Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання іноземної мови у вищій школі галузі знань 01 ОсвітаСкачати 454.91 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації23.03.2017
Розмір454.91 Kb.
#13033
ТипРобоча програма
1   2   3Екзаменаційний білет №__1___


  1. Методика навчання іноземної мови як наука та її місце в системі наук.

  2. Проаналізуйте навчальну та робочу програми з практики усного та писемного мовлення для студентів першого курсу.

  3. Розробіть схематичний план заняття з навчання фонетичного матеріалу (довгі та короткі голосні) для студентів, які вивчають німецьку мову як першу іноземну.

Затверджено на засіданні кафедри німецької мови

Протокол №_______ від «_____» ______ 20___ року
Завідувач кафедри: Екзаменатор:

_______________ В.О. Казимір _______________ Т.В. Боднарчук


Перше питання оцінюється в 15 балів, друге – 10 балів та третє – 15 балів (всього 40 балів). За кожне питання бали нараховуються відповідно до таких критеріїв:

35-40 балів.

1. Перше питання: Повний виклад теоретичних положень з методики навчання німецької мови при високій мовній культурі. Достатня кількість прикладів. Студенти повинні знати основні теоретичні засади методики навчання німецької мови як науку, її зв’язок з іншими науками, чітко формулювати та пояснювати значення основних термінів, знати особливості навчання мови на різних етапах її вивчення, історію її розвитку та основні методи навчання іноземної мови.

2. Друге питання: Повний виклад теоретичних положень. Пояснення відповідної термінології. Достатня кількість ілюстрацій, прикладів.

3. Третє питання: Практичне завдання. Вміння застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності: правильно сформулювати мету уроку, проаналізувати вправи різного типу, розробити фрагмент уроку, скласти тестові завдання різного виду, тощо.
30-35 балів.

1. Перше питання: Повний виклад теоретичних положень з методики навчання німецької мови при високій мовній культурі. Достатня кількість прикладів. Студенти повинні знати основні теоретичні засади методики навчання німецької мови як науку, її зв’язок з іншими науками, чітко формулювати та пояснювати значення основних термінів, знати особливості навчання мови на різних етапах її вивчення, історію її розвитку та основні методи навчання іноземної мови. (допускаються незначні помилки).

2. Друге питання: Повний виклад теоретичних положень. Пояснення відповідної термінології. Достатня кількість ілюстрацій, прикладів. (допускаються незначні помилки).

3. Третє питання: Практичне завдання. Вміння застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності: правильно сформулювати мету уроку, проаналізувати вправи різного типу, розробити фрагмент уроку, скласти тестові завдання різного виду, тощо. (допускаються незначні помилки).
24-30 балів.

Перше питання: Неповний виклад теоретичних положень з методики навчання німецької мови при високій мовній культурі. Недостатня кількість прикладів. Студенти не досить чітко формулюють та пояснюють значення основних термінів, не достатньо знають особливості навчання мови на різних етапах її вивчення, історію її розвитку та основні методи навчання іноземної мови.

2. Друге питання: Неповний виклад теоретичних положень. Не чітке пояснення відповідної термінології. Недостатня кількість ілюстрацій, прикладів.

3. Третє питання: Практичне завдання. Не достатньо вміють застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності: не вірно або не чітко формулюють мету уроку, при аналізі вправ різного типу допускають помилки, фрагмент уроку розроблений з методичними помилками, тощо.
Менше 24 балів – студент не склав іспит.

Оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до Таблиці відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти:


Таблиця відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти


Рейтингова оцінка з кредитного модуля

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

90-100 і більше

А (відмінно)

відмінно

82-89

В (дуже добре)

добре

75-81

С (добре)

67-74

D (задовільно)

задовільно

60-66

Е (достатньо)

35-59

FX (незадовільно з можливістю повторного складання )

незадовільно34 і менше

F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля) 1. ПРОГРАМА СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ
    1. Методика навчання іноземної мови як наука та її місце в системі наук.

    2. Лінгвістичні та деякі психолінгвістичні основи навчання іноземної мови. Значення психологічних розвідок стосовно пам’яті для методики навчання іноземної мови.

    3. Явище білінгвізму та його роль у навчальному процесі. Шляхи, методи та особливості формування білінгва.

    4. Інтерференція та її психолінгвістичні характеристики. Типи та види інтерференції.

    5. Специфіка навчання німецької мови як. Етапи навчання. Теоретичний та практичний цикли навчальних дисциплін зі спеціальності: загальна характеристика, предмет вивчення, мета, цілі, завдання.

    6. Навчальна та робоча навчальна програми дисциплін: структура, зміст, завдання.

    7. Мета, завдання та зміст навчального матеріалу. Принципи відбору навчального матеріалу. Основні та допоміжні навчальні засоби.

    8. Роль та функції навчально-методичного комплексу у процесі навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі.

    9. Вправи як одна із важливих складових роботи для вироблення навичок володіння іноземною мовою. Види вправ, їх характеристика та принципи класифікації.

    10. Методика роботи з навчальним текстом. Особливості аналізу текстів різних жанрів.

    11. Методика навчання перекладу.

    12. Планування навчального процесу з німецької мови.

    13. Вимоги до лекційного / практичного заняття з німецької мови.

    14. Види контролю у навчанні іноземної (німецької) мови.

    15. Мета, місце, форми і методи самостійної роботи з іноземної мови. Класифікація видів самостійної роботи. Контроль і самоконтроль у самостійній роботі.

    16. Основний зміст Рекомендацій Ради Європи. Їх головна мета. Рекомендовані РРЄ рівні володіння мовою.

    17. Особливості організації індивідуального читання у вищій школі.

    18. Особливості навчання другої іноземної мови для студентів-філологів у вищому навчальному закладі.

    19. Роль викладача іноземної мови як методиста, як особистості, охарактеризуйте мовну поведінку вчителя іноземної мови та функції, які він виконує.

    20. Суть і особливості методики інтегрованого формування лінгвосоціокультурної компетентності студентів: складники компетентності, мету, зміст навчання.

    21. Розкрийте сутність інтерактивного методу навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі: основні прийоми, вправи критерії оцінювання.

    22. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності у письмі: мету і зміст навчання письма як виду мовленнєвої діяльності, систему вправ для навчання письма.

    23. Охарактеризуйте тест як засіб контролю у навчанні іноземних мов: поняття “тест”, структура тесту, типи, види тестів і методику їх використання.

    24. Розкрийте методику формування іншомовної фонетичної компетентності студентів: мету і зміст навчання вимови, принцип апроксимації, основні типи і види вправ для формування слуховимовних навичок.

    25. Розкрийте методику формування іншомовної лексичної компетентності студентів: мету і зміст навчання лексики, поняття “активний”, “пасивний”, “потенційний” лексичний мінімум, різні способи семантизації лексичних одиниць.

    26. Розкрийте методику формування іншомовної граматичної компетентності студентів: мету і зміст навчання граматичного матеріалу, етапи ознайомлення з граматичними структурами активного мінімуму, типи і види вправ для їх засвоєння.

    27. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності студентів в аудіюванні: мету і зміст навчання, суть аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, труднощі аудіювання, способи презентації аудіотекстів.

    28. Розкрийте методику формування навичок діалогічного мовлення студентів-філологів: мету і зміст навчання, використання навчально-мовленнєвих ситуацій, систему вправ для навчання діалогічного мовлення.

    29. Розкрийте методику формування навичок монологічного мовлення студентів-філологів: мету і зміст навчання, систему вправ для навчання монологічного мовлення.

    30. Розкрийте методику формування у студентів іншомовної компетентності в читанні: мету і зміст навчання читання, особливості навчання різних видів читання.


 1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 1. Конспект лекцій.

 2. Плани практичних занять.

 3. Плани лабораторних занять.

 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів.

 5. Взірці фрагментів та розгорнутих планів-конспектів уроків німецької мови.

 6. Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсової роботи

 7. Глосарій термінів дисципліни «Методика навчання німецької мови».

 8. Тестові завдання.

 9. Завдання модульної контрольної роботи.

 10. Комплексні контрольні роботи.


 1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна


 1. Бориско Н. Ф. Сам себе методист или советы к изучающему иностранные языки. – К.: «Фирма ИНКОС», 2001. – 267 с.

 2. Бородулина М.К. и др. Обучение иностранному языку как специальности. – М.: Высшая школа, 1975. – 259 с..

 3. Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя іноземної мови (спеціаліста) / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 96 с.

 4. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 336 с.

 5. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 6. Квасова О. Г. Основи тестування іншомовних навичок і вмінь. – К.: Ленвіт, 2009. – 119 с.

 7. Коряковцева Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык. – М.: АРКТИ, 2002. – 272 с.

 8. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О.В. Малихін, І.Г. Павленко, О.О. Лаврентьєва, Г.І. Матукова. – Київ: КНТ, 2014. – 262 с.

 9. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах у структурно-логічних схемах і таблицях : навчальний посібник / Укл. С.Ю. Ніколаєва, С.В. Гапонова та ін. – К.: Ленвіт, 2004. – 208 с.

 10. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін. / за загальн. ред. С.Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2013. – 590 с.

 11. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник / Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова та ін. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 328 с. (Серія «Альма-матер»).

 12. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник. Вид.2-е випр. і перероб. / Кол. авторів під кер. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328с.

 13. Практикум з методики навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах : англ. мова, нім. мова, франц. мова, ісп. мова: навчальний посібник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.Е. та ін. / за редакцією Ніколаєвої С.Ю. – Ірпінь : Видавець Романенко Л.Л., 2016. – 398 с.

 14. Тарнопольський О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: Навчальний посібник. – К.: Фірма «ІНКОС», 2006. - 248 с.

 15. Curriculum für den sprachpraktischen Deutschunterricht an pädagogischen Fakultäten der Universitäten und pädagogischen Hochschulen. – Kiew: Nationale linguistische Universität. – 266 S.


Допоміжна

 1. Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: Уч. пособие./ И.Л. Бим. – М., 1988. – 256 с.

 2. Боднарчук Т.В. Білінгвальна освіта: навчавльно-методичний посібник. – Кам'янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011. – 128 с.

 3. Боднарчук Т.В. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителя німецької мови (видання 3-є, перероб-лене): навчально-методичний посібник / Т.В. Боднарчук. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2016. – 100 с.

 4. Бухбиндер Г. Основы методики преподавания иностранных языков / Под ред. Г. Бухбиндера, В. Штраусса – К.: Издательство при Киевском государственном университете издательского объединения «Вища школа», 1986. – 336 с.

 5. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. / О.І. Вишневський. – К.: «Радянська школа», 1989. – 224 с.

 6. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 7. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. / И.А. Зимняя. - М.: Логос, 2000. – 267с.

 8. Іваненко С.М., Корпусь А.К. Linguostilische Textinterpretation. – Київ: Київський державний лінгвістичний університет, 1998. – С. 3-14.

 9. Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри німецької мови.

 10. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка / Е.А. Маслыко, П.К. Бабинская, А.Ф. Будько и др. – Минск: Вышэйшая школа, 1992. – 405 с.

 11. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: Учебник /Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А. и др. - М.: Высшая школа, 1982. - С.4-100.

 12. Статті з методичної періодики. 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
 1. http:// nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em4/content/07nomaei.htm

 2. http://ic.km.ua/oiuv/sait/do/samoosvita/inozemna.doc

 3. http://disser.com.ua/contents/3049.html

 4. http://www.poluchi5.ru/003134-10.html

 5. http://www.osvitapublish.com.ua/Os05_02.html

 6. http://www.oblosvita.kiev.ua/index.php?mode=.&file=publikacii

 7. -kar-100.narod.ru/referatu/pedagogika/proektna_robota.html

 8. 3.http://lingvistu.ru/inostrannyiy_yazyik/040069-11.html

 9. 3.http://www.zsu.zp.ua/lab/fordep/oformlenie/kursova.htm

 10. 4.http://www.studentu.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=14

 11. 5.http://kursovie.com/index.php?page=news.php&id=27

 12. 6.http://www.ucu.edu.ua/doc/2006/clio/metodychka_kursovi.doc

 13. 7.http://www.lawbook.by.ru/Admin/Kivalov/6.shtml

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»

Скачати 454.91 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка