Робоча програма навчальної дисципліни пп права людини у сфері кримінальної юстиціїСторінка1/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.62 Mb.
#598
ТипРобоча програма
  1   2   3
Національний університет «Одеська юридична академія»
Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи


_______________________________

“______”_______________2015 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПП Права людини у сфері кримінальної юстиції

______________________________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 0304 Право о

(шифр і назва напряму підготовки)
спеціальність 8.03040101 „Правознавство”

(шифр і назва спеціальності)


спеціалізація___________________________

(назва спеціалізації)


факультет заочного та вечірнього навчання

2015 – 2016 рік

Робоча програма «Права людини у сфері кримінальної юстиції» для студентів за напрямом підготовки 0304 Право, спеціальністю 8.03040101Правознавство „ 31 ” серпня 2015 року, 19с.

Розробники:Дрьомін В.М. – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

Марчук А.І. – доцент кафедри, кандидат юридичних наук


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

Протокол від „ 31 ” серпня 2015 року № 1

Завідувач кафедри

_______________________ (проф. Дрьомін В.М.)

(підпис)

„ 31 ” серпня 2015 року

Схвалено навчально-методичною радою НУ «ОЮА»

Протокол від “____”________________20___ року № ___
“_____”______________20___ року Голова ______________ (проф. Аракелян М.Р.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 2015 рік

 __________, 2015 рікΙ. Опис навчальної дисципліни

1.1. «Міжнародно-правові стандарти прав людини у сфері кримінальної юстиції»
Одним з найважливіших напрямків загальносвітового гуманітарного процесу є розвиток системи захисту прав людини в сфері кримінального правосуддя. Як підкреслюється в Керівних принципах в галузі попередження злочинності і кримінального правосуддя в контексті розвитку і нового міжнародного економічного порядку (1990), «справедлива, безстороння і гуманна система кримінального правосуддя є необхідною умовою здійснення основних прав людини громадянами всіх країн. Вона сприяє створенню рівних можливостей в галузі економічного, соціального і культурного життя...».

У числі інших цілей у Програмі дій ООН в галузі попередження злочинності і кримінального правосуддя вказується «більш діюче і ефективне відправлення правосуддя при належній повазі прав людини всіх осіб, які зштовхнулися зі злочинністю, і всіх, хто має відношення до системи правосуддя; сприяння дотриманню найвищих стандартів справедливості, гуманності, правосуддя і професійного поводження». Програма передбачає дослідження і розробки на національному, регіональному і глобальному рівнях з конкретних проблем попередження злочинності і заходам, які відносяться до сфери кримінального правосуддя. У числі першочергових завдань Програми називається захист прав людини при відправленні правосуддя.

Важливим напрямком забезпечення досягнень цілей кримінального юстиції є впровадження міжнародно-правових стандартів кримінального правосуддя в законодавчу і правозастосовну практику держав.

Запропонований навчальний курс спрямований на підготовку фахівців, що володіють гуманітарним мисленням, великими знаннями в галузі прав людини і міжнародного права та здатні виконувати складні завдання, пов'язані зі здійсненням міжнародно-правових стандартів прав людини в правоохоронній діяльності.1.2. Навчальний план курсуФорма навчанняКурс

Семестр

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд.годин

Курсові роботи

Контрольні роботи

Установ. Лекції

Самостійна робота

Всього годин

Іспит

Залік

Заочна

6

12

2

2

6
*

2

66*2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни.Метою даного спеціального курсу є вивчення міжнародних стандартів прав людини в галузі кримінального судочинства і пенітенціарної системи, щоб дозволити студентам застосувати їх у своїй майбутній професійній діяльності в національних органах кримінального юстиції.

Завданнями курсу є вивчення основних цивільних прав людини в контексті кримінального судочинства, міжнародних угод, універсальних і регіональних механізмів захисту прав людини; навчання студентів застосуванню міжнародно-правових стандартів прав людини в їх професійній діяльності.

У результаті вивчення спеціального курсу магістранти повинні знати:

- теоретичні основи гуманітарного права;

- існуючі механізми захисту прав людини;

- нормативні джерела і правозастосовну практику щодо захисту прав людини;

а також вміти:

- самостійно аналізувати правові ситуації, пов'язані з порушенням (або майбутнім порушенням) прав людини, обирати механізми їх захисту і відновлення;

- орієнтуватися в практиці міжнародних юрисдикційних організацій і застосовувати її положення;

- складати процесуальні документи, пов'язані із захистом прав людини.3. Програма навчальної дисципліни

№ п/п

Тема

Лекції

(год)


Практичні

(год)


Самостійна робота (год)

1

Основи сучасної концепції прав людини. Універсальні міжнародно-правові стандарти і механізми забезпечення прав людини в сфері кримінального правосуддя

2
6

2

Європейська система захисту прав людини в сфері кримінальної юстиції

2

2

12

3

Право на життя6

4

Право на фізичну недоторканність: заборона катувань і нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання6

5

Право на свободу і особисту недоторканність у контексті кримінального правосуддя6

6

Право на повагу приватного життя. Право на недоторканність житла і таємницю кореспонденції
6

7

Право на справедливий судовий розгляд12

8

Міжнародно-правові стандарти поводження з особами, позбавленими волі6

9

Права ув'язнених6
Усього

4

2

66

4. СТРУКТУРА навчальної дисципліни (ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ)

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Основи сучасної концепції прав людини. Універсальні міжнародно-правові стандарти і механізми забезпечення прав людини в сфері кримінального правосуддя

1.Поняття прав людини. Генезис концепції прав людини: до і після Другої світової війни.

2.Універсальна концепція прав людину і культурний релятивізм.

3.Права людини і природне право.

4.Співвідношення міжнародно-правових стандартів прав людини і національного права.

5.Поняття і періодизація поколінь прав людини. Типологізація прав-зобов'язань держав: негативні права і позитивні зобов'язання.

6.Поняття і класифікація міжнародно-правових стандартів прав людини. Універсальні і регіональні міжнародно-правові стандарти прав людини: загальна характеристика

7. Роль Організації Об'єднаних Націй у формуванні міжнародно-правових стандартів прав людини.

8. Загальна Декларація прав людини (Загальна Декларація прав людини 1948 р.) як джерело універсальних міжнародно-правових стандартів прав людини в сфері кримінального правосуддя.

9. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права) 1966 р. про стандарти прав людини в галузі кримінального правосуддя.

10.Комітет ООН з прав людини (ООН КПЛ). Перший факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права: порядок розгляду індивідуальних повідомлень. Міждержавні повідомлення.

11.Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Комітет ООН проти катувань.

12. Стандарти прав людини в сфері кримінального правосуддя, прийняті в системі ООН.


2

2

Європейська система захисту прав людини в сфері кримінальної юстиції

1.Захист прав людини в рамках Ради Європи: загальна характеристика і порівняльний аналіз з іншими регіональними механізмами.

2.Європейська конвенція захисту прав людини і основних свобод як джерело формування європейських стандартів прав людини в сфері кримінального правосуддя.

3.Прецедентне право Ради Європи: поняття і проблеми імплементації в Україні. Поняття і структура прецеденту (stare decisis) та його видів. Характер і значення рішень Європейського Суду з прав людини в його правозастосовчій діяльності та діяльності національних органів кримінального правосуддя.

4.Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Протоколів 1, 2, 4, 7 і 11 до Конвенції».

5.Європейський Суд з прав людини: порядок зверенення і функції. Предметна, темпоральна, персональна і просторова юрисдикція Конвенції та Суду. Міждержавні та індивідуальні скарги ( Inter-State and individual petition) до Суду. Суб'єкти, які мають право на звернення до Суду. Поняття жертви (Victim), потенційні і непрямі жертви. Процедура розгляду скарги в Суді.

6.Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (1987), організація і діяльність Комітету з попередження катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання, створеного на її основі.

7.Європейська Хартія основних прав Європейського Союзу 25 січня 2000 р. і проблема конкуренції двох європейських систем захисту.
2


5.Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Європейська система захисту прав людини в сфері кримінальної юстиції

1.Захист прав людини в рамках Ради Європи: загальна характеристика.

2. Європейська конвенція захисту прав людини і основних свобод як джерело 3.формування. європейських стандартів прав людини в сфері кримінального правосуддя.

4.Європейський суд з прав людини: порядок звернення і функції.

5.Прецедентне право Ради Європи: поняття і проблеми імплементації в Україні.

6.Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (1987), організація і діяльність Комітету з попередження катувань і нелюдського або принижуючого гідність поводження і покарання, створеного на її основі.2

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
2013 -> Київський національний лінгвістичний університет
2013 -> «Архітектура І скульптура XX століття» Неокласицизм
2013 -> Тема. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті Розгляд питань
2013 -> Реферат обов’язково повинен мати такі структурні частини : Титульна сторінка; Зміст; Основна частина
2013 -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
2013 -> Локальні релігії
2013 -> Реальні гази. Сили тяжіння та відштовхування в реальних газах. Внутрішня енергія у реальних газах. Рівняння Ван дер Ваальса


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка