Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання адміністративних послуг для спеціальн ості 8Скачати 408.74 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір408.74 Kb.
ТипРобоча програма


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Національна академія внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

з навчально-методичної та

наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй

16 грудня 2013 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ


для спеціальності 8.03040101 «Правознавство»

для студентів 5-го курсу магістратури ННІПП НАВС

Київ – 2013 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Правове регулювання адміністративних послуг»

за спеціальністю «Правознавство»


Розробник:

Грянка Г.В. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС


Протокол від 07 листопада 2013 року № 6

Завідувач кафедри загальноправових дисциплін

_________________ (Н.І. Мозоль)

Схвалено науково-методичною радою НАВС


Протокол від 16 грудня 2013 року № 5

16 грудня 2013 Голова _________________ В.В. Чернєй


 Грянка Г.В., 2013 р.

НАВС, 2013 р.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів 1

Галузь знань

«Право» 0304

Нормативна

Модулів 2

Спеціальність:

«Правознавство»8.03040101


Рік підготовки:

Змістових модулів 2

2013-й

2014-й

Індивідуальне науково дослідне завдання реферат

Семестр

Загальна кількість годин 72

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 4

самостійної роботи студента 8


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«магістр»8 год.

Семінарські

8 год.

Практичні

8 год.

Самостійна робота

48 год.

Індивідуальні завдання

0 год.

Вид контролю

залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і

індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 24/48
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання адміністративних послуг» є:

а) науково-юридична: закласти та сформувати у студентів знання з правове регулювання адміністративних послуг, а також дати чітке уявлення що ми розуміємо під такими правовими категоріями як «публічна послуга», «адміністративна послуга», «реєстр адміністративних послуг» та ін., а також їх зміст. У сучасних Українських умовах правове регулювання адміністративних послуг полягає у комплексній перебудові існуючої в Україні системи публічного управління всіма сферами суспільного життя. З іншого боку – у розбудові деяких інститутів публічного управління, яких Україна ще не створила як суверенна держава. Таким чином, науково-юридичною метою правового регулювання адміністративних послуг є поетапне створення такої системи публічного управління та їх діяльності, що забезпечить становлення України як високо розвинутої, правової, цивілізованої Європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, дозволить їй стати впливовим чинником в державі та Європі. Науково-юридичною метою є також формування системи адміністративних послуг, яка стане близькою до потреб і запитів людей, а головним пріоритетом її діяльності буде задоволення потреб народу. Ця система буде підконтрольною народові, прозорою, побудованою на наукових принципах.

б) загальноосвітня: вивчення теоретичних понять адміністративних послуг, видів адміністративних послуг, а також їх особливостей в залежності від сфери суспільного життя, вплив на державотворчі процеси в Україні пов’язані з реформуванням організаційних структур виконавчої влади, реформування державної служби в Україні, реформування адміністративного права в цілому;

в) виховна: сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної та правової культури майбутнього юриста.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Правове регулювання адміністративних послуг» є:

1) розкрити теоретичні засади, та класифікація адміністративних послуг;

2) здійснити аналіз та навести приклади адміністративних послуг органів виконавчої влади та їх правове регулювання;

3) визначати особливості та проблеми в організації діяльності правоохоронних органів з надання адміністративних послуг;

4) розкрити контроль з боку держави та громадськості як гарантія якості адміністративних послуг.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати :

 • теоретичні засади та класифікації адміністративних послуг;

 • адміністративні послуги органів виконавчої влади та їх правове регулювання;

 • особливості та проблеми в організації діяльності правоохоронних органів з надання адміністративних послуг;

 • контроль з боку держави та громадськості як гарантія якості адміністративних послуг;


вміти :

 • тлумачити та застосовувати чинне адміністративне законодавство;

 • правильно реалізовувати в практичній діяльності процес надання адміністративних послуг;

 • орієнтуватися та вміти визначити вид конкретної адміністративної послуги;

 • готувати проекти звернень про надання адміністративної послуги;

 • ситуативно відобразити процес надання адміністративних послуг;

 • розкрити зміст та на прикладі показати діяльність публічної адміністрації щодо адміністративної процедури.


3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Тема 1. Теоретичні засади та класифікація адміністративних послуг.

Поняття «адміністративна послуга»: наукові підходи до вивчення зазначеної правової категорії та законодавче закріплене визначення. Ознаки адміністративних послуг. Класифікація адміністративних послуг: 1. залежно від змісту адміністративної діяльності щодо надання адміністративних послуг; 2. залежно від рівня встановлення повноважень щодо надання адміністративних послуг та правового регулювання процедури їх надання; 3. залежно від форми їх реалізації; 4. залежно від предмета (характеру) питань, за розв’язанням яких звертаються особи до адміністративних органів; 5. за критерієм платності адміністративні послуги можна поділяти на платні й безоплатні.

Реєстр адміністративних послуг. Реєстр державних функцій.

Професійна складова: здобути знання щодо загально-теоретичних понять в сфері адміністративних послуг та їх види, а також вміти розрізняти адміністративні послуги при цьому виокремлюючи їхні особливості в наданні.
Тема 2. Адміністративні послуги органів виконавчої влади та їх правове регулювання

Адміністративні послуги, що надаються в сфері освіти. Видача ліцензії на надання освітніх послуг. Видача навчальним закладам свідоцтв про атестацію. Проставлення апостиля на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами та організаціями, що стосуються сфери освіти. Визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту, виданих навчальними закладами іноземних держав.

Адміністративні послуги, що надаються в сфері науки. Державна акредитація фізичних та юридичних осіб у сфері наукової та науково-технічної експертизи. Державна акредитація фізичних і юридичних осіб на право провадження посередницької діяльності у сфері трансферу технологій. Акредитація вищого навчального закладу. Здійснення державної наукової і науково-технічної експертизи. Здійснення державної реєстрації договорів про трансфер технологій та ведення Державного реєстру договорів про трансфер технологій.

Адміністративні послуги, що надаються в сфері охорони здоров’я (послуги у сфері охорони здоров’я та з надання соціальної допомоги; послуги у сфері охорони здоров’я людини; послуги лікувальних закладів; послуги з лікарської практики; стоматологічні послуги; інші послуги з охорони здоров’я людини; акупунктура; апітерапія; фітотерапія; мануальна терапія; ветеринарні послуги; послуги з соціальної допомоги).

Адміністративні послуги, що надаються в сфері культури. Адміністративні послуги в сфері культури залежно від того, ким вони надаються: 1) Міністерством культури України; 2) центральними та місцевими органами виконавчої влади; 3) місцевими державними адміністраціями; 4) органами місцевого самоврядування.

Професійна складова: знати систему органів виконавчої влади при цьому вміло застосовувати свої знання щодо адміністративних послуг, які надаються органами виконавчої влади в цілому та їх правове регулювання.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ЩО НАДАЮТЬСЯ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ
Тема 3. Особливості та проблеми в організації діяльності правоохоронних органів з надання адміністративних послуг

Поняття адміністративних послуг в сфері оборони та безпеки України. Види адміністративних послуг в сфері оборони та безпеки України.

Поняття адміністративних послуг в сфері юстиції. Види адміністративних послуг в сфері юстиції.

Поняття адміністративних послуг в сфері внутрішніх справ. Види адміністративних послуг в сфері внутрішніх справ.Професійна складова: знати види адміністративних послуг, які надаються правоохоронними органами та особливості та проблеми в організації діяльності правоохоронних органів з надання адміністративних послуг.
Тема 4. Контроль з боку держави та громадськості як гарантія якості адміністративних послуг

Поняття, ознаки, особливості контролю з боку державних органів щодо надання адміністративних послуг.

Поняття, ознаки, особливості контролю з боку громадськості щодо надання адміністративних послуг.

Стандарти надання адміністративних послуг.Професійна складова: здобути знання щодо теоретичного розуміння поняття «контроль» та його види, а також здійснення контролю з боку держави та громадськості як гарантія якості адміністративних послуг.
4. Структура навчальної дисципліни


№ п/п

Назви змістовних модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

усього

у тому числі

лекції

практичні

семінари

Сам. роб.

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Правове регулювання надання

адміністративних послуг1.

Тема 1. Теоретичні засади та класифікація адміністративних послуг

182

2

2

12

2.

Тема 2. Адміністративні послуги органів виконавчої влади та їх правове регулювання

18

2

2

2

12
Разом за змістовним модулем 1

36

4

4

4

24

Змістовий модуль 2. Характеристика окремих видів проваджень адміністративного процесу

3.

Тема 3. Особливості та проблеми в організації діяльності правоохоронних органів з надання адміністративних послуг

18

2

2

2

12

4.

Тема 4. Контроль з боку держави та громадськості як гарантія якості адміністративних послуг

18

2

2

2

12
Разом за змістовним модулем 2

36

4

4

4

24
Усього годин

72

8

8

8

485. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


11

Теоретичні засади та класифікація адміністративних послуг

2

22

Адміністративні послуги органів виконавчої влади та їх правове регулювання

2

33

Особливості та проблеми в організації діяльності правоохоронних органів з надання адміністративних послуг

2

44

Контроль з боку держави та громадськості як гарантія якості адміністративних послуг

2
Разом

8


6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Теоретичні засади та класифікація адміністративних послуг

2

2

Адміністративні послуги органів виконавчої влади та їх правове регулювання

2

3

Особливості та проблеми в організації діяльності правоохоронних органів з надання адміністративних послуг

2

4

Контроль з боку держави та громадськості як гарантія якості адміністративних послуг

2
Разом

8


7. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Теоретичні засади та класифікація адміністративних послуг

12

2

Адміністративні послуги органів виконавчої влади та їх правове регулювання

12

3

Особливості та проблеми в організації діяльності правоохоронних органів з надання адміністративних послуг

12

4

Контроль з боку держави та громадськості як гарантія якості адміністративних послуг

12
Разом

48
8. Індивідуальні завдання
(МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРОЕКТИ)

Підготовка мультимедійних презентацій на теми:

Проект 1. Історія розвитку інституту надання адміністративних послуг.

Проект 2. Процедура надання адміністративних послуг.

Проект 3. Види адміністративних послуг.

Проект 4. Платні та безоплатні адміністративні послуги.

Проект 5. Система суб’єктів публічної адміністрації як суб’єктів надання адміністративних послуг.

Проект 6. Адміністративні послуги в сфері охорони здоров’я.Проект 7. Адміністративні послуги в сфері культури.
Завдання вибраного проекту: ґрунтуючись на концептуальних засадах чинного законодавства та наукову літературу розкрити питання вибраного проекту, що свідчить про засвоєння студентом матеріалу дисципліни.
Методичні рекомендації щодо оформлення проекту:

А) Організація роботи над проектом:

 • студент упродовж часу, відведеного на вивчення нормативної дисципліни «Правове регулювання адміністративних послуг», під час аудиторних занять та самостійної роботи з навчальним матеріалом аналізує сутність адміністративної відповідальності у сучасних умовах з метою визначення найбільш доцільних заходів, що можна відобразити у вибраному ним проекті;

 • створення першого варіанту проекту доцільно розпочинати після вивчення основних положень Закону України «Про адміністративні послуги» та ін. нормативно-правові акти, якими урегульовано відносини в сфері надання адміністративних послуг;

 • від теми до теми ця методика повинна розвиватися і вдосконалюватися. При цьому можна використовувати додатковий матеріал, не передбачений програмою (за умов попередньої консультації з викладачем);

 • завершується вивчення предмету захистом проекту. Форм захисту може бути кілька: публічний (аудиторія), індивідуальний (викладач), презентацій ний (конкурс проектів). Остання форма захисту проекту має проводитися за спеціально розробленими правилами, які передбачали б ознайомлення з проектом чим більшої кількості людей.

Б) Оформлення проекту:

 • рекомендується виконувати проект з використанням мультимедійних комп'ютерних програм;

 • структура проекту вибудовується у відповідності до основних вимог нормативних актів з питань адміністративної відповідальності;

 • при оформлені проекту бажано використовувати схеми, ілюстрації, музичний супровід, відео матеріали, анімаційні фільми власного виготовлення.9. Методи навчання

Пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод: викладач організує сприймання та усвідомлення студентами інформації, а студенти здійснюють сприймання (рецепцію), осмислення і запам'ятовування її.

Репродуктивний: викладач дає завдання, у процесі виконання якого студенти здобувають уміння застосовувати знання за зразком.

Проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує її, студенти стежать за ходом творчого пошуку (студентам подається своєрідний еталон творчого мислення).

Частково-пошуковий(евристичний): викладач формулює проблему, поетапне вирішення якої здійснюють студенти під його керівництвом (при цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності студентів).

Дослідницький: викладач ставить перед студентами проблему, і ті вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, підбираючи для цього необхідні джерела інформації, прилади, матеріали тощо.

Інформаційно-повідомляючий метод викладання і виконавчий метод учіння. Передбачають викладання навчального матеріалу без докладного пояснення, узагальнення й систематизації, а студенти ‑ заучують його без достатнього аналізу та осмислення;

Пояснювальний метод викладання і репродуктивний метод учіння. Викладач не тільки повідомляє певні факти, але й пояснює їх, домагаючись осмислення, засвоєння студентами (студенти засвоюють матеріал на рівні розуміння і запам'ятовування);

Інструктивно-практичний метод викладання і продуктивно-практичний метод учіння. Викладач інструктує студентів словесними, наочними або практичними способами, як виконувати певні практичні дії; студенти за допомогою вправ відшліфовують різні уміння і навички.

Пояснювально-спонукальний метод викладання і частково-пошуковий метод учіння. Викладач частину навчального матеріалу подає в готовому вигляді, іншу частину ‑ через проблемні завдання; студенти засвоюють навчальний матеріал як за допомогою репродуктивного, так і творчого, дослідницького методу.

Спонукальний метод навчання і пошуковий метод учіння. Викладач ставить перед студентами проблемні питання і завдання, організовуючи їх самостійну діяльність; студенти самостійно здобувають і засвоюють нові знання в основному без допомоги викладача.


10. Методи контролю
Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня навчальних досягнень під час семінарських, практичних занять та якості виконання індивідуальної і самостійної роботи та передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого модуля навчальної дисципліни.

Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями.

Конкретна кількість балів за роботу студентів під час семінарських та практичних занять визначається керівником заняття.Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять студентами та їх успішності.

Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу.

Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових модулів.

11. Розподіл балів, що виставляються студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

100

25

25

25

25

Т1, Т2 ... Т4 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

85 ‑ 89

В

добре

75 ‑ 84

С

70 ‑ 74

D

задовільно

60 ‑ 69

Е

35 ‑ 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1 ‑34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

12. Методичне забезпечення

1. У наведеному нижче переліку означена основна та додаткова література, а також електронні носії інформації, що є на кафедрі загальноправових дисциплін ННІПП НАВС.13. Рекомендована література

Базова:

Нормативні джерела:

1. Про адміністративні послуги: закон України від 06 верес. 2012 р. / Відомості Верховної Ради – 2013. –№ 32, – Ст.409.

2. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності закон України від  06 верес. 2005 р. / Відомості Верховної Ради – 2005. № 48 – Ст. 483.

3. Про кінематографію: закон України від 13 січ. 1998 р. // Відомості Верховної Ради України – 1998. – № 22 – Ст. 114.

4. Про нотаріат: закон України від 02 верес. 1993 р. // Відомості Верховної Ради України – 1993. – 39, – Ст. 383.

5. Про центральні органи виконавчої влади: закон України від 17 берез. 2011 р. / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua.

6. Про доступ до публічної інформації: закон України від 13 січ. 2011 р. / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.zakon4.rada.gov.ua.

7. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: закон України від 16 листоп. 1992 р. / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon4.rada.gov.ua.

8. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

9. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06 липня 2005 p., № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України – 2005 p., № 5, (№№ 35-36, 37). – Ст. 446.

10. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Введений в дію Постановою Верховної Ради Української РСР від 07 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122.

11. Про військовий обов'язок і військову службу від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 385.

12. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

13. Про дипломатичну службу: Закон України від 20 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 29.

14. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 29. – Ст. 245.

15. Про засади запобігання та протидії корупції: Закон України від 7 квітня 2011 року № 3206-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 40. – Ст. 404.

16. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України № 810 від 22 липня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21. – Ст. 943.

17. Про Кабінет Міністрів України: Закон України 7 жовтня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 9. – Ст. 58.

18. Про затвердження Стратегії розвитку системи державного фінансового контролю, що здійснюється органами виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 № 1156. // Офіційний вісник України – 2003 р. – № 31. – Ст. 1613.

19. Про звернення громадян: Закон України від 02 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

20. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

21. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – 20-21. – Ст. 190.

22. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

23. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. – Ст. 165.

24. Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 106.

25. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – №32. – Ст. 1449.

26. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

27. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999 р. – № 11. – Ст. 79.28. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 року // Відомості Верховної Ради України, 2011. ‑ № 38. ‑ Ст.385.

Укази Президента України:

1. Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ: Указ Президента України від 12 черв. 2013  327/2013 // Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.

2. Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг: Указ Президента України від 03 лип. 2009 р.  508/2009 // Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.

3. Про Положення про Міністерство культури України: Указ Президента України від 6 квіт. 2011 р. № 388/2011 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.president.gov.ua.

4. Про Положення про Державне агентство України з питань кіно: Указ Президента України від 6 квіт. 2011 р. № 404/2011 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua.

5. Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України: Указ Президента України від 7 трав. 2011 р. № 559 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua.

6. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 9 груд. 2010 р. № 1085/2010 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua.

7. Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України: Указ Президента України від 16.06.2005 № 1446/2005 // Офіційний вісник Президента України. – № 23. – Ст. 742.

Постанови та розпорядження КМУ:

1. Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг: пост. Кабінету Міністрів України від 30 січ. 2013 р. № 57  // Офіційний вісник України – 2013. – № 9. – Ст. 339.2. Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги: пост. Кабінету Міністрів України від 30 січ. 2013 р. № 44  // Офіційний вісник України – 2013. – № 9. – Ст. 333.

3. Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг: пост. Кабінету Міністрів України від 1 серп. 2013 р. № 588 // Електронний ресурс – Режим доступу: http: // zakon2.rada.gov.ua.

4. Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг: пост. Кабінету Міністрів України від 20 лют. 2013 р. № 118 // Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.

5. Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг: пост. Кабінету Міністрів України від 29 трав. 2013 р. № 379 // Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.

6. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг: пост. Кабінету Міністрів України від 3 січ. 2013 р. № 13 // Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.

7. Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання: пост. Кабінету Міністрів України від 9 черв. 2011 р. № 641 // Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.

8. Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг: пост. Кабінету Міністрів України від 27 січ. 2010 р. № 66 // Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.

9. Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби: пост. Кабінету Міністрів України від 25 трав. 2011 р. N 639 // Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.

10. Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг: пост. Кабінету Міністрів України від 26 жовт. 2011 р. № 1098 // Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.

11. Деякі питання надання адміністративних послуг: пост. Кабінету Міністрів України від 11 жовт. 2010 р. № 915 // Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.

12. Про затвердження плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг: росп. Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1076-р // Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.

13. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: росп. Кабінету Міністрів України від 15 лют. 2006 р. № 90-р // Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.

14. Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг: пост. Кабінету Міністрів України від 8 серп. 2007 р. № 1019 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

15. Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів: пост. Кабінету Міністрів України від 12 лют. 1996 р. № 200 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

16. Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах: пост. Кабінету Міністрів України від 9 серп. 2001 р. № 978 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

17. Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів: пост. Кабінету Міністрів України від 18 січ. 2003 р. № 61 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

18. Питання національного інформаційного центру академічної мобільності: пост. Кабінету Міністрів України від 31 серп. 2011 р. № 924 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

19. Про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції: пост. Кабінету Міністрів України від 28 верес. 1998 р. № 1540 // Офіційний вісник України. — 1998. — № 39. — Ст. 1443.

20. Про затвердження Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів: пост. Кабінету Міністрів України від 17 серп. 1998 р. № 1315 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

21. Деякі питання надання Міністерством освіти і науки і Державною службою інтелектуальної власності платних адміністративних послуг: пост. Кабінету Міністрів України від 30 трав. 2011 р. № 550 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

22. Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством охорони здоров'я: росп. Кабінету Міністрів України від 9 черв. 2011 р. № 561-р / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

23. Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління: росп. Кабінету Міністрів України від 26 жовт. 2011 р. № 1067-р / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

24. Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з лікарських засобів: росп. Кабінету Міністрів України від 9 черв. 2011 р. № 564-р / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

25. Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з контролю за наркотиками: росп. Кабінету Міністрів України від 9 черв. 2011 р. № 513-р / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

26. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності: пост. Кабінету Міністрів України від 12 груд. 2011 р. № 1271 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.27. Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги: постан. Кабінету Міністрів України від 30 січ. 2013 р. № 44 // Електронний ресурс – Режим доступу: http: //zakon2.rada.gov.ua.

28. Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг: постан. Кабінету Міністрів України від 1 серп. 2013 р. № 588 // Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

29. Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання: пост. Кабінету Міністрів України від 4 черв. 2007 р. 795 // Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

30. Про прикордонний режим: пост. Кабінету Міністрів України від 27 лип. 1998 р. № 1147 // Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

31. Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю: пост. Кабінету Міністрів України від 22 лют. 1994 р. № 102 / [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua.

32. Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю: пост. Кабінету Міністрів України від 22 лют. 1994 р. № 102 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua /

33. Про реалізацію статей 9, 11 Закону України "Про політичні партії в Україні": пост. Кабінету Міністрів України від 13 лип. 2001 р. № 840 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 29. — Ст. 1319.

34. Про розміри плати за реєстрацію статутів територіальних громад:пост. Кабінету Міністрів України від 25 трав. 1998 р. № 738 // Офіційний вісник України. — 1998. — № 21. — Ст. 762.

35. Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів: пост. Кабінету Міністрів України від 17 листоп. 1997 р. № 1287 // Офіційний вісник України. — 1997. —№ 47. — Стор. 46.

36. Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію торгово-промислових палат: пост. Кабінету Міністрів України від 23 берез. 1998 р. № 356 // Офіційний вісник України. — 1998. — № 12. — Ст. 456.

37. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січ. 1993 р. № 7-93 // Відомості Верховної Ради України — 1993. — № 13. — Ст. 113.

38. Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, що надаються Службою безпеки: розп. Кабінету Міністрів України від 9 черв. 2011 р. № 526‑р / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

39. Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, що надаються Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації: пост. Кабінету Міністрів України від 9 черв. 2011 р. № 626 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

40. Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади: пост. Кабінету Міністрів України від 15 верес. 2010 р. № 844 / [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.zakon2.rada.gov.ua.

41. Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади: пост. Кабінету Міністрів України від 5 листоп. 2008 р. № 976 / [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

42. Про затвердження Положення про дозвільну систему: пост. Кабінету Міністрів України від 12 жовт. 1992 р. N 576 / [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.zakon2.rada.gov.ua.

43. Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: розп. Кабінету Міністрів України № 90-р від 15 лют. 2006 р. // Офіційний вісник України – 2006 – № 7. – Ст. 376.

44. Про організацію особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України: пост. Кабінету Міністрів України від 11 верес. 2003 р. № 1447 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 38. – Ст. 2026.

45. Про спрямування і координацію діяльності центральних органів виконавчої влади через відповідних міністрів: пост. Кабінету Міністрів України від 23 лют. 2006 р. № 207 // Офіційний вісник України. – 2006 р. –№ 8. – Ст. 458.46. Про затвердження Порядку провадження за заявами іноземців та осіб без громадянства про добровільне повернення : пост. Кабінету Міністрів України від 7 берез. 2012 р. № 179 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

47. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: пост. Кабінету Міністрів України від 14 квіт. 1997 // Офіційний вісник України. – 1997 р. – № 16. – Ст. 85.Накази:

1. Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з реєстрації статуту (положення) релігійної організації та змін до нього: наказ Міністерства культури України від 18 квіт. 2012  р. № 366 // Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.

2. Про затвердження Порядку проставлення в Міністерстві освіти і науки України апостиля на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки: наказ МОН від 10 берез. 2009 р. № 220 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

3. Про розмір та порядок оплати послуг з проставлення апостиля : наказ МОН від 16 січ. 2004 р. № 21 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

4. Про проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 січ. 2004 р. № 12 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.5. Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю: наказ Міністерства юстиції України від 11 лип. 2012 р. № 1043/5 // Електронний ресурс – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

6. Про затвердження інформаційних і технологічних карток надання адміністративних послуг ДМС: наказ Державної міграційної служби України від 11 берез. 2013 р. N 48 // Електронний ресурс – Режим доступу: http://document.ua.

7. Про затвердження переліку безоплатних адміністративних послуг, які надаються Фондом державного майна України: затв. Наказом Фонду державного майна України від 29 листопада 2011 року N 1715.

Підручники та навчальні посібники:

1. Адміністративне право України. Курс лекцій : підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко та ін.. / за ред. В.В. Коваленка. – 2013. – 872 с.

2. Адміністративне право України. Курс лекцій : підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко та ін.. / за ред. В.В. Коваленка. – 2012. – 809 с.

3. Адміністративне судочинство України: підручник / За заг. ред. О.М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.

4. Адміністративне судочинство: Підручник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2009. – 256 с.

5. Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. ред. В.Б. Авер’янова: Підручник: У 2-х т. Т.1 – К.: Юридична думка, 2007. – 592 с.

6. Адміністративне право України: Навч. посібник / За ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007. ­– 216 с.

7. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник. / За ред. О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 416 с.

8. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2-х т: Т. 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Вид-во “Юридична думка”, 2004. – 478 с.

9. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу. Навчальний посібник/ О.В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 208 с.

10. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу. Навчальний посібник / О.В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

11. Административное право зарубежных стран: учебник для студетов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [В.Я.Кикоть и др.]; под ред. В.Я. Кикотя, Г.А. Василевича, Н.В. Румянцева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 431 с.

12. Афанасьєв К.К. Адміністративні послуги: Навчальний посібник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр.справ ім.. Е.О. Дідоренко, 2010. – 176 с.

13. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / за заг. ред. І.Х. Темкіжева (кер. авт.кол.). – 2-ге вид., перероб. допов. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 720 с.

14. Хавронюк М.І. Науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» / М.І. Хавронюк / [вид. виправл. і доповн.]. – К. : Юридична думка, 2012. – 424 с.

15. Адміністративне право України. Академічний курс : у 2 т. / [гол. ред. кол. В. Б. Авер’янов. – К. : Юрид. думка, 2004. –. –

Т. 1: Загальна частина. – 2004. – 584 с.

Т.2: Особлива частина. – К. : Юридична думка, 2009. – 600 с.

16. Авер'янов В. Б., Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П., Голосніченко І. П., Ківалов С. В. Адміністративне право України: академ. курс: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Авер'янов В. Б. (відп.ред.). – К. : Юридична думка, 2007. Т. 1 : Загальна частина. – 591 с.

17. Адміністративне право України: підручник / Т. О. Коломоєць (заг. ред.). – К. : Істина, 2009. – 475 с.

18. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посіб. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 256с.Допоміжна література:

1. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 1998.

2. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. ‑ К.: Ін Юре, 2010. ‑ 629 с.,

3.Влада в Україні: шляхи до ефективності. : Всеукр. форум учених-правознавців. / відп. ред. О. Д. Святоцький. ‑ К.: Ін Юре, 2010. ‑ 686 с.

4. Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики. / О. В. Батанов; [відп. ред. М. О. Баймуратов]; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. ‑ К.: Юрид. думка, 2010. ‑ 653 с.

5. Конституція та засади конституційного ладу України у питаннях та відповідях : навч. посіб. / Є. І. Григоренко, О. С. Передерій. ‑ Х.: ХУПС, 2010. ‑ 171 с.

6. Збірник задач з адміністративно-правових дисциплін. / Ред. колегія О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, О.К. Волох. – К., Х.: НАВС, Ніка Нова, 2012. – 178 с.

7. Грянка Г.В. «Співвідношення органів державної і місцевої влади: стан і перспективи в Україні», Актуальні питання адміністративного права і процесу: матеріали VIIΙ наук.-практ.семінару (Київ, 25 квіт. 2013 р. ) / Ред. колегія: О.В. Кузьменко (голова), І.Д. Пастух, О.К. Волох. – Х., – С. 103–106.8. Грянка Г.В. «Напрями адміністративної реформи в Україні: Проблеми її здійснення та шляхи вирішення», Правові реформи в Україні: проблеми та перспективи: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Київ, 16 жовтня 2013 року) Частина 1 – С.101–102.

9. Співак М.В. Адміністративно-деліктне право. Адміністративний процес. Адміністративне судочинство. Обіг наркотиків в Україні - Київ: 2013 р. 272СД.15. Інформаційні ресурси:

1. http://www.rada.kiev.ua/ - Верховна Рада України

2. http://www.guds.gov.ua – Головне управління державної служби України

3. http://www.naiau.kiev.ua – Національна академія внутрішніх справ України

4. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України

5. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти УкраїниКаталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kzpd -> rabot progr
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 2-го курсу
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни державне будівництво в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни адміністративне судочинство за напрямом підготовки 030401
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни конституційна реформа в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права за напрямом підготовки «Правознавство» 030401

Скачати 408.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка