Робоча програма навчальної дисципліни мпп- 4 «Управління змінами»Скачати 403.07 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір403.07 Kb.
#12547
ТипРобоча програма


Форма № Н - 3.04
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Кафедра менеджменту та маркетингу«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри

менеджменту та маркетингу
____________ Є.М. Стрельчук

«30» серпня 2013 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМПП- 4 «Управління змінами»

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напрям підготовки 0306 «Менеджмент»

(шифр і назва напряму)

Спеціальність 7.03060101- «Менеджмент організацій і адміністрування»

(за видами економічної діяльності )

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація___ Менеджмент організацій і адміністрування

(назва спеціалізації)

навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту

(назва інституту, факультету, відділення)

2013 – 2014 навчальний рік

Робоча програма «Управління змінами» для студентів за напрямом підготовки 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» галузі знань 0306 «Менеджмент».

Розробники: к.е.н., доц. кафедри менеджменту та маркетингу Бакова І.В.


________________ (Бакова І.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу


Протокол від “30вересня 2013 року № 1
Завідувач кафедри менеджменту та маркетингу, проф., к.е.н.
________________ (Стрельчук Є.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


 розроблено, 2013 рік

 __________, 20__ рік

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0306 « Менеджмент»

(шифр і назва)нормативна

Напрям підготовки

7.03060101- «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності )
Модулів – 1

Спеціальність: -
«Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності )


Рік підготовки

Змістових модулів – 3

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

комплексне завдання (назва)- Реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 72

5.1

11-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної та індивідуальної роботи студента – 6


Освітньо-кваліфікаційний рівень:
спеціаліст

14 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

30 год.

60 год.

Індивідуальна робота:

14 - год.

Вид контролю:

залік

залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 40% до 60%;

для заочної форми навчання – 10% до 90%.


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета дисципліни: формування системного уявлення про принципи, методи і засоби управління змінами на підприємстві; формування навичок управління стратегічними змінами на виробництві та в суспільстві; забезпечення у студентів практичних знань та практичних навичок із організації процесу управління змінами.

Завдання дисципліни: забезпечити розуміння сутності змін та природи їх виникнення; розуміння місця змін у діяльності підприємства; цілей змін, формування наукового світогляду і знань із технологій та методів управління змінами за умови безперервних змін в організаціях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повиненЗнати: зміст основних складових організаційної досконалості (процеси, проекти, зміни, знання, ресурси); основні підходи до індивідуальних, командних та організаційних змін; характеристики підходів, моделей та етапів змін; стилів та навичок керівника - управлінця змінами, причини виникнення та основні методи управління опором змінам; переваги та недоліки управління змінами стосовно стратегічного розвитку організації, основні принципи успішної зміни корпоративної культури, особливості реалізації підходів управління змінами в умовах використання інформаційних технологій (ІТ).

Вміти: розуміти та обґрунтовувати необхідність проведення змін в сучасних організаціях; володіти навичками управління індивідуальними, груповими, організаційними змінами; аналізувати внутрішні ресурси організації щодо управлінця змінами, розробляти рекомендації зі зниження опору змінам; володіти навичками управління структурними змінами; проводити моніторинг та аналіз змін; використовувати відповідні ІТ та методи проведення організаційних змін, робити аналіз та висновки із досліджень щодо управління змінами.


 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Концептуальні основи управління змінами

Тема 1. Природа, джерела та необхідність проведення змін

Місце змін у діяльності підприємства та їх значення. Поняття і природа змін. Джерела змін: зовнішні і внутрішні. Теорії пояснення джерел змін: ектерналістська теорія, теорія іманентних змін, інтегральна теорія. Зміни і стабільність. Типи та специфічні цілі змін, особливості організаційних змін та її основні принципи. Труднощі здійснення змін у сучасних умовахТема 2. Види змін

Класифікація змін за різними ознаками (стратегічні зміни; сфери змін; тривалість змін; напрям дії змін; характер змін; залежність від специфіки об’єкту змін). : Фактори, що визначають необхідність та масштаби змін в організації. Рівні змін: індивідуальні зміни, групові (командні) зміни, орга­нізаційні зміни. Взаємозв’язок між рівнями змін. Особа і зміни.. Теорії навчання. Вплив індивідуумів на динаміку команди. Формування команди. Способи ініціювання адаптації команди до організаційних змін. Базові моделі змін: еволюційні та революційні зміни


Тема 3. Керівництво і лідерство в управлінні змінами

Роль керівництва в управлінні змінами. Вимоги до менеджера зі змін. Компетенції менеджера зі змін. Менеджер і лідер: спільні і відмінні риси. Необхідність формування лідерських навичок у менеджерів зі змін. Детермінанти ефективності менеджера як лідера зі змін: особистість лідера, загальна ситуація, стиль лідерства і управління. Основні якості лідерів зі змін. Підходи до виділення стилів управління: підхід з точки зору особистих якостей, поведінковий підхід (стилі управління К. Левіна, Р. Блейка/Д. Мутона), ситуативний підхід (модель Ф. Фідлера, П. Херсі/К. Бланшара, Т. Мітчелла/ Р. Хауса, Врума/Джаго).


Тема 4. Моделі управління змінами

Моделі змін поведінки людини: модель Д. Бейлстрексі, модель Гровера, ситуаційна модель. Порівняльна характеристика моделей. Управ­ління змінами через моделі людських систем: закрита, випадкова, відкрита, синхронна системи. Моделі організаційних змін: трикрокова модель Левіна; модель технології втручання; модель «дослідження-дії»; модель процесу успішного управління організаційними змінами Л. Грейнера; модель управління змінами Дж. Коттера; модель змін, що плануються (Р. Ліппіта, Дж. Уатсона, Б. Уестлі). Цикл змін. Процес управління змінами, його основні етапи: підготовка до змін та їх планування, реалізація змін, мотивація змін, контроль впровадження змін та адекватне реагування


Змістовий модуль 2. Процес управління змінами

Тема 5. Підготовка до змін та їх планування

Визначення необхідності здійснення змін і формулювання цілей змін. Створення команд з управління змінами.. Правила формування робочих груп. Ролі у робочих групах: замовник, консультант, керівник робочої групи, учасник робочої групи, експерт. Завдання, що вирішуються робочими групами. Організаційна діагностика: необхідність проведення і зміст. Прийняття рішення щодо оптимального варіанта змін. Підходи до проектування змін. Основні завдання та структура проекту змін. Визначення готовності до змін: інформаційної, організаційної, фінансової, соціально-психоло­гічної. Матриця готовності працівників до змін. Підготовка до впровадження змін. Розробка програми змін і графіків впровадження проекту. Ресурсне забезпечення реалізації проекту. Робота з персоналом: ознайомлення працівників з проектом змін, їх навчання, розробка дієвої системи мотивації.Тема 6. Механізм реалізації змін. Контроль

«Тривимірний простір» процесу трансформації: «згори до низу» , «знизу догори», «горизонтальна вісь» (міжфункціональна). Інтегрований підхід до реалізації змінами.

Механізм та структура реалізації змін: ресурсно-компетенційна, організаційна, соціально-пси­хологічна і управлінська складові. Види ресурсів та потенціал підприємства. Види компетенцій, ключові компетенції, підходи до їх виявлення. Управління ресурсно-компетенційною базою у процесі реалізації змін .Поняття організаційної структури підприємства (ОСП), її місце в реалізації змін.. Види ОСП. Порівняльна характеристика традиційних і адаптивних ОСП їх переваги і недоліки. Напрями розвитку ОСП для найкращої реалізації змін. Соціально-психологічне забезпечення реалізації змін. Поняття організаційної культури. Елементи, рівні, види та моделі організаційної культури. Первинні і вторинні фактори, що впливають на формування організаційної культури. Етика і культура організації. Управління організаційною культурою у процесі проведення змін. Управлінська складова. Підходи до управління дискрет­ними змінами І. Ансоффа. Стилі проведення змін за О.С. Віханським. Стратегії здійснення змін за Торлі і Уірденіусом. Підходи до управ­ління змінами залежно від стилю управління, який використовується на підприємстві. Контроль реалізації змін і реагування.
Тема 7. Управління опором змінам

Природа і феномен опору змінам. Властивості опору. Основні стадії опору змінам. Причини виникнення, симптоми і ознаки опору змінам. Опір і швидкість змін. Опір і влада. Типи працівників залежно від їх ставлення до змін. Управління змінами через поведінку. Види та форми опору змінам. Індивідуальний, груповий опір і опір системи. Місце управління опором змінам в процесі управління змінами. Модель управління опором змінам. Фактори подолання опору стратегічним змінам. Підходи та методи управління опором стратегічним змінам. Універсальні методи подолання опору (інформування і спілкування, участь і залученість, допомога і підтримка, та інш.).


Змістовий модуль 3. Підходи і методи управління змінами

Тема 8. Традиційні і сучасні методи управління змінами

Методи, орієнтовані на людей і культуру: обговорення резуль­татів діагнозу, «побудування команди», консультування за процесами, дослідження методів праці, нормування і розподіл праці, якість життя на роботі, організація праці у часі, система роботи «високі зобов’язання-високі досягнення». Характеристика цих методів. Методи, орієнтовані на завдання і технології: проектування робіт, соціотехнічні системи, гуртки якості, аналіз вартості. Методи, орієнтовані на структуру і стратегію: адаптивно- організаційні структури, стратегічні зміни. Сучасні методи управління змінами. Аутсорсинг: види та особливості застосування. Бенчмаркінг та специфіка його викорис­тання в управлінні змінами. Реінжиніринг бізнес-процесів. Система управління бізнес-процесами. Даунсайзинг. Тотальне управління якістю. Сфери і проблеми застосування методів управління змінами. Зміни та інформаційні технології. Роль ІТ-менеджменту в орга­нізаційних змінах. Управління змінами в ІТ. Передумови змін. . Диференційоване та інтегроване управління змінами.

Тема 9. Організаційний розвиток

Поняття організаційного розвитку. Моделі організаційного розвитку І. Адізеса та Л. Грейнера. Модель розвитку підприємства згідно з теорію фазових трансформацій бізнесу (ТФТБ). Організаційний розвиток як поєднання організаційно- структурної та соціально-психологічної складових, що забезпечують ефективність змін. Передумови і цінності організаційного розвитку: люди як індивідууми, як члени груп, як члени організації. Концепція та умови організаційного розвитку, засоби його досягнення та етапи.

Тема 10. Реінжиніринг бізнес-процесів

Сутність і необхідність впровадження реінжинірингу бізнес- процесів. Ситуації застосування і умови проведення реінжинірингу. Види реінжинірингу. Бізнес-процеси. Види бізнес-процесів. Учас­ники бізнес-процесів. Управління бізнес-процесами. Основні етапи реінжиніринга бізнес-процесів. Проект реінжи­нірингу бізнес-процесів, особливості його розробки. Створення карти процесу. Інструментарій реінжинірингу бізнес-процесів. Принципи реінжинірингу бізнес-процесів. Методи вдосконалення процесів. Управління змінами у реінжинірингу бізнес-процесів.

Тема 11. Зміни у стратегії підприємства

Взаємозв’язок стратегії підприємства і стратегічних змін. Форми стратегічних змін: трансформація, реструктуризація, реоргані­зація. Сутність, причини, методи та засоби реструктуризації. Форми реструктуризації: удосконалення, перебудова, реінжиніринг. Проблеми, основні етапи і фактори успіху рестру­ктуризації. Характеристика різних форм реорганізації: злиття, поглинання, приєднання, поділ, виділення; перетворення. Загальні стратегії розвитку підприємства: стратегії зростання, стабілізації, скорочення, комбіновані стратегії. Стратегія інтенсивного зростання і специфіка змін, обумовлених нею. Інтеграційні процеси та зміни. Мотиви інтеграції. Фактори успіху і провалу інтеграції. Форми об’єднань. Підходи до управління реалізацією стратегічних змін на фірми. Стратегії впровадження змін залежно від стану підприємства: випереджаюча стратегія, стратегія розвитку, стратегія оптимізації, стратегія перебудови, стратегія скорочення і розпродажу. Вибір стратегії.
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

літера-тура

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с.р.

л

п

лаб.

інд.

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні засади інноваційного розвитку

Тема 1.

Природа, джерела та необхідність проведення змін
5

1

1

-

-

3

5

1

-

-

-

4

[1-12]

Тема 2.

Види змін,

індивідуальні, командні та організаційні

зміни.5

1

1

-

-

3

5

-

-

-

-

5

[1-12]

Тема 3.

Керівництво і лідерство в управлінні змінами (УЗ)5

1

1

-

-

3

5

1

-

-

-

4

[1-12]

Тема 4. Моделі управління

Змінами4

1

1

-

-

2

4

-

-

-

-

4

[1-12]

Разом за змістовим модулем 1

19

4

411

19

2


17
Змістовий модуль 2. Процес управління змінами


Тема 5. Підготовка до змін та їх планування


4

1

1

-

-

2

4

1

-

-

-

3

[1-12]

Тема 6. Механізм реалізації змін. Контроль

4

1

1

-

-

2

4

-

-

-

-

4

[1-12]

Тема 7. Управління опором змінам


7

2

2

-

-

3

7

1

1

-

-

5

[1-12]

Разом за змістовим модулем 2

15

4

47

15

2

112
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Змістовий модуль 3. Підходи і моделі управління змінами

Тема 8 Традиційні і сучасні методи Управління змінами

7

2

2

-

-

3

7

-

-

-

-

7

[1-12]

Тема 9. Організаційний

розвиток


5

1

1

-

-

3

5

1

-

-

-

4

[1-12]

Тема 10.

Реінжиніринг

Бізнес-процесів


7

2

2

-

-

3

7

1

-

-

-

6

[1-12]

Тема 11.

Зміни у стратегії підприємства5

1

1

-

-

3

5

-

1

-

-

4

[1-12]

Разом за змістовим модулем 3

24

6

6

-

-

12

24

2

1

-

-

21Усього годин


72

14

14

-

14

30

72

6

2

-

14

60ІНДЗ (К.З. - Реферат)

14

-

20

-

-

-

14

-

5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

не передбачено навчальним планом
...6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин

1

Природа, джерела та необхідність проведення змін


1
2

Види змін, індивідуальні, командні та організаційні зміни.

Керівництво і лідерство в управлінні змінами (УЗ)1
3

Моделі управління змінами.

Традиційні і сучасні методи управління змінами1
4

Підготовка до змін та їх планування.

Механізм реалізації змін. Контроль1
5

Управління опором змінам в організаційно-економічних системах

1
6

Організаційний розвиток

1
2

-

-

5

9

1

-

-

-

8

[1-15]

7

. Зміни у стратегії підприємства

2
8

Традиційні і сучасні методи Управління змінами

2
9

Організаційний розвиток

1
10

Реінжиніринг Бізнес-процесів

2
11

Зміни у стратегії підприємства

1

7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

не передбачено навчальним планом
...
8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

2

3

1

Природа, джерела та необхідність проведення змін

3

2

Види змін, індивідуальні, командні та організаційні зміни.

Керівництво і лідерство в управлінні змінами (УЗ) • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

3

3

Моделі управління змінами. Традиційні і сучасні методи управління змінами

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

3

4

Підготовка до змін та їх планування. Механізм реалізації змін. Контроль

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

5

Управління опором змінам в організаційно-економічних системах

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

6

Організаційний розвиток

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

7

Реінжиніринг Бізнес-процесів. Зміни у стратегії підприємства

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

3

8

Традиційні і сучасні методи Управління змінами

 • огляд основної та додаткової літератури;

розгляд контрольних запитань

3

9

Організаційний розвиток

 • огляд основної та додаткової літератури;

розгляд контрольних запитань

3

10

Реінжиніринг Бізнес-процесів

 • огляд основної та додаткової літератури;

розгляд контрольних запитань

3

11

Зміни у стратегії підприємства

 • огляд основної та додаткової літератури;

розгляд контрольних запитань

3
Разом

30


9. Індивідуальні завдання
Індивідуальним завданням з дисципліни «Управління змінами» є комплексне завдання, що виконується студентами самостійно при консультуванні викладачем.

Метою індивідуальної роботи є придбання студентами досвіду в дослідженні актуальних проблем управління підприємством, розширення професійних знань, отриманих в процесі вивчення дисципліни «Управління змінами», формування практичних навичок ведення самостійної дослідницької роботи.

В процесі виконання індивідуальної роботи студент повинен продемонструвати вміння:


 • формулювати мету і завдання роботи;

 • обґрунтовувати методи вирішення поставлених завдань;

 • розробляти структуру роботи;

 • працювати з літературними джерелами та статистичними даними;

 • виявляти проблеми в рамках досліджуваної теми;

 • формулювати результати своєї роботи і давати їм оцінку.


Рекомендовані теми індивідуальних завдань:
1. Сутність та місце управління змінами (УЗ) у діяльності підприємств. (Поняття і природа змін; джерела змін; зміни і стабільність)

2. Типи та специфічні цілі змін; особливості організаційних змін; основні підходи до УЗ на підприємстві.

3. Класифікація змін залежно від різних факторів. Рівні змін: індивідуальні, групові (командні), організаційні; взаємозв’язок між рівнями змін.

4. Історичний аспект досліджень різних вчених проблеми управління організаційними змінами.( Роль керівництва в УЗ. Підходи до виділення стилів управління: моделі К.Левіна,Р.Блейка/Д.Мутона (по ведінковий підхід); моделі Ф.Фідлера, П.Херсі/ К.Бланшар, Т.Мітчелл/ Р.Хаус ; Врума/Джаго (ситуаційний підхід)).

5. Керівництво і лідерство в УЗ. Менеджер і лідер: спільні і відмінні риси; компетенції менеджера зі змін

6. Основні підходи, методи та прийоми подолання опору змінам в колективі. Моделі зміни поведінки людини: модель Д.Бейлстрексі, модель Гровера, ситуаційна модель. Порівняльна характеристика моделей.

7. Основні задачі та моделі управління організаційними змінами. (Трикрокова модель Левіна; модель технології втручання; модель «дослідження-дії»,модель процесу управління організаційними змінами Л.Грейснера; модель УЗ Дж. Коттера; модель змін, що плануються ( Р.Ліппіта, дж.Уатсона, Б.Уестлі) Цикли змін.)

8. Підготовка і планування до впровадження змін. Організаційна діагностика, підходи до проектування та впровадження проекту організаційних змін. Ресурсне забезпечення реалізації проекту змін. Комплексна модель організаційних змін на підприємстві, що плануються

9. Управління ресурсно- компетенційною базою в процесі реалізації змін. Взаємозв’язок організаційної структури підприємства (ОСП) з процесами реалізації змін. Сучасні напрямки розвитку ОСП. Напрямки змін в ОСР для найкращої реалізації змін

10. Алгоритм побудови комплексу моделей щодо аналізу поточного стану підприємств, та стану, який очікується після впровадження змін.

11. Характеристика та призначення моделей, які використовуються задля планування організаційних змін

12. Механізм реалізації змін, його структура та складові: ресурсно- компетенційна, організаційна, соціально-психологічна та управлінська. Підходи до управління дискретними змінами І.Ансоффа. Стилі проведення змін за О.С.Віханським. Стратегії здійснення змін за Торлі і Уірденіусом. Взаємозалежність підходів до УЗ та стилів управління, що використовуються на підприємстві.

13. Використання технології моделювання як ефективного інструментарію щодо управління змінами на підприємстві

14. Характеристика основних етапів мoделі управління змінами

15. Сучасні технології оцінки відношення персоналу до змін

16. Етапи формалізації задачі оцінки та визначення відношення персоналу підприємства до змін

17.Особливості оцінки відношення персоналу до змін з урахуванням специфіки напрямку дії і типу змін.

18. Управління опором змінам. Причини,симптоми та ознаки опору змінам. Види опору змінам. Індивідуальний, груповий і опір системи. Форми, властивості, основні стадії опору змінам в організації

19. Аналіз форм і напрямів опору змінам з боку персоналу організації

20. Модель управління опором змінам. Фактори подолання опору стратегічним змінам. Методи та підходи до управління опором стратегічним змінам бенчмаркінг

21. Характеристика традиційних .і сучасних методів управління змінами (методи, орієнтовані на людей і культуру; методи, орієнтовані на людей і технології; сучасні методи управління змінами: аутсорсинг, бенчмаркінг, реінжиніринг бізнес-процесів, тотальне управління якістю).

22. Реінжиніринг – сучасний метод управління змінами. Крайні підходи до УЗ: організаційний розвиток і господарський реінжиніринг. Порівняльна характеристика крайніх підходів.

23. Організаційний розвиток як поєднання організаційно-структурної та соціально- психологічної складових, що забезпечують ефективність змін. Порівняльна характеристика моделей організаційного розвитку І.Адізеса, Л.Грейнера та моделі розвитку підприємства зг трансформацій бізнесу згідно з теорією фазових трансформацій бізнесу (ТФТБ). Умови, засоби досягнення та етапи організаційного розвитку.

24.Сутність ефективності процесів управління змінами на сучасному підприємстві

25. Методика визначення ефективності засобів щодо забезпечення змін та управління ними
10. Методи навчання
Методами навчання дисципліни «Управління змінами» є способи спільної діяльності й спілкування викладача і студентів, що забезпечують вироблення позитивної мотивації навчання, оволодіння системою професійних знань, умінь і навичок, формування наукового світогляду, розвиток пізнавальних сил, культури розумової праці майбутніх фахівців за напрямом підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування».

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення задач, ділові ігри).

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни «Управління змінами» використовуються: пояснювально-наочний проблемний виклад; частково-пошуковий та дослідницький методи.

За місцем в структурній діяльності використовуються: • методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної роботи студентів;

 • методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод заохочення;

 • методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і систематичного контролю.


11. Методи контролю

Методами контролю з дисципліни «Управління змінами» є поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є:

1) усні опитування на практичних заняттях;

2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях);

3) тестування тощо.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Підсумковий контроль з дисципліни «Управління змінами» включає семестровий контроль у формі накопичувального заліку (враховуються результати виконання письмових модульних КР, виконання та захист індивідуальних завдань СРС).12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

накопичувальний залік - сума

Змістовий

модуль 1


Змістовий модуль 1

Змістовий

модуль 3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

100

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів.


Оцінювання проводиться за шкалою ECTS, національною та за шкалою ОНАЗ (100 бал). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:
Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82 – 89

В

добре

74 – 81

С

добре

зараховано

64 – 73

D

задовільно

60 – 63

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення
Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали.

14. Рекомендована література
Базова

 1. Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации /

И. Адизес ; пер. с англ. под науч. ред. А.Г. Сеферяна. - СПб. : Питер, 2007. - 384 с. - (Серия «Теория менеджмента»),

 1. Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів торговельних

підприємств : моногр. / О.В. Виноградова. - Донецьк:ДонДУЕТ, 2006.-183 с.

 1. Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 3-є изд. - М.: Гардарика, 2010. - 320 с.

 2. Грин М. Управление изменениями : [пер. с англ.] / М. Грин. - СПб. : ДК, 2007. - 360 с.

 3. Королькова Е.М. Реструктуризация предприятий : учеб. пособие / Е.М. Королькова. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. - 80 с.

 4. Коттер Дж.П. Впереди перемен / Дж.П. Коттер. - М. : Олимп- Бизнес, 2003. - 256 с.

 5. Коттер Дж.П. Суть перемен. Невыдуманные истории о том, как люди изменяют свои организации / Дж.П. Коттер, Д.С. Козн, - М. : Олимп-Бизнес, 2004. - 256 с.

 6. Корн Д.С. Суть перемен: путеводитель. Инструменты и тактика руководства преобразованиями в компании : [пер. с англ.] / Д.С. Корн. - М. : Олимп-Бизнес, 2007. - 320 с.

 7. Рамперсад Х.К. Общее управление качеством: личностные и организационные изменения : [пер. с англ.] / Х.К. Рамперсад. - М. : Олимп-Бизнес, 2005. - 256 с.

 8. Садеков А.А. Стратегическое управление предприятием: управ­ление изменениями : учеб. пособие / А.А. Садеков, О.Ю. Гусева. - Донецк : ДонГУЗТ, 2005. - 203 с.

 9. Широкова Г.В. Управление организационными изменениями : учеб. пособие / Г.В. Широкова. - СПб. : СПбГУ, 2005.

 10. Genus Audley. The management of change: perspectives and practice. - London: International Thompson business press, 1998. - 123 p.


Законодавчі та нормативні акти


 1. Конституцiя України. Прийнята на п’ятiй сесiї Верховної Ради України. – К: Преса України, 1997. – 80 с.

 2. Закон України «Про основи державної полiтики у сферi науки i науково-технiчної дiяльностi» вiд 13 грудня 1991 р. № 1977-ХII // Закони України. – Том 2. – К, 1996. – с. 441-453.

 3. Закон України «Про внесення змiн до Закону України «Про основи державної полiтики у сферi науки i науково-технiчної дiяльностi» вiд 1 грудня 1998 р. № 284-XIV //ВВР. – 1999. -№ 2-3 – ст. 20.

 4. Закон України «Про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть» зi змiнами, внесеними згiдно з Декретами та Законами Укрaїни в 1993-2004 рр. // Голос України. – 1992. – 24 березня.

 5. Закон України «Про iнновацiйну дiяльнicть» № 40-IV вiд 4 липня 2002р. // Урядовий кур’єp. – 2002. – 7 серпня.

 6. Закон України «Про iнвестицiйну дiяльнicть» зi змiнами, внесеними згiдно з Законами України в 1991-2007 р. // Голос України. – 1991. – 21 листопада.

 7. Закон України «Про прiоритетнi напрями iнновацiної дiяльностi в Україні» №433-IV вiд 16 сiчня 2003 р. //ВВР. – 2003. – № 13.

 8. Закон України «Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технолоriчних паркiв» № 991-XIV вiд 15 липня 1999р. //Голос України. – 1999. – 21 вересня.

 9. Закон України «Про державнi цiльовi програми» №1621-IV Biд 18 березня 2004 р. // Урядовий кyp’єp. – 2004. – 21 квiтня.

 10. Закон Укрaїни «Про обмеження монополiзму та недопущення недобросовісної конкуренцiї пiдприємницькiй дiяльностi» вiд 18 лютого 1992 р. № 2132-ХII // Закони України. – Том 3. – К, 1996. – С. 47-55.

 11. Закон України «Про нацiональну програму iнформатизацiї» вiд 4 лютого 1998 р. № 74-98-ВР //ВВР. – 1998. – № 27-28. -Ст. 181.

 12. Закон Укрaїни «Про наукову i науково-технiчну експертизу» зi змiнами, внесеними згідно iз законом у 1999 р. // Голос Укрaїни Biд 22.03.1995.

 13. Закон України «Про науково-технiчну iнформацiю» зi змiнами, внесеними згiдно iз законами у 2003р. // Голос України. -1993. – 23 липня.

 14. Закон України «Про вищу oсвіту» вiд 17 сiчня 2002 р. зi змiнами, внесен ими згiдно iз Законами у 2002-2005 рр. // Голос Укра’iни. – 2002. – 5 березня.

 15. Закон України «Про Загальнодержавну програму розвитку високих наукоємних технологiй» № 1676-IV вiд 9 квiтня 2004 р. // Урядовий кур’єp. – 2004. – 7 травня.

 16. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економiчного i соцiального розвитку Укрaїни» // Урядовий кур’єp. – 2000. – 26 квiтня.

 17. Закон України «Про прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки» № 2623 – III вiд 11 липня 2001 р.// Урядовий кур’єp. -2001. – 8 серпня.

 18. Концепцiя науково-технологiчного та iнновацiйного розвитку Укрaїни // Голос Укрaїни. – 1999. – 3 серпня.

 19. Про Концепцiю науково-технологiчного та iнновaцiйного розвитку Укрaїни: Постанова Верховної Ради Укрaїни вiд 13 липня 1999 р . № 916-XIV // ВВР. – 1999. – № 37.

 20. Про заходи щодо поетапного впроваджения в Україні вимог директив Європейського Союзу, санiтарних, екологiчних, ветеринарних, фiтocaнiтарних норм та мiжнародних i Європейських cтaндapтiв: Постанова Кабінету Miнicтpiв Укpaiни № 244 вiд 19 березия 1997 р. -К.: Укpaiнський iнформaцiйно-правовий центр, 1997. – № 4.Допоміжна


 1. Венчурный бизнес: новые подходы. Кэтрин Кемпбелл. – Альпина. – 2005 – 2006. -428 с.

 2. Вахненко Т.П. Роль науково-технічної і промислової політики держави у формуванні нової моделі національної конкурентоспроможності // Економіка і прогнозування. 2006 − № 1, с. 42-60.

 3. Гальчинський А., Геєць В., Кінах А., Семіноженко В. Інноваційна стратегія українських реформ. – К.: Знання, 2002. – 324 с.

 4. Джанетто Карен, Уиллер Энн. Управление знаниями. Руководство по разработке и внедрению корпоративной стратегии управления знаниями. / Пер. с анг. – М.: Добрая книга, 2005. – 192 с.

 5. Економiчна енциклопедiя: У трьох томах. Редкол.: ... С.В. Мочерний (вiдп. ред.) та ін. – К: Видавничий центр «Академiя». Том 2, 2001. – 848с.

 6. Економiчна енциклопедiя: У трьох томах. Редкол.: ... С.В. Мочерний (вiдп. ред.) та iн. – К: Видавничий центр «Академiя». Том 3, 2002. – 952с.

 7. Литвин В. Проблема догнать время в контексте национальной недальновидности (выступление на сессии Общего собрания НАН Украины 29 апреля 2004 года ) // Голос Украины. – 2004. – 14 мая. – с.4-5.

 8. Лихтенштейн В.М. Экономика подготовки производства новой техники. – М.: Наука. – 1989. – 160 с.

 9. Мазур А.А. Анализ мирового опыта создания современных инновационных структур / Отчет по НИР 16,41/10. – Киев.: ИЭС им. Е.О. Патона, 2000. – 120 с.

 10. Мазур А.А. Марьинский Г.С. Технопарки и бизнес инкубаторы США / Отчет о командировке. – Киев: ИЭС им. Е.О. Патона, 2000. – 18 с.

 11. Макогон Ю.В., Гохберг Ю.А, Чернега О.Б. Управление международной конкурентоспособностью предприятий (организаций): Учебное пособие.- Донецк, ДонНУ, 2004. – 278 с.

 12. Мерцалов Д.Ю. Технологические парки мира: перспективы развития. – М.: Город. – 1998.

 13. Морозов О.Ф. Ціна думки – інтелектуальний капітал: Монографія. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 352 с.

 14. Наукова та iнновацiйна дiяльнicть в Україні: Статистичний з6ipник Держкомстату Укрaїни. – К, 2004. – 360 с.

 15. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений. – М.: Финстатинформ, 2000. – 418 с.

 16. Пилипенко П.П. Корпоративное венчурное инвестирование: методы анализа высокорискового бизнеса. – М.: Триада, 2001. – 184 с.

 17. Покропівний С.Ф., Коваль А.П. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності: зб. Навч.-метод. матеріалів.- К.: КНЕУ, 1997.-184 с.

 18. Портер М. Конкуренция: учеб пособие / Пер. с англ. – М.: Вилямс, 2001. – 495 с.

 19. Поручник А.М., Антонюк Л.Л. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні: Монографія. – К.: КНЕУ, 2000. – 172 с.

 20. Реинжиниринг инновационного предпринимательства: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. В. А. Ирикова. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 414 с.

 21. Сливоцький А. Міграція капіталу: як у замислах на кілька років випередити своїх конкурентів: Пер. с англ. – К.: Пульсари, 2001. – 296 с.

 22. Стреліна О.М. Забезпечення енергетичної незалежності України з можливим формуванням експортного потенціалу на основі впровадження проривної інновації // Напрями і моделі трансформації інноваційної діяльності у контексті міжнародної інтеграції: Тези доп. і повідом. Міжнар. Наук.-практ. Конф. (Донецьк, 18-19 жовтня 2007 р.) / НАН України. Ін-т економіки пром-сті; Редкол.: О.І. Амоша (відп.ред.) та ін. – Донецьк, 2007. – 356 с.

 23. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. – М.: Экономика, 1989. – 271 с.


15. Інформаційні ресурси


 1. Президент України http://www.president.gov.ua

 2. Верховна Рада України. http://www.rada.gov.ua

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua

 4. Міністерство економіки України http://www.me.gov.ua

 5. Міністерство фінансів України http://minfin.kmu.gov.ua

 6. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua

 7. Міністерство промислової політики http://www.industry.kmu.gov.ua/control/uk/index

 8. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua

 9. Веб-журнал «Інтелектус» http://www.patent.net.ua/intellectus/ua.html

 10. Науково-практичний журнал «Інтелектуальна власність» http://www.intelvlas.com.ua/

 11. Журнал «Теория. Эксперимент. Технологии». http://www.tet.zp.ua/

 12. Международный технический журнал «Мир техники и технологий» http://www.mtt.com.ua/

 13. Инновации, управление изменениями в организациях, управление знаниями http://www.bizbooks.com.ua/catalog/cat.php3?c=193&lang=1

 14. Державний фонд фундаментальних досліджень: http://www.dffd.gov.ua/

 15. Генерация идей: http://content.mail.ru/pages/p_27901.html

 16. Эксперт Украина: http://www.expert.ua/
Каталог: dif files -> menedjment
dif files -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Бізнес-планування оператора зв’язку»
dif files -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства»
dif files -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія організації»
dif files -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «маркетинг» за напрямами 030504«Економіка підприємства»
dif files -> Інформація про навчальні дисципліни кафедри Комутаційних систем 3 курс Системи комутації та розподілу інформації (модулі 1, 2, 3) Зміст знань
dif files -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика викладання управлінський дисциплін»
dif files -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «аудит інформаційної безпеки»
menedjment -> Робоча програма навчальної дисципліни мпп- 4 «Управління змінами»
menedjment -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів

Скачати 403.07 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка