Робоча програма навчальної дисципліни професійна іноземна мова. (3-й курс) для підготовки бакалавраСкачати 215.4 Kb.
Дата конвертації24.12.2017
Розмір215.4 Kb.
ТипРобоча програма


Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет іноземних мов

Кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики

імені Григорія Кочура


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи

_____________________________

“______”_______________ 2017 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА. (3-й КУРС)

для підготовки бакалавра

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напрям підготовки 6.030501 «Економічна теорія»Економічний факультет

ЛЬВІВ – 2017

Робоча програма навчальної дисципліни “ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА мова. 3 курс” для студентів напрямку підготовки «Економічна теорія». – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 10 с.

Розробник: доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура – Сухий О.О.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Протокол № 1 від “31” серпня 2017 р.
Завідувач кафедри _______________________ (Зорівчак Р. П.)

“31” серпня 2017 р.

© Сухий О.О., 2017.

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017.1.Опис навчальної дисципліни

(Витяг з програми навчальної дисципліни

Професійна іноземна мова”, 5 семестр)

Форма

навчання


Курс

Семестр

Загальний обсяг (год.)

Всього аудиторних

(год.)

у тому числі (год.):

Самостійна робота

(год.)


Контрольні (модульні) роботи

(шт.)


Реферат (шт.)

Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

лекції
семінарсько-практичні

Денна

3

5

120

6464

565


5-й семестр
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

Економіка і підприємництво (0305)Нормативна

Модулів – 1

Напрям підготовки

Економічна теорія

(6.030501)


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2
3-й
Курсова робота - 0

Семестр

Загальна кількість годин – 120

5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 3.5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Практичні, семінарські

64 год.
Самостійна робота

56 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: залік

Витяг з програми навчальної дисципліни

Професійна іноземна мова”, 6 семестр


Форма

навчання


Курс

Семестр

Загальний обсяг (год.)

Всього аудиторних

(год.)

у тому числі (год.):

Самостійна робота

(год.)


Контрольні (модульні) роботи

(шт.)


Реферат (шт.)

Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

лекції
семінарсько-практичні

Денна

3

5

120

6464

566


6 семестр
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

Економіка і підприємництво (0305)Нормативна

Модулів – 1

Напрям підготовки

Економічна теорія

(6.030501)


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2
3-й
Курсова робота - 0

Семестр

Загальна кількість годин – 120

6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 3.5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Практичні, семінарські

64 год.
Самостійна робота

56 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: залік2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета та завдання курсу.

Курс розроблений для студентів третього року навчання. Його мета – поглибити знання студентів у галузі граматики, лексики, читання, аудіювання та письма англійською мовою, створити лексичну та граматичну базу ділового стилю англійської мови. Завдання курсу – щодо граматики: повторення більшості тем граматики, зосереджуючись на синтаксичних конструкціях; щодо лексики: поглиблено працювати над особливостями сполучуваності слів, зокрема у зіставленні українських та англійських варіантів, створення бази ділової лексики; щодо читання: виокремлювати головні ідеї від другорядних, вміти розуміти позицію автора, здогадуватися про значення незнайомих слів з контексту; щодо аудіювання: працювати з різножанровими текстами у формі монологів, діалогів та групового мовлення; щодо письма: ознайомитися з основними видами текстів ділової переписки: діловий лист, супровідний лист, внутрішня записка, протокол, доповідь, прес-реліз і т.д.
По закінченні курсу в межах кожного виду мовленнєвої діяльності студенти повинні вміти:

Мовлення

А) Монологічне мовлення

- логічно формулювати висловлення, що висвітлюють їх точку зору за темами: 1. Companies.

 2. Leadership.

 3. Strategy.

 4. Pay.

 5. Development.

 6. Marketing.

 7. Outsourcing.

 8. Finance.

- використовувати у мовленні наступні лексичні та граматичні конструкції:

- compound nouns;

- grammar: present/past/future tenses; articles; modal forms; question forms; relative clauses; gerunds and infinitives; the passive; adjectives and adverbs.

- metaphors;

- fixed phrases.

- аналізувати повідомлення і виправляти помилки у повідомленнях;

- використовувати правила англійського словотворення;

- робити презентації та розв’язувати практичні завдання (Case Studies) за темами, що вивчаються, з логічною структурою висвітлення питань; чітко визначеними причинами та поясненням поглядів; змогою відповідати на поставленні запитання; зрозумілою вимовою та відповідним наголосом; адекватними засобами невербальної комунікації.Б) Діалогічне мовлення

 • building relationships;

 • setting goals;

 • team building;

 • polite requests;

 • questioning techniques;

 • briefing;

 • storytelling;

 • negotiating;

 • dealing with people at work.


Письмо

 • memos;

 • presentation;

 • minutes;

 • faxes.

 • cover letters;

 • reports;

 • press releases;


Читання

 • вільно і фонетично правильно читати економічні та суспільно-політичні тексти, підібрані на базі вивченого лексичного і граматичного матеріалу;

 • розуміти тексти, що стосуються вивченої тематики;

 • аналізувати прочитане та висловлювати свою думку щодо прочитаного;

 • тлумачити та перекладати прочитане рідною мовою.


Аудіювання

 • розуміти суть та окремі деталі монологічного повідомлення, яке виголошується носіями мови;

 • розуміти діалогічне мовлення та радіо/відео інтерв’ю носіїв мови;

 • виконувати завдання з розуміння аудіо повідомлень “fill in the gaps”, “match extracts”, “true-false statements”;

 • виконувати усний послідовний переклад коротких монологічних повідомлень.


3. Програма навчальної дисципліни
5 семестр
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Тема 1. Companies.

Тема 2. Leadership.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Тема 3. Strategy.

Тема 4. Pay.6 семестр
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Тема 1. Development.

Тема 2. Marketing.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Тема 3. Outsourcing.

Тема 4. Finance.

4. Структура навчальної дисципліни

5 семестр

Назви змістових

модулів і темКількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1.

Тема 1.

30

-

16

-

-

14Тема 2.

30
1614Разом – зм. модуль1

60

-

32

-

-

28Змістовий модуль 2.

Тема 3.

30

-

16

-

-

14Тема 4.

30
1614Разом – зм. модуль 2

60

-

32

-

-

28Усього годин

120

-

64

-

-

56
6 семестр

Назви змістових

модулів і темКількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1.

Тема 1.

30

-

16

-

-

14Тема 2.

30
1614Разом – зм. модуль1

60

-

32

-

-

28Змістовий модуль 2.

Тема 3.

30

-

16

-

-

14Тема 4.

30
1614Разом – зм. модуль 2

60

-

32

-

-

28Усього годин

120

-

64

-

-

56

5. Теми практичних занять

5-й семестр (16 тижнів)з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Companies.

16

2

Leadership.

16

3

Strategy.

16

4

Pay.

16

6-й семестр (16 тижнів)з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Development.

16

2

Marketing.

16

3

Outsourcing.

16

4

Finance.

16


6. Самостійна робота

5-й семестрз/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Самостійне опрацювання розмовних тем

8

2

Письмове виконання вправ

20

3

Самостійне опрацювання аудіо-візуальних матеріалів

28
Разом

56

6-й семестр
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Самостійне опрацювання розмовних тем

8

2

Письмове виконання вправ

20

3

Самостійне опрацювання аудіо-візуальних матеріалів

28
Разом

56

7. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Форма підсумкового контролю – залік

5-й семестр
Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

T2

Т3

T4

100

25

25

25

25

6-й семестр
Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

T2

Т3

T4

100

25

25

25

25Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом або заліком, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені/заліку – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS


Оцінка в балах

Оцінка ECTS


Визначення

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

90-100

А

Відмінно

ВідмінноЗараховано


81-89

В

Дуже добре

Добре

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

Задовільно


8. Рекомендована література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Upper Intermediate. Сoursebook. – Pearson Education Limited, 2012.

Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Upper Intermediate. Workbook. – Pearson Education Limited, 2012.

Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Intermediate. Сoursebook. – Pearson Education Limited, 2010.

Trappe T., Tullis G. Intelligent Business: Intermediate. Workbook. – Pearson Education Limited, 2010.

Dooley J., Evans V. Grammarway 4. – Express Publishing, 2007.

Evans V. Round Up 6. English Grammar Book. – Pearson Longman.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Краус Н.М. Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії / Н.М. Краус, К.М. Краус. – Київ: ЦУЛ, 2015. – 328 с.

Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград: видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.

At home with economics / С.М. Панчишин, А.М. Котловський, О.В. Оленюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.

Bethell G., Aspinall T. Test Your Business Vocabulary in Use. – Cambridge, 2007.

Foley M., Hall D. Advanced Learners’ Grammar (a self-study reference and practice book). – Longman, 2008. – 384p.

Rogers J. Market Leader. Upper Intermediate Business English. – Longman, 2011.

Thomson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar. – Oxford University Press, 2004.

Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge University Press, 2012.

Grammar for Business / Michael McCarthy, Jeanne McCarten, David Clark, Rachel Clark – Cambridge University Press, 2012.

Principles of Economics / OpenStax – Rice University, 2014.

Автор _____________________/ Сухий О.О./
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Скачати 215.4 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка