Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»Скачати 301.27 Kb.
Дата конвертації26.03.2017
Розмір301.27 Kb.
ТипРобоча програма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет журналістики

Кафедра теорії і практики журналістики
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. Гарасим Я.І.


«____» ________________2016 року
Робоча програма навчальної дисципліни

«Проблеми вищої освіти»

галузь знань 06 «Журналістика»

спеціальність 061 «Журналістика»

факультет журналістикиЛьвів – 2016

Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» для студентів за галузю знань 06 «Журналістика» за спеціальністю 061 «Журналістика», 30.08. 2016 р. – 20 с.


Розробники: Присяжний М. П., к. філ. н., доцент кафедри теорії і практики журналістики, Войтович Н. О., асистент кафедри теорії і практики журналістики, Витвицька Ю. Н. асистент кафедри теорії і практики журналістики

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії і практики журналістики факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 1 від «30» серпня 2016 року

Завідувач кафедри ___________ проф. Крупський І. В.

теорії і практики журналістики «____» _____________ 2016 р.

Схвалено Вченою Радою факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол № 1 від «31» серпня 2016 р.

Голова вченої ради,

декан факультету журналістики доц. Присяжний М.П.

© Присяжний М. П., 2016 рік

© Войтович Н. О., 2016 рік

© Витвицька Ю. Н., 2016 рік

Вступ

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 061 Журналістика.

Курс «Проблеми вищої освіти» спрямований на вивчення застосування теоретичної та практичної системи знань у педагогічній діяльності, а також вивчення особливостей функціонування вищої освіти як в Україні так і в країнах Європи. Під час курсу студенти ознайомляться з основними характеристиками, типологією, особливостями вищої освіти, вивчать основні технології та методи роботи у вищій школі.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теоретичні та практичні основи застосування знань у сфері вищої освіти в Україні з урахуванням досвіду вітчизняних та світових фахівців у цій галузі.

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Проблеми вищої освіти» тісно пов’язана з такими предметами як «Педагогіка вищої школи», «Методика та організація наукових досліджень», «Методика викладання фахових дисциплін» «Педагогічна (асистентська) практика». Окрім цього, предмет має тісні міждисциплінарні зв’язки з педагогікою, психологією, соціологією, правом, менеджментом, етикою, соціальною комунікацією тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістових модулів:

1 Становлення та розвиток вищої освіти в Україні

2. Вища освіта в Україні та впровадження Болонського процесу

Загальний обсяг дисципліни складає три залікові кредити (90 годин), що об’єднує всі види навчальної діяльності студента: аудиторні заняття (32 години), самостійна робота (58 годин), контрольні заходи (залік).
 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів ECTS: 3 креди

Галузь знань

06 – журналістика
(шифр і назва)

Вибіркова


Спеціальність

061 – журналістика
(шифр і назва)

Змістових модулів:
2 модулі

Спеціалізація:Рік підготовки

1-йСеместри

Загальна кількість годин: 90 годин

2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
2 годин


Освітній рівень:

Магістр

16 год.Практичні, семінарські

16 год.Лабораторні

0 год.Самостійна робота

58 год.Вид контролю:

Залік

 1. Результати навчання

2.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу ознайомити студентів з основними теоретичними та практичними аспектами освіти в Україні та закордоном, завданнями, принципами та методами роботи у вищій школі.
Завдання навчальної дисципліни:

- ознайомити студентів з поняттям «вища освіта»;

- розглянути етичний та законодавчий аспекти роботи у вищій школі;

- навчити студентів основних навиків роботи у вищій школі;

- надати студентам знання про сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні;

- ознайомити студентів з основними аспектами впровадження Болонського процесу у вищу освіту України;

- розглянути основні напрями реформування вищої освіти України;

- ознайомити студентів з нормами кредитно-модульної системи ECTS;

- ознайомити студентів з вищою освітою в Україні та країнах Європи.

2.2. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:


 • сутність вищої освіти;

 • основи розв’язання проблем вищої освіти;

 • специфіку роботи у вищій школі;

 • мету, завдання та головні напрями реформування вищої освіти в Україні;

 • способи впровадження Болонського процесу у вищу освіту України;

 • особливості реформування вищої освіти в Україні та інших країнах;

 • основні етапи розвитку та сучасний стан вищої освіти в Європі та в Україні;

 • норми кредитно-модульної системи ECTS.


Вміти:

 • працювати у системі вищої освіти;

 • на практиці впроваджувати вимоги Болонського процесу в функціонування вищих навчальних закладів України;

 • розрізняти мету, завдання та головні напрями реформування вищої освіти;

 • готувати документацію, що забезпечує реалізацію навчального процесу у вищій освіті;

 • користуватися системою оцінки знань ECTS;

 • застосовувати кредитно-модульну систему ECTS на практиці.


Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Становлення та розвиток вищої освіти в Україні

Тема 1. Система вищої освіти в Україні.

Основні етапи формування системи вищої освіти в Україні. Мета та завдання вищої освіти. Організація навчального процесу у вищій школі. Методи та засоби навчання у вищій школі. Заклади вищої школи в Україні.


Тема 2. Вища освіта в Україні: законодавчий та етичні аспекти.

Реформування вищої освіти згідно з законодавчою базою України. Закон України «Про вищу освіту». Відмінності між освітнім законодавством України та країн ЄС. Адаптація освітнього законодавства України до законодавства ЄС. Основні етичні вимоги до роботи викладача у вищій школі.
Тема 3. Компетентна підготовка викладачів вищої школи.

Основні складові матриці кваліфікації викладача. Професійне самовдосконалення викладача вищої школи. Основні моделі поведінки викладачів вищої школи. Основні функції викладача вищої школи. Стиль поведінки викладача вищої школи.
Тема 4. Проблеми та сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні.

Історія становлення вищої освіти в Україні. Сучасний стан вищої школи в Україні. Основні проблеми вищої освіти в Україні та шляхи їх вирішення. Тенденції розвитку української вищої школи.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

Вища освіта в Україні та впровадження Болонського процесу

Тема 5. Впровадження Болонського процесу у вищу освіту України.

Впровадження Болонського процесу в систему вищої освіти України як крок до євроінтеграції. Історичні віхи розвитку Болонського процесу. Законодавчі документи Болонського процесу. Цілі та завдання Болонського процесу.
Тема 6. Реформування вищої освіти України відповідно до норм Болонського процесу.

Входження Болонського процесу в систему вищої освіти України. Розвиток української освіти в контексті Болонського процесу. Основні зміни в вищій освіті України після запровадження Болонського процесу. Плюси та мінуси запровадження Болонського процесу в освітній системі України


Тема 7. Особливості вищої освіти в Україні та країнах Європи.

Європейська співпраця в площині вищої освіти. Вища освіта в Іспанії. Вища освіта в Італія. Вища освіта в Німеччині. Вища освіта у Франції. Вища освіта в Польщі. Вища освіта в Австрії. Вища освіта у Греції. Вища освіта у Чехії. Вища освіта в Португалії. Вища освіта в Україні.
Тема 8. Запровадження європейської системи кредитів (ECTS) в системі української вищої школи.

Загальна характеристика ECTS. Основні вимоги до ECTS. Система нарахування кредитів ECTS. Оцінювання в системі ECTS. Переваги та недоліки ECTS.

 1. Структура навчальної дисципліни


з/п

Назви теоретичних розділів

Кількість годин

Разом

Аудиторних

Лекцій

Практичних

Семінарських

Самостійна роботаЗмістовий модуль І.

Становлення та розвиток вищої освіти в Україні


1.

Система вищої освіти в Україні.

4

4

2

2

2

Вища освіта в Україні: законодавчий та етичні аспекти.

12

4

2

2
83.

Компетентна підготовка викладачів вищої школи.

14

4

2

2
104

Проблеми та сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні.

4

4

2

2

Разом

34

16

8

8
18Змістовий модуль ІІ.

Вища освіта в Україні та впровадження Болонського процесу

5.

Впровадження Болонського процесу у вищу освіту України.

14

4

2

2
106.

Реформування вищої освіти України відповідно до норм Болонського процесу.

14

4

2

2
107.

Особливості вищої освіти в Україні та країнах ЄС.

14

4

2

2
108.

Запровадження європейської системи кредитів (ECTS) в системі української вищої школи

14

4

2

2
10Разом

56

16

8

8
40Разом за навчальним планом

90

32

16

16
58
5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1
6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Система вищої освіти в Україні.

2

2

Вища освіта в Україні: законодавчий та етичні аспекти.

2

3

Компетентна підготовка викладачів вищої школи.

2

4

Проблеми та сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні.

2

5

Впровадження Болонського процесу у вищу освіту України.

2

6

Реформування вищої освіти України відповідно до норм Болонського процесу.

2

7

Особливості вищої освіти в Україні та країнах ЄС.

2

8

Запровадження європейської системи кредитів (ECTS) в системі української вищої школи

2
Разом

16


7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Cамостійна робота та індивідуальні завдання

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Змістовий модуль І.

Становлення та розвиток вищої освіти в Україні
Тема 1. Система вищої освіти в Україні.

Написати реферат на тему «Методи та засоби навчання у вищій школі України». (6 балів)

Провести статистично-порівняльний аналіз факультетів журналістики в Україні та інших країнах світу. (7 балів)
Тема 4. Проблеми та сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні.

Написати есе на тему «Проблеми викладання фахових дисциплін на факультеті журналістики». (6 балів)


Змістовий модуль ІІ.

Вища освіта в Україні та впровадження Болонського процесу
Тема 8. Запровадження європейської системи кредитів (ECTS) в системі української вищої школи

Скласти індивідуальний навчальний план для студента з запропонованого предмету згідно з вимогами. (6 балів)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИз/п

Назва теми/ форма завдання

Кількість

годин / кількість балів

1

Тема 2. Вища освіта в Україні: законодавчий та етичні аспекти. Проаналізувати ЗУ «Про вищу освіту» (усі редакції)

8 / 5

2

Тема 3. Компетентна підготовка викладачів вищої школи.

Скласти портрет компетентності викладача вищої школи10/5

3

Тема 5. Впровадження Болонського процесу у вищу освіту України.

Проаналізувати документи Болонського процесу: Спільна декларація Сорбона, 25.05.1998р.); Зона європейської вищої освіти: Спільна заява європейських міністрів вищої освіти (Болонья. 18.06.1999р.); Формування майбутнього : Конвенція (Сала манка, 29.03.2001р.); Комюніке зустрічі європейських міністрів (Прага, 18.05.2001р.); Комюніке конференції міністрів (Берлін, 19.09.2003р.).10/10

4

Тема 6. Реформування вищої освіти України відповідно до норм Болонського процесу.

Написати есе на тему «Плюси та мінуси впровадження Болонського процесу в систему вищої освіти України».10 / 5

5

Тема 7. Особливості вищої освіти в Україні та країнах ЄС.

Проаналізувати систему вищої освіти в запропонованій країні (з переліку тих, що запровадили Боловнський процес в системі вищої освіти)10 / 5

6

Тема 8. Запровадження європейської системи кредитів (ECTS) в системі української вищої школи

Розробити систему оцінювання ECTS до будь-якого предмету з навчального плану факультету журналістики10 / 5
Разом

35 1. Методи навчання

Основні методи навчання, що застосовуються в процесі викладання навчальної дисципліни «Бренд-білдинг в системі маркетингових комунікацій»:

 • пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) – викладач організовує сприйняття та усвідомлення студентами інформації, а студенти здійснюють сприймання (рецепцію), осмислення та запам’ятовування;

 • репродуктивний – викладач формує завдання для студентів, в процесі виконання яких студенти здобувають уміння застосовувати здобуті знання на практиці за певним зразком;

 • проблемного виконання – викладач формує проблему та демонструє студентам можливий шлях її вирішення (формуючи своєрідний еталон творчого мислення);

 • частково-пошуковий (евристичний) – викладач формує проблему та пропонує студентам поетапне її вирішення під його керівництво.

 • дослідницький – викладач ставить перед студентами проблему, і ті вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи їх, самостійно підбираючи для цього необхідні джерела інформації.

 • Пояснювальний метод – викладач не тільки повідомляє певні факти, але й пояснює їх, домагаючись цим осмислення та засвоєння студентами

 • інструктивно-практичні – викладач інструктує студентів словесними та наочними способами, як виконувати певні практичні завдання;

 • спонукально-пошуковий метод – викладач ставить перед студентами проблемні питання і завдання, організовуючи їх самостійну діяльність, студенти самостійно здобувають і засвоюють нові знання в основному без допомоги викладача;

 • пояснювально-спонукальний та частково-пошуковий – викладач частину навчального матеріалу подає у готовому вигляді, іншу частину – через проблемні завдання студенти засвоюють навчальний матеріал за допомогою репродуктивного, творчого та дослідницького методів.

Основні форми навчальних занять:

 • лекційні;

 • семінарські;

 • індивідуальні;

 • консультаційні.9. Методи контролю

У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі методи:Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда.

Методи письмового контролю: письмові завдання.

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

10. Умови допуску до заліку

Студент допускається до семестрового контролю з дисципліни «Проблеми вищої освіти», якщо він набрав не менше 51 балу зі 100максимально можливих за семестр і виконав наступні умови допуску до заліку: 1. відвідав 2/3 лекційних занять і представив конспект лекцій;

 2. обов’язково відпрацював всі пропущені семінарські/практичні заняття і виконав відповідні завдання для самостійної роботи;

 3. виконав всі індивідуальні завдання до курсу та завдання для самостійної роботи студентів.

Якщо студент набрав менше 51 балу він не допускається до складання іспиту.
11. Система нарахування балів

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Проблеми вищої освіти» оцінюються за кредитно-модульною системою ECTS

Кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальних завдань.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної роботи залежить від дотримання таких вимог: • своєчасність виконання навчальних завдань;

 • повний обсяг їх виконання;

 • якість виконання навчальних завдань;

 • самостійність виконання;

 • творчий підхід у виконанні завдань.


Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5


Зараховано


В

81-89

4
С

71-80
D

61-70

3
Е

51-60
F

31-50Не зараховано

FX

0-30КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВОцінка

Критерії оцінювання

A

Студент має системні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати вивчений матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації. Вміло застосовує отримані знання під час виконання практичних завдань.

B

Студент має повні, глибокі знання, здатний застосовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення. Вміє аргументовано використовувати отримані знання в практичній діяльності, самостійно знаходити інформацію, ставити та розв’язувати проблеми.

C

Студент добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує основні положення із самостійною і правильною аргументацією

D

Студент вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати та встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом відповідає логічно, допускаючи при цьому неточності.

E

Студент виявляє знання і розуміння основних положень теоретичного матеріалу. Дає правильні, але недостатньо осмислені відповіді. Вміє застосовувати знання при виконання завдань за зразком, наводити окремі власні приклади на підтвердження власних думок

Протягом семестру проводиться 8 практичних занять. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


з/п

Вид поточної діяльності

Сума

балів

1.

Робота на практичних заняттях

40

2.

Індивідуальні завдання

25

3

Самостійна робота

35

Разом балів

100


Перелік рекомендованих підручників, методичних та дидактичних матеріалів.
Основна

 1. Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы.- К., 2005 .

 2. Болонський процес у фактах і документах/ Упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І.. Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім.В.Гнатюка, 2003. – 52 с.

 3. Болонський процес: перспективи і розвиток у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти. – К., 2004

 4. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, 1.1. Бабин. - Тернопіль: Навчальна книга -Богдан, 2004.-384с.

 5. Долженко О.В. Сорбонская и Болонская декларации: Информация к размышлению… // Вестник высшей школы: Alma mater. -2000. -№ 6.

 6. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. – 200 с.

 7. Згуровський М.З. Болонський процес: Головні принципи та шляхи структурного реформування вищої освіти України. –К., 2006

 8. Матеріали науково-практичного семінару „Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації”. Львів, 21-23 листопада 2003. - Львів: «Львівська політехніка». – 111 с.

 9. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.)/ За ред. В.Г. Кременя, авт. кол.: Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І.. – Київ -Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 147 с.


Додаткова 1. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-ІІІ // Офіц. Вісник України. – 2002 – № 8.

 2. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння закордонних кваліфікацій і дипломів.-К.: МАУП-МКА, 1997.

 3. Корсак К.В. Система освіти Франції: цілі, структура, досягнення і проблеми// Вища освіта України.-2001.-№1

 4. Корсак К.В. Суспільство і освіта – тенденції коеволюції у ХХІ столітті // Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї -К.: Ун-т держави і права НАН України, 2002.- Випуск 3

 5. Никандров. Н.Д. Современная высшая школа капиталистических стран. М., 1978

 6. Петренко В.Л. Держаний стандарт вищої освіти у контексті Болонського процесу// Болонський процес в України. К-2005.-ч.ІІ

 7. Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 році.: Наказ МОН від 23.01.2004; № 49//Освіта.-2004.-№8

 8. Реформа высшего образования в Нидерландах // Голландский институт в Санкт-Петербурге: http://www.holinst.spb.ru.

 9. Сбруєва А. Болонський процес: пошуки шляхів підвищення конкурентоспроможності європейської вищої школи // Шлях освіти.-2002.-№1.


Інтернет-джерела


 1. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна — Болонья — Саламанка — Прага — Берлін) / Упоряд.: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aau.edu.ua/up/docs/bologna/bol_pr_in.pdf

 2. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посіб. / Ред. В. Г. Кремень. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nayrok.com.ua/elknugu/183-vischa-osvta-ukrayini-bolonskiy-proces.html

 3. Гура О. І. Педагогіка вищої освіти: вступ до спеціальності: Навч. посіб. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/325959/

 4. Європейський освітній портал:http://www.eu-edu.org/

 5. Збірник нормативно-правових документів з питань вищої освіти– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.smcae.kiev.ua/library.php?act=book&id=35

 6. Інформаційний портал «Болонський процес в Україні»: http://www.osvita.org.ua/bologna/

 7. Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в україні та за кордоном [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/

 8. Сайт «Вища освіта», розділ «Болонський процес»: http://vnz.org.ua/bolonskyj-protses

 9. www coe.int/

 10. www enga.net/

 11. www eua.de/

 12. www.accreditation-council.de/

 13. www.bologna-bergen_2005.no/

 14. www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna_declaration.pdf/

 15. www.europa.eu.int/comm/education/recognition/

 16. www.europa.eu.int/comm/socrates/ects.html#cl/

 17. www.ia-up.org/papers.html/

 18. www.isic.de/

 19. www.jointquality.org/

 20. www.mon.gov.ua/

 21. www.wensminster.sc.uk/

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни технології соціально-педагогічної роботи Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Скачати 301.27 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка