Робоча програма навчальної дисципліни основи агробізнесуСкачати 416.7 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір416.7 Kb.
ТипРобоча програма

Львівський національний університет імені Івана Франка

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра економічної і соціальної географії .


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи. Мамчур З. І.

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
основи агробізнесу

(шифр і назва навчальної дисципліни)
напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування .

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)______________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_________________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету _____Географічного .

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2010Основи агробізнесу. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом

(назва дисципліни)

підготовки _6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, спеціальністю _____–___________. - _Львів_, 2010. – _15 с.

Розробник: Влах Мирослава Романівнаканд. геогр. наук, доцент,

доцент кафедри

економічної і соціальної географії

Львівського національного

університету імені Івана Франка

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії Протокол 16 від “ 14 червня 2010 р.

Завідувач кафедри економічної і соціальної географії .
“____”_______________ 20___ р ______________ Шаблій О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено Вченою радою географічного факультету Львівського національного університету

імені Івана Франка

Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.
“___”______________20__ р. Голова ______________ Хомин Я. Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)

© Влах М. Р., 2010

1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Основи агробізнесу)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,7

Галузь знань

0401 Природничі науки

(шифр, назва)

Вільного вибору


Модулів – 2

Напрям

6.040106 Екологія,

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокристування

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


3-йСеместр

Загальна кількість годин – 62

6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


32 год.
Практичні, семінарськіЛабораторніСамостійна робота

30 год.
ІНДЗ: реферат

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,06.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: оволодіти знаннями про компонентну та територіальну організацію агробізнесу – міжгалузевого об’єднання з виробництва, переробки та реалізації продукції, виготовленої на основі сільськогосподарської сировини.

Завдання: ознайомитись з теоретичними основами курсу, оволодіти знаннями про сучасний стан та перспективи розвитку агробізнесу в Україні та регіонах світу.

В результаті вивчення даного курсу студент повинензнати: особливості розвитку окремих сфер агробізнесу (сільського господарства, переробної промисловості, агросервісу, агрокомерції).

вміти: аналізувати статистичні та картографічні матеріали, літературні джерела з метою виявлення сучасних тенденцій розвитку агробізнесу в Україні та регіонах світу.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Зміст, структура та завдання курсу.

науково-теоретичні засади дослідження агробізнесу.

продовольчий маркетинг
Тема 1. Зміст, структура і завдання навчальної дисципліни “Основи агробізнесу”

Предмет навчальної дисципліни “Основи агробізнесу” – система економічних відносин між сферами агробізнесу, починаючи від вирощування сільськогосподарської сировини і закінчуючи продажем виробленої з неї готової продукції.

Завдання навчальної дисципліни – забезпечити необхідний обсяг знань з підприємницької діяльності у галузі агробізнесу.
Тема 2. Науково-теоретичні та методичні основи дослідження агробізнесу

АПК – складна і динамічна загальнодержавна, реґіональна і локальна система. Роль АПК України у виробництві національного доходу і валового суспільного продукту, його місце за величиною основних виробничих фондів і кількістю зайнятих, обсягами товарної продукції у світі; окремих країнах; в Україні та її реґіонах.

Агропродовольчий підкомплекс АПК. Підкомплекс непродовольчих товарів АПК.

АПК і агробізнес.

Агропромислова інтеграція та її роль у формуванні та розвитку АПК.

Агропромислова інтеграція як об’єктивний процес, зумовлений розвитком продуктивних сил.

Передумови і фактори агропромислової інтеграції (поглиблення поділу праці в агропромисловому секторі економіки; розвиток спеціалізації і посилення індустріалізації сільськогосподарського виробництва). Взаємозумовлений вплив факторів агропромислової інтеграції та територіальна диференціація їх дії.

Види агропромислової інтеграції: горизонтальна і вертикальна; галузева горизонтальна – аграрна і промислова; галузева вертикальна – аграрна і промислова; міжгалузева вертикальна – агропромислова, промислово-торговельна.

Агропромислова інтеграція і агропромислове комплексоутворення. Закономірності агропромислового комплексоутворення: перетворення виробництва і переробки сільськогоспо­дарської продукції та їх обслуговувальних галузей у масштабі районів, областей, країни у цілісність; формування функціонально-дискретних агропромислових територіальних систем; територіальне зосередження виробництва певних видів сільськогосподарської продукції та її переробки у зонах і районах з сприятливими природними умовами.

Господарська (галузева і міжгалузева) суть АПК. Політико-економічна суть АПК. АПК у процесі відтворення суспільного продукту і населення. АПК як форма прояву агропромислових зв’язків внаслідок обміну результатами діяльності між взаємодіючими компонентами (підприємства, галузі, агропромислові цикли) на різних територіальних рівнях.

Функціональні типи, підтипи і види агропромислових зв’язків. Оптимізація агропромислових зв’язків і підвищення ефективності функціонування АПК.

Методи дослідження АПК: метод виробничо-технологічних циклів, системний, балансовий, статистичний, метод математичного моделювання, порівняльно-географічний, картографічний, метод польових (експедиційних) досліджень.


Тема 3. Система економічних взаємовідносин в агробізнесі

Багатоаспектність структури територіального АПК – галузева, функціональна, територіальна, організаційно-управлінська.Галузева структура АПК як результат галузевого і внутрішньо-галузевого поділу праці в агропромисловому секторі економіки.

Склад і угруповання галузей АПК в окремі сфери на загальнодержавному рівні. Перша сфера – виробництво засобів виробництва для АПК (машинобудування для рослинництва, тваринництва, кормо-виробництва; випуск технологічного устаткування для харчової промисловості, збереження і транспортування сільськогосподарської продукції; ремонт машин і устаткування; виробництво мінеральних добрив і різних хімічних засобів; мікробіологічна промисловість; комбікормова промисловість; сільське будівництво (меліоративне, шляхове і та ін.). Друга сфера – рослинництво і тваринництво. Третя сфера – переробні виробництва (харчова і легка промисловість). Четверта сфера – торгівля, заготівля сільськогосподарської продукції, матеріально-технічне постачання АПК. П’ята сфера – виробнича інфраструктура (підприємства транспорту і зв’язку; системи ветеринарного і землевпорядного обслуговування); невиробнича інфраструктура (органи управління і інформаційно-обчислювального обслуговування, система науки, дослідне господарство і підготовка спеціалістів); ринкова інфраструктура (організаційно-технічна, фінансово-кредитна, науково-дослідна).

Основний напрямок удосконалення галузевої структури АПК України – зміна співвідношення між сферами АПК за рахунок розвитку сільськогосподарського і продовольчого машинобудування, виробничої, невиробничої та ринкової інфраструктури. Удосконалення інвестиційної політики (податкові пільги, пріоритетне кредитування; іноземний капітал) як основний чинник зміни галузевої структури АПК. Інтеграція України у світове господарство і необхідність зміни галузевої структури АПК.

Залежність галузевого складу від територіального рівня АПК. Угруповання галузей АПК на реґіональному і локальному рівнях.Функціональна структура АПК (склад і співвідношення спеціалізованих (продуктових) підкомплексів) як результат міжгалузевої вертикальної інтеграції.

Агропромислові цикли – міжгалузеві утворення комплексного типу, що формуються на певній території як послідовні стадії процесу перетворення вихідної сировини у кінцеву продукцію. Основні (комплексоутворювальні) виробництва, допоміжні виробництва, обслуговувальні виробництва, паралельні виробництва, супутні виробництва.

Агропромислові цикли як основа формування спеціалізованих (продуктових) підкомплексів та метод виявлення їх структури.

Типологія агропромислових циклів залежно від територіального рівня АПК.

Спеціалізовані (продуктові) підкомплекси на базі виробництва і переробки рослинницької продукції (зернопереробний, цукробуряко-переробний, картоплепереробний, льонопереробний, плодоовочевопереробний, олійножировий, ефіроолійний, виноградопереробний) та їх загальні особливості: нерозривний зв’язок із землею і великі територіальні масштаби функціонування; сезонність виробництва у сировинній і переробних ланках; значні обсяги і малотранспортабельність продукції.

Спеціалізовані (продуктові) підкомплекси на базі виробництва і переробки тваринницької продукції: молокопереробний, м’ясопереробний та їх особливості (залежність від природної і промислової кормової бази).

Зв’язки рослинницько-переробних і тваринницько-переробних підкомплексів у сировинній, переробній і обслуговувальній ланках.

Основні напрямки удосконалення функціональної структури АПК України: пропорційність, збалансованість основних стадій агропромислових циклів, розвиток міжциклових зв’язків.Територіальна структура АПК як результат територіального поділу та інтеграції праці. Адміністративний, господарський і локалізаційний (локалізація переробних підприємств) підходи до виділення елементів територіальної структури АПК.

Елементи територіальної структури АПК на основі адміністративного підходу: локальні АПК, реґіональні АПК, загальнодержавний АПК. Інтегральні АПК країни, адміністративних областей і районів як об’єкти державного планування і управління.

Елементи територіальної структури АПК на основі господарського підходу: агропромислові територіальні систем – АПТС (або елементарні АПК), спеціалізований агропромисловий район, спеціалізована агропромислова зона.

Виробнича спеціалізація і територіальний розвиток сільського господарства як визначальний чинник територіальної структури АПК.

Агротериторіальні комплекси (системи).

Агропромислові територіальні системи як низовий елемент територіальної структури АПК.

Критерії типології АПТС: 1) спеціалізація (молокопереробні, виноградопереробні і т. д.); 2) територіально-функціональна структура (елементарні, багатостадійні); 3) галузева приналежність (аграрні, агропромислові, агроторговельні, агропромислово-торговельні, торговельні, промислові, науково-виробничі та ін.); 4) приналежність до різних форм власності (державні, комунальні, приватні, комбіновані зі змішаними формами); 5) характер участі у територіальному поділі праці (продукція використовується на місці, надходить у міжобласний обмін, постачається на експорт і та ін.); 6) територіальна композиція відносно мережі адміністративно-територіального поділу; 7) організація управління (наявний спеціальний орган управлінця, діяльність системи регулюється договорами, система саморегулюється товарно-грошовими відносинами).

Соціальний, економічний і екологічний критерії ефективності АПТС.

Елементи територіальної структури АПК на основі локалізаційного підходу: агропромислове підприємство, агропромисловий пункт, агропромисловий центр, агропромисловий кущ, агропромисловий вузол, агропромисловий район, агропромислова зона.

Приміські АПК – азональні елементи територіальної структури АПК. Особливості функціонування приміських АПК (широкий розвиток прямих зв’язків між сільськогосподарськими і торговельними підприємствами; звуження спеціалізації порівняно з інтегральними агропромисловими зонами і районами; незначна участь підприємств комплексу у міжрайонному поділі праці; використання харчових відходів міста як кормів; використання вторинного тепла промислових підприємств для розвитку тепличного овочівництва і та ін.).

Елементи територіальної структури приміських АПК (пояси спеціалізації АПК навколо великих міст).

Основний напрямок удосконалення територіальної структури АПК – деконцентрація агропромислового виробництва і зростання значення АПТС на основі поглиблення зональної спеціалізації землеробства і тваринництва, створення мережі переробних підприємств малої і середньої потужності, формування виробничої і невиробничої структури на локальному рівні.

Організаційно-управлінська структура АПК в умовах переходу до нових форм господарювання та основні напрямки її удосконалення – децентралізація організаційно-управлінської структури, розвиток ринкової інфраструктури (оптові ринки, реґіональні агропромислові біржі і та ін.).
Тема 4. Розвиток і функціонування аграрного ринку. Земля як головний засіб виробництва у сільському господарстві. Земельна реформа в Україні

Землекористування, землеволодіння. Форми власності на землю. Земельна реформа в Україні.Тема 5. Передумови розвитку і функціонування агробізнесу

Поняття передумов і чинників розвитку АПК. Об’єктивні передумови. Суб’єктивні передумови.

Система суспільно-географічних передумов і чинників: потреби у продукції АПК (місцеві, реґіональні, загальнодержавні); рівень соціально-економічного розвитку; НТП; рівень урбанізації і формування систем розселення: забезпеченість людськими ресурсами; рівень розвитку транспортної інфраструктури; державне управління та економічна політика.

Система природно-географічних передумов і чинників; вплив рельєфу, кліматичних умов, ґрунтового покриву, водних ресурсів на виробничу спеціалізацію сільського господарства, заготівельної і переробної ланок АПК. Поняття природного агроресурсного потенціалу та методика його визначення.

Особливості агропромислового природокористування. Запровадження економічного механізму стимулювання виробництва екологічно чистої продукції АПК і покарань за шкоду, що наноситься природі й людині (платне користування природними ресурсами, штрафи за викиди і скиди шкідливих речовин, пільгове оподаткування за умови позитивного балансу у ґрунті гумусу, підвищені ціни на продукцію високої якості і та ін.).

Значення Земельного кодексу України для розвитку АПК та агробізнесу.


Тема 6. Продовольчий маркетинг

Система та функції продовольчого маркетингу. Місце сільськогосподарських, переробних підприємств у системі продовольчого маркетингу. Канали збуту, форми і методи реалізації продукції. Реклама продовольчої продукції.


Тема 7. Організація маркетингу та особливості розробки бізнес-плану на підприємствах АПК

Основні принципи організаії маркетингової діяльності на підприємствах АПК. Основні елементи системи маркетингу в агропромисловому виробництві. Розробка цінової стратегії. Планування товарного асортименту та організація руху товарів. Управління рекламною діяльністю. Особливості розробки бізнес-планів на підприємствах АПК.


Змістовий модуль 2. організація агробізнесу. особливості розвитку

агробізнесу в україні. міжнародний агробізнес
Тема 8. Інфраструктура агропромислового виробництва

Призначення та склад інфраструктри агропромислового виробництва. Функції агросервісу. Інформатизаційне обслуговування АПК. Соціальна інфраструктура в сільській місцевості. Ринкова інфраструктура агробізнесу (організаційно-технічна, фінансово-кредитна, ринкова).


Тема 9. Організаційні форми виробництва в агробізнесі України

Законодавчі основи агропромислового виробництва в Україні. Основні організаційні форми агропромислового виробництва (агропромислові комбінати, агропромислові об’єднання, агрофірми, агроконсорціуми).


Тема 10. Державне регулювання агробізнесу

Необхідність поєднання ринкового механізму і державного регулювання агробізнесу. Основні функції органів державного регулювання агробізнесу. Форми і методи регулювання агропромислового виробництва та розвитку агробізнесу в регіоні. Особливості державного регулювання агробізнесу в різних країнах. Основні напрямки вдосконалення державного регулювання агробізнесу в Україні.Тема 11. Екологізація агробізнесу

Вплив сільськогосподарського виробництва на стан навколишнього природного середовища. Вплив переробних підприємств агробізнесу на стан навколишнього природного середовища.

Економічні механізми екологізації агробізнесу.
Тема 12. Продовольча проблема в сучасному світі та методи збільшення виробництва продовольчих товарів

Основні тенденції виробництва продовольства у різних регіонах світу. Всесвітня продовольча конференція та її рекомендації. Прогнозування зростання виробництва продовольства та попиту на нього. Продовольча проблема в Україні та шляхи її розв’язання. Резерви підвищення продуктивності агробізнесового виробництва. Тенденції науково-технічного прогресу у сільськогосподарському виробництві. Біологічні резерви збільшення продовольчих ресурсів. Нетрадиційні методи збільшення продовольчих ресурсів.


Тема 13. Особливості розвитку агробізнесу в Україні. Реґіональні відміни

Загальна оцінка стану агробізнесу в Україні. Умови розвитку і спеціалізація агробізнесу в різних регіонах України (Полісся, Лісостеп, Степ). Ринкові перетворення і агробізнес у регіонах України.


Тема 14. Агробізнес у розвинених країнах світу

Основні організаційні форми агробізнесу в США. Агропромисловий комплекс Канади. Агропромислова інтеграція в країнах ЄС. Агропромислова інтеграція в Японії.


Тема 15. Агробізнес у постсоціалістичних країнах

Особливості становлення агробізнесу в країнах Східної Європи і пострадянському просторі. Головні напрямки аграрної реформи у постсоціалістичних країнах.


Тема 16. Агробізнес у країнах, що розвиваються

Формування національних АПК у країнах Африки. Агропромислові комплекси у країнах Близького Сходу. Агропромисловий розвиток країн Південної та Південно-Східної Азії. Агробізнес у Латинській Америці.


4. Структура навчальної дисципліни

Теми лекційних занять

Тема 1. Зміст, структура і завдання навчальної дисципліни “Основи агробізнесу”.

Тема 2. Науково-теоретичні та методичні основи дослідження агробізнесу.

Тема 3. Система економічних взаємовідносин в агробізнесі.

Тема 4. Розвиток і функціонування аграрного ринку. Земля як головний засіб виробництва у сільському господарстві. Земельна реформа в Україні.

Тема 5. Передумови розвитку і функціонування агробізнесу.

Тема 6. Продовольчий маркетинг.

Тема 7. Організація маркетингу та особливості розробки бізнес-плану на підприємствах АПК.

Тема 8. Інфраструктура агропромислового виробництва.

Тема 9. Організаційні форми виробництва в агробізнесі України.

Тема 10. Державне регулювання агробізнесу.

Тема 11. Екологізація агробізнесу.

Тема 12. Продовольча проблема в сучасному світі та методи збільшення виробництва продовольчих товарів.

Тема 13. Особливості розвитку агробізнесу в Україні. Реґіональні відміни.

Тема 14. Агробізнес у розвинених країнах світу.

Тема 15. Агробізнес у постсоціалістичних країнах.

Тема 16. Агробізнес у країнах, що розвиваються.Назви змістових модулів

і тем


Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Змістовий модуль 1. Зміст, структура та завдання курсу.

науково-теоретичні засади дослідження агробізнесу.

продовольчий маркетинг


Тема 1. Зміст, структура і завдання навчальної дисципліни “Основи агробізнесу”
2


1Тема 2. Науково-теоретичні та методичні основи дослідження агробізнесу
2


2Тема 3. Система економічних взаємовідносин в агробізнесі
2


2Тема 4. Розвиток і функціонування аграрного ринку. Земля як головний засіб виробництва у сільському господарстві. Земельна реформа в Україні
2


2Тема 5. Передумови розвитку і функціонування агробізнесу
2


21

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 6. Продовольчий маркетинг
2


2Тема 7. Організація маркетингу та особливості розробки бізнес-плану на підприємствах АПК
2


2Разом – зм. модуль 1

27

14


13
Змістовий модуль 2. організація агробізнесу. особливості розвитку

агробізнесу в україні. міжнародний агробізнес

Тема 8. Інфраструктура агропромислового виробництва
2


2Тема 9. Організаційні форми виробництва в агробізнесі України
2


2Тема 10. Державне регулювання агробізнесу
2


2Тема 11. Екологізація агробізнесу
2


2Тема 12. Продовольча проблема в сучасному світі та методи збільшення виробництва продовольчих товарів
2


2Тема 13. Особливості розвитку агробізнесу в Україні. Реґіональні відміни
2


2Тема 14. Агробізнес у розвинених країнах світу
2


2Тема 15. Агробізнес у постсоціалістичних країнах
2


2Тема 16. Агробізнес у країнах, що розвиваються
2


1Разом – зм. модуль 2

35

18


17


Усього годин


62

32


30

5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


Денна форма

Заочна форма

1
6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


Денна форма

Заочна форма

17. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1


8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин
денна форма

заочна форма

1

Підготовка до аудиторних занять.

15
2

Самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни.

15Разом

30

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
Індивідуальна робота передбачає підготовку реферату обсягом до 20-ти сторінок тексту на одну із таких тем:

 1. Об’єкт і предмет навчальної дисципліни “Основи агробізнесу”.

 2. Зміст поняття АПК.

 3. Зміст поняття агробізнес.

 4. Відмінність реґіонального АПК та реґіонального агробізнесу.

 5. Система зв’язків реґіонального агробізнесу.

 6. Сільське господарство як генетична і функціональна першооснова агробізнесу реґіону.

 7. Структура земельного фонду України.

 8. Особливості структури сільськогосподарських угідь України та її територіальні відміни.

 9. Особливості землі як засобу виробництва.

 10. Природна, штучна та економічна родючість ґрунту.

 11. Зміст понять “землеволодіння”, “землекористування” та “власність на землю”.

 12. Агроресурсний потенціал.

 13. Система чинників розвитку реґіонального агробізнесу.

 14. Природно-географічні чинники розвитку реґіонального АПК.

 15. Суспільно-географічні чинники розвитку реґіонального АПК (традиційні та сучасні).

 16. Значення Земельного кодексу України для розвитку сільського господарства.

 17. Головні сучасні організаційні форми провадження сільського господарства в Україні.

 18. Призначення та склад інфраструктури агропромислового виробництва.

 19. Функції агросервісу.

 20. Ринкова інфраструктура агробізнесу.

 21. Соціальна інфраструктура агропромислового виробництва.

 22. Головні організаційні форми сільськогосподарського виробництва в Україні.

 23. Головні організаційні форми агропромислового виробництва.

 24. Особисті селянські господарства та їх місце у виробництві сільськогосподарської продукції в Україні.

 25. Фермерські господарства та їх місце у виробництві сільськогосподарської продукції в Україні.

 26. Економічні механізми екологізації агробізнесу.

 27. Головні функції органів державного регулювання агробізнесу.

 28. Головні принципи організації маркетингової діяльності на підприємствах АПК.

 29. Головні проблеми розвитку фермерства в Україні.

 30. Компонентна структура агробізнесу реґіону.

 31. Головні напрями удосконалення компонентної структури агробізнесу України в сучасних умовах.

 32. Проблеми удосконалення компонентної структури сільського господарства України у сучасних умовах.

 33. Проблеми удосконалення компонентної структури переробної промисловості України у сучасних умовах.

 34. Проблеми удосконалення компонентної структури агросервісу України у сучасних умовах.

 35. Проблеми удосконалення компонентної структури агрокомерції у сучасних умовах.

 36. Територіальна організація агробізнесу.

 37. Елементи територіальної організації АПК за природно-зональним підходом (агропромислова зона, агропромисловий район, спеціалізована агропромисло­ва зона, спеціалізований агропромисловий район).

 38. Елементарний АПК.

 39. Реґіональний АПК.

 40. Приміський АПК.

 41. Головні напрями удосконалення територіальної організації агробізнесу в Україні.

 42. Особливості компонентної структури зернопереробного комплексу України у сучасних умовах.

 43. Особливості територіальної організації зернопереробного комплексу України у сучасних умовах.

 44. Особливості компонентної структури цукробурякопереробного комплексу України у сучасних умовах.

 45. Особливості територіальної організації цукробурякопереробного комплексу України у сучасних умовах.

 46. Особливості компонентної структури м’ясопереробного комплексу України у сучасних умовах.

 47. Особливості територіальної організації м’ясопереробного комплексу України у сучасних умовах.

 48. Особливості компонентної структури молокопереробного комплексу України у сучасних умовах.

 49. Особливості територіальної організації молокопереробного комплексу України у сучасних умовах.

 50. Особливості компонентної структури плодоовочепереробного комплексу України у сучасних умовах.

 51. Особливості територіальної організації плодоовочепереробного комплексу України у сучасних умовах.10. Методи контролю
Поточний контроль здійснюється під час письмового опитування по двох модулях, оцінюється індивідуальна робота; студенти складають залік.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Залік

А

90 – 100

Зараховано


В

81-89

С

71-80

D

61-70

Е

51-60
0–50

Не зараховано11. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Залік

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Інди-ві-дуа-льне

зав-данняТ1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

пись-

мове опиту-ванняТ8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

пись-

мове опиту-вання1

2

2

2

2

2

2

8

2

2

2

2

1

1

1

1

1

8

8

50

100

12. Методичне забезпечення

1. Влах М. Р. Робоча навчальна програма та методичні рекомендації з курсу “Агрогеографія з основами агробізнесу”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 26 с.


13. Рекомендована література
Базова

 1. Аграрна реформа в Україні / [П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Лупенко та ін.]; за ред. П. І. Гайдуцького. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.

 2. Аграрний бизнес менеджмент: Учеб. пособие / Сост. В.С. Сидоров. – М.: Рос. академия менеджмента и агробизнеса, 1997. – 444 с.

 3. Аграрний сектор України на шляху до Євроінтеграції: монографія / за ред. О. М. Бородіна. – Ужгород: ІВА, 2006. – 496 с.

 4. Агропромисловий комплекс України: стан та перспективи розвитку (1990–2000) / За ред. П. Г. Саблука, М. Я. Дем’яненка, М.Ф.Кропивка. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 252 с.

 5. Балабанов Г. В. Территориальная сегментация продовольственного рынка Украины. Зернопродуктовый комплекс Украины: структура и территориальная организация. – К.: UАРР/ПАП, 1999. – 105 с.

 6. Балабанов Г.В., Кобзєв О.М., Семенченко Г.В. Трансформація структури сільськогоспо­дарського виробництва України: регіональний аспект. – К.: ИАРР/ПАП, 2000. – 29 с.

 7. Балабанов Г. В. Агропромышленные комплексы территориальный системно-структурный анализ (на материалах Украины): Автореф. дис. .... д-ра геогр. наук. – К., 1992. – 43 с.

 8. Бойко В.И., Коржинский М.П., Лазня В.В. и др. Рынок продовольства. – К.: 1994. – 160 с.

 9. Гайдуцький П.І., Корольова О.Є. Формування ринкових відносин в агропромисловому комплексі. – К., 1994. – 175 с.

 10. Губені Ю. Організація агробізнесу і підприємництва: Курс лекцій. – Львів: Львів, держ. аграр. ун-т, 1998. – 136 с.

 11. Губені Ю. Основи підприємництва та агробізнесу. – Навч. посібник. – Львів: Укр. технології, 2002. – 256 с.

 12. Земельний кодекс України. – К., 2001.

 13. Ильина З. М. Рынки сельскохозяйственного сырья и продовольствия / З. М. Ильина, И. В. Мирочинская. – Минск : БЭГУ, 2000. – 225 с.

 14. Канівський П. К. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств: монографія / П. К. Канівський. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 348 с.

 15. Лопатинський Ю. Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади / Ю. Лопатинський. – Чернівці: Рута, 2006. – 344 с.

 16. Михасюк І., Майовець Є. Аграрний сектор АПК: проблеми і шляхи вирішення. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001.

 17. Могильний О. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки / О. Могильний. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 430 с.

 18. Національний атлас України / голова редколегії Б. Є. Патон; гол. ред. Л. Г. Руденко. – К.: ДНВП Картографія, 2008. – 604 с.

 19. Нова економічна парадигма формування стратегії Національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті / за ред. П. П. Каблука. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 638 с.

 20. Основи аграрного підприємництва / За ред. М.Й. Маліка. – К.: ІАЕ, 2000. – 582 с.

 21. Основи аграрної економіки / за ред. В. Галушка і Г. Хулєнбрука. – К.: Вища освіта, 2003. – 339 с.

 22. Основи маркетингу на підприємствах АПК / За ред. П.І. Гайдуцького, Є.А. Бузовського. – К., 1992. – 38 с.

 23. Пістун М.Д., Гуцал В.О., Провотар Н.І. Географія агропромислових комплексів. – К.: Либідь, 1997. – 200 с.

 24. Предпринимательство и агробизнес / Под ред. А.Д. Владыки, А.С. Малахова. – 1996. – 228 с.

 25. Семенов В.Ф. Шляхи підвищення ефективності реформування агропро­мислового комплексу реґіону. – К., 1998. – 206 с.

 26. Семенов В.Ф., Сіваченко І.Ю., Федоряка В.П. Загальний курс агробізнесу: Навч. посібн. – К.: Знання, КОО, 2000. – 301 с.

 27. Семенов В.Ф., Деречин В.В. Региональный АПК: теория, практика, проблеми. – Одесса, 1995. – 164 с.

 28. Сільськогосподарський сектор України на рубежі тисячоліть [у 2 т.] / [упор. Л. О. Ше­потько та ін.]. – К.: Ін-т економіки НАНУ, 2000. Т. 1. – 2000. – 396 с.

 29. Слав’юк Р. А. Асоційовані форми аграрного бізнесу: особливості утворення, практика функціонування, перспективи регулювання. – Луцьк: Вежа, 2000. – 322 с.

 30. Соціально-економічна географія України / За ред. О.І.Шаблія: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2000.

 31. Статистичний щорічник України за 2009 рік. – К.: Техніка, 2010.

 32. Сухий ПО. Агропродовольчий комплекс Західноукраїнського регіону: монографія / П. О. Сухий – Чернівці, Рута, 2008. – 400 с.

 33. Черевко Г. В. Державне регулювання економіки в АПК : навч. посібник / Г. В. Черевко. – К.: Знання, 2006. – 339 с.


Допоміжна

 1. Балабанов Г.В. Продовольчий ринок України та суть геомаркетингового підходу до його дослідження // Укр. геогр. журн., 1998. – № 4. – С. 8–13.

 2. Влах М. Р. Методичні вказівки до вивчення економічних зв’язків з курсу “Географія АПК”. – Львів: ЛДУ, 1991. – 27 с.

 3. Влах М.Р. Проблеми совершенствования производственно-экономических связей АПК Закарпатской области: Автореф. дис. .... канд. геогр. наук. – К.: 1990. – 18 с.

 4. Голомша М.Є. Молокопродуктовий підкомплекс в перехідний період до ринку // Економіка АПК., 1998. – № 7. – С. 22–24.

 5. Дерев’янко О. Основні напрямки системного трансформування харчової промисловості України // Економіка України, 2000. – № 1. – С. 45–50.

 6. Ігнатенко Н.Г., Руденко В.П. Природно-ресурсный потенциал территории: Географический анализ и синтез. – Львов: Вища шк., 1986. – 162 с.

 7. Корінько М.Д. Новий стан реструктуризації м’ясопродуктового комплексу України // Економіка АПК, 1998. – №11. – С. 25–31.

 8. Кучер О. Земельний фонд як об’єкт державного управління // Економіка України, 2000. – № 1. – С. 59–64.

 9. Методические рекомендации по организации маркетинга в агропромышленном производстве АПК: Экономика, управление. – 1993. – № 7. – С. 45–55; № 8. – С. 35–45.

 10. Мукомель І.Ф. Сільськогосподарські зони Української РСР / Відп. ред. І.Н.Романенко. – К.: Вид-во Київ, ун-ту, 1961. – 395 с.

 11. Організація агробізнесу та підприємництва / За ред. В.П. Мартьянова. Ч.1 – Харків: Харків, держ. аграрний ун-т, 1998. – 180 с.

 12. Радченко В. Ринкові проблеми інвестування агробізнесу // Економіка України, 2000. – № 2. – С. 55–60.

 13. Ранця І. І. Територіальна організація агробізнесу регіону (на матеріалах Львівської області). Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 – економічна і соціальна географія. – Львів: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2005. – 20 с.

 14. Романова Л.В. Становлення підприємництва в сільському господарстві. – К.: ІАЕ, 1997. – 274 с.

 15. Солдатов В.П., Сюмченков О.А. Державна підтримка агробізнесу в США // Економіка АПК, 1999. – № 11. – С. 89–93.

 16. Сухий П. О. Формування та розвиток агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз). Автореф. дис... докт. геогр. наук: 11.00.02 – економічна і соціальна географія. – К., 2009. – 40 с.

 17. Тимчишин О.Р. Ринкові перетворення в бурякоцукровому підкомплексі // Економіка АПК, 1998. – №3. – С. 73–77.

 18. Хомчак І.А. Організація агрохімічного обслуговування сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК, 1998. – № 1. – С. 26–29.

 19. Худякова Т. М. Территориальная организация агропромышленного комплекса крупного экономического района. – Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1991. – 152 с.

 20. Территориальные системы в специализированых комплексах / Отв. ред. Р.Н. Язынина. – К.: Наук. думка, 1990. – 160 с.


14. Інформаційні ресурси


 1. Верховна Рада України // www.rada.gov.ua

 2. Державний комітет статистики України // www.ukrstat.gov.ua

 3. Інститут аграрної економіки // www.iae.kiev.ua

 4. Український агропортал // www.agrobiznes.com.ua

 5. Урядовий портал // www.kmu.gov.ua

Каталог: Strukt -> Kafedry -> ekon -> kurs -> progr
progr -> Робоча програма навчальної дисципліни основи менеджменту
progr -> Програма навчальної дисципліни проблеми політичної географії та геополітики
progr -> Гудзеляк Ірина Іванівна канд геогр наук, доцент, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма
progr -> Робоча програма навчальної дисципліни суспільно-географічна термінологія
progr -> Робоча програма навчальної дисципліни географія культури І релігії
progr -> Назва вищого навчального закладу
progr -> Ровенчак Іван Ілліч д-р геогр наук, доцент, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма

Скачати 416.7 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка