Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсуСторінка1/3
Дата конвертації15.11.2016
Розмір0.51 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з

навчально-методичної та

наукової роботи НАВС,

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй

16 жовтня 2013 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ

для спеціальності 8.03040101 «Правознавство»

для студентів 6-го курсу

2013-2014 навчальний рік


Робоча програма «Правові системи сучасності» для студентів навчально-наукового інституту права та психології

за спеціальністю «Правознавство» 30 серпня 2013 року - 33 с.

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Камінська Н.В. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

Протокол від 30 серпня 2013 року № 1


Завідувач кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

Н.І. Мозоль

16 жовтня 2013 року

Схвалено Науково-методичною радою НАВС


Протокол від 16 жовтня 2013 року № 3
16 жовтня 2013 року Голова Чернєй В.В.

 Камінська Н.В., 2013рік

 НАВС , 2013 рік

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів 2

Галузь знань

«Право» (0304)


НормативнаМодулів – 2

Напрям підготовки -

«Правознавство» (8.03040101)
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2013-й

2014-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

передбачено
Семестр

Загальна кількість годин – 72

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 24 год.

самостійної роботи студента – 48 год.


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр


10 год..

Практичні, семінарські

0 год.

14 год.

Самостійна робота

48 год.

Вид контролю: залікПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 33%/67%


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

2.1. Метою дисципліни є формування у студентів — майбутніх фахівців правоохоронної діяльності та правознавців — цілісного уявлення про існуючі правові системи сучасності, їх особливості, національні правові системи, правові системи сучасних міжнародних організацій, їх суб'єктів, джерела та основні галузі; надання необхідних знань національних і міжнародно-правових актів, умінь та навичок правильного їх застосування; формування вмінь і навичок роботи з нормативно-правовими документами, їх грамотну класифікацію, вміння правильно використовувати юридичні терміни; формування наукового світогляду; визначення проблем, що виникають при його застосуванні та шляхи їх усунення.

Метою викладання навчальної дисципліни “Правові системи сучасності” є надання знань, умінь, здатностей:

а) науково-юридична: закласти та сформувати у студентів знання із самостійних правових систем, її норм та інститутів, основних галузей, а також дати чітке уявлення щодо їх органічних зв’язків з окремими галузями права України, існуючими правовими системами;

б) загальноосвітня: вивчення історичних передумов становлення правові системи сучасності та впливу на правову систему України, відповідні галузі права та міжгалузеві зв’язки, вплив на державотворчі процеси в Україні та глобалізацій ні процеси у світі;

в) виховна: сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної та правової культури майбутнього юриста.


2.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Правові системи сучасності” є

Вивчення дисципліни, що полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно реалізовувати набуті теоретичні знання на практиці. Завданням вивчення дисципліни є також детальне вивчення міжнародних договорів України, положень Конституції, законів та інших нормативно-правових актів України, зарубіжного законодавства, що становлять систему джерел даної науки і навчальної дисципліни.

Вивчення дисципліни “Правові системи сучасності” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, при якому він повинен:

Основні загальнокультурні та професійні компетенції

У результаті вивчення дисципліни “Правові системи сучасності” студенти повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з ефективністю забезпеченням прав і свобод людини і громадянина на внутрішньодержавному і зарубіжному, міжнародному рівнях, під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції з правових систем сучасності:


Загальнокультурні компетенції.

 • здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів у своїй діяльності;

 • володіння основними правовими поняттями і категоріями;

Професійні компетенції.

у практичній юридичній діяльності:

 • використовувати знання з теорії держави та права, міжнародного права в юридичній практиці;

 • відслідковувати зв’язки норм національної правової системи з нормами інших правових систем;

 • у межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм права;

в організаційно-управлінській діяльності:

 • обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень.

 • використовувати правові процедури захисту прав і свобод людини;

 • здійснювати подальше вивчення та узагальнення досліджень правових систем сучасності.


Вимоги до знань та умінь
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

 • особливості предмету вивчення курсу “Правові системи сучасності”;

 • місце правових норм правових систем сучасності у системі нормативного регулювання;

 • особливості системи та джерела сучасних правових систем сучасності;

 • співвідношення міжнародного і національного права, взаємодію і взаємозв’язок різних правових систем сучасності;

 • особливості галузей права правових систем сучасності, їх інститутів;

 • особливості правосуб’єктності держави, міжнародних організацій, індивіда;

 • специфіку правової свідомості та ідеології правових систем сучасності;

 • правові акти, їх положення щодо організації влади, захисту прав людини і громадянина, настання відповідальності за їх порушення в законодавстві різних країн;

 • практику діяльності України стосовно втілення принципів і загальновизнаних норм міжнародного права, виконання нашою державою своїх міжнародних зобов'язань;

 • доцільність запозичення позитивного досвіду функціонування правових систем сучасності у внутрішньому правопорядку.


Вміти:

 • користуватися правовими актами, спрямованими, зокрема на боротьбу зі злочинністю, на захист прав людини, розвитку правової свідомості і правової культури тощо;

 • порівнювати романо-германську, англо-американську правові сім’ї, сім’ю релігійно-традиційного типу, правові системи міжнародних організацій і т.д.;

 • користуватися Конституцією та законами України, двосторонніми договорами, актами міжнародних організацій, актами зарубіжного законодавства;

 • застосовувати положення міжнародно-правових угод за участю України, актів зарубіжного законодавства;

 • тлумачити норми правових актів, міжнародних та інших договорів за участю України, судової та іншої юридичної практики;

 • оцінювати національне законодавство з точки зору його відповідності сучасним загальновизнаним міжнародно-правовим стандартам, визначати перспективи його удосконалення.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредити ECTS.3.Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВИХ СИСТЕМ СУЧАСНОСТІ
Предмет, завдання та структура навчального курсу. Поняття порівняльного правознавства як юридичної категорії та навчальної дисципліни. Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук. Співвідношення порівняльного правознавства та правових систем сучасності. Етапи становлення порівняльного правознавства, шляхи його розвитку. Основні функції порівняльного правознавства на сучасному етапі розвитку.

Поняття та різновиди соціальних систем. Поняття правової системи. Ознаки та функції національних правових систем. Інтегративна, регулятивна, комунікативна і охоронна функції правової системи.

Структура та характеристика основних елементів національної правової системи. Система права. Дихотомія права. Джерело права. Структура права. Система законодавства. Правова політика держави. Судова та інша юридична практика. Механізм правового регулювання. Правореалізаційний процес (у т.ч. акти застосування і тлумачення). Права, свободи і обов'язки громадян (право в суб'єктивному значенні). Система правовідносин у суспільстві. Законність і правопорядок. Правова ідеологія (правосвідомість, юридичні доктрини та теорії, правова культура тощо). Суб'єкти права (індивідуальні і колективні). Системні зв'язки, які забезпечують єдність, цілісність та стабільність системи. Інші правові явища (юридична відповідальність, правосуб'єктність, правовий статус, законні інтереси), які утворюють «інфраструктуру правової системи». Інституціональна, нормативна, ідеологічна, функціональна і регулятивна складові в структурі правової системи.

Класифікація і типології національних правових систем. Правова сім'я: поняття, структура, властивості. Різновиди правових сімей. Підстави об’єднання правових систем у правові сім’ї. Історичні шляхи виникнення і розвитку правових сімей. Об’єднання правових систем. Сучасні процеси взаємовпливу національних правових систем. Наступність у правовій системі. Правовий досвід, правова спадщина, правові традиції. “Правонаступництво” та “наступність в праві”.

Головні положення концепцій стосовно статусу національної правової системи. Особливості становлення та розвитку національної правової системи України.
ТЕМА 2. РОМАНО-ГЕРМАНСЬКА ПРАВОВА СІМ'Я
Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї. Історичні шляхи виникнення, становлення та розвитку романо-германської правової сім'ї.

Континентальне право як соціальний регулятор, його форми, джерела, структура. Зв’язки національних правових систем романо-германської правової сім'ї з національними правовими системами інших правових сімей, системою міжнародного права, європейського права.

Спільні ознаки правових систем різних країн романо-германської правової сім’ї. Домінуючі теорії, концепції, доктрини праворозуміння. Особливості окремих груп правових систем романо-германської правової сім’ї (романська, німецька, іберійська, змішана).

Загальна характеристика правових систем окремих держав, які входять до романо-германської правової сім’ї. Основні властивості національних правових систем Франції, Іспанії та Італії. Основні властивості національних правових систем Німеччини. Основні властивості національних правових систем скандинавських країн.

Джерела права країн, правові системи яких належать до романо-германської правової сім’ї. Система права країн, правові системи яких належать до романо-германської правової сім’ї.

Романо-германська правова сім’я і правова система ЄС. Сучасні тенденції розвитку романо-германської правової сім’ї.
Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kzpd -> rabot progr
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 2-го курсу
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни державне будівництво в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання адміністративних послуг для спеціальн ості 8
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни адміністративне судочинство за напрямом підготовки 030401
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни конституційна реформа в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права за напрямом підготовки «Правознавство» 030401


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка