Робоча програма навчальної дисципліни основи менеджментуСкачати 294.12 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір294.12 Kb.
#12981
ТипРобоча програма

Львівський національний університет імені Івана Франка

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра економічної і соціальної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи. Мамчур З. І.

“______”_______________20___ р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основи менеджменту

(шифр і назва навчальної дисципліни)
напряму підготовки 6.040104 Географія .

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)_________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації__________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету _____Географічного .

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2010


Основи менеджменту. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом

(назва дисципліни)

підготовки _6.040104 Географія, спеціальністю _____–___________. – _Львів_, 2010. – _15 с.

Розробники: Кузик Степан Петровичканд. екон. наук, доцент,

доцент кафедри

економічної і соціальної географії

Львівського національного

університету імені Івана Франка

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економічної і соціальної географії

Протокол № 16 від “ 14 ” червня 2010 р.

Завідувач кафедри економічної і соціальної географії .


“____”_______________ 20___ р ______________ Шаблій О. І.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено Вченою радою географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


“___”______________20__ р. Голова ______________ Хомин Я. Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)

© Кузик С. П., 2010

© Івах Я. Є., 2010
1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Основи менеджменту”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0401 Природничі науки

(шифр, назва)

Вільного вибору

Модулів – 3

Напрям

6.040104 Географія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


3-йКурсова робота – відсутня

Семестр

Загальна кількість годин – 139

6-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,0

самостійної роботи студента – 4,7


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


48 год.

год.

Практичні, семінарські

16 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

75 год.

год.

ІНДЗ: реферат

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,85.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: навчальної дисципліни “Основи менеджменту” є формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування основ системного управління організаціями будь-яких видів – ухвалення адекватних управлінських рішень на майбутньому місці роботи.

Завдання:

 • освоїти основні терміни і поняття, що характеризують менеджмент як науку;

 • оволодіти теоретико-методологічними основами менеджменту;

 • вивчити складові елементи управління , методи реалізації її функцій та забезпечення взаємозв’язків між ними;

 • вивчити основні соціально-економічні аспекти менеджменту

 • привити навички в організації управління, які б можна було використовувати на практиці.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: науково-методичні основи менеджменту; функції та технології менеджменту; соціально-економічні основи менеджменту, які сприяють керівництву підприємством, колективом, організацією;

вміти: розрізняти наукові школи та регіональні моделі управління в менеджменті, аналізувати стан сучасної системи управління на виробничому і соціальному підприємстві, складати бізнес-плани.
3. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів

і тем


Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Змістовий модуль 1. науково-методологічні засади дисципліни

основи менеджменту”

Тема 1. Поняття менеджменту та особливості його розвитку як науки

9

2

25Тема 2. Методологічні основи менеджменту

11

4

25Тема 3. Організація

як об’єкт управління11

4

25Разом – зм. модуль 1

31

10

615
Змістовий модуль 2. функції та технології менеджменту

Тема 4. Поняття функції та технології менеджменту

9

4


5Тема 5. Планування

як загальна функція менеджменту9

2

25Тема 6. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту


9

4


5Тема 7. Мотивація як загальна функція менеджменту

11

4

25Тема 8. Контроль

як загальна функція менеджменту9

4


5Тема 9. Регулювання

як загальна функція менеджменту9

2

25Разом – зм. модуль 2

56

20

630
Змістовий модуль 3. соціально-економічні основи менеджменту

Тема 10. Соціально-економічні чинники менеджменту

9

4


5Тема 11. Управління людськими ресурсами організації

9

4


5Тема 12. Керівництво

та лідерство9

2

25Тема 13. Управління конфліктними ситуаціями

7

2


5Тема 14. Менеджмент

у соціальній сфері

(на прикладі сфери туризму)


11

4

25Тема 15. Роль менеджменту

у формуванні професійної кар’єри

і в житті


7

2


5Разом – зм. модуль 3

54

18

430


Усього годин


139

48

1675


Детальнішу інформацію можна отримати: kafedra.lviv@gmail.com


4. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


Денна форма

Заочна форма

1

Понятійний апарат з основ менеджменту

2
2

Класифікація ефективності сучасних суспільств

за Б. Гаврилишиним2
3

Наукові школи та регіональні моделі управління у менеджменті

2
4

Інформація та комунікація в менеджменті

2
5

Організація праці в менеджменті

2
6

Персонал організації як об’єкт менеджменту

2Разом

12

5. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


Денна форма

Заочна форма

1.

Підприємство як виробнича система. Аналіз створення, розвитку та сучасної системи управління однієї із транснаціональних корпорацій світу

22.

Стратегія та оперативне планування. Складання бізнес-плану

2Разом

4

6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин
денна форма

заочна формаПередумови виникнення науки управління.

3


Причини виникнення інтегрованих підходів до управління.

3


Сучасні напрямки розвитку науки управління.

2


Сутність планування як функції управління.

3


Логіка процесу планування.

2


Класифікація цілей організації.

2


Сутність процесу управління за цілями.

3


Формулювання стратегії.

2


Класифікація загальнокорпоративної стратегії.

2


Ситуаційне планування і цілі його реалізації.

3


Класична модель ухвалення рішення.

2


Етапи раціональної технології прийняття рішень.

2


Сутність горизонтального й вертикального поділу праці

в організації.3


Делегування повноважень.

2


Організаційна структура управління.

2


Концепція Лоуренса і Лорша.

2


Причини організаційних змін.

2


Модель організаційниї змін К.Левін.

2


Стратегії подолання опору організаційним змінам.

3


Сутність змістовних теорій мотивації.

2


Теорія “ієрархії потреб” А. Маслоу.

3


Сутність “теорії справедливості”.

2


Модель Портера-Лоулера.

2


Системи оцінки діяльності робітників організації.

2


Форми влади й впливу.

2


Стилі керівництва.

3


Переваги й недоліки існування неформальних груп.

2


Джерела виникнення конфліктів.

2


Процес комунікації.

2


Методи вирішення конфліктів.

2


Методи комунікації.

2


Контроль і його роль в процесі управління.

2


Елементи системи оцінки ефективності управління.

2Разом

75


7. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Структура курсу

Вид діяльності студента,

максимальна кількість балів

за її виконання

Сума балів

за моду-лями

Відвідування лекцій, ведення конспекту лекцій

Наявність конспекту

семінарських занять

Виступ на семінарському занятті

Участь у дискусіях і доповненні матеріалу

Виконання тестових завдань

Виконання практичної роботи

Написання індивідуального навчально-дослідного завдання
Змістовий модуль 1

Тема 1

1

3

1

1


28

Тема 2

1

3

1

1


Тема 3

1

3

1

1


Підсумок

3

9

3

3

10

Змістовий

модуль 2


Тема 4

131

Тема 5

1

5
Тема 6

1Тема 7

1

3

1

1


Тема 8

1Тема 9

1

3

1

1


Підсумок

6

6

2

2

10

5Змістовий

модуль 3


Тема 10

141

Тема 11

1Тема 12

1

3

1

1


Тема 13

1Тема 14

1

5
Тема 15

1Підсумок

6

3

1

1

10

5

15

Сума балів

за видами робіт

15

18

6

6

30

10

15

1008. Рекомендована література
Базова

 1. Кузьмін О. Є, Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посібник. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2006.

 2. Осовська Г. В., Осовський О. А. Основи менеджменту. Підручник. – К.: Кондор, 2006.

 3. Охріменко А. Г. Основи менеджменту: навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 4. Скібіцька Л.І., Скібіцький О.М. Менеджмент: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007.

 5. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: підручник. – К.: Академвидав, 2007.

 6. Стеченко А. Д., Дука А. П. Словник-довідник з менеджменту. – К.: Федерація профспілок України. Інститут туризму, 1999.

 7. Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія і практика: підручник/ Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003.

 8. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2007.

 9. Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії: навч. посібник / за ред. І. М. Школи. – Чернівці, 2003.

 10. Яцура В. В., Жук О. П. Менеджмент: навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008.


Допоміжна

 1. Андрушків Б., Кузьмін О. Основи менеджменту: методичні положення та прикладні механізми: Підручник. - Львів: Лілея, 1997. - 292 с.

 2. Бойко С. І. Формування сучасної моделі менеджменту підприємства: Наук.-метод. посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 45 с.

 3. Бутко М. П., Котельніков Д. І. Вступ до менеджменту: навч. посібник / Чернігівський державний технологічний університет, Університет сучасних знань. - К.: Знання, 2005. - 327 с.

 4. Василенко В. О., Шостка В. І. Ситуаційний менеджмент: Навч. посібник. - K.: ЦУЛ, 2003. - 286 с.

 5. Виноградський М. Д. Менеджмент в організації: навч. посібник / М. Д. Виноград­ський, Л. М. Виноградська; О. М, Шканова.- К.: Кондор. 2002. - 598 с.

 6. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент: теоретичні основи і практика. — К.: Магнолія плюс, 2003. - 336 с.

 7. Ґріфін P., Яцура В. Основи менеджменту: підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. - Львів: БаК, 2001. - 624 с.

 8. Гузь Н. Г. Менеджмент в турбизнесе: учебное пособие. – Донецк: ДИТБ, 2000.

 9. Джеральд М., Майєр Міжнародне середовище бізнесу . Конкуренція та регулювання у глобальній економіці. – К.: Либідь, 2002.

 10. Друкер Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке : пер. с англ. – М.: Вильямс, 2004. – 272 с.

 11. Кредісов А. І. Історія вчень менеджменту: Підручник. - К.: Знання України, 2001.-300 с.

 12. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академ-видав, 2003. - 416 с.

 13. Мартиненко М. М. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Каравела, 2005. - 496 с.

 14. Мескон М.Х.и др. Основьі менеджмента / Пер. с англ.; М. Мескон, М. Альберт, Фр. Хедоури; отв. ред. Л. И. Евенко. - Москва: Дело, 1998. - 699 с.

 15. Мошек Г. Є., Гомба Л. А. Сучасний менеджмент в питаннях і відповідях: Навч. посібник. - К.: Київ. нац. торгов.- екон. у-т, 2003. - 212 с.

 16. Пилипенко С. М. та ін. Менеджмент: Навч. посібник / С. М. Пилипенко, A. А. Пилипенко, В. І. Отенко. - Харків, 2002. - 207 с.

 17. Підприємництво та управління малим бізнесом: Навч. посібник / Ред.: B. Мікловда; Упоряд.: Н. Кубіній; X. Калантарідіс. — Ужгород: Карпати, 2004. – 328 с.

 18. Пономаренко В. С Механізм прийняття управлінських рішень на підприємстві: процесний підхід: Наук, видання / В. С. Пономаренко; C. В. Мінухін; О. М. Беесдовський. - Харків: Вид-во ХНЕУ, 2005. - 240 с.

 19. Рухівська О. В. та ін. Менеджмент: теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент: навч. посібник / С. М. Рудінська, С. А. Яроміч, І. О. Мо­лоткова, Одеський національний університет ім. Мечнікова та ін. - К.: Ельга; Ніка-Центр, 2002. – 335 с.

 20. Цандер Е. Менеджмент малих і середніх підприємств / Пер. з нім. - К.: Основи, 1997. - 320 с.

 21. Шатун В. Т. Основи менеджменту: навч. посібник / Миколаївський держ. гуманітарний університет ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". - Миколаїв, 2006. - 375 с.

Каталог: Strukt -> Kafedry -> ekon -> kurs -> progr
progr -> Робоча програма навчальної дисципліни основи агробізнесу
progr -> Програма навчальної дисципліни проблеми політичної географії та геополітики
progr -> Гудзеляк Ірина Іванівна канд геогр наук, доцент, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма
progr -> Робоча програма навчальної дисципліни суспільно-географічна термінологія
progr -> Робоча програма навчальної дисципліни географія культури І релігії
progr -> Назва вищого навчального закладу
progr -> Ровенчак Іван Ілліч д-р геогр наук, доцент, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма

Скачати 294.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка