Робоча програма навчальної дисципліни пп права людини у сфері кримінальної юстиціїСторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.62 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3

10.1. Критерії національної шкали
На оцінку «відмінно» (5 балів) - заслуговує повна, правильна і точна відповідь студента, яка свідчить про те, що він володіє навчальним матеріалом, термінами, може чітко висловлювати свою думку, порівнювати, робити логічні висновки, що крім матеріалу, яким студент оволодів у процесі вивчення навчальної дисципліни, що окрім матеріалів підручнику, він використовував додаткові матеріали:нормативно-правові акти, монографічну та іншу літературу.

На оцінку «добре» (4 бали) - заслуговує повна і правильна відповідь, яка вказує на те, що студент взагалі володіє навчальним матеріалом, термінами, може висловити свою думку, зробити порівняльний аналіз, логічні висновки, але його знання, в основному, базуються на матеріалах підручнику або навчального посібнику.

На оцінку «задовільно» (3 бали) - заслуговує правильна, але неповна відповідь, яка свідчить про те, що студент вивчав матеріал, але не може логічно та повно висловити свою думку, з будь-яких умов не може зробити порівняльного аналізу, що знання його носять обмежений рамками підручнику матеріал.

На оцінку «незадовільно» (2 бали) - заслуговує відповідь, яка є неправильною та неповною, свідчить про те, що студент не розуміє значення термінів, не може ними апелювати.

На оцінку «незадовільно» (1 бал) – заслуговує відсутність відповіді студента на поставлене запитання, або відсутність без поважних причин самого студента під час проведення поточного або підсумкового контролів.

10.2. Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

ОцінкаECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Методичне забезпечення
1. Конспект лекцій із спецкурсу «Міжнародно-правові стандарти прав людини у сфері кримінальної юстиції».

2. Плани практичних занять із спецкурсу «Міжнародно-правові стандарти прав людини у сфері кримінальної юстиції».10. Рекомендована література

Базова

 1. Великая хартия вольностей (Magna Carta) 1215 г.

 2. Всеобщая декларация прав человека

 3. Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания.

 4. Директива ЕС 95/46 EG

 5. Директива ЕС 97/66 EG

 6. Документы ООН. Экономический и Социальный Совет // Регистрационный номер E/CN.4/1997 /37.

 7. Европейская Конвенция о защите прав и основных свобод человека

 8. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод / Издание Совета Европы, Страсбург, 1992. — С.1-78.

 9. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, ст. 1 –3 , 5 – 8, 13, 14, и дополнительные протоколы к ней

 10. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания

 11. Европейские Пенитенциарные Правила / Издание Совета Европы, 1996.

 12. Европейские тюремные правила, 1987 г.

 13. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года (ст. 5)

 14. Комитет ООН по правам человека. Замечания общего порядка No. 8, 21.

 15. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года

 16. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания: Утверждена резолюцией 39/46 Генеральной Ассам­блеи ООН от 10 декабря 1984 года

 17. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради Україны 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Раді України.- 1996. - № 30.

 18. Международные принципы обращения с заключенными, Утверждены Резолюцией 45/111 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г.

 19. Международный Пакт о гражданских и политических правах

 20. Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанные с лишением свободы (Токийские правила)

 21. Нормы и принципы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Осуществление и приоритеты для будущей выработки стандартов // Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. — Вена, 1991

 22. О ратификации Конвенции о защите прав и основных свобод человека 1950 года, Первого протокола и протоколов № 2, 4, 7 к Конвенции: Закон Украины от 17 июля 1997 года // Ведомости ВС, 1997. - № 40 (п. 4).

 23. Первый факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах

 24. Положення про Національне центральне бюро Інтерполу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року N 220

 25. Пояснительная записка к Европейским Пенитенциарным Правилам // В кн.: Защита прав человека — и борьба с преступностью. Документы Совета Европы. — М.: Иэд-во «Спарк», 1998. — С.227-264.

 26. Про Засади державної політики України в галузі прав людини: Постанова Верховної Ради України// Голос України.— 25 черв. 1999 p.— № 115

 27. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. - N 48. - ст.650. (Ст.ст. 9, 23, 32, 37, 43, 47).

 28. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року N 2135-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 22, ст.303. (Ст. 9).

 29. Протокол № 4 к ЕКПЧ от 16.09.1963 (Ст. 1,2).

 30. Протокол № 7 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод

 31. Резолюции и решения, принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на тридцать четвертой сессии. Нью-Йорк: Изд. ООН, 1980. — С. 315-318.

 32. Резолюция Института международного права об иммунитете глав государств и глав правительств 2001 г.

 33. Рекомендация № R (81) 7 Комитета министров государствам-членам относительно путей облегчения доступа к правосудию, принята Комитетом министров 14.05.1981 года

 34. Римский статут международного уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 года)

 35. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме: Резолюция 43/173 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1988 года, приложение

 36. Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 28 декабря 1960 года

 37. Устав Международного Уголовного Трибунала по Руанде: Утвержден Советом Безопасности ООН 8 ноября 1994 г. № 9555 // Действующее международное право, т. 1. – С. 759-761.

 38. Устав Международной организации уголовной полиции Интерпола (вступил в силу 13 июня 1956 года, с изменениями по состоянию на 1 января 1986 г.)

 39. Устав ООН, ст. 1,2, 10-16,55-60, 61-66, 73, 75-78

 40. Хартія основних прав Європейського Союзу // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2001. - № 3. – С. 138-147.

Спеціальна література :


 1. Article 5 of the European Convention on Human Rights. The protection of liberty and security of person /By J.L. Merdoch, Council of Europe Press, Publishing and Documentation Service Strasbourg, 1994. в сб. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Комментарий к ст. 5 и 6. – М.: Институт государства и права Российской Академии наук, 1987. – 160 с. /УДК 341.231/

 2. Article 6 of of the European Convention on Human Rights. The rights to a fair trial / By A. Grotrian, Council of Europe Press, Publishing and Documentation Service Strasbourg, 1994. // Европейскаяконвенцияозащитеправчеловекаиосновныхсвобод. Комментарий к ст.. 5 и 6. – М.: Институт государства и права Российской Академии наук, 1987. – 160 с. /УДК 341.231/

 3. Article 6 of of the European Convention on Human Rights. The rights to a fair trial / By A. Grotrian, Council of Europe Press, Publishing and Documentation Service Strasbourg, 1994. // Европейскаяконвенцияозащитеправчеловекаиосновныхсвобод. Комментарий к ст.. 5 и 6. – М.: Институт государства и права Российской Академии наук, 1987. – 160 с. /УДК 341.231/

 4. Background Paper for the Consultation with Representatives of the International Criminal Tribunals for former Yugoslavia and Rwanda on Privileges and Immunities of the International Criminal Court. - July 3, 2001. Prepared by Maria Fariello Laux for the Centre for the Development of International Law and the World Federalist Movement // www.fariello.net

 5. Gomien, Harris and Zwaark. Law and Practice of the European Convention on Human Rights and European Social Charter (1996) pages 17 – 36, 42 – 47, 53 – 62

 6. Human Rights and Pre-trial Detention. A Handbook of International Standards Relating Pre-trial Detention, Professional Training Series № 3 (United National, Sales № E.94. XIV/6). 10. Док. ООН A/CONF/169/16.

 7. Human Rights and Pre-trial Detention. A Handbook of International Standards Relating Pre-trial Detention, Professional Training Series № 3 (United National, Sales № E.94.XIV/6)

 8. Janus, Kay and Bradley. European Human Rights Law : text and materials 2nd ed (2000) ch 2, pages 27 – 29 and Ch 3

 9. Joseph, Sarah. The International Covenant on civil and political rights. Cases, materials and commentary. Oxford University Press, 2000, p. 139-197 /УДК341.24/

 10. Leach, Philip. Taking a case to the European Court of Human Rights. Blackstone Press limited, 2001, p. 106-113 /УДК 341.231.14+341.176+341.6/

 11. O’Boyle, Michael. Establishing the New European Court of Human Rights: Progress to Date Human Rights Law Review Vol 3 (1999).

 12. Reid, Karen. Aspects of Criminal Justice: Recent Convention Case law Human Rights Law Review Vol. 3 (1999)

 13. Rou Walmsley. Developments in the prison systems of Central and Eastern Europe. — HEUNI, Helsinki, 1995. — P.27-33/

 14. Steiner H.J., Alston Ph. International human rights in context law, politics, morals. 2nd ed Oxford University Press (2000), p. 56 –126, p. 136 – 158, p. 323-510. /УДК 342.72/73+341.231/

 15. Web-sites

 16. Winter, Jane. Human wrongs, human rights. A guide to the Human Rights Machinery of the United Nations. A guide from British Irish Rights Watch and the Northern Ireland Human Rights Commission. Sec. ed., Oxford University Press, 1999 /УДК 341.231.14+341.123/

 17. Анісімова М. Право на свободу та особисту недоторканність: відповідність українського законодавства євростандартам // Право України.— 1999.—№2. — С. 26—28.

 18. Антипенко В.Ф. Борьба с современным терроризмом: международно-правовые подходы. – К.: Национальная библиотека им. В.И. Вернадского; Издательство «ЮНОНА-М», 2002. – 723 с.

 19. Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини. - К.:Видавничий дім «КМ AKADEMIA», 2000.

 20. Баев М. О., Баев О. Я. Защита от обвинения в уголовном процессе. Воронеж, 1995.

 21. Барсук П. Європейський Суд захищає права людини // Влада і політика. – К., 2001. - № 16-17. – С. 15.

 22. Баурінг Б. Механізми захисту особи з європейською конвенцією з прав людини та іншими міжнародними документами // Права людини в Україні. Щорічник 1997.- С.53-59

 23. Беляев А. А. Правовое положение осужденных к лишению свободы. — Горький, 1976. - С.10.

 24. Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация. Учебное пособие /Под ред. акад. П.Д. Биленчука. – К.: Атика, 1999. – 272с.

 25. Божедаров В., Жуков О. Всегда ли оправдано содержание в СИЗО? Как соблюдаются права арестованных // http://www. hro. org/editions/hrdef/299/0209. htm

 26. Бойл К. Право на життя в практиці Європейського Суду з прав людини // Адвокат. – 2001. - № 1-2. – С. 49-56.

 27. Бородин С.В., Ляхов Е.Г. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью. – М., 1993.

 28. Брэдли А. У. Право на свободу и безопасность личности согласно европейской конвенции по правам человека (http://www. hrights. ru/text/b8/Chapter7. htm)

 29. Бущенко А. П. Практика Европейского Суда по правам человека. Вып. 1. Статья 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. – М.: Спарк, 2000.

 30. Верещетин В.С. Международный суд ООН на новом этапе // Московский журнал международного права. – 2002. - № 2. – С. 74-85.

 31. Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском Суде по правам человека // Государство и право. – 2001. - № 12. – С. 5-17.

 32. Водянніков О. Над національність в праві Європейського Союзу: Goetterdammerung Європи чи переосмислення права? // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2001. - № 3. – С. 182-186.

 33. Вознесенский Н.Н. Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод: правовые аспекты перевода на русский язык // Московский журнал международного права. – 2002. - № 1. – С. 200-220.

 34. Восьмой конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Гавана, Куба, август — сентябрь 1990 года. A/CONF. 144/15. — Р. 10, 16, 22.

 35. Вэйль Роланд. Нюрнберг: история и современность через призму МАЮД // Прокурорская и следственная практика. – 2001. - № 3-4. – С. 16-21.

 36. Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. М, 1972. – С. 138-148.

 37. Гладун З. Право людини на життя і проблеми його юридичного забезпечення в Україні // Український часопис прав людини. – 1995. - № 1. – С. 47-51.

 38. Гольдман Р., Лентовска Э., Франковски С. Верховный Суд США: Права и свободы граждан. — Варшава, 1997,

 39. Гомиен Д. Путеводитель по Европейской конвенции о за­щите прав человека. — Страсбург, 1994.

 40. Гомьен Д., Харрис Д., Звак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. – М., 1998.

 41. Грир С. Интересы общества и права человека в Европейской конвенции по правам человека. — Страсбург, 1995.

 42. Гротграйн Э. Статья 6 Европейской конвенции по правам человека: Право на справедливое судебное разбирательство.— Страсбург, 1994.

 43. Гусейнов Л.Г. Оговорки: необходимость установления особого режима для международных договоров о правах человека // Московский журнал международного права. – 1999. - № 4. – С. 98-105.

 44. Даниленко Г.М. Международная защита прав человека. Вводный курс: Учеб.пособие. – М., 2000. – С. 30-54.

 45. Денисов В.Н. Развитие теории и практики взаимодействия международного и внутреннего права // Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве. - Киев, 1992. - С. 7-24

 46. Джемчевскі А. Європейська система захисту прав людини сьогодні і завтра // Український часопис прав людини. — 1998. — № 1. - С.32

 47. Дженис М., Кэй Р., Бредли Э. Европейское право в области прав человека: Практика и комментарии. — Москва — Будапешт, 1997.

 48. Документы ООН. Экономический и Социальный Совет // Регистрационный номер E/CN.4/1997 /37.

 49. Дрёмин В. Н. Идеи социальной реабилитации в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными / Проблемы политики, №9 2000- С. -423-427

 50. Дрёмин В. Н. Конституционные основы уголовно-исполнительного законодательства / В кн.: Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція: Библиотека журнала «Юридического вестника». — Одесса: Юридична література, 2001. — С.303-308.

 51. Дрёмин В. Н. Лишение свободы: пенитенциарные и криминологические проблемы // Юридический вестник. — 1999, №1.

 52. Дрёмин В. Н. Новые ориентиры в уголовно-исполнительной политике //В сб.: Проблеми боротьби із злочинністю в Україні. Тези доповідей і повідомлень на республіканській науковій конференції. — Київ, 1992. — С. 127-129.

 53. Дрёмин В. Н. Права осужденных: стандарты и реальность // Юридический вестник. — № 4 1998. — С. 125-130

 54. Дрёмин В. Н. Правовая природа и применение международных стандартов обращения с заключенными // Актуальні проблеми держави та-права. - 1999. - №6. — С. 3-8.

 55. Дрёмин В. Н. Правовые и социально-психологические последствия уголовного наказания.// Тезисы докладов на межвузовской научно-практической конференции. — Одесса, 1987. — С.55.

 56. Дрёмин В. Н. Теоретические и практические проблемы имплементации Европейских пенитенциарных правил в уголовно-исполнительное законодательство Украины Н Проблемы

вхождения Украины в европейское правовое пространство / Колл.монография под. ред. проф. Кивалова С. В. и доц. Черкеса. Е.— Одесса: Юрид. лит-ра. — 1999.—С. 47-67.

 1. Дрёмин В. Н., Сизый А. Ф. Классификация поощрительных норм, применяемых к лицам, лишенным свободы // В сб.: Актуальные проблемы исправительно-трудового права (теория и практика). — Рязань: РВШ МВД СССР, 1989. — С.37-48.

 2. Дремина Н. А. Права человека в сфере уголовного правосудия: международно-правовые аспекты // Юридический вестник. — 1999. — №1

 3. Дрёмина Н.А. Европейская конвенция о выдаче правонарушителей 1957 г. и национальное законодательство Украины в контексте защиты прав человека // Проблемы вхождения Украины в европейское правовое пространство. Монография /Н.А. Дремина, В.Н. Дремин, А.А. Делинский, А.К. Вишняков, М.Е. Черкес. – Одесса, 1999. – С. 5-30.

 4. Дрьомін В. Н. Кримінологічні аспекти призначення та виконання покарань // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2000. - №1, — С. 160-163.

 5. Дрьомін В. Н. Соціальні та правові підстави застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі // Право України. - 2000. - №6 — С. 27-31

 6. Дрьомін В. Н. Деякі питання удосконалення діяльності органів, що виконують покарання, не пов’язані із позбавленням волі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2000. - №3.

 7. Дрьомін В. Н. Динаміка та структура застосування покарань, не пов’язаних із позбавленням волі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2000. - №2 — С. 28-30.

 8. Дрьомін В. Н. Зменшення тюремного населення: пошук нових шляхів /Актуальні проблеми політики. Вип. 10-11, 2001, c. 238-244

 9. Дрьомін В. Н. Пробація: зарубіжний досвід обмеження тюремної популяції // Право України. – 2000. - №12 — С. 120-123.

 10. Дрьомін В.М., Пашковський М.І., Зелінська Н.А., Нестеренко С.С. Міжнародно-правовий захист прав людини: навчально-методичний посібник. – Одеса: Фенікс, 2011.- 76 с.

 11. Евинтов В.И. Международный и внутренний правопорядок в структуре международного сообщества// Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве. - Киев, 1992.

 12. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Комментарий к статьям: 5. Защита свободы и неприкосновенности личности; 6. Правова справедливое судебное разбирательство. — М., 1997.

 13. Европейский Суд по правам человека. Избранные решения: В 2 — х томах / Председ. ред. коллегии В. А. Туманов. — М.: Изд. НОРМА, 2000

 14. Еникеев З.Д. О свободе личности как высшей ценности // Московский журнал международного права. – 1999. - № 2. – С. 122-133.

 15. Євінтов В. Пряме застосування міжнародних стандартів прав людини (коментар до статті 9 Конституції України) // Український часопис прав людини. — 1998. - № 1. — С. 26—28.

 16. Європейська конвенція з прав людини. // Український часопис прав людини. — 1995. — №2. — С. 104-141

 17. Жан Пикте. Развитие и принципы международного гуманитарного права / Издание Международного Комитета Красного Креста. — 1994. — С.10.

 18. Защита прав человека и борьба с преступностью. — С. 197-267.

 19. Зимненко Б.Л. Недействительность оговорок к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод // Московский журнал международного права. – 2002. – № 2. – С. 39-49.

 20. Иванов Д.В., Линников А.С., Трушковский П. Правовой, политический, социологический и философский аспекты прав человека // Московский журнал международного права. – 1999. - № 4. – С. 189-192.

 21. Игнатенко Г.В. Конвенция о защите прав человека и основных свобод в российской правовой системе: реальности и перспективы // Московский журнал международного права. – 1997. - № 3. – С. 153-158.

 22. История, философия и развитие Европейских Пенитенциарных Правил / Издание Совета Европы, 1996.

 23. Как распознавать документы ООН // Московский журнал международного права. – 1999. - № 4. – С. 274-275.

 24. Калинин А.В. Санкции и права человека: международно-правовые проблемы // Московский журнал международного права. – 2001. - № 2. – С. 155-166.

 25. Калініченко О. Міжнародні контрольні механізми щодо реалізації прав, свобод та обов’язків людини і громадянина // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. - № 1. – С. 21-25.

 26. Камиль Жиффар. Пытки: руководство по составлению сообщений. Процедуры документирования и составления заявлений о пытках в контексте международной системы защиты прав человека. - Центр прав человека, Эссекский университет, 2000

 27. Капітанська С.А. Європейський Суд з прав людини: захист прав людини чи втручання в справи держави // Проблеми розвитку держави і права України в сучасних умовах. Тези доповідей учасників Всеукраїнської студентської наукової конференції 30-31 березня 2000 р. – Одеса, 2000. – С. 93-94.

 28. Карпачова Н.І. Стан дотримання прав і свобод людини в Україні. Перша щорічна доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. К.: Книжкова друкарня Наукової книги, 2000. С. 7-19, 92-187 /342.7/

 29. Карташкин В. А. Права человека в международном и внутригосударственном праве.- М., 1995.

 30. Концепція державної правової політики у галузі прав людини. – К., 1997. – 29 с. /УДК 342.7/

 31. Костенко Н.И. Международная уголовная юстиция. Проблемы развития. – М.: РКонсульт, 2002. – 448 с.

 32. Куинн Ф. Права человека и ты // Руководство для стран бывшего Советского Союза и восточной Европы. Издательство ОБСЕ/БДИПЧ, Варшава, Польша, -1999 г.

 33. Лихошерстов С.Е. Об обращении в Европейский Суд по правам человека // Московский журнал международного права. – 1999. - № 4. – С. 106-112.

 34. Лобов М.Б. Процедура европейского суда по правам человека. Первые итоги после реформы // Вопросы применения европейской конвенции по правам человека/ Рук. С.А.Ганнушкина. - Москва, 2001

 35. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть. — М., 1996

 36. Лукашук И. И. Механизм международно-правового регулирования. — Киев, 1980

 37. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть./ Учебник. — М.: Издательство БЕК, 1977.

 38. Лукьянцев Г.Е. О проблематике терроризма в контексте прав человека // Московский журнал международного права. – 2002. - № 2. – С. 4-17.

 39. Лукьянцев Г.Е. Сравнительная характеристика систем защиы прав человека: по Международному пакту о гражданских и политических правах и по Европейской конвенции о защите прав человек и основных свобод (некоторые вопросы рассмотрения жалоб) // Московский журнал международного права. – 1997. - № 3. – С. 114-122.

 40. Максименко С.В. Євростандарти захисту прав людини та ступінь втручання у внутрішні справи держави // Проблеми розвитку держави і права України в сучасних умовах. Тези доповідей учасників Всеукраїнської студентської наукової конференції 30-31 березня 2000 р. – Одеса, 2000. – С. 99-100.

 41. Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ.. – Харків: Консум, 2000. – С. 292-295.

 42. Матвеева Т. Главные принципы - независимость и беспристрастность // Правозащитник. 1994. № 2. С. 6—8

 43. Международное право в современном мире: Сб. статей / Отв. ред. Ю. М. Колосов. — М.: Междунар. отношения, 1991. — С. 37-40.

 44. Международное право. Учебник для вузов. Отв.ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов. – М., 1999. – С. 467-468.

 45. Международное сотрудничество государств в области прав человека / Отв. ред. В.Н. Денисов. - Киев, 1987.

 46. Международное уголовное право (И. П. Блищенко, Р. А. Каламкарян, И. И. Карпец и др.) / Отв. ред. академике. Н. Кудрявцев. М., 1995.

 47. Международные гарантии прав человека: Опыт Совета Европы. – М., 1997.

 48. Международные нормы и правоприменительная практика в области прав человека. Пособие для российских судей. Авторы-составители: Л. Б. Алексеева, С. В. Сироткин. — М., 1993.

 49. Мезяев А.Б. Международные суды и проблема смертной казни // Международное право. – 2001. № 4. – С. 344-365

 50. Мелков Г. М. Международная защита прав и свобод человека. — М.,1990

 51. Мэрдок Дж. Л. Статья 5 Европейской конвенции по правам человека: Защита свободы и неприкосновенности личности. — Страсбург, 1994.

 52. Мэрдок Дж. Л. Статья 5 Европейской конвенции по правам человека: Защита свободы и неприкосновенности личности. — Страсбург, 1994.

 53. Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы, реальность. — М., 1991.

 54. Мюллерсон Рейн. Нюрнберг и современное международное право // Прокурорская и следственная практика. – 2001. - № 3-4. – С. 22-27.

 55. На захист прав людини (за стенограмою засідання) //Політика і час. – 2001. - № 5. – С. 44-55.

 56. Насер Аль-Али. Права человека в исламе // Международное право. – 1998. - № 3. – С. 18-23.

 57. Незалежність судів – гарант конституційних прав і свобод людини: виступ Міністра юстиції Станік С.Р. на 4 з'їзді суддів України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2000. - № 3. – С. 3-18.

 58. Некрасова М. П. Формирование позиции защитника // Вопросы уголовного права и процесса в условиях правовой реформы. Калининград, 1991.

 59. Николаенко И. В. Права человека и система ООН. — Киев, 1991

 60. Николова Т. П. Деятельность защитника на судебном следствии. Саратов, 1987.

 61. Новіцкій М. Практика звернень до Європейської комісії з прав людини: аналіз проблем і труднощів // Права людини в Україні. Щорічник. 1997. - С. 52-54

 62. Нормы и принципы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Осуществление и приоритеты для будущей выработки стандартов // Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. — Вена, 1991

 63. Ноянова О.Е. Международные стандарты общения осужденных к лишению свободы с внешним миром и их реализация в российском законодательстве. Специальность 12.00.08. - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - М., 2000.

 64. Нурумов Д. И. Становление и развитие международной системы защиты прав человека. Специальность 12.00.10 - Международное право. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2000.

 65. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х т. Под ред. проф. М.Н. Марченко. Том 1. Теория государства. – М., 1998. – С. 98.

 66. Общая теория прав человека. Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук Е.А. Лукашева. – М., 1996.

 67. Овчинский В. Русский Интерпол //Международная жизнь. – 1998. - № 9. – С. 36-42.

 68. Опришко В. Головний обов’язок держави. Проблеми реалізації принципівта норм міжнародного права щодо прав людини в Україні // Політика і час. 2001. - № 3. – С. 53-61.

 69. Орзих М. Глобализация доктрины и стандартов прав и свобод человека// Юридический вестник. - № 4.- 1998. –С.65-73

 70. Орзих М. Ф. Международно-правовые стандарты и права человека в Украине // Право Украины. — 1993. - №4.

 71. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок девятая сессия, Дополнение № 49(А/49/49).

 72. Пашковський М.І. Дистанційне кримінальне правосуддя: міф чи реальність // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 5. - С. 36-40. http://icpn.narod.ru/publicat/remjust.htm

 73. Перші кроки. Посібник для початкового вивчення прав людини. Переклад: М.Скоропад, І. Савчак. – Дрогобич: УАМА, 1997. – 203с. /УДК 343.231.14/

 74. Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). – М., 1998. – С. 9-47, 70-74, 90-102.

 75. Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном праве.- М.,1989

 76. Пикте Жан. Развитие и принципы международного гуманитарного права / Издание Международного Комитета Красного Креста. — 1994. — С.10.

 77. Погорілко В.Ф. Права та свободи людини і громадянина в Україні / В.Ф. Погорілко, В.В. Головченко, М.І. Сірий; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М, Корецького. – К.: ІН Юре, 1997. – 52 с. /УДК 342.4/

 78. Пояснительная записка к Европейским Пенитенциарным Правилам // В кн.: Защита прав человека — и борьба с преступностью. Документы Совета Европы. — М.: Иэд-во «Спарк», 1998. — С.227-264;

 79. Права человека и судопроизводство. Собрание международных документов. OSCE/ Office for Institutions and Human Rights / Vienna PRO 9412-002

 80. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ.ред. чл.-корр. РАН Е.А. Лукашевой. – М., 2002. – С. 1-39, 184-213, 263-289

 81. Право на справедливий суд. Застосування Європейської конвенції з прав людини в кримінальному процесі України. Програма і матеріали семінару Верховного Суду України, Ноттінгем, Центр прав людини університету, 1999. – 59 с. /УДК 341.231.14 + 343.13/

 82. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве // М.: «Права человека», 1996. — С. XY.

 83. Программа Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия: обзор // Международный обзор уголовной политики. — 1996-1997. — №47,48.

 84. Проти катувань. Збірник. Харківська правозахисна група. Упоряди. Є. Захаров. – Х.: Фоліо, 1997. – 200с. /УДК 342.7/.

 85. Рабинович П. Вплив рішень Європейського суду з прав людині на національну юридичну прктику: спроба порівняльної характеристики // Вісник Академії правових наук України. - №2 (21) - С.11-19

 86. Рабинович П.М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні аспекти). Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. Видаються з 1997 р. – Відп. П.М. Рабинович, І.М. Панкевич. – Л.: Астрон, 2001. – 108 с. /УДК 342.7/.

 87. Рабинович С. Права людини і соціальна доктрина католицької церкви // Вісник Академії правових наук України: Зб. наук. праць / Відп. А.М. Сумака. – Харків, 2001. - № 1. – С. 154-167.

 88. Рабінович П. Рішення Європейського суду з прав людини: до характеристики концептуально-методологічних засад їх обґрунтування// Практика Європейського суду з прав людини: Рішення. Коментарі.—1999.— № 1, С. 358.

 89. Радецький В.С. Національне центральне бюро Інтерполу – щит на шляху міжнародної злочинності //Адвокат. – 1997. - № 1. – С. 32-35.

 90. Решетов Ю.А. О рассмотрении частных жалоб коненционными органами ООН // Московский журнал международного права. – 2002. - № 2. – С. 50-56.

 91. Рішення Європейського Суду з прав людини. Заяви М. Скубенка, В.І. Бондарчук, С. Головатого, С.М. Фальковича // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 20001. - № 1. – С. 251-268.

 92. Родионов К. Интерпол в фас и профиль //Рос.юстиция. – 1996. - № 2. – С. 52-54.

 93. Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. – М., 1990.

 94. Розвиток системи покарань, альтернативних позбавленню волі в Україні. Концептуальний документ. Ноттінгем, Центр прав людини університету, 1999. – 59 с. /УДК 341.231.14. + 343.8/

 95. Руденко Р.А. Судебные речи и выступления / Под ред. А.М. Рекунова. – М.: Юрид. лит., 1987. – 368 с.

 96. Сергеич П. И. Уголовная защита. Практические заметки. СПб., 1931.

 97. Сирота Т.Я. Загальна Декларація прав людини в умовах розбудови єдиної системи захисту прав жертв злочинів // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип.. 9. – С. 315-320.

 98. Сімчук В. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість // Правовий статус особи: стан, проблеми, перспективи. — Київ, 1998.

 99. Советское исправительно-трудовое право. М., I960. — С.109.

 100. Стецовский Ю. И.. Право на свободу и личную неприкосновенность: нормы и действительность. — Изд. «Дело». — Москва, 2000.

 101. Стичинський Б.С. Неупереджене судочинство та юстиція: спільно до реального захисту прав і свобод людини // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2001. - № 1. – С. 3-10

 102. Сурилов О.В. Теорія держави і права: Учбовий посібник. – Одеса, 1998. – С. 97.

 103. Тимченко Л.Д. Мовна проблема в Україні та права людини // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип.. 9. – С. 237-242.

 104. Толочко О. Європейський досвід застосування ст.. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини у кримінальному судочинстві // Право України. – 2001. - № 6. – С. 41-43.

 105. Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерк об организации и деятельности. – М.: Издательство «НОРМА», 2001. – 304 с.

 106. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. Международный научно-исследовательский проект. — М., 1994. – С.

 107. Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога. (Книга перша) /Збірник документів. — Юрінком. — Київ,1996. — С. — 1176;

 108. Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. – М., 2002. – С. 158-175, 237-298.

 109. Фаткуллин Ф. Н., Зинатуллин З. З., Аврах Я. С. Обвинение и защита по уголовным делам. Казань, 1976.

 110. Фисенко И. Функционирование постоянного Международного уголовного суда (расследование, обвинение, исполнение приговоров, правовая помощь) // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2000. - № 3

 111. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. – К., 2000. – С. 119.

 112. Черниченко С.В. ООН и права человека // Международное право. – 1998. - № 3. – С. 5-14.

 113. Чубар Л. Гармонізація законодавства України в галузі правосуддя з вимогами Європейської конвенції з прав і свобод людини // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. - № 6. – С. 72-77.

 114. Шевчук С. Хартія основних прав та свобод Європейського Союзу: новий рівень розвитку чи криза страсбурзької юстиції // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2001. - № 3. – С. 133 – 137.

 115. Шевчук С. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод: практика застосування та принципи тлумачення уконтексті сучасного українського праворозуміння // Практика Європейського суду з прав людини: Рішення. Коментарі.— 1999— №1.

 116. Ширвиндт Е. Г., Утевский Б-С. Советское исправительно-трудовое право. — М., 1957. — С.83-84.

 117. Шишкін В. Забезпечення прав людини в судочинстві США (організаційні і процесуальні засади). – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с. /УДК 341.231.14/.

 118. Эминов В.Е. Современная транснациональная преступность: состояние и проблемы борьбы. Третий парламентский международный «круглый стол» Иркутск. 8-10 июля 1999 г. «Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией».

 119. Энтин М. Л. Международные гарантии прав человека: Опыт Совета Европы. — М., 1997.

 120. Энтин М. Л. Международные гарантии прав человека: Практика Совета Европы. — М., 1992.

 121. Энтин М. Л. Международные гарантии прав человека: Практика Совета Европы. — М., 1992.

 122. Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека: Опыт Совета Европы. — М., 1997.

 123. Юридический — ежегодник Организации Объединенных Наций. 1970 год. — Нью-Йорк: Изд. ООН, 1972.

 124. Юридический ежегодник Организации Объединенных Наций. 1971 год. — Нью-Йорк: Изд. ООН, 1973.

 125. Юридический ежегодник Организации Объединенных Наций. 1973 год. — Нью-Йорк: Изд. ООН, 1975.

Web-site


11. Інформаційні ресурси

  1. La responsabilité pénale des chefs d’état et de gouvernement: Les documents de travail du Sénat // Série: Législation comparée Service des affaires européennes, Division des Études de législation compare. - n° LC 92, Septembre 2001. - http://www.senat.fr/europe

  2. Muxart Anne. Immunite de l'ex-chef d'etat et competence universelle: quelques reflexions a propos de l'affaire Pinochet // http://www.ridi.org/adi/199812a4.html

  3. Абрамкин В. Казнь без приговора. Из выступления специального докладчика ООН Найджела С. Родли, посвященного состоянию российских учреждений пенитенциарной системы // http://www.hro.org/ngo/discuss/prison/abram.htm

  4. Александров Ю. Анализ: Плюсы и минусы Уголовно-исполнительного кодекса РФ // http://www.hro.org/editions/hrdef/199/0102.htm

  5. Александров Ю. Когда б закон французский мы в России применили... Сравнительная характеристика некоторых аспектов уголовного наказания во Франции и России // http://www.hro.org/editions/hrdef/299/0210.htm

  6. Александров Ю. Уголовно-исполнительная система Российской Федерации: Обзор проблематики в цифрах и фактах // Правозащитник. – 2000. - № 4 // http://www.hro.org/editions/hrdef/101/03.htm

  7. Аленін Ю.П., Затилкіна Т.В., Пашковський М.І. Деякі питання захисту прав людини при застосуванні конвенцій про правову допомогу у кримінальних справах // Суд в Україні: боротьба з корупцією, організованою злочинністю і захист прав людини. - Т. 12. - К.: Науково-дослідний інститут "Проблеми людини", 1999. - С. 558-565 http://icpn.narod.ru/publicat/protr.htm

  8. Горелик А.С. Правозащитная деятельность в сфере уголовной юстиции // http://w Джонгман Алберт Джей, Шмид Алекс Пи. Контроль за соблюдением прав человека. Руководство по оценке деятельности государства. Междисциплинарная исследовательская программа по основным причинам нарушений прав человека. Факультет социальных наук Лейденский университет. – Нидерланды, 1994 //http://erc.hrea.org/Library/reference/glossary_ru.htmlww.hro.org/ngo/discuss/gorel.htm

  9. Ковалев С. Права человека как национальная идея // Известия. 1998. 15 апр. // http://www.hro.org/editions/karta/nr21/kov.htm

  10. Лукьянцев Г.Е. Европейские стандарты в области прав человека. Теория и практика функционирования Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. – М.: Издательство "Звенья", 2000. // http://www.memo.ru/library/books/lukjanc/index.htm

  11. Максимов М. Российская преступность: Кто есть кто. – М.: ЗАО "Издательство "ЭКСМО", 1997 // http://www.kulichki.com/moshkow/POLITOLOG/r-prest.txt

  12. Марк Тейлор. Работа полиции и права человека в европейском контексте – введение. Справочное пособие. - Страсбург, 1999 // http://www.humanrights.coe.int/police/word_docs/refbrochruss.doc

  13. Пашковський М.І. Дистанційне кримінальне правосуддя: міф чи реальність // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 5. - С. 36-40. http://icpn.narod.ru/publicat/remjust.htm

  14. Практика международных контрольных органов в области защиты гражданских и политических прав человека и гражданина http://uic.nnov.ru/hrnnov/rus/nnshr/paper/list11/list6.htm)

  15. Решетов Ю. Суд присяжных и "интересы справедливости" (эпизод из американской практики) // Параллели http://www.hro.org/editions/hrdef/01/0111.htm

  16. Стецовский Ю. Общественный контроль за обеспечением прав заключенных // http://www.hro.org/editions/hrdef/199/0101.htm

  17. Францифоров Ю., Громов Н. Защита обвиняемого и проблемы ее осуществления // http://www.hro.org/editions/hrdef/02/0207.htm

  18. Шарый А. Гаагский трибунал: всё смешалось - мораль и уголовщина, правозащита и политика // Параллели http://www.hro.org/editions/hrdef/01/0103.htm

  19. The Pinochet Case – House of Lords decisions at htpp://www.parliament.the-stationary-ffice.co.uk/pa/ld199899/ldjudgmt/jd990324/pino1.htm

Навчальну програму із спецкурсу «Міжнародно-правові стандарти прав людини у сфері кримінальної юстиції» розробили:


Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор Дрьомін В.М. ____________________


асистент Марчук А.І. ____________________


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
2013 -> Київський національний лінгвістичний університет
2013 -> «Архітектура І скульптура XX століття» Неокласицизм
2013 -> Тема. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті Розгляд питань
2013 -> Реферат обов’язково повинен мати такі структурні частини : Титульна сторінка; Зміст; Основна частина
2013 -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
2013 -> Локальні релігії
2013 -> Реальні гази. Сили тяжіння та відштовхування в реальних газах. Внутрішня енергія у реальних газах. Рівняння Ван дер Ваальса


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка