Робоча програма навчальної дисципліни «о снови професійної безпеки та здоров’я людини»Скачати 370.67 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір370.67 Kb.
#12782
ТипРобоча програма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра «Охорона праці та навколишнього середовища»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова науково-методичної комісії _____Менеджмент_______________________

(назва комісії)


____________ Краснокутська Н.С._

(підпис) (ініціали та прізвище)

«_____»____________2017 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«основи професійної безпеки та здоров’я людини»

рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)


галузь знань__________________________________________________________________________

(шифр і назва)


спеціальність _______073 - Менеджмент____________________________________________

(шифр і назва )


спеціалізація - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

(шифр і назва )


вид дисципліни ______________________________________________________

(загальна підготовка / професійна підготовка)


форма навчання ________денна_____________________________

(денна / заочна)


Харків – 2017 рікЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни –основи професійної безпеки та здоров’я людини

(назва дисципліни)


Розробники:


Професор, доктор техн. наук ______________ Березуцький В.В

(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище)


_____________________________________ ______________ _________________

(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище)

Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри
Охорона праці та навколишнього середовища _________________

(назва кафедри)


Протокол від «__8__»___лютого____2017_ року № __7___

Завідувач кафедри _ Охорона праці та навколишнього середовища

(назва кафедри)
_________ _ Березуцький В.В ___

(підпис) (ініціали та прізвище)ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
Назва випускової кафедри
«Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів»
Завідувач кафедри __________________ _Міщенко В.А.

(підпис) (ініціали та прізвище)

«______» __________________ 20___ р.
«Менеджменту та оподаткування»
Завідувач кафедри __________________ _Краснокутська Н.С.

(підпис) (ініціали та прізвище)«______» __________________ 20___ р.


ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Дата засідання
кафедри – розробника РПНД

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

Підпис голови НМК (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової кафедри (для дисциплін професійної підготовки зі спеціалізації, якщо РПНД розроблена не випусковою кафедрою)


МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета полягає у набутті студентом компетентності, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення небажаних ситуацій, які можуть привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Компетентності обумовлюється здатністю студентом оцінювати соціально-державні явища, здатністю застосовувати знання у практичних ситуаціях, здатністю застосовувати й нарощувати отримані знання про природні й техногенні небезпеки у системі «людина – навколишнє середовище» й методи зниження ризиків у повсякденному житті й професійній діяльності, здатністю визначати правові і організаційні заходи забезпечення безпечної життєдіяльності та вміти обґрунтовувати і забезпечувати виконання у повному обсязі заходів щодо колективної та особистої безпеки, готовністю використовувати знання з організації охорони праці.

Перелік загальних компетентностей: навики здійснення безпечної діяльності, прагнення до збереження навколишнього середовища,здатність діяти соціально відповідально та свідомо, здатність приймати обґрунтовані рішення, здатність спілкуватися іноземною мовою, здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
Результати навчання студент повинен знати:

- класифікацію шкідливих та небезпечних факторів і їх вплив на працездатність, здоров’я людини та стан навколишнього середовища;

- фактори, які обумовлюють спроможність людини протистояти небезпеці;

- значення питань охорони праці на виробництві з урахуванням майбутньої професійної діяльності;

- законодавчу базу держави щодо основ професійної безпеки та здоров’я, а також міжнародні стандарти за даним напрямком;

- соціальне страхування, за допомогою котрого здійснюється захист, охорона життя та здоров’я працівника у процесі трудової діяльності.

- методи та засоби забезпечення нормативних значень параметрів небезпечних та шкідливих факторів.

В результаті вивчення курсу студент повинен вміти:

- кваліфіковано на основі вимог нормативних документів ставити та вирішувати задачі по забезпеченню безпечних та нешкідливих умов праці на виробництві;

- виконувати інструментальні визначення числових значень нормованих параметрів основних небезпечних та шкідливих факторів;

- організовувати робочі місця з урахуванням ергономічних вимог, що витикають з особливостей професіональної діяльності;

- проводити звичайне та приймати участь у спеціальному розслідуванні виробничих нещасних випадків, а також виробничих аварій та випадків професійних захворювань працюючих.


Курс «Основи професійної безпеки та здоров’я людини» базується на знаннях, які одержанні студентами при вивченні соціально-економічних, загально-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліниПопередні дисципліни:

Наступні дисципліни:

Фізика

Цивільна безпека

Хімія

Охорона праці у галузі

Математика

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)
Семестр

Загальний обсяг
(годин) / кредитів ECTS

З них

За видами аудиторних занять (годин)

Індивідуальні завдання студентів (КП, КР, РГ, Р, РЕ)

Поточний контроль

Семестровий контроль

Аудиторні заняття
(годин)

Самостійна робота
(годин)

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття, семінари

Контрольні роботи
(кількість робіт)

Залік

Екзамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

54

32

22

16

8

8

102

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає ___59___ (%):
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


№ з/п.

Види навчальних занять (Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

Кількість годин

Номер семестру (якщо дисципліна викладається
у декількох семестрах).

Назви змістових модулів.

Найменування тем та питань кожного заняття.

Завдання на самостійну роботу.Рекомендована література (базова, допоміжна)

1

2

3

4

5

1

23

4

5


6

7


8
9


Л

ПЗЛ

ПЗ

Л


ПЗ

Л


ПЗ
Л1

22

2

2


2

2


2
1


Змістовий модуль № 1 (Теоретичні основи безпеки життєдіяльності людини)

Тема 1.Безпека життєдіяльності – як поняття

Визначення поняття безпеки. Безпека абсолютна та відносна. Система «людина – життєве середовище» та її компоненти. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини.

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОРИТМІВ ЛЮДИНИ

Тема 2. Небезпека. Ризик – як оцінка небезпеки.

Номенклатура та таксономія небезпек. Класифікація шкідливих та небезпечних факторів: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні. Ризик, як фактор потенційної небезпеки. Індивідуальний та соціальний ризик. Концепція соціального приємного рівня ризику. Управління ризиком.

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА РИЗИКУ

Тема 3. Основи безпеки функціонування «людина – машина – виробниче середовище».

Людина у системах управління. Вибір та компонування органів управління та засобів відображення інформації. Елементи теорії інформації. Характеристика аналізаторів. Роль зорового та інших аналізаторів забезпеченні життєдіяльності людини. Психічні характеристики особистості.

СТРЕС І ЙОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Тема 4. Психологія та безпека.

Фактори, які обумовлюють спроможність людини протистояти небезпеці. Теорії травматизму. Індивідуальні особливості людини та безпека. Діяльність та її безпека. Соціально-психологічні складові діяльності. Основні спрямування підвищення безпеки праці з врахуванням людського фактору.

НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ

Тема 5. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності.

Правові, нормативні та організаційні основи безпеки життєдіяльності. Система управління безпекою життєдіяльності в Україні.


[1,9]

[3]

[1,9]

[3]

[1,9]


[3]

[1,7,9]


[3,8]
[1,9]10


11
12

13

1415
16
17
18

19
20

21


Л


ПЗ
ПЗ

Л

ЛЛЗ
Л
ЛЗ
Л

ЛЗ
Л

Л


1


1
1

1

22
1
2
1

2
1


2


Змістовий модуль № 2 (Основи промислової безпеки і безпечних умов праці на виробництві)

Тема 1. Поняття охорони праці. Мета й об’єкт вивчення. Предмет і задачі курсу. Соціально-економічне значення охорони праці.

Принципи державної політики в галузі охорони праці. Закон України «Про охорону праці», основні положення. Відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці. Обов’язки роботодавця. Права та обов’язки робітників. Організація служби охорони праці на підприємстві. Комісія з питань охорони праці на підприємстві. Регулювання охорони праці у колективному договорі.

РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ

ВИЗНАЧЕННЯ ШКІДЛИВИХ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ ПРАЦЮ БАКАЛАВРА ЗА ПРОФІЛЕМ ОБРАНОЇ ПРОФЕСІЇ.Тема 2. Аналіз та профілактика виробничого травматизму.

Основні поняття та визначення. Характеристика причинно-наслідкових зв’язків нещасних випадків. Класифікація травм. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Методи аналізу виробничого травматизму. Основні організаційні та технічні заходи попередження виробничого травматизму та професійної захворюваності.Тема 3. Повітря робочої зони.

Санітарно-гігієнічні вимоги до стану повітряного середовища. Метеорологічні умови праці. Основні види теплообміну організму людини, їх залежність від параметрів мікроклімату. Терморегуляція. Нормування та контроль параметрів мікроклімату. Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві. Загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного середовища на виробництві та захисту працюючих. Види вентиляції та кондиціювання повітря.

ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОКЛІМАТУ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

Тема 4. Освітлення виробничих приміщень.

Основні поняття системи світлотехнічних величин. Види виробничого освітлення. Вимоги санітарних нормативів щодо їх застосування. Нормування природного й штучного освітлення. Джерела штучного освітлення і світильники.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ПРИРОДНИМ СВІТЛОМ

Тема 5. Віброакустичні фактори промислового середовища.

Класифікація шумів за походженням, характером спектру, часовими характеристиками. Параметри звукового поля. Рівні звукового тиску та рівні інтенсивності звуку. Дія шуму на організм людини. Нижній поріг сприймання, поріг больового відчуття. Нормування шумів. Контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади. Методи та засоби колективного захисту.

Класифікація вібрацій. Вплив вібрацій на організм людини.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ШУМУТема 6. Загальні відомості про електробезпеку.

Види електричних травм. Дія електричного струму на людину. Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом. Явища при стіканні електроструму у землю. Напруга кроку та напруга торкання. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.


Тема 7. Загальні відомості про пожежобезпеку.

Суть процесу горіння. Класифікація видів горіння. Механізми процесу горіння. Показники вибухо-пожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин. Горіння рідин, пилу, паро- та газоповітряних сумішей. Самозаймання. Категорія приміщень за вибухо- пожежонебезпекою.


[2,6]


[4,5]
[10]


[2,6]

[2,6]

[4,5]
[2]
[4,5]
[2]


[4,5
[2]Разом (годин)

16Примітки

1. Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах.

2. У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості аудиторних годин на кількість годин, що відведена на вивчення тем та питань, які вивчаються студентом самостійно (п. 3 додатку 8).

3. У графі 5 вказується номер відповідно до Додатку 14.

Додаток 8
САМОСТІЙНА РОБОТА


з/п


Назва видів самостійної роботи

Кількість годин

1

Опрацьовування лекційного матеріалу

4

2

Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять

8

3

Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються
на лекційних заняттях
4

Виконання індивідуального завдання:

10

5

Інші види самостійної роботиРазом

22

Додаток 9


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
________________________________________________________________________________________________
(вид індивідуального завдання)


з/п


Назва індивідуального завдання
та (або) його розділів

Терміни виконання
(на якому тижні)
ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

1 Охарактеризувати сучасний стан БЖД (с.19-22; с.5 – 10)

2 Аксіоми БЖД (с.11-14)

3 Охарактеризуйте основні небезпеки ХХІ сторіччя (с.3-127)

алкоголь та наслідки його дії на людину;

наркоманія та її шкода;

ВІЛ СНІД;

епідемія туберкульозу в Україні;

тероризм.

4 Як проводиться розслідування нещасних випадків невиробничого характеру?

класифікація нещасних випадків невиробничого характеру;

порядок розслідування (методичні вказівки до практичної роботи "розслідування нещасних випадків невиробничого характеру" (с.65-87)

5 Номенклатура потенційних небезпек:

поняття;


головний її принцип;

як вона складається;

визначаючи ознаки небезпечних та шкідливих факторів, які дозволяють занести їх у номенклатуру небезпек.

6 Проаналізуйте основні джерела небезпек у виробничому середовищі на виробництвах галузі (по спеціальності)7 Визначить ймовірність безпечної праці бригади протягом наступного півріччя при даної організації праці, яку, за 5 років роботи в 3 бригадах на 3 ділянках відбулось 20 нещасних випадків (с.93)

де Т3 – даний проміжок часу, за який визначається величина Р;

N – число бригад;

n – число випадків травмування в N бригадах за час Т

Якщо Р>0,95 – забезпечується безпека праці до періоду Т3.

Якщо Р <0,95, то впевненості у небезпечній роботі немає, необхідно змінити організацію праці на ділянці.

8 Які основні характеристики зорового аналізатора необхідно знати для забезпечення безпеки праці, більшій продуктивності, менше витрати енергії (3.3 с.70-72, 3.10, с.236-245)

9 Збудуйте криву циклів (фізичного, емоційного, інтелектуального), установити нульові дні та їх збіжності для себе, використовуючи наступні формули: (3.3, с. 106-107)

Біологічний цикл визначається за формулою:

Д =365 – А+А/4±В

де Д – число днів життя від дня народження до розрахункового дня;

А – число років на момент визначення біоритмів;

А/4 – число днів, котрі необхідно урахувати за рахунок високосного року;

В – число днів від дня народження до розрахункового дня в даному році;

Д поділити на число днів у циклу (23,28,33) (визначається начало кожного циклу в залежності від розрахункового дня в даному році)

10 Охарактеризуйте критерії, що використовуються при оцінці надійності технічних систем (с.254-259, с.118-125)

11 Охарактеризуйте інші канали сприйняття інформації крім зорового та слухового аналізаторів

12 Надайте характеристику слуховому аналізатору (с.245-247)

13 Характеристика аналізаторів фізичних видів (складові частини, їх роль, класифікація, властивості) (с.218-220)

14 Як здійснюється компонування органів управління та засобів відображення інформації?

15 Назвіть основні принципи методики визначення індексу людського розвитку (с.377-378), а також методику національного вимірювання рівня людського розвитку (с.379-380)

16 Вибір органів управління. Класифікація. Загальні вимоги. Принципи вибору та компонування (с.149-169).

17 Вибір засобів відображення інформації. Класифікація. Принцип вибору та компонування (с.129-149)

18 Характеристика слухового аналізатору. Устрій органу слуху. Абсолютний та диференційний пороги сприйняття звукового сигналу по інтенсивності та звукового тиску. Поняття гучності. Криві рівних гучності (с.63-76)

19 Психофізіологічні якості людини. Емоції. Механізми виникнення. Позитивні та негативні емоції. Визначення величини емоцій. Вплив на безпеки життєдіяльності (с.278-280)

20 Психологічний стан людини. Алкогольне сп’яніння. Вплив на безпеки життєдіяльності (с.44-46).

21 Охарактеризувати стан охорони праці в Україні ([2], с. 5 – 8).

22 С­ист­ема п­ра­цео­хоронн­ого­ м­енеджмен­ту­ та її рівні ([2], с. 28 – 30).

23 Назвати принципи регулювання охорони праці у колективному договорі. ( [2], с. 39 – 41).

24 Привести га­ра­н­тії прав гро­ма­дян на охо­ро­ну пра­ці ([2], с. 60 – 62).

25 Якими засобами проводиться нормалізація параметрів виробничого середовища. ( [2], с. 168 – 170).

26 Принципи розрахунку потрібного обміну повітря виробничої загальнообмінної та природної вентиляції ( [2], с. 272 – 276).

27 Санітарні норми і основні засоби захисту від інфра- та ультразвуку ([2], с. 198 – 202).

28 Контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади ([2], с. 187 – 198).

29 Нормування, заходи та засоби захисту від лазерного випромінювання ([2], с. 234 – 240).

30 Засоби захисту від іонізуючих випромінювань ([2], с. 220 – 224).

31 Забезпечення радіаційної небезпеки. 3асоби індивідуального захисту ([2], с. 219 – 234).

32 Фактори, які впливають на тяжкість поразки при дії шкідливих речовин на організм людини ([2], с. 358 – 371)

33 Характеристика пожежної небезпеки горючих речовин і матеріалів ([2], с. 374 – 377).

34 Категорії будинків і приміщень за пожежною та вибухопожежною небезпекою і критерії їх визначення ([2], с.384 – 391).

35 Вогнестійкість будинків і споруд ([2], с.384 – 391).

36 Необхідні умови для виникнення горіння ([2], с. 371 – 374).

36 Самозаймання речовин ([2], с.377 – 379).

38 Механізми горіння ([2], с. 371 – 374).

39 Розглянути загальні законодавчі вимоги до охорони праці в Україні та галузі

40 Привести структуру управління питаннями «Охорони праці та навколишнього середовища» на підприємстві.

41 Навести перелік шкідливих та небезпечних виробничих факторів, які супроводжують працю бакалавра за профілем обраної професії.

42 Визначити категорію робіт, що виконуються працівниками, за енерговитратами та привести відповідні метеорологічні умови.

43 Вказати види освітлення приміщення. Залежно від розряду зорової роботи, виду освітлення, вибрати нормативне значення коефіцієнта природної освітленості (КПО) та нормативне значення мінімальної освітленості

44 Вказати допустимі рівні шуму та вібрації для робочих місць.

45 Навести стисло ергономічні вимоги до робочого місця з урахуванням роботи за комп’ютером

46 Вказати клас виробничого приміщення за ступенем небезпеки ураження електричним струмом

47 Вказати категорію приміщення за вибухо-пожежонебезпекою.


Із 1-20 теми завдань до 9 тижня.

Із 21-47 теми завдань до 15 тижня.

Виконання у вигляді рефератів.


Додаток 10


МЕТОДИ НАВЧАННЯ
(надається опис методів навчання)

Метод навчання – досить складне, багато якісне багатовимірне педагогічне явище, в якому знаходять відображення об’єктивні закономірності, принципи, цілі, зміст і форми навчання. Цей зв’язок з іншими дидактичними категоріями взаємо-зворотній: принципи, цілі, зміст і форми навчання визначають метод, але вони не можуть бути реалізовані без нього, без урахування можливостей їх практичної реалізації. Науковці поділяють методи навчання на словесні (розповідь-пояснення, бесіда, лекція), наочні (ілюстрація, демонстрація) та практичні (досліди, вправи, лабораторні роботи, реферати тощо). При вивченні дисципліни використовуються проблемний підхід у лекції та пояснювально-ілюстративний метод. Проблемною є така лекція, що містить у собі проблемні, дискусійні твердження, варіанти вирішення яких досягаються обов'язковим обговоренням їх між усіма присутніми. Цьому передує монолог викладача, в якому він вводить слухачів у проблему, вказує на можливі підходи до її аналізу на матеріалі співставлення різних факторів та теорій і знайомить з деякими умовами та прецедентами її розв'язання, створюючи тим самим грунт для проблематизації зовнішнього діалогу. При пояснювально-ілюстративному методі, студенти, що навчаються одержують знання на лекції, з учбової або методичної літератури, через екранну допомогу в "готовому" вигляді. Сприймаючи і осмислюючи факти, оцінки, висновки, студенти залишаються в рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. У вузі даний метод знаходить найширше застосування для передачі великого масиву інформації. Ефективність цього методу особливо важлива коли лекції викладаються на іноземної мові. Це дозволяє студентам застосовувати усі форми освоєння матеріалу, що підвищує ефективність роботи у аудиторії. Окрім цього лектор має можливість застосовувати Інтернет сайти для ілюстрації лекційного матеріалу.

Лекції викладаються англійською мовою.

Лектор застосовує на заняттях інформацію та ресурси, що розміщено у Інтернеті на сайтах кафедри та спеціально створеного сайту, де студент може знайти відповідь на багато запитань, у тому числі: лекції, методичні вказівки, форум, тести та інше.

Додаток 11МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях, захисту лабораторних робіт, виступів на практичних заняттях, тестів, виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних робіт, ректорських контрольних робіт тощо.

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи студента, проводиться:  • з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, тестування за змістовними модулями (на 9 та 15 тижнях);

  • з практичних (лабораторних), індивідуальних занять – за допомогою перевірки виконаних завдань, реферату за обраною темою.

Семестровий контроль проводиться у формі заліку (з оцінкою) або екзамену відповідно до навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені навчальним планом.

Семестровий контроль може проводитися в усній формі по екзаменаційних білетах або в письмовій формі за контрольними завданнями, а також шляхом тестування з використанням технічних засобів (Інтернету). Можливе поєднання різних форм контролю.

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть враховуватись як допоміжна інформація для виставлення оцінки з даної дисципліни.

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної дисципліни за умови повного відпрацювання усіх практичних та лабораторних занять, та виконання індивідуальних завдань СРС, передбачених навчальною програмою з дисципліни.

Тестування студентів у Інтернеті відбувається на сайті – Multidisciplinary approach (http://iso-2009.ucoz.ru). Також на цьому сайті надаються консультації лектора та прийом рефератів студентів, обговорювання на форумі нагальних питань.

Додаток 12


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS)
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1.1

Т1.2

Т1.3

Т1.4

Т1.5

Т2.1

Т2.2

Т2.3

Т2.4

Т2.5

Т2.6

Т2.7

100

10

10

10

10

10

5

10

10

5

5

5

10

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів.
Розподіл балів відповідно до тем змістовних модулів:

Аудиторні заняття (80%): Л (50%) – форма контролю – тестування;

ЛР та ПЗ (30%) – звіти, щодо виконання робіт;Поза аудиторні роботи студента (20%): СРС ( РЕ, тільки з індивідуальними завданнями, 2 теми (2 змістовних модулі).
Таким чином, розподіл тем із кількістю балів 10 (із СРС): Л-5, ЛР – 1,5; ПЗ – 1.5; СРС – 2.

Таким чином, розподіл тем із кількістю балів 10 (без СРС): Л-5, ЛР – 2,5; ПЗ – 2,5.

Таким чином, розподіл тем із кількістю балів 5 (СРС відсутня): Л-2,5, ЛР – 1,25; ПЗ – 1,25.

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС
Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка
за національною шкалою

90 ... 100

A

відмінно

82 … 89

B

добре

74 … 81

C

64 … 73

D

задовільно

60 … 63

E

35 … 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0 … 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані)
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова література1

Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник / за ред. проф. Березуцького. - Харків: Факт, 2005 - 384 с.

2

Основи охорони праці: Навчальний посібник: \ За ред. проф. В.В. Березуцького .–Харків: Факт, 2005. – 480 с.

3

Практикум з курсу «Безпека життєдіяльності» : для студентів вищих навчальних закладів /за ред. проф. Березуцького. - Харків: Факт, 2005 - 168 с.

4

Лабораторний практикум з курсу „ Основи охорони праці” \ За ред. В.В.Березуцького .–Харків: Факт, 2005. – 348 с.


5

Розрахунки з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. Навчально-методичний посібник для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання \ за ред. проф. В.В. Березуцького .–Харків: Факт, 2006. – 152 с.


Допоміжна література

6

Закон України «Про охорону праці» – К: 2002 р

7

Котик М.Л. Психология и безопасность. - 3-е изд. -Таллин : Валгус, 1989 - 408 с.

8

В.В.Березуцький, І.З.Яковцов, Ю.О.Куліш, В.Г.Аветисян, В.П.Аніщук, В.М.Згуровський, В.І.Мустафа, Г.С.Яцина Надзвичайні ситуації, рятувальні роботи та надання першої медичної допомоги при невідкладних станах. Навчальний посібник. – Харків:Видавництво «Форт», 2013. – 184 с.

9

Березуцкий В.В. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Монография – Харьков: ХГПУ.- 1999.- 170 с.


ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ

(перелік інформаційних ресурсів)10. Електронний ресурс, доступ: http://sites.kpi.kharkov.ua/SafetyOfLiving/Htm/Metrazr.htm

Скачати 370.67 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка