Робоча програма навчальної дисципліни педагогічна практика спеціальність 025 «Музичне мистецтво»Дата конвертації20.11.2018
Розмір146 Kb.
#65175
ТипРобоча програма
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М. ГЛІНКИ
Кафедра «Оркестрові інструменти»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

______________ С.В. Хананаєв

«____» ______________20__ р.
РОБОЧА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Педагогічна практика
спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
спеціалізації «Фортепіано, орган»,

«Оркестрові струнні інструменти»,

«Оркестрові духові та ударні інструменти»,

«Народні інструменти»,

«Музичне мистецтво естради», «Хорове диригування»
освітній ступінь «Магістр»

Дніпро

2016

Робоча програма «Педагогічна практика» для студентів за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво».

20 серпня 2016 року 11 с.

Розробник: завідувач навчальної практики Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, викладач кафедри «Народні інструменти» І.В. Климчик.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Оркестрові інструменти»


Протокол № 1 від 27 серпня 2016 року
Завідувач кафедри «Оркестрові інструменти»

_______________ (Горовий С.Г.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено Вченою радою Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки

Протокол від № 1 від 29 серпня 2016 року

© Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, 2016 рік

© І.В. Климчик, 2016 рік
1. Опис навчальної дисципліни
Мета дисципліни «Педагогічна практика» – підготовка магістрів до педагогічної роботи у вищих навчальних закладах; забезпечення практичної реалізації знань, отриманих у спеціальному класі та на теоретичних курсах; прищеплення навичок науково-методичної роботи в галузі музичної педагогіки; виховання ерудованого, з творчим мисленням викладача.

Завдання предмету – оволодіння майбутніми музикантами-викладачами на високому професійному рівні специфікою музично-педагогічної діяльності.


Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація,

освітній ступіньХарактеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів - 4

Галузь знань

02 «Культура і мистецтво»


Денна


форма навчання;

нормативна частина;

цикл професійної та практичної підготовки


Спеціальність

025


«Музичне мистецтво»

Модулі - 2

Спеціалізації «Фортепіано, орган»,

«Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти»,

«Народні інструменти»,

«Музичне мистецтво естради», «Хорове диригування»
Рік підготовки:

1


Семестр

І-ІІ

Загальна кількість годин - 120

Індивідуальні заняття

40 год.

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1

Освітній ступінь «Магістр»

Самостійна робота

80 год.

Види контролю:

поточний – І семестр;

підсумковий –

ІІ семестр (екзамен)Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить для денної форми навчання – 1 : 2.2. Заплановані результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • структуру індивідуального заняття;

 • методи індивідуальної роботи зі студентом;

 • програмні вимоги з фаху;

 • педагогічний репертуар для відповідного освітнього рівня;

 • методику вивчення музичного твору;

 • основні принципи роботи з науково-методичною літературою.


вміти:

 • методично грамотно планувати урок;

 • використовувати найбільш доцільні й ефективні методи та прийоми роботи зі студентом;

 • аналізувати музичні твори різних стилів та жанрів, виявляти їх художні особливості та виконавські труднощі, розкривати їх зміст;

 • професійно висловлюватись на уроці та при обговоренні виступів студентів;

 • підбирати для студента відповідний педагогічний репертуар;

 • аналізувати відкриті уроки;

 • пізнавати і визначати артистичну індивідуальність студента, враховуючи його музичні дані та особисті якості;


володіти:

 • відповідною професійною мовою;

 • навичками користування інноваційними інформаційними та комунікаційними технологіями;

 • навичками написання науково-методичних робіт.3. Програма навчальної дисципліни


з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

2

3
Модуль 1

Змістовий модуль 1


Тема 1

Відвідування практичних занять із закріпленим студентом


10

Тема 2

Відвідування контрольних заходів закріплених студентів


2

Тема 3

Комплексний аналіз творів з програми закріпленого студента


3

Тема 4

Вивчення педагогічного репертуару


1

Тема 5

Опрацювання науково-методичної літератури


1

Тема 6

Написання характеристики на студента


1

Тема 7

Співбесіда


1

Всього

19
Модуль 2

Змістовий модуль 1


Тема 1

Відвідування практичних занять із закріпленим студентом


7

Тема 2

Відвідування контрольних заходів закріплених студентів


2

Тема 3

Складання розгорнутого плану проведення відкритого практичного заняття


2

Тема 4

Проведення відкритого уроку


5

Тема 5

Аналіз відкритих уроків однокурсників


2

Тема 6

Опрацювання науково-методичної літератури


2

Тема 7

Співбесіда

1

Всього

21

Всього за навчальним планом

404. Структура навчальної дисципліни


І семестр
II семестрМодуль 1


Змістовий модуль 1

Модуль 2


Змістовий модуль 1


5. Завдання для самостійної роботиз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

2

3

1

Прослухування музичних творів вітчизняних та зарубіжних композиторів у різноманітних трактовках та у виконанні різних музикантів

15

2

Вивчення стильових особливостей творів з програми закріпленого студента

10

3

Опанування структурою індивідуального заняття з фаху зі студентом

5

4

Підбір індивідуальних методів роботи зі студентом

5

5

Відвідування майстер-класів відомих музикантів

5

6

Вивчення педагогічного репертуару для відповідного освітнього рівня

20

7

Опрацювання науково-методичної літератури

20

Всього за навчальним планом806. Індивідуальні завдання

Теми занять


1

2

1

Аналіз програмних вимог з фаху для відповідного освітнього рівня


2

Складання програми з фаху закріпленого студента


3

Аналіз відвіданих майстер–класів


4

Знайомство з різними інтерпретаціями творів з програми студента7. Методи контролю
Поточний контроль – передбачає перевірку аудиторної та самостійної роботи студента, його підготовку до проведення відкритого уроку з фаху (модуль І).
Підсумковий контроль – проведення студентом відкритого уроку з фаху (модуль ІІ – екзамен).


8. Схема нарахування балівI семестр

II семестр


Модуль 1

Змістовий модуль 1Модуль 2

Змістовий модуль 1Т.1

Т.2

Т.3

Т.4

Т.5

Т.6

Т.7


Т.1

Т.2

Т.3

Т.4

Т.5

Т.6

Т.7

50

10

10

5

5

10

10


15

5

10

50

10

5

5

100

100Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

5

відмінно

зараховано82 – 89

В

4

добре

74 – 81

С

64 – 73

D

3

задовільно

60 – 63

Е

35 – 59

FX

2

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Критерії оцінки знань і вмінь:


За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Відмінно

90 – 100

A

у випадках, коли студент свідомо та послідовно проводить відкритий урок з фаху, а також дає переконливі відповіді на питання щодо тематики аудиторної та самостійної роботи.

За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Добре

82 – 89

B


у випадках, коли студент добре володіє тематикою відкритого уроку з фаху, але ж пояснення молодого викладача не завжди знаходять відгук у розумінні практиканта.
За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Добре

74 – 81

С

у випадках, коли студент достатньо володіє тематикою уроку, але ж його навчально-творча взаємодія з практикантом являє низький рівень професійного взаєморозуміння.
За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Задовільно

64 – 73

D


у випадках, коли студент володіє тематикою уроку, але ж його навчально-творча взаємодія з практикантом, нажаль, не позначена професійним взаєморозумінням.
За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Задовільно

60 – 63

Eу випадках, коли студент втрачає послідовність етапів розкриття теми відкритого уроку.
За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Незадовільно з можливістю повторного складання

35 – 59

FX

у випадках, коли студент не розкриває теми відкритого уроку та погано орієнтується в тематиці аудиторних та самостійних занять.
За національною шкалою

За 100 бальною шкалою

За шкалою ECTS

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

0 – 34

F

у випадках, коли у студента відсутня тематика проведення відкритого уроку, а питання щодо аудиторної та самостійної роботи не знаходять жодної логічно-обґрунтованої відповіді.


9. Рекомендована література
Основна


 1. Апатский В.Н. Основы теории и методики духового музыкально-исполнительского искусства. Учебное пособие. – Киев, НМАУ им. П.И. Чайковского, 2006. – 432 с.

 2. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. – М. : Музыка, 1971.

 3. Башмет Ю. Грани совершенства. – Львов, 2003.

 4. Волков А. Леонид Коган. – М. : Музыка, 1978.

 5. Гинсбург Л. О работе над музыкальным произведением. – М. : Музыка, 1960.

 6. Гинсбург Л., Григорьев В. История скрипичного искусства. – В.1. – М. : Музыка, 1990.

 7. Либерман М., Берлянчик Б. Культура звука скрипача. – М., 1985.

 8. Палшков Б. Особенности звукоизвлечения и интонирования на альте. – Киев : «Музична Україна», 1990.

 9. Полянський Ю. Нотатки з методики викладання гри на віолончелі. – Київ : «Музична Україна», 1978.

 10. Понятовский С. История альтового искусства. – М. : Музыка,1984.

 11. Раабен Л. Жизнь замечательных скрипачей и виолончелистов. – Л. : Музыка, 1969.

 12. Сапожников Р. Школа гри на віолончелі. – Київ : Музгиз, 1955.

 13. Юзефович В. Беседы с Игорем Ойстрахом. – М. : Советский композитор, 1978.

 14. Ямпольский И. Никколо Паганини. – М., 1968.Допоміжна

1. Апатский В.Н. Актуальные проблемы духового музыкально-исполнительского искусства / В.Н. Апатский. – К. : „Задругаˮ, 2013. – 588 с.

2. Дружинин Ф. Воспоминания. Страницы жизни и творчества. – М. : Музыка, 2001.

3. Кугель М. Шедевры инструментальной музыки. – К. 1,2. – Киев, 2009.

4. Понятовский С.История альтового искусства. – М. : Музыка,1984.

5. Щелкановцева О. Сюїти для віолончелі соло Й.С. Баха. – М. : Музика, 1997.6. Юзефович В. В. Борисовский – основатель советской альтовой школы. – М. : Сов. композитор, 1977.

7. Янкелевич Ю. Педагогическое наследие. – М. : Музыка, 1987.

10. Інформаційні ресурси


 1. http://imslp.org

 2. http://violinsheetmusic.org

 3. http://violamusic.ru/

 4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Международый конкурс альтистов

им. Примроуза.

 1. https://www.livelib.ru/selection//02775

 2. http://violamusic.me/noty.html

 3. http://nlib.org.ua/ru/pdf/viola

 4. https://pianokafe.com/instruments/viola/

 5. http://ru.scorser.com.html

 6. http://kkart.ru/images/contr.pdf

 7. http://rm.mosconsv.ru/?p=4348

 8. http://gnesinka.com/index.-puteshestvie-v-mis-kontrabasa

13. http://wap.contrabas.borda.ru
14. Дніпропетровська обласна універсальна бібліотека – www.libr.dp.ua http://www.bassacademy.ru/Каталог: docs -> 2016
2016 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів навчальної дисципліни музична драматургія
2016 -> Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів
2016 -> Методичні рекомендації щодо проведення акції «Молодь за здоровий спосіб життя»
2016 -> Робоча програма навчальної дисципліни філософія культури спеціальність 025 «Музичне мистецтво» спеціалізації
2016 -> Навчальний посібник Лекції Дніпровськ 2016 ббк 74. 03я73 (075. 8)
2016 -> М. Глінки Кафедра спеціального фортепіано
2016 -> План роботи відділу освіти куп’янської районної державної адміністрації на 2016 рік схвалено
2016 -> Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Історія та теорія музики» Розгорнутий план лекцій навчальної дисципліни Методологія наукових досліджень спеціальність 025 «Музичне мистецтво» Спеціалізації «Фортепіано, орган»
2016 -> Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Історія педагогіки» Розвиток суспільства і зміни у
2016 -> Методичні рекомендації щодо проведення самостійної роботи з дисципліни «виконавський аналіз музичних творів»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка