Робоча програма навчальної дисципліни політична економія галузь знань : 0305 «Економіка та підприємництво»Скачати 408.77 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.12.2016
Розмір408.77 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3
Форма № Н – 3.04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра Загальної економічної теорії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної роботи

___________________ Л.М. Карпенко

«_______»_______________2014 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»


напрям підготовки усі напрями підготовки

2014

Розроблено та внесено:

Одеським національним економічним університетом

Розробники програми:

к.е.н., професор Жданова Л.Л.,

к.е.н., доцент Чередниченко Г.А.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальної економічної теорії

Протокол № 1 від 4.09. 2014 р.


Завідувач кафедри загальної економічної теорії


_______________ Уперенко М. О.

(підпис)

“_____”_________________ 2014 року
Програму схвалено Радою факультету ФЕУВ

протокол №____ від _____________2014 року

___________ Декан ФЕУВ Ляліков С. В.

“____”_______2014 року  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

(денна форма)

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної

дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

0305 «Економіка і підприємництво»


Нормативна

Напрям підготовки

«Економічна теорія»


Модулів за видами навчальної діяльності – 1
в т.ч. 1-й модуль – аудиторні заняття та СРС

Спеціальність (професійне

спрямування):«Економічна теорія»

(6.030501)

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


бакалавр з економічної теорії


Рік підготовки:

Змістових модулів (розділи дисципліни) – 2

1-й
Семестр

Загальна кількість годин 180


1-й і 2-й

Лекції

60 год.

Семінарські заняття

96 год.

Самостійна робота

7 год.

Індивідуальні заняття

14 год.

Вид контролю

ІспитПримітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 7,4.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: теоретичне обґрунтування соціально-економічних процесів, які відбуваються у суспільстві; розкриття закономірностей розвитку суспільного виробництва; формування у студентів економічного образу мислення, наукового світогляду, вміння постійно оновлювати і вдосконалювати знання, використовувати їх для аналізу господарської практики.

Завдання: вивчення економічних відносин, які складаються між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ; виявлення сутності та механізму дії економічних законів; визначення закономірностей функціонування ринкового господарства; формування та закріплення навичок студентів до використання економічних понять і категорій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: сутність та механізм дії економічних законів, закономірності розвитку суспільного виробництва, суттєві риси основних соціально-економічних систем та напрямки їх еволюції.

Вміти: користуватися економічними поняттями і категоріями, бачити зв’язки між економічними явищами, розуміти закономірності їх розвитку.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Загальні основи товарного виробництва. Капіталістичне товарне виробництво.

Тема 1. Предмет і метод політичної економії


Виникнення політичної економії.

Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства. Процес праці та його прості моменти: праця, засіб праці, предмет праці. Засоби виробництва. Продукт праці. Праця у матеріальному виробництві та у сфері послуг. Виробництво як суспільний процес. Потреби. Виробництво, обмін, розподіл та споживання матеріальних благ.

Спосіб виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. Економічна система: її сутність та структурні елементи. Типи та еволюція економічних систем. Формаційний і загально-цивілізаційний підходи до типізації суспільства. Матеріалістичне та ідеалістичне розуміння історії.

Економічні закони та їх об’єктивний характер. Система економічних законів.

Визначення предмета політичної економії. Історичний характер політичної економії. Функції політичної економії. Розвиток предмета політичної економії. Політична економія і обґрунтування економічної політики. Місце політичної економії в системі суспільних наук. Місце політичної економії в системі економічних наук.

Метод політичної економії. Загальнонаукові методи та їх використання політичною економією. Економічні поняття та категорії. Наукові абстракції. Метод сходження від абстрактного до конкретного. Метод єдності історичного і логічного. Розвиток методу політичної економії.


Тема 2. Форми суспільного виробництва. Економічні структури, що базуються на натуральному виробництві

Два типи суспільного виробництва: натуральне і товарне. Суть та риси натурального господарства. Первіснообщинний лад. Рабовласницьке суспільство. Античний та азіатський спосіб виробництва. Феодальне суспільство. Історичні межі натурального господарства.


Тема 3. Товарне виробництво. Товар і гроші

Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси. Просте та капіталістичне товарне виробництво.

Товар та його властивості: споживна вартість та вартість. Внутрішнє протиріччя товару. Мінова вартість як форма вартості. Субстанція вартості. Подвійний характер праці, втіленої в товарі. Конкретна та абстрактна праця. Основне протиріччя товарного виробництва. Приватна та суспільна праця.

Величина вартості. Індивідуальна та суспільно необхідна праця. Індивідуальний та суспільно необхідний робочий час. Продуктивність та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості товару. Проста та складна праця. Редукція праці.

Форма вартості. Відносна та еквівалентна форма вартості. Особливості товару-еквіваленту. Історичний розвиток форми вартості. Виникнення грошей. Сутність і функції грошей. Грошовий обіг та його закони. Паперові гроші. Інфляція.

Закон вартості – основний закон товарного виробництва. Механізм дії та функції закону вартості.

Товарний фетишизм.
Тема 4. Капітал і наймана праця

Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

Робоча сила як товар. Умови перетворення робочої сили у товар. Вартість і споживна вартість товару робоча сила. Фактори, що визначають величину вартості товару робоча сила.

Створення і зростання вартості у процесі капіталістичного виробництва. Подвійний характер капіталістичного виробництва. Додаткова вартість. Необхідна та додаткова праця. Робочий день, його структура та границі. Необхідний та додатковий робочий час.

Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

Норма і маса додаткової вартості. Абсолютна додаткова вартість. Відносна додаткова вартість. Надлишкова додаткова вартість. Закон додаткової вартості – основний економічний закон капіталістичного способу виробництва.

Стадії підвищення продуктивності праці капіталізмом: проста кооперація, мануфактура, машинне виробництво. Формальне підпорядкування праці капіталу. Усуспільнення праці капіталом. Реальне підпорядкування праці капіталу. Вплив НТР на підвищення продуктивності праці.
Тема 5. Заробітна плата

Сутність заробітної плати.

Форми заробітної плати. Погодинна заробітна плата. Відрядна заробітна плата як перетворена форма погодинної заробітної плати. Системи заробітної плати. Еволюція форм і систем заробітної плати.

Рівень заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Фактори, що впливають на рівень реальної заробітної плати.


Тема 6. Процес нагромадження капіталу

Сутність і типи відтворення. Відтворення продуктивних сил та виробничих відносин. Просте і розширене відтворення.

Нагромадження капіталу. Фактори, які визначають розміри нагромадження капіталу.

Технічна, вартісна та органічна будова капіталу, тенденції їх динаміки. Концентрація і централізація капіталу та виробництва.

Нагромадження капіталу і зайнятість. Безробіття і його форми.

Так зване первісне нагромадження капіталу.


Змістовий модуль 2. Капітал та його форми. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи

Тема 7. Кругооборот і оборот капіталу

Кругооборот капіталу та його три стадії. Функціональні форми промислового капіталу.

Виробництво та обіг. Сутність процесу обігу. Витрати обігу та їх види.

Оборот капіталу. Швидкість обороту капіталу. Фактори, які впливають на швидкість обороту капіталу.

Основний і оборотний капітал. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

Час обороту та його складові частини. Час виробництва і час обігу.

Оборот змінного капіталу та річна маса і норма додаткової вартості.
Тема 8. Відтворення і обіг усього суспільного капіталу

Передумови теоретичного аналізу відтворення суспільного капіталу. Сукупний суспільний продукт. Натуральна і вартісна структури сукупного суспільного продукту. Два підрозділи суспільного виробництва.

Умови реалізації сукупного суспільного продукту при простому капіталістичному відтворенні. Умови реалізації сукупного суспільного продукту при розширеному капіталістичному відтворенні.

Тема 9. Витрати виробництва і прибуток

Вартість товару та капіталістичні витрати виробництва. Вплив змін витрат виробництва на вартість товару.

Сутність прибутку, його норма і маса. Фактори, які визначають норму прибутку.

Витрати виробництва і конкуренція. Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку. Перетворення вартості товару в ціну виробництва. Історичний та логічний зв’язок між вартістю і ціною виробництва.

Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.


Тема 10. Торговий капітал і торговий прибуток

Купецький та торговий капітал. Торговий капітал як відокремлена частина промислового капіталу. Сутність та особливості торгового капіталу.

Відшкодування торгового капіталу та утворення торгового прибутку. Відшкодування додаткових витрат обігу. Власно торговий капітал і торговий прибуток. Відшкодування чистих витрат обігу. Норма торгового прибутку.

Структура робочого часу в торгівлі.

Споживча кооперація, її економічна роль. Постачально-збутова кооперація в ринковому господарстві.

Форми торгівлі. Оптова та роздрібна торгівлі. Форми оптової торгівлі: товарні біржі, ярмарки, аукціони. Форми роздрібної торгівлі.

Роль торгового капіталу в ринковій економіці.
Тема 11. Позичковий капітал і позичковий процент

Лихварський капітал як попередник позичкового капіталу.

Позичковий капітал як відокремлена частина промислового капіталу. Джерела позичкового капіталу. Особливості позичкового капіталу.

Позичковий процент. Розпадання середнього прибутку на позичковий процент і підприємницький дохід. Тенденція норми проценту до зниження.

Кредит та його форми. Комерційний кредит. Банківський кредит. Банки. Види банків. Функції та операції банків. Банківський прибуток. Роль кредиту в розвитку виробництва.

Акціонерний капітал і акціонерні товариства. Акції, їх види. Курс акції. Установчий прибуток і шляхи його утворення.

Фіктивний капітал. Відмінності фіктивного капіталу від реального. Фондові біржі.

Вплив акціонерного капіталу на концентрацію та централізацію капіталу. Проблеми і шляхи формування акціонерного капіталу в Україні.


Тема 12. Аграрні відносини в умовах капіталістичної економіки

Аграрні відносини. Аграрні відносини у докапіталістичних формах виробництва і докапіталістичні форми земельної ренти. Основні риси капіталістичних аграрних відносин. Сутність капіталістичної земельної ренти. Рента і орендна плата.

Приватна власність на землю та рентні відносини. Монополія на землю як об’єкт господарювання і диференційний додатковий прибуток орендатора. Механізм утворення диференційного додаткового прибутку і перетворення його у диференційну ренту. Диференційна рента І. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва і диференційний додатковий прибуток. Диференційна рента ІІ.

Абсолютна рента. Монопольна рента. Ціна землі та її динаміка.

Два шляхи розвитку капіталізму у сільському господарстві. Велике і дрібне виробництво в аграрному секторі. Типи фермерських господарств: американські та англійські. Перспективи розвитку в Україні фермерських господарств.
Тема 13. Національний доход

Сутність національного доходу. Фактори зростання національного доходу.

Виробництво національного доходу. Продуктивна і непродуктивна праця. Розподіл, перерозподіл та використання національного доходу. Фонд споживання та фонд нагромадження.
Тема 14. Економічні цикли та кризи

Циклічний характер відтворення в ринковій економіці. Протиріччя капіталістичного відтворення. Періодичність економічних криз. Економічний цикл. Фази циклу. Криза. Депресія. Пожвавлення. Підйом. Матеріальна основа періодичності криз.

Види циклів та криз. Структурні кризи. Аграрні кризи та їх особливості.

Роль криз у розвитку ринкового господарства.


Тема 15. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної

економічної системи

Економічна система капіталізму вільної конкуренції.

Економічна система монополістичного капіталізму. Концентрація і централізація виробництва – основа виникнення монополій. Сутність і форми монополістичних об’єднань. Монополія і конкуренція. Монопольна ціна і монопольний прибуток. Особливості концентрації виробництва і капіталу в сучасних умовах.

Концентрація та централізація банківського капіталу. Банківські монополії.

Утворення і сутність фінансового капіталу. Фінансова олігархія та методи її економічного панування.

Вивіз капіталу. Можливість і необхідність вивозу капіталу. Наслідки вивозу капіталу. Сучасні явища у вивозі капіталу.

Транснаціональні корпорації як новий ступень концентрації та централізації капіталу. Форми транснаціональних корпорацій.

Державно-монополістична стадія еволюції капіталістичної економічної системи. Держава як суб’єкт економічних відносин. Державне регулювання суспільного відтворення. Світове капіталістичне господарство.4. Структура навчальної дисципліни

Денна форма навчання

Каталог: pages -> cath -> zet -> files
pages -> Програма для вивчення географії у 10 класі (профільний рівень) із пояснювальною запискою додається
pages -> Міністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького неврологія модуль 2 «Спеціальна неврологія» Навчально-методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів
pages -> Порядок проведення кандидатського іспиту з філософії
pages -> Державний стандарт україни документація
pages -> Порядок проведення кандидатського іспиту з філософії
pages -> Положення видатного українського психолога Г. С. Костюка про те, що виховувати означає проектувати поступове становлення якостей особистості і керувати здійсненням накреслених проектів
pages -> Порядок та умови прикріплення
files -> Робоча програма навчальної дисципліни мікроекономіка напрям підготовки всі напрями
files -> Міністерство освіти І наук україни одеський національний економічний університет


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка