Робоча програма навчальної дисципліни пошуки та розвідка родовищ корисних копалин для студентівСкачати 194.66 Kb.
Дата конвертації10.06.2018
Розмір194.66 Kb.
#42960
ТипРобоча програма
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ННІ «Інститут геології»
Кафедра Геології родовищ корисних копалин

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора інституту

з навчальної роботи

__________________________

«____»____________2017 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин


для студентів

галузь знань 0401Прирородничі науки

напрям підготовки 6.040103 – Геологія

освітній рівень Бакалавр

спеціалізація Геологія, пошуки та оцінка корисних копалин

вид дисципліни Вибіркова


Форма навчання денна

Навчальний рік 2017/2018

Семестр 7, 8

Кількість кредитів ЕСТS 7

Мова викладання, навчання
та оцінювання українська

Форма заключного контролю іспит

Викладач(і): Омельчук Олександр Васильович, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри геології родовищ корисних копалин

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.(підпис, ПІБ, дата)
© Омельчук О.В., 2017 рік
КИЇВ – 2017

Розробники:

Омельчук Олександр Васильович, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри геології родовищ корисних копалин

Грінченко Олександр Вікторович, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри геології родовищ корисних копалин

Затверджено

« 08 » червня 2017 р.


Зав. кафедри геології родовищ корисних копалин

_______________________ Загнітко В.М.


Протокол № « 13 » від « 07 » червня 2017 р.

Схвалено науково-методичною комісією ННІ « Інститут Геології»


Протокол від « 19 » червня 2017 року № 8
Голова науково-методичної комісії ____________________ Демидов В.К.

Мета дисципліни – формування у студентів знань геологічних основ пошуків і розвідки, пошукових передумов і ознак, методів пошуків, розвідки, опробування, підрахунку запасів та оцінки родовищ корисних копалин. Студенти повинні опанувати основними пошуковими засобами і методами проведення пошуково-розвідувальних робіт, принципами прогнозної оцінки територій і родовищ.

Вимоги до вибору навчальної дисципліни:

 1. Успішне опанування теоретичних основ про процеси формування родовищ корисних копалин.

 2. Володіння елементарними навичками характеристики генетичних та геолого-промислових типів родовищ корисних копалин.

Анотація навчальної дисципліни / референс:

В програмі дисципліни головна увага приділяється основам пошуків та розвідки родовищ корисних копалин, з розглядом питань про стадії та методи пошуково-оцінювальних та геолого-розвідувальних робіт, геологічним передумовам пошуків. Висвітлюються питання про пошукові ознаки, геолого-мінералогічні, геохімічні та геофізичні методи пошуків, принципи і способи опробування, технологія обробки проб, технічні засоби розвідки родовищ корисних копалин. Особлива увага надається розгляду питань щодо вимог промисловості до рудної та нерудної сировини, існуючим принципам класифікації запасів та методів їх підрахунку а також основам проведення геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин.
Завдання (навчальні цілі) - ознайомлення студентів із:

  1. геолого-промисловою класифікацією родовищ корисних копалин;

  2. геологічними передумовами пошуків, пошуковими ознаками та методами пошуків РКК

  3. стадіями пошукових і розвідувальних робіт;

  4. вимогами промисловості до мінеральної сировини – кондиціями;

  5. класифікацією запасів та методами їх підрахунку;

  6. основами геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин

Результати навчання:

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)Форма/Методи викладання і навчання

Форма/

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

Код

Результат навчання

1.1

Генетичні та геолого-промислові типи родовищ металевих і неметалевих корисних копалин

лекція

Контрольна робота

до 10 %

1.2

Геологічні передумови та ознаки пошуків родовищ корисних копалин

лекція

Контрольна робота

до 10 %

1.3

Стадії та методи пошукових робітлекція,

практичне заняття

Оцінка за роботу на практичних заняттях

до 10 %

1.4

Методи опробування та способи обробки проб

лекція,

практичне заняття

Контрольна робота

до 10 %

1.5

Стадії геолого- розвідувальних робітлекція,

практичне заняття

Оцінка за роботу на практичних заняттях

до 10 %

1.6

Вимоги промисловості до мінеральної сировини – кондиції


лекція,

практичне заняття

Контрольна робота

до 10 %

1.7

Принципи класифікації запасів та методи їх підрахунку

лекція,

практичне заняття

Оцінка за роботу на практичних заняттях

до 10 %

1.8

Основи геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин

лекція,

практичне заняття

Контрольна робота

до 10 %

2.1

Використовувати отримані знання для вибору необхідного комплексу методів при проведенні пошукових робіт

практичне заняття, самостійне навчання

Оцінка за роботу на практичних заняттях

до 5 %

3.1

Вміти проводити порівняльний аналіз методів пошуків різних видів корисних копалин

практичне заняття

Оцінка за роботу на практичних заняттях

до 5 %

4.1

Розуміння персональної відповідальності за особисте рішення щодо визначення основних засобів і методів проведення пошуково-розвідувальних робіт

практичне заняття

Оцінка за роботу на практичних заняттях

до 5 %

Структура курсу: лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота студентів.

Схема формування оцінки:

Форми оцінювання студентів

1. Семестрове оцінювання:

1) Контрольна робота з геолого-промислових типів родовищ корисних копалин – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) )

2) Контрольна робота з пошуків родовищ корисних копалин – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів) )

3) Контрольна робота з опробування та розвідки родовищ корисних копалин – 10 балів (рубіжна оцінка 6 балів)

4) Оцінка за роботу на практичних заняттях – 30 балів (рубіжна оцінка 18 балів)

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оцінка 24 балів. Під час іспиту студент надає відомості про принципи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин з використанням знань та вмінь, отриманих на протязі двох семестрів вивченя дисципліни. Підсумкове оцінювання у формі іспиту є обов’язковим.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою.

Підсумкова оцінка виставляється за результатами роботи студента впродовж двох семестрів, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестрів та отриманих під час іспиту.
Семестрова кількість
балів


Іспит

Підсумкова
оцінка

Модуль 1 – Розд. 1

Модуль 2 – Розд. 2

Модуль 3 – Розд. 3, 4Кільк. балів

20

20

20Мінімум

36

24

60

Максимум

60

40

100

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час семестрів набрав менше 20 балів.

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та передбачає: виконання 8 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі, використовуючи окреслені викладачем методи та засоби) та проведення 3 письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі іспиту.

Шкала відповідності

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

п/п

Назва теми

Кількість годин

лекції

практичні заняття

самостійна робота

Розділ 1. Геолого-промислові та генетичні типи родовищ корисних копалин

1.

Вступ

Тема 1. Загальні відомості про родовища корисних копалин

2
7

2.

Тема 2. Родовища металевих корисних копалин

4

4

9

3.

Тема 3. Родовища неметалевих корисних копалин

2

4

7

4.

Тема 4. Генетична класифікація родовищ корисних копалин

2
7
Контрольна робота 1


Розділ 2. Пошуки родовищ корисних копалин

5.

Тема 5. Пошукові передумови

2

4

7

6.

Тема 6. Пошукові ознаки

2

4

7

7.

Тема 7. Методи пошуків

4

2

9

8.

Тема 8. Особливості пошуків різних видів корисних копалин

2

2

7
Контрольна робота 2


Розділ 3. Опробування родовищ корисних копалин

9.

Тема 9. Види опробування

2
7

10.

Тема 10. Способи відбору проб у гірничих виробках

2

2

7

11.

Тема 11. Способи відбору проб у свердловинах

2

2

7

12.

Тема 12. Обробка проб

2

4

9

Розділ 4. Розвідка родовищ корисних копалин

13.

Тема 13. Принципи, методи і технічні засоби розвідки

2

2

6

14.

Тема 14. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин

4

4

6

15.

Тема 15. Основи класифікації запасів

2

4

6

16.

Тема 16. Кондиції на мінеральну сировину

2

2

6

17.

Тема 17. Методи підрахунку запасів

2

2

6
Контрольна робота 3

ВСЬОГО

40

42

120Загальний обсяг210 год., в тому числі:

Лекцій – 40 год.

Практичних занять – 42 год.

Консультацій 8 год

Самостійной роботи 120 год.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:


 1. Авдонин В.В., Ручкин Г.В., Шаталин Н.Н и другие «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых – М.: Академпроект, 2007, 540с.

 2. Альбов М.Н. «Опробование месторождений полезных ископаемых», М: Недра, 1975, 232с.

 3. Гурський Д. С. та ін. «Неметалічні корисні копалини України», К. – Л. Видавництво «Центр Європи», 2006, 552 с.

 4. Захарова Е.М. «Шлиховые поиски и анализ шлихов» М., Недра, 1974.

 5. Каждан А. Б. «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», М. Недра,1985, 283с.

 6. «Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України», К.,1997.

 7. Ларін К.Л., Виноградов Г.К., Шабатин В.С. та ін. «Геолого-розвідувальна справа», К., Либідь, 1996, 333с.

 8. «Металічні корисні копалини України» під ред. Михайлова В.А., К., ВПЦ «Київський університет», 2007, 465с.

 9. «Основи економічної геології» Під ред. В.А. Михайлова К., ВПЦ «Київський університет», 2006.

 10. Погребицкий Е.О., Парадеев С.В., Поротов Г.С. и др. «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», М., Недра, 1977, 405с.

 11. Прокофьев А.П. «Основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых», М., Недра, 1973, 320с.

 12. Рудько Г.І. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин / Рудько Г.І., Курило М.М., Радованов С.В. – К.: Вид-во «АДЕФ – Україна», 2011. – 384с.


Додаткова:


 1. Авдонин В.В., Бойцов В.Е., Григорьев В.М. и др. «Месторождения металлических полезных ископаемых». – М.: Академпроект, 2005,720с.

 2. Бурдэ А.И., Высоцкий А.А., Олейников И.И. и др. «Геологическая документация при геолого-сьемочных и поисковых работах», М.: Недра, 1984, 271с.

 3. «Геофизические методы поисков и разведки», под ред. Захарова В.П., М. Недра,1982.

 4. «Инструкция по геохимическим методам поисков рудных месторождений» Сост. Тригорин С.В. и др.М.:Недра, 1983.

 5. Каждан А.Б. «Разведка месторождений полезных ископаемых», М. Недра, 1977, 327с.

 6. Ковалевский А.Л., «Биогеохимические поиски рудных месторождений», М. Недра, 1974.

 7. Погребицкий Е.О., Терновой В.И., «Геолого-економическая оценка месторождений полезных ископаемых» М., Недра , 1974, 303с.

 8. Синяков В. И. «Геолого-промышленные типы рудных месторождений» СПБ, Недра, 1989, 248с.

 9. Смирнов В.И. «Геология полезных ископаемых», М., Недра, 1989, 326с.

 10. «Формы геологических тел». Справочник под. ред. Косыгина Ю.А., М., Недра, 1977, 248с.

 11. Шумилин Н.В. «Геолого-економические основы горного бизнеса», М., ВИМС, 1998, 168с.


Додаток до робочої програми

навчальної дисципліни «Пошуки та

розвідка родовищ корисних копалин»

Викладачі: доц. Омельчук О.В. ( omelchuk.o@univ.net.ua, omelchuk_o.v.@knu.ua )

Робота у січні-лютому 2018 р. відбувається згідно наведеного нижче графіку роботи. Під час роботи студенти мають вивчити запропоновані теми на базовому рівні. Для контролю за якістю засвоєного студентами теоретичного матеріалу, винесеного на самостійну роботу, буде проведене контрольне опитування. У визначений лектором час, згідно графіку, студенти мають можливість проконсультуватися із викладачем за кожною із тем за допомогою електронної пошти. Після кожної теми студент має виконати завдання у вигляді реферату або теоретичного питання, отримане від викладача, згідно графіку, на електронну скриньку студента. Для підтвердження виконання завдання студенти мають додатково надіслати відповіді лектору Омельчуку О.В. на електронну пошту omelchuk.o@univ.net.ua, та omelchuk_o.v.@knu.ua не пізніше визначеного графіком терміну. Викладач оцінює виконані завдання в категоріях «зараховано» або «не зараховано». Щоб отримати оцінку «зараховано» потрібно представити реферат з зазначених тем, або відповісти на теоретичне питання. Якщо відповіді на завдання здані невчасно без поважних причин, або не зараховані, студент втрачає можливість написання контрольної роботи та отримання відповідних модульних балів, без можливості перескладання.

На контрольну роботу за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені нижче теоретичні питання. Контрольна робота проводиться на першому практичному занятті з курсу у березні 2018 р. Її тривалість – 1 академічна година. Контрольна робота оцінюється максимум в 10 балів. Вона включає в себе відповідь на питання за темами, винесеними на самостійну роботу.


Теми для самостійного навчання:

 1. Опробування родовищ корисних копалин (4 год.)


Індивідуальний графік роботи на період 12.02.2018 – 28.02.2018Дати, час

Вид роботи12.02.2018

Представлення лектором матеріалів за темами для самостійного навчання12.02.2018 – 22.02.2018

Опрацювання студентом матеріалів за темами26.02.2018

Представлення студентом реферату за темами27.02.2018 – 28.02.2018

Перевірка лектором рефератів студентів. Ознайомлення студентів із результатами перевірки


Тема 1. Опробування родовищ корисних копалин. Навести загальні дані про опробування рудних родовищ, визначити головні задачи опробування, зокрема виявлення якості мінеральної сировини, хімічного і мінерального складу руд, технічних і технологічних властивостей, а також закономірностей просторового розміщення руд, особливостей внутрішньої будови і зональності. Виділити види опробування, способи відбору проб, стадії обробки проб для лабораторних випробувань.
Завдання за темою 1:

 1. Параметри якості корисної копалини.

 2. Основні задачи і види опробування.

 3. Способи опрбування: штуфной, точковий, вичерпування.

 4. Борозновий та шпуровий способи опробування.

 5. Задирковий та валовий способи опрбування.

 6. Види проб та їх розміщення.

 7. Опробування при бурінні розвідувальних свердловин.

 8. Достовірність опрбування.

 9. Обробка проб: подрібнення, просіювання, перемішування, скорочення.


Рекомендовані джерела для засвоєння теми 1:


 1. Авдонин В.В., Ручкин Г.В., Шаталин Н.Н и др. «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых – М.: Академпроект, 2007, 540с.

 2. Альбов М.Н. «Опробование месторождений полезных ископаемых», М: Недра, 1975, 232с.

 3. Каждан А. Б. «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», М. Недра,1985, 283с.

 4. Погребицкий Е.О., Парадеев С.В., Поротов Г.С. и др. «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», М., Недра, 1977, 405с.

 5. Прокофьев А.П. «Основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» , М., Недра, 1973, 320с.Для студентів
галузь знань 10 - Природничі науки

спеціальність 6.040103 – Геологія

освітній рівень Бакалавр

освітня програма Геологія

спеціалізація Геологія, пошуки та оцінка корисних копалин

курс 4

семестр 8

вид дисципліни Вибіркова


п/п


Прiзвище, iм'я,
по-батьковi


1

Ахмедов Тейрун Азад огли

2

Васюхіна Дар'я Сергіївна

3

Касянчук Ярослав Ігорович

4

Мелещук Максим Анатолійович

5

Мигун Назар Ігорович

6

Панченко Євген Валерійович

7

Смагіна Ольга Іванівна

8

Тютюнник Тимур Олександрович

9

 Химич Владислав Васильович

10

 Черкащенко Богдан Віталійович

11

Шеремет Тетяна Русланівна

Каталог: docs -> programs -> oredep
programs -> Програма для студентів геологічного факультету (заочна форма) Затверджено
programs -> Програма для студентів спеціальності 040103 «Геологія» Затверджено
programs -> Програма для студентів 1 курсу геологічного факультету напрям ку 040103 Геолог I я Затверджено
programs -> Програма для студентів спеціальності 040103 геологія, спеціалізація геологія Затверджено
programs -> Програма для студентів геологічного факультету Затверджено
programs -> Програма для студентів спеціальності 040103 геологія, спеціалізація гідрогеологія та геофізика Затверджено
programs -> Програма для студентів спеціальності 040103 геологія (спеціалізації „геологія" та „геофізика") Затверджено
programs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
oredep -> Робоча програма навчальної дисципліни технологія буріння для студентів галузь знань 0401 Прирородничі науки

Скачати 194.66 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка