Робоча програма навчальної дисципліни пп07 практикум сучасної німецької комунікаціїСкачати 465.02 Kb.
Сторінка6/8
Дата конвертації20.03.2017
Розмір465.02 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8


7.САМОСТІЙНА РОБОТА

На самостійне опрацювання виносяться теоретичні теми та проблемні питання, які не стали об’єктом розгляду на лекційних заняттях та практичні завдання до опрацьованих лекційних тем.
з/п


Назва теми

Кількість

годин


Форми

контролю


Література

1.

Thema “Menschenrechte-Frauenrechte”

10

Підготовка конспекту та усна бесіда

Text (S. 123-128) Übungen und Aufgaben

schriftlich2

Thema „Mutterliebe ist grenzenlos“

10

Підготовка конспекту та усна бесіда

Textе (S. 112-118,

S. 105-106) Übungen und Aufgaben

schriftlich


3

Thema „Die Entwicklung der Interessen und Fähigkeiten. Beitrag zur harmonischen Persönlichkeitsentwicklung“

10

Підготовка конспекту та усна бесіда

Text (S. 253-261)

schriftliche Aufgaben und Übungen4

Thema „Sprache und Kommunikation“

10

Підготовка конспекту та усна бесіда

Texte

(S. 123-125,

S. 127,

S. 128-129)5

Thema „Sprache und gesellschaftliche Determiniertheit“

10

Підготовка конспекту та усна бесіда

Übungen, Aufgaben

Üb. 9, 12, 14, 15, 22, 26, 28 (S. 113-120)6

Реферати, повідомлення та ведення дискусій за тематикою практичних занять(див. план практичних занять).

109

Підготовка до усної презентації та обговорення

Див. план практичних занять

7

Підготовка до модульної контрольної роботи.

10


Всього:

169
8.МЕТОДИ КОНТРОЛЮ:

усне поточне опитування, написання самостійних робіт, підсумковий модульний контроль.


9.РОЗПОДІЛ БАЛІВ за змістовими модулями

Підсумковий рейтинг з кредитного модуля – це сума балів за поточний та модульний контроль.
Поточний і модульний контроль (60 балів)

Іспит

Сума

Змістовий модуль

1 (29 балів)Самостійна робота

Змістовий модуль

2 (31 бал)Самостійна робота

40

100

Поточний контроль

МКР

Поточний контроль

МКР

15

балів


9

балів


5 балів

15

балів


11

балів


5 балів


Поточний контроль (15 / 15 балів)

Максимальний бал оцінки поточної успішності магістрантів на навчальних заняттях рівний 12.


Оцінювання усних відповідей на семінарах та екзамені.

Оцінка «відмінно» (10-12 балів) передбачає такі вимоги:Зміст відповіді: повне викладення теоретичного питання; пояснення смислових, структурних, функціональних ознак та особливостей обговорюваних понять; надання необхідних дефініцій понять; правильне застосування професійних знань та умінь для вирішення комунікативного завдання; творче та аргументоване висвітлення проблеми; обґрунтування теоретичної значущості комунікативних явищ.

Форма відповіді: фонетично коректне мовлення; вільне володіння навичками монологічного мовлення; змістовна, логічна, чітка побудова відповіді; граматично, лексично та стилістично правильне мовне оформлення. Допускається до 4-х граматичних або лексичних помилок.

«Добре» (7-9 балів) - правильне, але недостатньо повне викладення теоретичного питання; недостатньо правильне застосування професійних знань та умінь для вирішення комунікативного завдання, тобто невиконання однієї вимоги до змісту або однієї-двох вимог до форми. Допускається 5-6 граматичних або лексичних помилок.

«Задовільно» (4-6 балів) - невиконання 2-3 вимог до змісту або однієї вимоги до форми. Допускається до 9 граматичних або лексичних помилок.

«Незадовільно» (0-3 бали) - невиконання 4-5 вимог до змісту або однієї вимоги до форми. Наявність у відповіді студента 10 та більше граматичних або лексичних помилок.


Критерії оцінювання модульної контрольної роботи з практикуму сучасної німецької комунікації

Максимальна кількість балів, яку можна отримати за модульну контрольну роботу - 9 / 11 балів, допустима - 6 / 7 балів.

Письмові відповіді студентів оцінюються двома оцінками:

1) за зміст (повнота висвітлення теми модуля, логічна послідовність викладу теоретичної проблеми, відповідність змісту роботи темі);

2) друга оцінка виставляється за грамотність: враховуються помилки граматичного, стилістичного, орфографічного і пунктуаційного характеру.

Письмова відповідь оцінюється :

1) за зміст (максимально 7 балів):

Оцінка “Відмінно” ставиться, якщо повністю розкрита тема змістового модуля, продемонстрована логічна послідовність викладу, гарний стиль.

Оцінка "Добре" ставиться, якщо в роботі мають місце незначні стилістичні помилки (не більше 1-2 на сторінку) та деякі недоліки у висвітленні аналізованої теоретичної проблеми.

Оцінка "Задовільно" ставиться за неповне висвітлення змісту проблеми, порушення логічної послідовності викладу, за слабкі знання теоретичного матеріалу, бідність засобів вираження думки, поганий стиль.

Оцінка "Незадовільно" ставиться за невідповідність змісту темі модуля, за примітивні знання теоретичної проблеми, невміння правильно використовувати лексичний матеріал, за примітивний стиль.

2) за грамотність (максимально 2 / 4 бали):

Оцінка "Відмінно" ставиться при наявності на сторінці до 4 негрубих орфографічних , граматичних або лексичних помилок.

Оцінка "Добре" ставиться при наявності в роботі не більше 5-6 орфографічних, граматичних або лексичних помилок.

Оцінка "Задовільно" ставиться при наявності не більше 9 орфографічних, граматичних або лексичних помилок.

Оцінка "Незадовільно" ставиться при наявності більше 10 помилок, перелічених вище.

Рейтингова оцінка з кредитного модуля

Рейтингова оцінка з кредитного модулясумарна підсумкова оцінка за багатобальною шкалою рівня засвоєння студентом певного кредитного модуля (навчальної дисципліни) упродовж його вивчення.


Рейтингова оцінка з кредитного модуля

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

90-100 і більше

А (відмінно)

відмінно

82-89

В (дуже добре)

добре

75-81

С (добре)

67-74

D (задовільно)

задовільно

60-66

Е (достатньо)

35-59

FX (незадовільно з можливістю повторного складання )

незадовільно34 і менше

F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)

Рейтингова оцінка у балах знань, умінь і навичок студента на навчальних заняттях з навчального (змістового) модуля обчислюється після проведення цих занять та ліквідації студентом поточної заборгованості, пов’язаної з пропусками занять, непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до них.


10.ПРОГРАМА СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ

Перелік питань для складання іспиту з практикуму сучасної німецької комунікації.

 1. Kommunikationsmodelle. Einfaches Kommunikationsmodell. Faktoren der Kommunikation.

 2. Kommunikation – Theorie.

 3. Kommunikation als systemische Resonanz. Kohärenz und Information von Systemen.

 4. Die Aspekte der Kommunikation.

 5. Die fünf Kommunikationsaxiome von Paul Watzlawick.

 6. Die Regel des mündlichen Textverfassens.

 7. Redesituationen: Vortrag und seine Charakteristik. Das Referat und seine Charakteristik.

 8. Wie gestaltet man einen Vortrag?

 9. Wie schreibt man ein Referat?

 10. Soziale Kompetenz.

 11. Aspekte der nonverbalen Kommunikation.

 12. Begrüßungs- und Verabschiedungsritualen.

 13. Каталог: wp-content -> uploads -> sites
  sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
  sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
  sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
  sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
  sites -> Навчальна робота
  sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
  sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
  sites -> Введение в специальность
  sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»

  Скачати 465.02 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка