Робоча програма навчальної дисципліни пп 04 Друга іноземна мова підготовки магістра галузі знань 01 ОсвітаСкачати 476.85 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації20.03.2017
Розмір476.85 Kb.
#12920
ТипРобоча програма
  1   2   3


Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра німецької мови

ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач кафедри
_____________ В.О. Казимір

підпис

“______”_______________20___ року


    1. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПП 04 Друга іноземна мова

підготовки магістра

галузі знань 01 Освіта
спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)
факультету іноземної філології

2016-2017 навчальний рік


Розробники програми: Фоміна Г.В. кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови
Робочу програму ухвалено на засіданні кафедри німецької мови________________________
Протокол від “____”________________20__ року № ___

 Фоміна Г.В., 2016 рік

 Фоміна Г.В., 2016 рік


  1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Загальна характеристика

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 8

Рівень вищої освіти

другий (магістерський);


Ступінь вищої освіти

магістр
Назва галузі знань

01 Освіта
Спеціальність

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)Тип дисципліни:

НормативнаЗагальна

кількість годин – 240Рік підготовки:

І-й та ІІ-йСеместр

Змістових модулів – 3

І-й, ІІ-й, ІІІ-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи здобувача вищої

освіти – 4год.

год.

Семінарські

год.

год.

Практичні

28, 44, 18 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

62, 46, 40 год.

год.

Модульні контрольні роботи

3

Вид підсумкового контролю:

залік, екзамен


  1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Метою викладання навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» є формування у студентів лінгвістичної, комунікативної, лінгвокраїнознавчої та професійно-педагогічної компетенції; підготовка висококваліфікованих мотивованих, здатних до самостійного підвищення своєї кваліфікації фахівців-філологів – учителів і викладачів німецької мови.

  2. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Основними завданнями вивчення дисципліни «Друга іноземна мова» є формування у студентів професійно достатнього рівня володіння німецькою мовою, забезпечення вміння вільного і впевненого використання німецької мови в усіх видах мовленнєвої діяльності, сприяння вихованню студентів, розширенню їх філологічного та загальнокультурного світогляду.

4. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

- знати: про мову як суспільне явище, зв’язок її з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; про походження та розвиток мови; про систему мови; її рівні, про зв’язок підсистем мови, про основні одиниці мови і мовлення; про сучасні напрямки в науці про мову та їх значення для практики навчання іноземної мови; лексичний матеріал в обсязі 1000 нових лексичних одиниць (слова й фразеологічні одиниці);

- вміти: у сфері фонетики і граматики (правильно вимовляти та інтонувати текст будь-якої складності; застосовувати на практиці граматичні знання, отримані на 2-4 курсах; вживати в усному і письмовому мовленні вивченні граматичні структури);

у сфері усного і писемного мовлення (читати і розуміти текст значної складності; розуміти мовлення співрозмовника (у т.ч. і носія мови), диктора в аудіо- чи відеозаписі; висловлюватися, передаючи в усній і/або письмовій формах прослуханий текст (літературно-художній, публіцистичний, країнознавчий, побутовий); вести непідготовлену бесіду на матеріалах прослуханого/прочитаного тексту; ставити мотивовані питання, давати короткі і розгорнуті відповіді, вступати у розмову і цілеспрямовано вести її, висловлювати свою думку.
  1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

разом

у тому числі

разом

у тому числі
лекції

сем. / практ.

заняття


лабораторні заняття

самостійна робота
лекції

сем. / практ.

заняття


лабораторні заняття

самостійна робота

Змістовий модуль 1. Die Ukraine

Тема 1. Die geographische Lage. Das Klima. Die Rohstoffe.

10
4
6
Тема 2. Der Staatsaufbau der Ukraine. Die nationalen Symbole. Die Verfassung der Ukraine.

10
4
6
Тема 3. Ethnische Vielfalt – historisch gewachsen.

10
4
6
Тема 4. Der Umweltschutz der Ukraine. Tschornobyl.

10
4
6
Тема 5. Hauslektüre

10
4
6
Тема 6. Kyjiw - die Hauptstadt der Ukraine.

8
2
6
Тема 7. Die größten Städte der Ukraine.

8
2
6
Тема 8. Die hervorragenden Persönlichkeiten. Kulturelles Leben.

8
2
6
Тема 9. Ukrainische Feste und Bräuche.

16
2
14
Разом за змістовим модулем 1

90
28
62
Змістовий модуль 2. Kunst

Тема 1. Sinn und Form in der Kunst.

8
4
4
Тема 2. Einige Stilepochen der europäischen Kunst: die Romanik, die Gotik, die Renaissance, der Barock, das Rokoko, der Klassizismus, das Biedermeier, der Impressionismus, der Jugendstil, der Formalismus, der Expressionismus.

8
4
4
Тема 3. Hervorragende deutsche Künstler: Tilman Riemenschneider, Albrecht Dürer, Andreas Schlüter, Karl Friedrich Schinkel, Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff, Johann Gottfried Schadow, Käthe Kollwitz, Fritz Cremer, Adolph von Menzel, Heinrich Zille, Joseph Beuys.

10
6
4
Тема 4. Ästhetische Kultur in 20. Jahrhundert.

8
4
4
Тема 5. Hauslektüre

8
4
4
Тема 6. Literatur in unserem Leben.

6
2
4
Тема 7. Wichtige Perioden in der Entwicklung der deutschen Literatur: Aufklärung, Sturm und Drang, Klassik, Romantik, die Literatur des Vormärz und der Revolution von 1848/49, die Literatur der Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution (1890-1945), die Literatur der DDR und der BRD.

8
4
4
Тема 8. Über die Rolle des Helden in der Literatur. Die Rolle der Literatur in unserer Zeit.

8
4
4
Тема 9. Musik in unserem Leben.

6
2
4
Тема 10. Aus der Geschichte der deutschen Musik.

8
4
4
Тема 11. Bedeutendste deutsche und österreichische Komponisten: J.S. Bach, G.F. Händel, F.J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven, Robert Schumann, Richard Wagner, Johannes Brahms, Richard Strauss.

12
6
6
Разом за змістовим модулем 2

90
44
46
Змістовий модуль 3. Zwischenmenschliche Beziehungen

Тема 1. Kindererziehung. Das Schaffen der Atmosphäre von Aufmerksamkeit und Verständnis, Forderungen und Achtung in der Familie. Wie erwirbt man Autorität? Die Folge der elterlichen Reaktionsart auf ihre Kinder. Die Entwicklung der Interessen und Fähigkeiten als Beitrag zur harmonischen Persönlichkeitsentwicklung. Die Erziehung des Kindes zu einem aktiven Gesellschaftsglied.

7
2
5
Тема 2. Elternhaus und Schüler: Gute Kinder – gute Schüler.

7
2
5
Тема 3. Schule und Schüler: Die Beziehungen „Lehrer-Eltern“. Beziehungen „Lehrer- Schüler“ Ist die Schule zu leicht? Schulstress? Die pädagogische Meisterschaft.

7
2
5
Тема 4. Hauslektüre

7
2
5
Тема 5. Freundschaft.

9
4
5
Тема 6. Liebe; Familienleben“. “Wie man in Deutschland befreundet ist” “Die Logik der Liebe”, “Von der Leidenschaft zur Liebe”, “Die fünf Traumeigenschaften”

7
2
5
Тема 7. Liebe in den Werken der berühmten Dichter.

7
2
5
Тема 8. Mutterliebe ist grenzenlos.

9
4
5
Разом за змістовим модулем 3

60
20
40
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»

Скачати 476.85 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка