Робоча програма навчальної дисципліни пп07 практикум сучасної німецької комунікаціїСкачати 465.02 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації20.03.2017
Розмір465.02 Kb.
#12533
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра німецької мови

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
_____________ В.О. Казимір

підпис

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПП07 ПРАКТИКУМ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ

підготовки бакалавр


галузь знань 01 Освіта
спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)
факультет іноземної філології

2016-2017 навчальний рік


Розробники програми: Г.В. Фоміна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови


Робочу програму ухвале на засіданні кафедри німецької мови________________________
Протокол від “____”________________20__ року № ___

 Фоміна Г.В., 2016 рік

 Фоміна Г.В., 2016 рік


  1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Загальна характеристика

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 8,5

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)


Ступінь вищої освіти

магістр
Назва галузі знань

01 Освіта

Спеціальність

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)Тип дисципліни:

Нормативна
Загальна

кількість годин – 255Рік підготовки:

1-йСеместр

Змістових модулів – 2

1-2-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи здобувача вищої

освіти – 4год.

год.

Семінарські

год.

год.

Практичні

86 (42-44) год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

169 (78-91) год.

год.

Модульні контрольні роботи

2

Вид підсумкового контролю:

екзамен  1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ опанування магістрантами як традиційних, так і новітніх теоретичних і практичних проблем сучасної німецькомовної комунікації з погляду науково-технічних досягнень сучасних вітчизняної та зарубіжної методологій, а також формування у майбутніх педагогів основ міжкультурної (німецько-української зокрема) комунікативної компетенції з перспективою використання здобутих навичок у практиці здійснення ними комунікативно-орієнтованих видів професійної діяльності згідно з кваліфікацією викладача німецької мови.

  2. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ створити у магістрантів достатню теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу міжкультурної / німецькомовної комунікації;

висвітлити основні компоненти теорії комунікації, принципи та правила успішної міжкультурної комунікації, і на цій основі навчити магістрантів використовувати теоретичні знання для вирішення практичних комунікативних завдань з урахуванням конкретних умов;

ознайомити магістрантів зі специфічною природою засобів масової комунікації;

поглибити розуміння системності як важливої ознаки засобів масової комунікації у сьогоденні;

закріпити розуміння функціональних особливостей засобів масової комунікації та навички їх вірної інтерпретації.  1. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

основні поняття: комунікація, комунікативні моделі, міжкультурна комунікація, фактори комунікації, мовний код, семантичне, синтаксичне, фонетичне кодування / декодування, правила застосування та інтерпретації мовних засобів, комунікативна ситуація, види комунікативних ситуацій, вербальні засоби ведення дискусій у професійному, приватному колі.

вміти:

найповніше інтерпретувати багату і різноманітну інформацію, що міститься у тексті засобів масової комунікації;

критично аналізувати різні типи текстів ЗМІ (усних / друкованих) та глибоко проникати у їх зміст;

аналізувати текст (усний / письмовий) як єдине ціле, базуючи його інтерпретацію на зіставленні та врахуванні взаємодій мовних кодів, до яких вдається мовець / автор та слухач / інтерпретатор;

використовувати здобуті теоретичні знання та навички у здійсненні успішного міжкультурного / німецькомовного спілкування та у практиці організації оволодіння студентами комунікативної компетенції, опираючись на лінгвокраїнознавчий матеріал.


  1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

разом

у тому числі

разом

у тому числі
лекції

сем. / практ.

заняття


лабораторні заняття

самостійна робота
лекції

сем. / практ.

заняття


лабораторні заняття

самостійна робота

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Kommunikationsmodelle. Einfaches Kommunikationsmodell. Faktoren der Kommunikation.2
4
Тема 2. Kommunikation – Theorie.2
4
Тема 3. Kommunikation als systemische Resonanz. Kohärenz und Information von Systemen.2
4
Тема 4. Die Aspekte der Kommunikation.2
4
Тема 5. Die fünf Kommunikationsaxiome von Paul Watzlawick.2
4
Тема 6. Die Regel des mündlichen Textverfassens.2
4
Тема 7. Redesituationen: Vortrag und seine Charakteristik. Das Referat und seine Charakteristik.2
4
Тема 8. Wie gestaltet man einen Vortrag?2
4
Тема 9. Wie schreibt man ein Referat?2
4
Тема 10. Soziale Kompetenz.2
4
Тема 11. Aspekte der nonverbalen Kommunikation.2
4
Тема 12. Begrüßungs- und Verabschiedungsritualen.2
4Тема 13. Innerbetriebliche Kommunikation – Tipps für einen reibungslosen Arbeitsablauf.
2
4
Тема 14. Ratschläge für einen schlechten Redner.2
4
Тема 15. Erfolgsstrategien beim Blackout.2
4
Тема 16. So hinterlassen Sie bis zum Schluss einen guten Eindruck.2
4
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»

Скачати 465.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка