робочу програму ухвалено на засіданні кафедри німецької мови

Протокол № ___ від «____» ____________ 20__ року

Боднарчук Т. В., 20___ рік


 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Загальна характеристика

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Рівень вищої освіти

другий (магістерський)

Ступінь вищої освіти

магістр
Назва галузі знань

01 Освіта
Спеціальність:

014.02 Середня освіта (мова і література (німецька)
Тип дисципліни:

Нормативна
Загальна

кількість годин – 90

Рік підготовки:

Змістових модулів – 11-й


Семестр
2-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи здобувачів вищої освіти – 4


14 год.

год.

Практичні, семінарські

16 год.

год.

Лабораторні
год.

Самостійна робота

60 год.

год.

Модульні

контрольні роботи

1
Вид контролю: іспит 1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання іноземної мови у вищій школі» є опанування магістрантами як традиційних, так і новітніх теоретичних і практичних проблем методики навчання іноземних мов з погляду наукових досягнень сучасних вітчизняної та зарубіжної методологій, а також формування у майбутніх педагогів основ наукового мислення з перспективою використання матеріалів курсу в практиці здійснення згідно з кваліфікацією викладача іноземної мови наступних видів професійної діяльності:

а) навчання іноземної мови (практичного оволодіння аудіюванням, говорінням, читанням, письмом, перекладом), виховання, освіта і розвиток студентів засобами іноземної мови в аудиторний та позааудиторний час (наукові гуртки, проблемні групи, клубна робота тощо);

б) навчання професійно орієнтованої німецької мови;

в) навчання німецької літератури, перекладу, країнознавства;

г) здійснення науково-методичної та організаційно-методичної роботи із запровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій навчання іноземних мов, в тому числі інтенсивних методів навчання;

г) застосування методів індивідуалізованого навчання;

ґ) ефективне залучення у навчальний процес виховної діяльності;

д) виконання профорієнтаційної роботи у школі, районі, області, місті, в тому числі з метою вивчення, узагальнення та поширення нових інформаційних технологій навчання іноземних мов;

е) здійснення пропаганди психолого-педагогічних знань серед батьків і населення.

Навчання викладача німецької мови реалізується в таких напрямах:

1) освітня підготовка (загально-гуманітарна і соціально-економічна);

2) фундаментальна лінгвістична і мовленнєва підготовка;

3) професійна підготовка (педагогічна, психологічна, методична).

Методична професійна підготовка магістрантів здійснюється на базі попереднього курсу «Методика навчання першої іноземної мови в старших класах ЗОШ», в якому передбачені як теоретична , так і практична підготовка студентів/магістрантів.

У програмі враховані сучасні досягнення в галузі методики навчання іноземних мов та суміжних з нею наук, а також досвід роботи кафедри в організації підготовки майбутніх фахівців з німецької мови.


 1. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика викладання іноземної мови у вищій школі» є:

 • створити у магістрантів широку теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу навчання німецької мови як засобу спілкування, освіти, виховання і розвитку, яка включає, крім методичних знань, також знання суміжних з методикою наук психолого-педагогічного циклів, і на цій основі сформувати уявлення про зміст і структуру педагогічної діяльності викладача;

 • показати головні компоненти теорії сучасного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах і на цій основі навчити магістрантів використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань;

 • ознайомити магістрантів із сучасними тенденціями у навчанні іноземних мов як у нашій країні, так і за кордоном, ознайомити їх із найбільш відомими методичними напрямами, системами і методами, формами та засобами навчання іноземної мови, а також сформувати у них основи вмінь творчо застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних умов;

 • сформувати у магістрантів під час практичних занять професійно-методичні вміння, необхідні для плідної роботи в галузі навчання іноземних мов;

 • на базі засвоєних теоретичних знань розвивати у магістрантів творче методичне мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних завдань, що виникають у навчально-виховному процесі з іноземної мови у вищій школі;

 • залучити майбутніх фахівців німецької мови до опрацювання спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з метою підвищення рівня професійної кваліфікації.
 1. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні знати: • концепцію національної освіти на сучасному етапі;

 • принципи гуманізації та гуманітаризації;

 • зміст гуманітарної освіти щодо своєї дисципліни;

 • методи, прийоми викладання;

 • форми, види і способи контролю рівня сформованості мовної, мовленнєвої і соціокультурної компетенцій;

 • зміст навчального (теоретичного та практичного) курсу німецької мови для вищої школи;

 • програми та підручники з німецької мови для І-V курсів;

 • принципи, методи та прийоми навчання німецької мови у вищій школі;

 • методику навчання мовного матеріалу та формування мовленнєвої, лінгвосоціокультурної та навчально-стратегічної компетентностей студентів.

Магістранти повинні уміти: • аналізувати програму і підручники німецької мови для І-V курсів з позиції дидактичних принципів;

 • планувати роботу з навчання німецької мови у вищій школі на рік, на семестр, тематично, на окреме заняття;

 • аналізувати навчальний матеріал, виділяти опорні та базові поняття, формувати мету і завдання заняття;

 • відбирати необхідний теоретичний матеріал для занять та подавати його у доступній формі;

 • вибирати оптимальні методи і засоби навчання та включати їх в навчальний процес;

 • використовувати сучасні новітні технології навчання;

 • співвідносити цілі та завдання заняття, методи та прийоми навчання, обсяг матеріалу, що вивчається із віковими та психофізіологічними особливостями студентів;

 • робити психолого-педагогічний аналіз заняття;

 • моделювати заняття та інші форми навчання іноземної мови;

 • широко використовувати країнознавчий матеріал на занятті та позааудиторний час;

 • проводити контроль, перевірку та оцінку знань та умінь студентів, перевіряти письмові роботи студентів та аналізувати помилки і проводити роботу над ними.
 1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема

Лекції

Практичні

Семінарські

Лабораторні

Індивідуальні

заняття


Самостійна робота

Години

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

 1. Роль вищої освіти в сучасному світі. Методика та організація викладання у вищій школі.

2

25

 1. Теоретичні засади методики навчання іноземної мови як спеціальності

2

25

 1. Організація процесу навчання німецької мови як спеціальності

2

210

 1. Принципи побудови системи вправ у процесі навчання іноземної мови як спеціальності.

2

410

 1. Формування мовленнєвої компетентності у читанні та аудіюванні.

2

210

 1. Формування мовленнєвої компетентності у говорінні та письмі.

2

210

 1. Самостійна та індивідуальна робота як одна із провідних форм навчання ІМ як спеціальності

2

25

МКР 1

5

Разом:

14

1660
 1. ПРОГРАМА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

6-й семестр
з/п

Назва змістового модуля. Теми і підтеми

К-сть

годин

Література

1

2

3

4

Змістовий модуль 1

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

1.

Тема 1. Роль вищої освіти в сучасному світі. Методика та організація викладання у вищій школі.

Вища освіта в умовах глобалізації світової економіки. Стан вищої освіти в Україні. Особливості викладання іноземної мови у вищій школі.

Нові підходи до організації навчання у вищих навчальних закладах України. Посилення уваги до самостійної роботи студентів з боку викладача. Принципи автономного навчання. Посилення уваги до психолого-педагогічних аспектів навчальної діяльності.


2

ОЛ 5, 8, 15

ДЛ 12


2.

Тема 2. Теоретичні засади методики навчання іноземної мови як спеціальності.

Вступ. Методика як наука про навчання іноземних мов. Методи дослідження. Цілі, зміст, принципи, методи та засоби навчання іноземної мови. Методика навчання іноземної мови як наука та її місце в системі наук.

Лінгвістичні та деякі психолінгвістичні основи навчання іноземної мови. Значення психологічних розвідок стосовно пам’яті для методики навчання іноземної мови. Проблеми мови і мовлення. Мова та мовлення як нерозривна діалектична єдність. Особливості процесу мовленнєвого спілкування.

Роль мотивації у навчанні іншомовної мовленнєвої діяльності. Явище білінгвізму та його роль у навчальному процесі. Труднощі при вивченні іноземної мови та шляхи їх подолання. Інтерференція та її психолінгвістичні характеристики. Типи та види інтерференції.
2


ОЛ 1, 2, 3, 5, 8, 14, 15

ДЛ 7, 12


3.

Тема 3. Організація процесу навчання німецької мови як спеціальності.

Специфіка навчання німецької мови як спеціальності у мовному вузі або на факультеті іноземних мов. Теоретичний та практичний цикли навчальних дисциплін зі спеціальності: загальна характеристика, предмет вивчення, мета, цілі, завдання. Навчальна та робоча навчальна програми дисциплін: структура, зміст, завдання. Етапи навчання. Мета, завдання та зміст навчального матеріалу. Принципи відбору навчального матеріалу. Основні та допоміжні навчальні засоби. Роль підручника з німецької мови в організації навчального процесу.

Особливості навчання німецької мови як першої та другої іноземної. Особливості навчання іноземної мови на різних ступенях. Планування навчального процесу з іноземної мови. Типи і структура занять з іноземної мови. Інтенсивне навчання іноземної мови. Види та форми контролю. Проведення лекційних занять з теоретичних курсів німецької мови.


2

ОЛ 1, 2, 3, 4, 10, 14, 15

ДЛ 2, 3, 6, 9, 124.

Тема 4. Принципи побудови системи вправ у процесі навчання іноземної мови як спеціальності.

Систематизація мовного матеріалу. Етапи оволодіння мовним матеріалом. Вправи як одна із важливих складових роботи для вироблення навичок володіння іноземною мовою. Види вправ, їх характеристика. Критерії побудови різних систем вправ.
2

ОЛ 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13

ДЛ 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 125.

Тема 5. Формування мовленнєвої компетентності у читанні та аудіюванні.

Загальна характеристика читання та аудіювання як видів мовленнєвої діяльності. Психологічні, психолінгвістичні, соціолінгвістичні та лінгвістичні особливості читання та аудіювання. Провідні фактори, що впливають на формування мовленнєвої компетентності у читанні та аудіюванні. Цілі формування мовленнєвої компетентності у читанні та аудіюванні. Система вправ для розвитку умінь читання та аудіювання. Роль домашнього та індивідуального читання у процесі вивченні іноземної мови як спеціальності у вищій школі.

Методика роботи з навчальним текстом. Методика аналізу тексту художнього твору. Методика роботи з нехудожнім текстом. Методика навчання перекладу.


2

ОЛ 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13

ДЛ 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 126.

Тема 6. Формування мовленнєвої компетентності у говорінні та письмі.

Загальна характеристика говоріння та письма як видів мовленнєвої діяльності. Психологічні, психолінгвістичні, соціолінгвістичні та лінгвістичні особливості говоріння та письма. Провідні фактори, що впливають на формування мовленнєвої компетентності у говорінні та письмі. Цілі формування мовленнєвої компетентності у говорінні та письмі.

Система вправ для формування мовленнєвої компетентності у діалогічному та монологічному мовленні.

Система вправ для розвитку вмінь письма як виду мовленнєвої діяльності. Типологія помилок у різних стилях писемного мовлення, причини та засоби їх уникнення.
2

ОЛ 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13

ДЛ 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 127.

Тема 7. Самостійна та індивідуальна робота як одна із провідних форм навчання іноземної мови як спеціальності

Мета, місце, форми і методи самостійної та індивідуальної роботи з іноземної мови. Види індивідуалізації навчання. Класифікація видів самостійної роботи. Розвиток навичок самостійної та індивідуальної роботи у процесі навчання іноземної мови. Загальні навчальні вміння. Спеціальні навчальні вміння. Інтелектуальні вміння. Контроль і самоконтроль у самостійній роботі. Особливості організації самостійної роботи студентів в аудиторний та позааудиторний час.
2

ОЛ 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 15

ДЛ 6, 9, 12Всього: 14 1. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п

Назва теми

К-сть

год.

1.

Психолінгвістичні засади вивчення іноземних мов у виші.

2

2.

Явище білінгвізму. Формування білінгва у штучному середовищі

2

3.

Мета та завдання навчання німецької мови як іноземної у мовному вузі або на факультеті іноземних мов.

2

4.

Вправи для формування навичок та умінь з іноземних мов як спеціальності

2

5.

Методика формування мовних та мовленнєвих компетентностей у виші

2

6.

Методика організації самостійної та індивідуальної роботи студентів на практичних заняттях з іноземної мови.

2

7.

Вимоги до практичного та лекційного заняття з німецької мови. Їх аналіз.

2

8.

Сучасні методи та технології навчання іноземних мов

2
 1. САМОСТІЙНА РОБОТАз/п

Питання


К-сть

годин


Форми

контролю

Література


1.

Загальноєвропейські рекомендації ради Європи в галузі вивчення і викладання іноземних мов та оцінювання рівнів володіння ними.

5

Підготовка конспекту та усна бесіда

ОЛ 5, 8, 15

ДЛ 12


2.

Навчання мовного матеріалу у вищій школі.

10

Підготовка конспекту та усна бесіда

ОЛ 1, 2, 3, 5, 8, 14, 15

ДЛ 7, 12


3.

Особливості формування мовленнєвої компетенції студентів-філологів.


10

Підготовка конспекту та усна бесіда

ОЛ 1, 2, 3, 4, 10, 14, 15

ДЛ 2, 3, 6, 9, 124.

Організація самостійної роботи студентів з іноземної мови на мовних факультетах

10

Підготовка конспекту та усна бесіда

ОЛ 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13

ДЛ 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 125.

Використання інтерактивних технологій в процесі навчання німецької мови у вищій школі.

Проектна методика10

Підготовка конспекту та усна бесіда

ОЛ 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13

ДЛ 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 126.

Нові методи навчання іноземної мови у світовому досвіді. Проблема формування білінгва.

10

Підготовка конспекту та усна бесіда

ОЛ 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 15

ДЛ 6, 9, 127.

Підготовка до МКР

5Всього:

60


 1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1. Загальноєвропейські рекомендації ради Європи в галузі вивчення і викладання іноземних мов та оцінювання рівнів володіння ними.


 1. Особливості організації навчального процесу у вищій школі та його структурні елементи.

 2. Відмінності між поняттями «навчання», «навчальний процес», «процес навчання».

 3. Об’єкти та суб’єкти навчального процесу у ВНЗ.

 4. Тлумачення функцій процесу навчання у ВНЗ.

 5. Визначення поняття «компетентність», особливості становлення професійної компетентності викладача ВНЗ.

 6. Роль та особливості професійної діяльності викладача вищої школи.

 7. Специфіку навчання німецької мови як спеціальності у мовному вузі або на факультеті іноземних мов.

 8. Теоретичний та практичний цикли навчальних дисциплін зі спеціальності: загальна характеристика, предмет вивчення, мета, цілі, завдання.

 9. Роль підручника з німецької мови в організації навчального процесу.

 10. Особливості навчання німецької мови як першої та другої іноземної.

 11. Особливості навчання іноземної мови на різних ступенях.

 12. Планування навчального процесу з іноземної мови. Типи і структура занять з іноземної мови.

 13. Інтенсивне навчання іноземної мови.

 14. Види та форми контролю.

 15. Проведення лекційних занять з теоретичних курсів німецької мови.Тема 2. Навчання мовного матеріалу у вищій школі

 1. Види вправ, їх характеристика.

 2. Систематизація мовного матеріалу.

 3. Етапи оволодіння мовним матеріалом.

 4. Етапи формування мовленнєвої компетентності студентів, система вправ.

 5. Вправи для формування лінгвосоціокультурної та навчально-стратегічної компетентностей студентів мовних факультетів.

 6. Навчальна та робоча навчальна програми дисциплін: структура, зміст, завдання.

 7. Етапи навчання.

 8. Мета, завдання та зміст навчального матеріалу.

 9. Принципи відбору навчального матеріалу.

 10. Основні та допоміжні навчальні засоби.Тема 3. Особливості формування мовленнєвої компетенції студентів-філологів.

 1. Особливості організації процесу навчання німецької мови у ВНЗ як першої та другої іноземної мови.

 2. Методика роботи з граматичним матеріалом.

 3. Методика формування фонетичної компетентності.

 4. Методика формування лексичної компетентності.

 5. Методика роботи з навчальним текстом.

 6. Методика аналізу тексту художнього твору.

 7. Методика роботи з нехудожнім текстом.

 8. Методика навчання перекладу.


Тема 4. Організація самостійної роботи студентів з іноземної мови на мовних факультетах

1. Мета, місце, форми і методи самостійної роботи з іноземної мови.

2. Класифікація видів самостійної роботи.

3. Розвиток навичок самостійної роботи у процесі навчання іноземної мови.

3. 1. Загальні навчальні вміння.

3. 2. Спеціальні навчальні вміння.

3. 3. Інтелектуальні вміння.

4. Контроль і самоконтроль у самостійній роботі.

5. Вплив індивідуально-психологічних особливостей студентів на якість оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю.

6. Цілі та види індивідуалізації процесу навчання іноземної мови.Тема 5. Використання інтерактивних технологій в процесі навчання німецької мови у вищій школі. Проектна методика

 1. Основні лінгвістичні основи навчання іноземної мови.

 2. Роль досліджень у психології для ефективної організації процесу навчання іноземних мов у загальноосвітній та вищій школах.

 3. Основні дидактичні засади вивчення іноземних мов, охарактеризуйте їх.

 4. Визначення поняття «мовленнєва діяльність», основні її складові та одиниці.

 5. Роль мотивації у навчанні іншомовної мовленнєвої діяльності.

 6. Інтерференція та її психолінгвістичні характеристики. Труднощі при вивченні німецької мови та шляхи їх подолання.

 7. Сучасні інтерактивні технології, їх класифікація, особливості, переваги та недоліки.

 8. Особливості організації проектної роботи.


Tема 6. Нові методи навчання іноземної мови у світовому досвіді. Проблема формування білінгва.

 1. Методи та технології навчання іноземних мов у історичному аспекті, їх переваги та недоліки. Можливості для використання у сучасній школі.

 2. Нові методи навчання іноземних мов, їх переваги та недоліки.

 3. Поняття «білінгвізм», «білінгв».

 4. Особливості формування білінгва у природному та штучному середовищі.


 1. Методи контролю

Опитування, написання самостійних робіт та виконання тестових завдань, проведення фрагментів уроків, написання модульної контрольної роботи тощо.


 1. РОЗПОДІЛ БАЛІВ
Поточний і модульний контроль (60 балів)

Іспит

Сума

ЗМ 1

Поточний контроль

МКР

Самостійна робота

40 балів
100 балів

30 балів

20 балів

10 балів


Поточний контроль

Максимальний бал оцінки поточної успішності студентів на навчальних заняттях рівний 12.Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

на навчальних заняттях


Рівні навчальних досягнень

Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)Критерії оцінювання


Початковий (понятійний)

1

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують відповіді „так” чи „ні”.

2

Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти в підручнику відповідь.

3

Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.


Середній (репродуктивний)

4

Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.

5

Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.

6

Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.


Достатній (алгоритмічно дієвий)

7

Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися додатковими джерелами; правильно використовувати термінологію; складати таблиці, схеми.

8

Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.

9

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.

Високий (творчо-професійний)

10

Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати особливості мовних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.

11

Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.

12

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»

Скачати 454.91 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка