Робоча програма навчальної дисципліни політична комунікація та інформаційна безпека (частина 2) окрСкачати 278.73 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір278.73 Kb.
ТипРобоча програма
Міністерство освіти і науки України

Миколаївський національний університет

імені В. О. Сухомлинського
Кафедра політології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор із науково-педагогічної роботи

___________________

Н. І. Василькова

«31» серпня 2016 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


політична комунікація та інформаційна безпека

(частина 2)


ОКР «магістр»


Галузь знань

05 Соціальні та поведінкові науки

Шифр і найменування спеціальності

052 Політологія

Навчально-науковий інститут історії, політології та права

2016−2017 навчальний рік


Робоча програма навчальної дисципліни «Політична комунікація та інформаційна безпека» для студентів спеціальності 052 Політологія

Розробник: Василевич Юлія Валеріївна, кандидат історичних наук, в. о. доцента кафедри політології _______________ (Василевич Ю. В.)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри політології

Протокол № 1 від «22» серпня 2016 р.

Завідувач кафедри _______________________ (Ніколаєнко Н. О.)

«22» серпня 2016 р.

 Ю. В. Василевич, 20161. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів ECTS – 4 національних – 2

Галузь знань:

05 Соціальні та поведінкові наукиДФН


Модулів – 1

Шифр і найменування спеціальності:
052 Політологія


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

-

Загальна кількість годин – 120 год.

Семестр

2-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4,5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

18 год.

-

Практичні, семінарські

18 год.

-

Самостійна робота

84 год.

-

Загальний обсяг годин:

120 год.


Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для ДФН – 1:2 (36 год. : 84 год. (30% : 70%)).
2.  Мета та завдання навчальної дисципліни

Важливою рисою світового суспільного прогресу є зростання значимості інформації. Розвиток інформаційних технологій і впровадження їх практично у всі сфери діяльності суттєво змінює структуру суспільства. Сьогодні Україна вступає в нову еру інформаційного суспільства. Реалізація національних інтересів щодо забезпечення національної безпеки однин із найважливіших напрямів цієї трансформації. Однак, на цьому шляху відкриваються широкі можливості розвитку країни і водночас виникають нові загрози та виклики.

Інформаційна сфера, яка є системоутворюючим фактором життя суспільства, активно впливає на стан політичної, економічної, оборонної й інших складових національної безпеки України. Таким чином, інформаційна безпека держави стає нагальною необхідністю.

Навчальну дисципліну «Політична комунікація та інформаційна безпека» віднесено до блоку дисциплін із підготовки магістрантів спеціальності «Політологія». Вивчення курсу дозволяє студентам оволодіти знаннями і вміннями, які утворюють теоретичний і практичний фундамент, необхідний у подальшій професійній діяльності. Курс «Інформаційна безпека» передбачає надання знань основ захисту інформації майбутнім фахівцям-політологам. Ці знання допоможуть їм у майбутній роботі та застережуть від помилок.

Мета курсу. По-перше, вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх спеціалістів умінь та компетентностей для забезпечення ефективного захисту інформації, необхідних для подальшої роботи за фахом. По-друге, вивчення курсу покликане сприяти поглибленню знань майбутніх фахівців щодо організації й діяльності органів державної влади, центрального та місцевого управління стосовно захисту інформації та інформаційної безпеки суспільства. По-третє, навчальна задача полягає в ознайомленні студентів із тенденціями розвитку інформаційного простору України, поданні аналізу функціонування основних його складових, поясненні сутності системи забезпечення інформаційної безпеки України.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

1) забезпечити студентів осмисленими знаннями з основ теорії інформаційної безпеки;

2) розглянути основні типи інформаційних загроз;

3) сприяти засвоєнню студентами засад інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки України;

4) ознайомити студентів із законодавчо-нормативною базою забезпечення захисту інформації;

5) на основі набутих теоретичних знань навчити студентів аналізувати перспективи розвитку основних складових інформаційного простору України.У результаті вивчення теоретичного курсу магістранти повинні знати:

 • тенденції розвитку науки і техніки в області інформаційної безпеки, актуальні проблеми теорії інформаційної безпеки;

 • основні концепції захисту інформації;

 • основні поняття і визначення, еволюцію підходів до забезпечення інформаційної безпеки;

 • джерела загроз інформаційній безпеці України;

 • основні види загроз інформаційній безпеці та технічних каналів витоку інформації, методи їх виявлення та блокування;

 • організаційно-правове забезпечення інформаційної безпеки;

 • питання забезпечення інформаційної безпеки держави.

вміти:

 • використовувати набуті знання з теорії національної інформаційної безпеки у професійній діяльності;

 • розробляти і будувати ефективну політику безпеки в організації чи установі;

 • послуговуватися технологіями використання інформаційних стратегій та ведення сучасних інформаційних війн;

 • уміти самостійно здійснювати аналіз протидії загрозам інформаційних ресурсів.

Місце дисципліни в підготовці фахівців. Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області інформаційної безпеки. Вона закладає набір базових знань, що дозволяють випускникам краще адаптуватися в умовах бурхливого розвитку інформаційного світу. Навчання студентів даному курсу сприяє вихованню у них прагнення до постійного підвищення професійної компетентності, розширенню професійного кругозору, уміння орієнтуватися в тенденціях і напрямках розвитку комплексного захисту інформації.

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:

1. Загальнопредметні:


 • володіти методами отримання політичної інформації, основними методами збирання та обробки первинної політичної інформації;

 • орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства;

 • застосовувати знання, уміння та особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності;

 • використовувати у майбутній практичній діяльності нові наукові та практичні здобутки або інформацію;

 • виявити здатність до співпраці, ясно, логічно висловлювати свою думку з проблемних питань дисципліни;

 • аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства.

2. Фахові:

- володіти навичками теоретичного аналізу й узагальнення соціально-політичної інформації взагалі та у сфері політики зокрема;

- відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства;

- володіння сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору стратегії діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, особистих, державних та виробничих інтересів;- робити теоретичні висновки і, виходячи з цього, потрібні практичні управлінські рішення.

3.  Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи інформаційної безпеки

Тема 1. Вступ. Структура та зміст дисципліни. Основні поняття та категорії інформаційної безпеки. Безпека в інформаційному суспільстві. Поняття інформаційної безпеки. Об’єкти і суб’єкти інформаційної безпеки. Складові інформаційної безпеки. Види та властивості інформації як предмета захисту.
Тема 2. Місце інформаційної безпеки в системі національної безпеки країни. Концепція інформаційної безпеки. Основні напрями національної інформаційної політики. Доктрина інформаційної безпеки України. Безпека об’єктів інформаційної сфери держави в умовах сьогодення.
Тема 3. Загрози інформаційній безпеці. Види і джерела (внутрішні та зовнішні) загроз інформаційної безпеки. Джерела загроз інформаційній безпеці. Проблеми регіональної інформаційної безпеки. Інформаційні війни: види, форми та характерні ознаки. Інформаційна війна як загроза національної безпеки. Інформаційний тероризм. Інформаційна злочинність. Цілі і задачі оцінки загроз інформаційної безпеки.
Тема 4. Канали витоку інформації. Методи порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації. Причини, види, канали витоку і спотворення інформації. Методи та засоби захисту каналів витоку інформації.
Змістовий модуль 2. Правові основи інформаційної безпеки. Захист інформації

Тема 5. Світовий досвід нормативно-правового забезпечення та стандартизації інформаційної безпеки. Міжнародне законодавство в області інформаційної безпеки. Інформаційна безпека у провідних країнах світу.
Тема 6. Організаційне забезпечення інформаційної безпеки. Види захисту інформації та сфера їх дії. Основні напрями забезпечення безпеки інформації та інформаційних ресурсів. Засоби захисту інформації. Інформаційне протиборство як форма забезпечення інформаційної безпеки.
Тема 7. Інформаційна безпека України. Національні інтереси України в інформаційній сфері та шляхи їхнього забезпечення. Загрози інформаційній безпеці України. Джерела загроз інформаційній безпеці України. Стан інформаційної безпеки України. Завдання і забезпечення інформаційної безпеки України. Особливості забезпечення інформаційної безпеки України в різних сферах суспільного життя. Міжнародне співробітництво України в галузі забезпечення інформаційної безпеки.
Тема 8. Нормативно-правова база інформаційної безпеки України. Нормативно-правові основи захисту інформації в Україні (Закон України «Про інформацію», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про захист персональних даних» тощо). Правові основи захисту інформації із використанням застосування технічних засобів. Призначення і задачі в сфері забезпечення інформаційної безпеки на рівні держави.
4. Структура навчальної дисципліни


Змістові модулі

Види роботи

Л

Сем

С/р

Усього

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Основи інформаційної безпеки

Тема 1. Вступ. Структура та зміст дисципліни. Основні поняття та категорії інформаційної безпеки

2

2

11

15

Тема 2. Місце інформаційної безпеки в системі національної безпеки країни. Концепція інформаційної безпеки

2

2

11

15

Тема 3. Загрози інформаційній безпеці

2

2

11

15

Тема 4. Канали витоку інформації

2

2

11

15

Разом за ЗМ 1

8

8

44

60

Змістовий модуль 2. Правові основи інформаційної безпеки. Захист інформації

Тема 5. Світовий досвід нормативно-правового забезпечення та стандартизації інформаційної безпеки

2

2

10

14

Тема 6. Організаційне забезпечення інформаційної безпеки

2

2

10

14

Тема 7. Інформаційна безпека України

2

2

10

14

Тема 8. Нормативно правова база інформаційної безпеки України

4

4

10

18

Разом за ЗМ 2

10

10

40

60

Всього годин

18

18

84

120


5.  Теми семінарів


Тема 1.  Вступ. Структура та зміст дисципліни. Основні поняття та категорії інформаційної безпеки

2

Тема 2.  Місце інформаційної безпеки в системі національної безпеки країни. Концепція інформаційної безпеки

2

Тема 3.  Загрози інформаційній безпеці

2

Тема 4.  Канали витоку інформації

2

Тема 5.  Світовий досвід нормативно-правового забезпечення та стандартизації інформаційної безпеки

2

Тема 6.  Організаційне забезпечення інформаційної безпеки

2

Тема 7.  Інформаційна безпека України

2

Тема 8.  Нормативно-правова база інформаційної безпеки України

4

Разом

18


6.  Самостійна робота


Тема 1.  Вступ. Структура та зміст дисципліни. Основні поняття та категорії інформаційної безпеки

11

Тема 2.  Місце інформаційної безпеки в системі національної безпеки країни. Концепція інформаційної безпеки

11

Тема 3.  Загрози інформаційній безпеці

11

Тема 4.  Канали витоку інформації

11

Тема 5.  Світовий досвід нормативно-правового забезпечення та стандартизації інформаційної безпеки

10

Тема 6.  Організаційне забезпечення інформаційної безпеки

10

Тема 7.  Інформаційна безпека України

10

Тема 8.  Нормативно-правова база інформаційної безпеки України

10

Разом

84

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів із вітчизняною та закордонною спеціальною технічною літературою, нормативними актами з питань адміністрування та моніторингу. Із метою підвищення ефективності самостійної роботи розроблені додаткові завдання з усіх тем дисципліни, які враховують здібності й можливості кожного студента та спрямовані допомогти йому об’єктивно оцінювати власні знання і розуміти в якій мірі він навчений самостійно застосовувати їх для засвоєння нової інформації. Вони дозволяють визначити не тільки як магістрант оволодіває сумою знань, але й як він реалізує можливості для особистого інтелектуального розвитку й спрямовані на формування аналітичного мислення і розвиток його творчих здібностей.

Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам: 1) вивчення лекційного матеріалу; 2) робота з вивчення рекомендованої літератури; 3) вивчення основних термінів та понять галузі інформаційної безпеки; 4) підготовка до семінарських і практичних занять, дискусій, роботи в малих групах; 5) підготовка до проміжного та підсумкового контролю; 6) контрольна перевірка кожним студентами особистих знань за питаннями для самостійного поглибленого вивчення та самоконтролю; 7) робота над рефератом.
Теми доповідей і рефератів


 1. Інформація в сучасному світі та її основні якості.

 2. Цілі та задачі захисту інформації.

 3. Інформаційна безпека в системі національної безпеки: місце і роль.

 4. Інформаційна безпека особистості в «інформаційному суспільстві».

 5. Концепції інформаційної війни.

 6. Інформаційні війни та інформаційна зброя.

 7. Інформаційний тероризм.

 8. Інформаційна злочинність.

 9. Джерела загроз безпеці інформації.

 10. Джерела загроз інформаційній безпеці України.

 11. Реальні та потенційні загрози інформацій безпеці України.

 12. Форми інформаційного протиборства.

 13. Державна таємниця як особливий вид захищуваної інформації.

 14. Гендерні аспекти інформаційної безпеки.

 15. Проблеми інформаційної безпеки України.

 16. Засоби масової інформації та неурядові організації як засіб впливу на інформаційний простір України.

 17. Вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України.

 18. Забезпечення інформаційної безпеки України у сфері внутрішньої політики.

 19. Забезпечення інформаційної безпеки України у сфері зовнішньої політики.

 20. Забезпечення інформаційної безпеки України в галузі науки та техніки.

 21. Забезпечення інформаційної безпеки України у сфері духовного життя.

 22. Забезпечення інформаційної безпеки України в загальнодержавних інформаційних і телекомунікаційних системах.

 23. Забезпечення інформаційної безпеки України у сфері оборони.

 24. Забезпечення інформаційної безпеки України в правоохоронній і судовій сферах.

 25. Забезпечення інформаційної безпеки України в умовах надзвичайних

ситуацій.

7. Методи навчання

Із метою забезпечення максимального засвоєння студентами матеріалу курсу використовуються наступні методи навчання: ♦ словесні (лекція-монолог, лекція-діалог, бесіда); ♦ метод проблемного викладу матеріалу; ♦ наочні (презентація, ілюстрація); ♦ індуктивно-дедуктивний; ♦ метод стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; ♦ методи усного, письмового, тестового контролю та самоконтролю.


8. Методи контролю

У процесі перевірки знань студентів використовуються наступі види контролю: поточний (на кожному семінарському занятті), рубіжний (після кожного змістового модулю) та підсумковий (залік).

Робоча програма курсу передбачає застосування таких форм поетапного контролю знань (кожен вид роботи оцінюється за відповідними критеріями в балах):

1) поточний контроль – виконання студентами навчальної програми з курсу як в аудиторії, так і позааудиторно: ▪ відвідування лекційних занять; ▪ робота на семінарах; ▪ опрацювання завдань для самостійної роботи; ▪ виконання індивідуальних завдань (написання реферату або підготовка доповіді, презентації);2) підсумковий контроль: ▪ написання модульних контрольних робіт; ▪ складання підсумкового заліку; ▪ підрахунок загальної кількості балів (загальна оцінка з дисципліни (100%) включає сукупний результат поточної роботи студента протягом семестру).

9.  Розподіл балів, які отримують студенти

Модулі

1

Всього балів

Змістові модулі

1

2

Теми

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8
Відповіді на семінарських заняттях

10

10

10

10

10

10

10

20

90

Поточна перевірка знань (тестування, письмові роботи)

10

10

20

Самостійна робота (позааудиторно)

10

10

20

Підготовка реферату20

МКР 1

80
80

МКР 2
80

80

Підготовка залікової презентації90

Разом

400

Середній бал

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 − 100

А

5

відмінно

зараховано80 − 89

В

4

добре

65 − 79

С

55 − 64

D

3

задовільно

50 − 54

Е

35 − 49

FX

2

незадовільно з можливістю повторного складання

незараховано з можливістю повторного складання

1 − 34

F

1

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

незараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


10. Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки до семінарських занять (плани занять).

2. Методичні вказівки до самостійної роботи студента

3. Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи студента.

4. Варіанти модульних контрольних робіт.

5. Перелік питань для контролю з кожного модуля і дисципліни в цілому.6. Комплекс презентацій: «Інформаційна безпека: основні категорії і поняття», «Правові документи інформаційної безпеки в Україні».
11. Рекомендована література

Нормативно-правова база:

 1. Про інформацію : закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 48. – Ст. 650.

 2. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : закон України від 5 липня 1994 № 80/94-ВР // ВВР. – 1994. - № 31. – Ст. 286.

 3. Про Концепцію Національної програми інформатизації : закон України від 4 лютого 1998 року № 75/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – Ст. 182.

 4. Про Національну програму інформатизації : закон України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР // Відомості ВР України. – 1998. – № 27–28. – Ст. 181.

 5. Про основи національної безпеки України : закон України від 19 червня 2003 року № 964-IV // Відомості ВР України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

 6. Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні : постанова Верховної Ради України від 1 грудня 2005 року // Відомості ВР України. – 2006. – № 15. – Ст. 131.

 7. Про захист персональних даних : закон України від 1 червня 2010 року № 2297-VI // ВВР. – 2010. – № 34. – Ст. 481.

 8. Про доступ до публічної інформації : закон України від 13 січня 2011 року № 2939/VI // ВВР. – 2011. – № 32. – Ст. 314.

 9. Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України [Електронний ресурс] : рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0004525-14.

Базова:

 1. Бондаренко І. С. Правові основи масової комунікації : навчально-методичний посібник. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 84 с.

 2. Бурячок В. Л. Інтелектуальна власність у сфері інформаційної безпеки : підручник. / В. Л. Бурячок, С. В. Толюпа, В. О. Хорошко ; за заг. ред. докт. техн. наук, проф. В.О. Хорошка. .– К . : ДУТ, 2014. – 178 с.

 3. Бурячок В.Л. Політика інформаційної безпеки : підручник / В. Л. Бурячок, Р. В. Грищук, В. О. Хорошко ; за заг. ред. докт. техн. наук, проф. В. О. Хорошка. – К. : Задруга, 2014. – 222 с.

 4. Василевич Ю. В. Інформаційно-комунікаційні технології в політиці: електронна демократія / Ю. В. Василевич // Україна і світ : теоретичні й практичні аспекти сучасного політичного процесу : монографія / за заг. ред. Н. О. Ніколаєнко. – Херсон : Грінь Д. С., 2016.

 5. Марущак А. І. Інформаційне право: Доступ до інформації : навчальний посібник / А. І. Марущак. – К. : КНТ, 2007. – 532 с.

 6. Марущак А. І. Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності : навчальний посібник / А. І. Марущак. – К. : Скіф, КНТ, 2008. – 344 с.

 7. Юдін О. Інформаційна безпека держави : [навч. посіб.] / О. Юдін, В. Богуш. – Х. : Консул, 2005. – 576 с.

 8. Юдін О. К. Захист інформації в мережах передачі даних : підручник / О. К. Юдін, Г. Ф. Конахович, О. Г. Корченко. – К. : ІНТЕРСЕРВІС, 2009. – 714с., іл.

Додаткові рекомендовані джерела:

 1. Бармен С. Разработка правил информационной безопасности / С. Бармен. – М. : Вильямс, 2004. – 208 с.

 2. Богуш В. М. Основи захищених інформаційних технологій / В. М. Богуш, О. А. Довидьков. – К. : ДУІКТ, 2005. –450 с.

 3. Богуш В. М. Інформаційна безпека держави / В. М. Богуш, О. К. Юдін. – К. : МК-Прес, 2005. – 432 с.

 4. Богуш В. М. Основи інформаційної культури : навчальний посібник / В. М. Богуш, О. Й. Куляниця. – К. : ДУІКТ, 2011. – 288 с.

 5. Богуш В. М. Розвідка в інформаційному суспільстві : довідник-словник. – К. : МОУ, 2000. – 768 с.

 6. Брикайло Л. Ф. Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН : навчальний посібник. – К. : ЛІГА ЗАКОН, 2011. – 236 с.

 7. Голобуцкий О. П. E-Ukraine. Інформаційне суспільство: бути чи не бути / О. П. Голобуцький, О. Б Шевчук. – К. : Атлант UMS, 2001. – 104 с.

 8. Горбулін В.П. Проблеми захисту інформаційного простору України : монографія / В.П. Горбулін, М.М. Биченок. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 136 с.

 9. Гринберг А. С. Защита информационных ресурсов государственного управления : учеб. пособ. / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачев. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 327 с.

 10. Данільян О. Г. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації : навчальний посібник / О. Г. Данільян, О. П. Дзьобань, М. І. Панов. – Харків : Фоліо, 2002. – 285 с.

 11. Дубас О. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті / О. Дубас. – К. : Генеза, 2004. – 208 с.

 12. Ліпкан В. А. Теоретичні основи та елементи національної безпеки України : монографія / В. А. Ліпкан. – К. : Текст, 2003 – 600 с.

 13. Крысько В. Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт) / В. Г. Крысько. – Минск : Харвест, 1999. – 448 с.

 14. Закону України «Про доступ до публічної інформації» : науково-практичний коментар / авт. колектив: Р. Головенко, Д. Котляр, О. Нестеренко, Т. Шевченко ; заг. ред. – Д. Котляр ; ред. А. Шевченко. – К. : [б. в.], 2012. – 170 с.

 15. Основи інформаційного права України : навч. посіб. / В. С. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін. ; за ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного, П. М. Мельника. – К. : Знання, 2004. – 274 с.

 16. Почепцов Г. Г. Информационные войны / Г. Г. Почепцов. – К. : Ваклер. – 2000. – 576 с.

 17. Тарасенко Р. Б. Інформаційне право : навчально-методичний посібник / Р. Б. Тарасенко ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – 512 с.

 18. Харченко Л. Інформаційна безпека України : глосарій / Л. Харченко ; за заг. ред. д. юрид. н., проф. Р. Калюжного. – К. : Текст, 2004. – 136 с.

 19. Асанова А. А. Електронний уряд як дійовий механізм взаємодії і форма співпраці держави та громадян в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / А. А. Асанова. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej3/txts/TEXNOLOGIYA/03-ASANOVA.pdf.

 20. Ліпкан В. А. Національна безпека України : навчальний посібник [Електронний ресурс] / В. А. Ліпкан. – К. : Кондор, 2008. – 551 с. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/368-natsonalna-bezpeka-ukrani-lpkan-va.html.

 21. Кавун С. В. Інформаційна безпека : навчальний посібник [Електронний ресурс] / С. В. Кавун, В. В. Носов, О. В. Манжай. – Х. : ХНЕУ, 200. – 352 с. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3068/1/Навчальний%20посібник.%20Інформаційна%20безпека.%20Кавун%20С.В..pdf.

 22. The European e-Government Action Plan 2011 – 2015 / European Commission. – Brussels. 15 Dec 2010. – COM (2010). – 743. // http://ec.europa.eu/digital-agenda/european-egovernment-action-plan-2011-2015.

 23. Офiцiйне представництво Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.president.gov.ua/

 24. Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua/‎

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Скачати 278.73 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка