Робоча програма навчальної дисципліни «релігієзнавство»Скачати 273.1 Kb.
Дата конвертації02.11.2017
Розмір273.1 Kb.
ТипРобоча програма


Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

Кафедра суспільних наук

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»
напрям підготовки

або спеціальність Пcихологія


факультет юридичний

Київ – 2013 рік

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є: ознайомлення студентів з релігієзнавством як науковою дисципліною, її основними поняттями; методологічними принципами, класичними і сучасними теоріями релігії, історичним розвитком релігійних систем.

Завдання – аналіз особливостей предмету релігієзнавства, його місця в системі гуманітарного знання та характеристика змісту та ґрунтовних положень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • об’єкт, предмет і метод релігієзнавства, її понятійно-категоріальний апарат;

 • основні концепції дослідження релігії, їх можливості;

 • сутність і значення релігії в духовно-культурному житті особистості;

 • про міжнародні релігійні організації та їх участь в екуменічному, миротворчому, екологічному русі;

 • історію і сучасний стан релігій в Україні;

 • конституційні гарантії та правове регулювання свободи совісті в Україні і за кордоном.

вміти:

  • обґрунтовувати власну світоглядну позицію щодо значення релігії в житті людини;

  • розуміти й об‘єктивно оцінювати різноманітні релігії, аналізувати їх, знаходити в них спільне й відмінне;

  • застосовувати одержані знання при вирішенні професійних завдань, при розробці правових документів щодо релігії та церкви;

  • вдаватися до діалогу та співробітництва між невіруючими і віруючими різних конфесій як засобу досягнення консенсусу, громадянської злагоди в суспільстві.
 1. Програма навчальної дисципліни

Вступ

РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА ТА ІСТОРІЯ

ЗАРОДЖЕННЯ РЕЛІГІЙ

Тема 1. Релігієзнавство як наука: визначення, предмет,

структура і методологія.

Визначення релігієзнавства як науки та сфери гуманітарного знання, яка досліджує суспільно-історичну природу релігії, механізм її соціальних зв’язків з економічними, політичними і духовними структурами суспільства, особливості їх впливу на віруючих у контексті конкретно-історичних умов.

Предмет та об’єкт релігієзнавства. Основоположник релігієзнавства – англійський історик-етнограф Едуард-Барнетт Тайлор (1832-1917 рр.). Багатоманітність варіантів походження терміну “релігія”. Багатоманітність варіантів визначення терміну “релігія”. Визначення поняття “релігія” як складного соціального і духовного феномену, одної з форм суспільної свідомості, яка відображує дійсність в образах і міфах і утверджує віру в їх реальність.

Структура курсу “Релігієзнавство”. Структура релігієзнавства як науки та полідисциплінарної галузі знань. Основні структурні системи релігієзнавства: філософія релігії; історія релігії; психологія релігії; соціологія релігії; феноменологія релігії; географія релігії; антропологія релігії; футурологія релігії; лінгвістичне релігієзнавство; релігійне вільнодумство; науковий атеїзм. Два розділи релігієзнавства як науки: академічне релігієзнавство; конфесійне релігієзнавство.

Понятійно-категоріальний апарат релігієзнавства. Основні категорії релігієзнавства: релігія, Бог, віра, ангел, молитва, церква, конфесія, теологія, атеїзм. Історико-релігієзнавчі категорії: політеїзм, монотеїзм; фетишизм, анімізм, тотемізм; індуїзм, іудаїзм, буддизм, християнство, іслам та ін.

Методологічні принципи релігієзнавства. Методи дослідження в релігієзнавстві.


Тема 2. Історія зародження і становлення релігій світу

Теорії походження релігії: традиціоналістська, концепція вроджених ідей, богословський раціоналізм, споглядальний теїзм, містичні теорії, православно-академічна теорія.

Наукові теорії походження релігії – політико-державна (Крітій, Дідро, Монтеск’є), матеріалістична (похідна від матеріального світу (Епікур, Лукрецій Кар, Демокріт, Д. Юм, Т. Гоббс, Гегель, Ніцше, Фейєрбах, Енгельс), міфологічна (М. Мюллер), анімістична (від віри в душу – Е. Тейлор, Г. Спенсер), теорія прамонотеїзму (А. Ланг), магічна теорія (магія – релігія – наука, Д. Фрезер), психологічна (З. Фрейд).

Концепції релігії. Теологія (вчення про Бога) і богослов’я – наука про уславлення Бога. Догматика (системний виклад істинних положень), екзегетика (тлумачення), каноніка – теорія церковного права. Підходи у визначенні релігії. Тенденції в релігії– роз’єднуюча (розділення релігії і суспільства) та об’єднуюча.

Виникнення релігії. Поняття міфу та міфології. Первісний монотеїзм. Ранній матріархат – тотемізм, пізній – землеробський культ, патріархат – шаманізм. Магія (грецьк. – чаклунство) – сукупність уявлень та обрядів, в основі яких віра в можливість впливу на довколишній світ через надприродне – фетишів, духів завдяки чаклунським діям. Види магії – контактна, ініціальна; виробнича, лікувальна, застережна, військова, метеорологічна. Поняття фетишизму, тотемізму, анімалізму, анімізму, аніматизму, шаманства.
Тема 3. Ранні національні релігії

Ранні національні релігії. Давньоєгипетська релігія. Релігія – політеїстична (до 1000 богів), фетишизм, тотемізм, культ предків, магія, землеробський культ. Пантеон богів: сонця – Ра, вітру – Шу, вологи – Тефнут, землі – Геб, неба – Тут, володар неба – Осіріс, Розвиток єгипетської культури. Величезний вплив давньоєгипетської релігії на розвиток античної, європейської та світової культури і релігії.

Месопотамська релігія. Шумер, Аккад, Вавілонія, Ассирія. Політеїзм. Боги – верховний Мардук, неба – Ану, землі – Енліль, сонця Іту, природи Таммуз. Астральний культ. Міфологія, легенди.

Релігії античного світу. Давньогрецька релігія. Олімп. Зевс – верховний бог. Аїд – підземне царство мертвих (річки Стікс, Лета, пес Цербер). Діоніс – безсмертя людської душі. Антропоморфність богів. Культ Аполлона – сонця, мудрості і Діоніса – виноградарства, стихій. Храми. Боги – Зевс верховний, перемоги – Ніка, справедливості – Феміда, полювання – Артеміда, кохання – Афродіта, мудрості – Афіна, торгівлі – Гермес, герої Геракл і Прометей. Поліси, оракули. Давньоримська релігія. Засновники Риму Рому і Рем. Пантеон – Юпітер верховний, війни Марс, господарства Квірін, жінок Юнона, кохання Венера тощо. Запозиченість грецької міфології. Витіснено християнством.

Давні європейські релігії. Релігія давніх германців. Два напрями – германське і скандинавське.

Релігія давніх слов’ян. Пантеон богів: сонця – Дажбог, вогню – Сварог, родючості – Ярило, грози – Перун. Духи природи, русалки, знахарство, волхви. Злиття з православ’ям.

Релігії доколумбової Америки. Майя. Жертвопринесення, жрецтво. Ацтеки – пошуки безсмертя жерцями. Інкі.
Тема 4. Пізні національні релігії.

Іудаїзм. Іудеї – племена хапіру і ханаанців. Культ Ягве – бога племені Іуди. Дух пустелі. Храм в Єрусалимі. Еволюція іудаїзму – біблейський, талмудський і сучасний етапи. Священна книга Тора (закон) – Старий Завіт (Танах): Тора (П’ятикнижжя Мойсея), Невїїм (Пророки), Ктувім (Писання – псалми, притчі) і 5 книг Буття (створення світу, Адам і Єва, потоп), Вихід (вихід з Єгипту), Левит (закони і настанови), Числа (історія євреїв після виходу), Второзаконня (закони).

Храми – синагоги. Талмуд – одна з священних книг. Свята і обряди – обрізання, ритуальне омивання, Рош-Гашана (Новий рік), Йом-Кіпур (день спокути), Суккот (кущі), Ханука (зимове сонцестояння), Пурим (богообраність), Песах (вигін на пастбище), Шабат (субота).

Давньоіндійська релігія. Веди (знання) – релігійно-філософські трактати. Ригведа, Самаведи, Яджурведа, Ахтарведа. Боги Агні (першооснова), Сур’я (сонця), Варуні (скотарства).

Брахманізм (кастова система) Боги – Брахма верховний, Вішну і Лакшмі, Шіва і Парваті. Релігійне вчення Гаутами Будди – буддизм. Індуїзм. „Махабхарата” , „Бхагават-гіта” і „Рамаяна”. Атман (душа) і Брахма (Абсолют), карма, сансара. Касти. Напрями – вішнуїзм (бог Вішну, охоронець світу, створеного Брахмою), кришнаїзм (втілення Вішну в Кришні). Шиваїзм (Шива і Калі). Сикхізм. Засновник Нанак. Поєднання ісламу та індуїзму. Джайнізм. Засновник Вардхаман Махавіра. Спільність з буддизмом. Крайня аскетичність.

Релігії Давнього Китаю. Конфуціанство. Основоположник конфуціанства – Конфуцій („Бесіди і роздуми”). Основні питання конфуціанства – як необхідно управляти людьми та як вести себе в суспільстві. Даосизм. Поняття Дао і де. Лао-цзи. Інь – Ян. „Дао-де-цзин”.

Релігія Давньої Японії. Синтоїзм. Камі – духи. Каннусі – жерці. Імператор – верховний жрець. Поєднання з буддизмом, даосизмом та конфуціанством. Поклоніння космосу і предкам.

Давньоіранські релігії. Мітраїзм та аналітизм. Мітра – бог сонця. Анахіта – богиня зірок. Зороастризм (маздеїзм, авестизм, вогнепоклонство). Заратустра – пророк і засновник.


РОЗДІЛ ІІ. ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК СВІТОВИХ РЕЛІГІЙ.

Тема 5. Зародження і розвиток буддизму.

Розвиток Індії. Будда (Сіддхартха Гаутама – 563 – 483 до н.е.). Х – ХІІ ст. – витіснен з Індії індуїзмом. Священна книга Трипітака (три корзини). Віная-пітака (статус), Сутта-пітака (повчання), Абхідхарма-пітака (тлумачення вчення). 1871 р. Собор в Мандалаї.

Татхагата. Майтрейя. Бодхісаттви. Нірвана – заспокоєння, стан, за якого віруючий звільнений від відчуттів, уявлень, свідомості, пристрасті, страждань. Карма. Сансара. 5 скандх – чуттєве, контакт з світом, вольові імпульси, мораль, свідомість – атман.

Напрями – Тхеравада, Хінаяна, Махаяна (Нагарджуна), Ваджраяна, Тантраяна, Дзен, Ламаїзм. Далай-лама. „Тибетська книга мертвих”.


Тема 6. Зародження і розвиток християнства.

Ісус Христос, син Божий. Непорочне зачаття. Віфлеєм. Батьки – Марія та Йосип. Цар Ірод. Хрещення Іоанном. Пустеля. Проповідництво. Апостоли. Пасха в Єрусалимі. Таємна вечеря. Зрада Іуди. Понтій Пілат. Розп’яття на Голгофі. Воскресіння на третій день. Вознесіння через 40 днів. Етапи розвитку античного християнства.

Біблія. Старий і Новий Заповіт. Палестинський і Олександрійський канон. Писання (книги притч Соломонових, Екклізіаст, Пісня пісень, Йова). Новий заповіт – 27 книг, Євангелія від Матвія, Марка, Луки, Іоанна, Діяння і Послання апостолів, Апокаліпсис).

Хрест – священний знак християн. Апостол Павло – засновник професійного духовенства. Розпад Римської імперії. Латентний конфлікт, який вилився в розкол (схизма) церкви на католицьку і православну 16 липня 1054 р. Суперечка щодо символу віри – католики – філіокве (походження Святого Духу від Отця і Сина). Календар юліанський (православ’я) та григоріанський.

Православ’я. Основа – Святе Письмо, Святий переказ (рішення соборів), Символ віри. Церкви – константинопольська, олександрійська, антіохійська, єрусалимська, грузинська, сербська, румунська,болгарська, кіпрська, грецька, албанська, польська, чехословацька, американська, руська.

Українська автокефальна православна церква. Автокефалія – самоврядування та адміністративна незалежність помісних православних церков. Греко-католицька (уніатська).

Католицизм. Основа – Святе Письмо, Святий переказ (рішення соборів), Символ віри. Догмат про чистилище, запас добрих справ. Культ Богородиці. Главенство Папи Римського. Ватикан – Святий Престол.

Протестантизм. Епоха Реформації. Конфлікт інтересів буржуазії та католицької церкви. Визначні діячі Мартін Лютер, Томас Мюнцер, Жан Кальвін.

Напрями. Ранні напрями. Лютеранство (М. Лютер) – безпосередня віра людини для спасіння. Кальвінізм – доктрина абсолютного приречення для раю чи пекла. Англіканство – поєднання кальвінізму та католицизму, збереження провідної ролі церкви.

Тема 7. Зародження і розвиток ісламу.

VI ст. – халіфський пророцький рух за обєднання арабських племен.

Мухаммед (570 – 632 р.) з племені корейшитів. Коран (слово Аллаха), сформований після смерті пророка. Релігійне вчення, морально-правові норми, обряди, традиції, оповіді про пророків, фольклорні та інші відомості. Земне і потайбічне життя. Близькість з християнством та іудаїзмом. Значна увага шлюбно-сімейним відносинам. Перекази з Біблії та Талмуду. Шість днів створення світу. Рай і Ад. Суна – переказ про діяльність Мухаммеда, друге джерело ісламу.

Віровчення. Догмати: Аллах – єдиний бог, шарада „Нема Бога, крім Аллаха, і Мухаммед – посланець Аллаха”; віра в ангелів; віра в Коран; віра в пророків та посланництво Мухаммеда; віра в кінець світу та загробне життя; віра у визначеність долі Богом; віра у воскресіння після смерті. Культова система. Намаз (щоденна п’ятиразова молитва).

Напрями ісламу. Сунізм (ортодоксальний напрям) – послідовники Суни, 90% мусульман. Шиїзм. Мусульманські релігійно-політичні рухи – фундаменталізм, екстремізм, тероризм.
Тема 8. Сутність і класифікація нетрадиційних релігій.

Загальні філософські вчення. Поняття окультизму, теософії, антропософії та ін. Течії на християнській основі. Церква воскресаючої Богородиці (1980-ті роки, Росія) – вшанування Марії, жорстка опозиція російському православ’ю. Мормони (Церква Ісуса Христа Святих останніх днів, 1830 р. США, Джозеф Сміт (1805 – 1844) – синтез з іудаїзмом. Новоапостольська церква (Англія, 1832 р.) – відродження первісного вчення Христа. Церква Христа (США) – відновлення первісного християнства. Нова церква (церква Нового Єрусалиму) (шведський містик Еммануель Сведенборг.

Орієнталістські релігії. Неоіндуїзм. Міжнародне Товариство Свідомості Крішни. Послідовники Шрі Сатьї Саї Баби. Центр Шрі Чінмоя. Ошо-центр. Езотеричні об’єднання. Найвідоміше – братство Грааля.

Неоязичництво. Рідна віра (В. Шиян, 1934). РУНвіра (Л. Силенко), Собор рідної віри.

Синтетичні релігії. Біле братство. Церква єднання (1954, Корея – Сан Мьон Мун). Всесвітня віра Бахаї.

Сайєнтологічні рухи. Діанетика (1950 р., США, Рон Хаббард. Наука Розуму.

Вільнодумство – світоглядна установка, яка передбачає незалежність людини від релігії та церкви у вирішення її суспільних та особистих проблем. Форми вільнодумства – богоборство, антирелігійний скептицизм, антиклерикалізм, індиферентизм, нігілізм, атеїзм.

Свобода совісті. Свобода релігії. Свобода віросповідання.


Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Релігієзнавство як наука: визначення, предмет,

структура і методологія.


2

Тема 2. Історія зародження і становлення релігій світу
3

Тема 3. Ранні національні релігії
4

Тема 4. Пізні національні релігії.
5

Тема 5. Зародження і розвиток буддизму.
6

Тема 6. Зародження і розвиток християнства.
7

Тема 7. Зародження і розвиток ісламу.
8

Тема 8. Сутність і класифікація нетрадиційних релігій.Разом


Методи навчання

Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, контрольні заходи.

Навчальні заняття відбуваються у формі лекцій, опитування, обговорення та коротких доповідей студентів, що є актуальними та відповідають темі, що розглядається; у формі семінарських занять та вирішення проблемних завдань.

Лекції з навчальної дисципліни «Діловий етикет» проводяться із використанням слайдів за допомогою мультимедійного проектора. Під час проведення лекційних занять використовуються такі методи викладання, як читання лекцій, демонстрація презентацій та інших наочних матеріалів, обговорення зі студентами ключових проблемних питань лекцій.

Семінарські заняття передбачають проведення студентами дискусії щодо питань з попередньо визначених робочою програмою тем, підготовку рефератів та доповідей. Передбачено підготовку студентами доповідей-презентацій на основі рекомендованих джерел, а також у результаті самостійного пошуку. Під час проведення семінарських занять використовуються такі методи та технології викладання, як бліц-опитування студентів за питаннями семінару, виступи студентів з доповідями-презентаціями та рефератами за темою семінару, виступи студентів з доповідями за результатами виконання індивідуальних, обов’язкових, додаткових та проблемних питань і завдань.

Основними формами й методами самостійної роботи студентів з дисципліни є повторення питань тем лекційних занять за конспектом лекцій, опрацювання основної літератури, виконання індивідуальних завдань, виконання додаткових завдань. Для студентів заочної форми навчання додатковою формою самостійної роботи є самостійне опрацювання тих тем лекцій та питань семінарів, які не висвітлювались під час аудиторних занять.


Методи контролю

Поточний та підсумковий контроль

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни (семестровий контроль) або відокремлених за робочим навчальним планом модулів.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю:


 • індивідуальне усне опитування;

 • усне бліц-опитування з питань семінарського заняття;

 • словникова робота;

 • тестові завдання;

 • виконання індивідуальних творчих завдань (презентацій, доповідей, есе, рефератів);

Під час вивчення даної навчальної дисципліни використовуються такі форми модульного (проміжного) контролю:

 • тестові завдання;

 • письмова контрольна робота.

Під час вивчення даної навчальної дисципліни використовується така форма семестрового контролю як диференційований залік.

Використовується тестовий підсумковий контроль знань та вмінь студентів.


Розподіл балів, які отримують студенти

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за шкалою Університету (0-100, з урахуванням необов’язкових завдань – 120 балів), національною шкалою та шкалою ECTS на підставі нормативних документів Університету.Умови нарахування балів

Бали

Характер доповіді

Повнота висвітлення

Відповіді на запитання

15-20

Вільний творчий переказ

Висока

Вичерпні

12-14

Частковий переказ

Висока або середня

Вичерпні

10-12

Частковий переказ або читання

Середня

Неповні

6-9

Фрагментарний переказ або читання

Середня або низька

Фрагментарні

1-5

Окремі тези

Низька

Відсутні


Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 та вище

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)


Методичне забезпечення

 1. Програма нормативної навчальної дисципліни.

 2. Програма вибіркової навчальної дисципліни.


Рекомендована література

Базова


(нормативна література, наявні в бібліотеці Університету підручники, навчальні посібники, задачники за погодженням з бібліотекою)

 1. Академічне релігієзнавство: Підручник. / За ред. А.М. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с.

 2. Борисова З.О. Основи релігієзнавства: Навчально-методичний посібник. / З.О. Борисова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.

 3. Великий А.Г. Українське християнство. Історія української церковної думки. / А.Г. Великий. – Еспанія: ОО. Василян, 1990. – 221 с.

 4. Дегтярьов М.Г. Михайлівський Золотоверхий монастир. / М.Г. Дегтярьов, А.В. Реутов. – К.: Техніка, 1997. – 160 с. – (Національні святині України).

 5. Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії. / Б. Дейвіс. – К.: Основи, 1996. –269 с.

 6. Ерышев А.А. Религиоведение: Учебное пособие. / А.А. Ерышев. – 2-е изд. перераб. и доп. – К.: МАУП, 2001. – 280 с.

 7. Житнигор Б.С. На рубеже тысячелетий: свобода совести и право/ Б.С. Житнигор, В.В. Павлов; УАН, Академия совр. искусства. – изд. 3-е. – Бендеры: Полиграфист, 2009. – 480 с.

 8. Ислам: Энциклопедический словарь. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. – 315 с.

 9. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: Історично-релігійна монографія / Іларіон, митрополит. – К.: АТ “Обереги”, 1991. – 424 с.

 10. Калінін Ю.А. Релігієзнавство: Підручник. / Ю.А. Калінін, Є.Ю. Харьковщенко. – К.: Наукова думка, 1998. – 335 с.

 11. Кислюк К.В. Релігієзнавство: Навчальний посібник. / К.В. Кислюк, О.М. Кучер. – К.: Кондор, 2004. – 646 с.

 12. Кислюк К.В. Філософія. Модульний курс: Навчальний посібник. / К.В. Кислюк. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 416 с.

 13. Ковчег: Науковий збірник із церковної історії. – Львів: Вид.-во УКУ, 2003. – 352 с.

 14. Колодний А.М. Релігієзнавство: Навчальний посібник для дистанційного навчання. / А.М. Колодний, Т.А. Ніколаюк. – К.: Університет “Україна”, 2003. – 269 с.

 15. Лобазова О.Ф. Религиеведение: Учебник. / О.Ф. Лобазова. – М.: Издательсько-торговая копорация “Дашков и К”, 2002. – 384 с.

 16. Лубський В.І. Психологія релігії: Навчальний посібник і хрестоматія. Частина 1./ В.І. Лубський. – К.: Ін-т економіки та права "КРОК", 2002. – 247 с.

 17. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Любська. – К.: Академвидав, 2002. – 432 с.

 18. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник. / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – 2-ге видання, доповнене. – К.: Академвидав, 2008. – 464 с.

 19. Народы и религии мира: Энциклопедия. / Под ред. В.А.Тишкова. – М.: Научное издательство "Большая Российская энциклопедия", 2000. – 928 с.

 20. Новий заповіт. – К.: Воскресіння, 1988. – 461 с.

 21. О вере и неверии: Мысли о религии и атеизме. – М.: Политиздат, 1982. – 239 с.

 22. Основи религиоведения: Учебник. / Под ред. И.Н. Яблокова. – М.: Политздат, 1982 – 480 с.

 23. Павлов С.В. Географія релігії: Навчальний посібник. / С.В. Павлов, К.В. Мезенцев, О.О. Любімцева. – К.: АртЕк, 1999. – 504 с.

 24. Предко О.І. Психологія релігії: Підручник. / О.І. Предко. – К.: Академвидав, 2008. – 344 с.

 25. Радугин А.А. Введение в религиеведение: теория, история и современные религии: Курс лекцій. / А.А. Радугин. – М.: Центр, 2000. – 240 с.

 26. Релігієзнавство: Навчальний посібник. / За ред. С.А.Бублика. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 496 с.

 27. Релігієзнавство: Навчальний посібник. / А.М. Колодний, В.М. Скритач, Л.І. Мозговий та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 272 с.

 28. Релігієзнавство: Навчальний посібник. / За ред. М.Ф. Рибальчука. – К.: Освіта, 1997. – 239 с.

 29. Релігієзнавство: Навчальний посібник. / За ред. С.А. Бублика. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 495 с.

 30. Релігієзнавство: Підручник. / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К.: Видавничий центр "Академія", 2000. – 408 с.

 31. Релігієзнавство: Підручник. / За ред. О.П. Сидоренка. – К.: Знання, 2007.–468 с.

 32. Релігієзнавчий словник. / За ред. А. Колодного. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392 с.

 33. Релігійна свобода і права людини: У 2 т. / Львівська Богословська Академія. – Львів: Свідчало, 2000-2001. – Т.1: Богословські аспекти. – 2000. – 428 с.

 34. Релігійна свобода і права людини: У 2 т. / Львівська Богословська Академія. – Львів: Свідчало, 2000-2001. – Т. 2: Правничі аспекти. – 2001. – 376 с.

 35. Розанов В.В. Религия. Философия. Культура. / В.В. Розанов. – М.: Республика, 1992. – 399 с.

 36. Свеницкая И.С. От общины к церкви (о формировании христианской церкви). / И.С. Свеницкая. – М.: Издательство политической литературы, 1985. – 224 с.

 37. Середа Г.В. Релігієзнавство: Навчально-методичний комплекс дисциплін. / Г. В. Середа. – К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. – 61 с.

 38. Соціальна доктрина Церкви: Збірник статей. – Львів: Свічадо, 1998.–300 с.

 39. Тихонравов Ю.В. Судебное религиоведение: Фундаментальный курс. / Ю.В. Тихонравов. – М.: ЗАО «Бизнес-школа», 1998. – 272 с.

 40. Фрейджер Р. Религиозные теории личности. Йога. Дзэн. Суфизм. Теософские направления. / Р. Фрейджер, Д. Фейдимен.–СПб: Прайм-Еврознак, 2007.–222 с.

 41. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Підручник. / Л.П. Ходькова. – Львів: Афіша, 2001. – 312 с.

 42. Черній А.М. Релігієзнавство: Підручник. – 2-ге вид., доп. / А.М. Черній. – К.: Академвидав, 2008. – 400 с. – (Серія "Альма-матер").

 43. Шевчук Л.Т. Сакральна географія: Навчальний посібник. / Л.Т. Шевчук. – Львів: ВЦ ЛНУ імені І. Франка, 1999. – 160 с.

 44. Яблоков И.Н. Религиоведение: Учебное пособие и учебный словарь-минимум по религиоведению. / И.Н. Яблоков. – М.: Гардарики, 2002. – 536 с.

Допоміжна


(відсутні в бібліотеці Університету підручники, навчальні посібники, задачники, а також монографії, довідники, журнальні та газетні статті, інші джерела)

 1. Православие и католичество: от конфронтации к диалогу: Хрестоматия / А. Юдин (сост.), В. Каспер (предисл.). – М.: Библейско-богословский ин-т св. апостола Андрея, 2005. – 590 с. – (Серия "Диалог").

 2. Аверченко И.В. Религиоведение: энциклопедический словарь. / А.П. Забияко (сост. и общ. ред.). / Аверченко И.В., Агаджанян А.С., Алексеев Л.А., Андреева Л.А., Антипин Н.А. – М.: Академический Проект, 2006. – 1255 с.

 3. Аверченко И.В. Энциклопедия религий. / Ин-т философии РАН; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Философский факультет; Санкт-Петербургский гос. ун-т. Факультет философии и политологии; Амурский гос. ун-т; Академия труда и социальных отношений. / А.П. Забияко (ред.). / Аверченко И.В., Аверьянов Ю.А., Агаджанян А.С., Алексеев И.Л., Андреева Л.А., Андреева С.Г. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2008. – 1519 с.

 4. Аляев Г.Е. О религиозных философах России и Украины: персонологические очерки: монография / Г.Е. Аляев, Б.В. Емельянов, Н.Г. Мозговая, Т.Д. Суходуб – Полтава: АСМИ, 2010. – 237 с.

 5. Аляутдинов Ш. Ислам в вопросах и ответах. / Ш. Аляутдинов (канонический ред.). – М.: Умма, 2006. – 398 с.

 6. Альбедиль М.Ф. Буддизм. / М.Ф. Альбедиль. – СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж: Питер, 2006. – 206 с. – (Серия "Религии мира").

 7. Альбедиль М.Ф. Индуизм: Главная религия Индии. / М.Ф. Альбедиль. – СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов-н/Д: Питер, 2006. – 202 с. – (Серия "Религии мира").

 8. Арістова А.В. Релігійні конфлікти в сучасному світі: природа, вияви, шляхи врегулювання: Монографія. / Нац. транспортний ун-т. / А.В. Арістова. – К.: НТУ, 2007. – 336 c.

 9. Бачинин В.А. Религиоведение: Энциклопедический словарь. / В.А. Бачинин. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 287 с.

 10. Бліхар В.С. Релігієзнавство: навч. посібник. / В.С. Бліхар, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л.: ЛьвДУВС, 2010. – 391 с.

 11. Богомолов А.И. Религии мира. Новейший словарь. / А.И. Богомолов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 667с. – (Серия "Словари").

 12. Борейко Ю.Г. Основи релігієзнавства: Метод. рекомендації до вивчення курсу. / Ю.Г. Борейко. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2005. – 28 с.

 13. Борисова О.В. Релігійний чинник у геополітичних устремліннях еліт України в добу Середньовіччя: монографія / О.В. Борисова; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ: ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2010. – 319 с.

 14. Буддизм: Энциклопедия. / К. Королев (сост., общ. ред. и предисл.). — М.: Эксмо, 2008. – 398 с. – (Тайны древних цивилизаций).

 15. Бэнкрофт А. Мудрость дзен. / П.В. Трояновская (пер.с англ.). / А. Бэнкрофт, И. Роджер. – М.: АСТ; Астрель, 2008. – 192 с. – (Серия "Всемирный разум").

 16. Вихнович В.Л. Иудаизм. / В.Л. Вихнович – СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов н/Д.: Питер, 2006. – 222 с. – (Серия "Религии мира").

 17. Войналович В. Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України: [монографія] / В. Войналович та ін.; ред. кол.: Ю. Левенець (голова) та ін.; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – К.: ІПіЕД ім. Івана Кураса, 2012. – 269 с.

 18. Вольховский Г. Православие и его отличие от других религий мира. / Г. Вольховский. – Д.: Пороги, 2005. – 248 с.

 19. Гаврилова Н. Современная религиозность: во что и как верит молодежь України / Н. Гаврилова. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. – 149 с.

 20. Гараджа В.И. Социология религии: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 020300 "Социология". / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд., перераб., доп. / В.И. Гараджа. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 344 с.

 21. Гнот С. Релігієзнавство: навч. посібник. / С. Гнот; ЛДУФК. – Л.: ЛДУФК, 2011. – 163 с.

 22. Голованова Н.О. Релігієзнавство: Курс лекцій. / Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. / Н.О. Голованова. – К.: АПСВ, 2005. – 217 с.

 23. Горелов А.А. История мировых религий: Учебное пособие. / РАО; Московский психолого-социальный ин-т. / А.А. Горелов. – М.: Флинта; Московский психолого-социальный ин-т, 2005. – 356 с. – (Библиотека студента).

 24. Гуревич П.С. Религиоведение: Учебное пособие. / РАО; Московский психолого-социальный ин-т. / П.С. Гуревич. – М.: МПСИ, 2005. – 694 с.

 25. Давыдов В.Г. Мировые тайные учения: Монография: в 9 т. / Киевский международный ун-т. / В.Г. Давыдов – К.: КиМУ, 2009. – Т. 1 : История священного учения. – К.: КиМУ, 2009. – 284 с.

 26. Дао дэ цзин. / Ян Хин-шун (пер. и прим.). – СПб.: Азбука, 1998. – 95 с.

 27. Дементьева В.В. Религиоведение. Схемы, тесты, упражнения: Для студ. всех спец. техн. вузов днев. и заоч. форм обучения. / Донбасская гос. машиностроительная академия. / В.В. Дементьева. – Краматорск: ДГМА, 2005. – 103 с.

 28. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. / РАН; Институт философии. / У. Джеймс – М.: Наука, 1993. – 432 с.

 29. Діанова Н.М. Історія релігій та церкви в Україні: Навч. посібник по спец. курсу для студ. істор. ф-ту / Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. / Н.М. Діанова. – О.: Астропринт, 2006. – Ч. 1: ІХ-ХІХ ст. – О.: Астропринт, 2006. – 104 с.

 30. Докаш В.І. Загальне релігієзнавство: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. // Докаш В.І., Лешан В.Ю. / – Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. – 376 с.

 31. Докаш В.І. Загальне релігієзнавство: Навч.-метод. посібник. / В.І. Докаш; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Рута, 2009. – 184 с.

 32. Железняк Г.В. Религиозные чудеса и феномены. / Железняк Г.В., Козка А.В. – Х.; Белгород: Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2008. – 350 с.

 33. Жудинова Е.В. Религии мира. Католицизм. / Е.В. Жудинова. –М.: Мир книги, 2006. – 191 с.

 34. Жудинова Е.В. Религии мира. Протестантизм. / Е.В. Жудинова. – М.: Мир книги, 2006. – 191 с.

 35. Зеркалов Д.В. Религиозная безопасность Украины: Хрестоматия. / Д.В. Зеркалов. – К.: Науковий світ, 2008. – 189 с.

 36. Иллюстрированная история религий. / Д.П. Шантепи де ля Соссей (авт.-сост.). – М.: Эксмо, 2008. – 591 с. – (Религии мира).

 37. Ильин В.В. Религиоведение. / Ильин В.В., Кармин А.С., Носович Н.В. – СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж: Питер, 2007. – 234 с.

 38. Китагава Дж. Религия в истории Японии. / С.В. Пахомов (ред.), Н.М. Селиверстов (пер.с англ.). / Дж. Китагава. – СПб.: Наука, 2005. – 590 с.

 39. Колодний А.М. Історія релігії в Україні: Навч. посібник для вищих навч. закл. / НАН України; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди. Відділення релігієзнавства / А.М. Колодний (ред.), П.Л. Яроцький (ред.). / Колодний А.М., Яроцький П.Л., Лобовик Б.О. – К.: Знання, 1999. – 736 с.

 40. Конфуцианство, даосизм от А до Я: [справочник] / Ю.В. Парфенова (сост.). – М.: АСТ, 2007. – 308 с. – (Мировая культура).

 41. Конфуций. Суждения и беседы. / П.С. Попов (пер.с кит.). – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 219 с.

 42. Коран / НАН України; Інститут сходознавства ім. А. Кримського / В. Рибалкін. – К.: Стилос, 2002. – 270 с.

 43. Красников А.Н. Методологические проблемы религиоведения: Учебное пособие для студ. и аспирантов вузов, обучающихся по направлению подгот. ВПО 031800 "Религиоведение". Философский факультет Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. / А.Н. Красников. – М.: Академический Проект, 2007. – 239 с. – (Учебник для вузов; Gaudeamus).

 44. Крылов А.Н. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание в постиндустриальном пространстве / А.Н. Крылов. – М.: Изд-во НИБ: Икар, 2012. – 303 с.

 45. Крюкова В.Ю. Зороастризм. / В.Ю. Крюкова. – СПб.: Азбука-классика; Петербургское Востоковедение, 2005. – 285 с. – (Мир Востока).

 46. Кузь О.Н. Религиоведение: Учеб. пособие. / Харьковский гос. экономический ун-т. / Кузь О.Н., Брунько П.В. – Х.: ИД "ИНЖЭК", 2005. – 176 с. – (Учебное издание).

 47. Кучер О.Н. Христианство. История и современность. / О.Н. Кучер. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 317 с. – (Серия "Религии мира").

 48. Леонидов Ф. Введение в вероучения народов мира: Справочное пособие: Учеб.-метод. пособие. / РАО; Московский психолого-социальный ин-т. / Ф. Леонидов. – М.: Флинта, 2005. – 123 с.

 49. Лешан В.Ю. Релігієзнавство (кредитно-модульна система навчання): підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Лешан, Я. Чорненький; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Укр. акад. друкарства. – Чернівці: Рута, 2011. – 631 с.

 50. Липинський В. Релігія і церква в історії України / В. Липинський. – Луцьк: Терен, 2010. – 94 с.

 51. Лубський В.І. Історія релігій: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. / Лубський В.І., Лубська М.В. – К.: ВПЦ "Київський ун-т", 2007. – 383 с. – Т. 1, 2. – К.: ВПЦ "Київський ун-т", 2007. – 383 с. Т. 2. – К.: ВПЦ "Київський ун-т", 2008 – 423 c.

 52. Мамай Н.М. Релігієзнавство: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Мамай; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Маріуп. ін-т. – Запоріжжя: ВАЛПІС-ПОЛІГРАФ, 2010. – 119 с.

 53. Маслов А.А. Загадки, тайны и коды "Дао дэ цзина". / А.А. Маслов. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 266 с. – (Серия "Коды тайной мудрости").

 54. Матвєєв В.О. Релігієзнавство: Навч. посібник. / В.О. Матвєєв. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2006. – 288 с.

 55. Мень А. История религии: В 2. кн. / Александр Борисов (сост.). – М.: Форум, 1997. Кн. 1: В поисках пути, истины, и жизни. / А. Мень. – М.: Форум, 1997 – 216 с.

 56. Мень А. История религии: В 2. кн. / П.Д. Сахаров (сост.). / А. Мень. – М.: Форум, 1997. Кн. 2 : Пути христианства. – М.: Форум, 1997. – 224 с.

 57. Миркина З. А. Великие религии мира. / Миркина З. А., Померанц Г. С. – М.: РИПОЛ, 1995. – 416 с.

 58. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения: / Пер. с англ., нем., фр. / А.Н. Красников (сост.и общ.ред.). – М.: Канон+, 1998. – 432 с.

 59. Мінка П.П. Основи релігієзнавства: Навч. посібник. / П.П. Мінка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. – 191 c.

 60. Мудрость Корана. / Дэн Кон-Шербок ([сост.]), Л.Ф. Пирожкова (пер.с англ.). – М.: АСТ, 2008. – 160 с. – (Серия "Всемирный разум").

 61. Мурашкин М.Г. Религиозно-мистический и эстетический опыт: линии сходства и различия: монография / М.Г. Мурашкин; Гос. вуз "Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры". – Д.: ПГАСА, 2012. – 190 с.

 62. Мухин А.А. Религиозные конфессии и секты. / Мухин А.А., Здоровец Я.И. – М.: Алгоритм, 2005. – 286 с.

 63. Надурак В. Релігійна філософія: навч. посібник. / В. Надурак. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2011. – 135 с.

 64. Назаров В.Н. Введение в теологию: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению подгот. 520200 "Теология" и спец. 020500 "Теология". / В.Н. Назаров. – М.: Гардарики, 2004. – 320 с.

 65. Науменко Г.М. Явное о тайном: наука о рождении, деяниях, воскресении Христа. / Г.М. Науменко. – М.: Беловодье, 2008. – 317 с.

 66. Национальная религия японцев. Синто: [сборник] / Филиал Международного научного общества синто (Япония) в РФ / Э.В. Молодякова (науч.ред.), А.Л. Гарибов (пер.с англ.). – М.: Крафт+, 2008. – 216 с.

 67. Новий Заповіт і Книга Псалмів. – К.: Вид-тво "Воскресіння", 1988. – 461 с.

 68. Оле Нидал (лама). Современное введение в учение Будды. Каким все является. / Оле Нидал (лама). – СПб.; М.; Нижний Новгород: Питер, 2005. – 160 с.

 69. Омельчук В.В. Релігійна політика стародавніх і середньовічних держав / В.В. Омельчук, В.М. Ліснича. – К. : Персонал, 2011. – 608 с.

 70. Павловский В.П. Основы религиоведения: Учеб. пособие для студ. вузов. / В.П. Павловский, Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити-Дана, 2006. – 239 с.

 71. Петраш Ю.Г. Ислам: происхождение, вероучение, современность: филос.- культурологический взгляд. / Ю.Г. Петраш. – М.: Республика, 2005. – 349 с.

 72. Петрик В.М. Нетрадиційні релігійні та містичні культи України: Навч. посіб. / В.В. Остроухов (ред.). / Петрик В.М., Сьомін С.В., Ліхтенштейн Є.В., Гринько В.В., Остроухов В.В. – К.: Росава, 2003. – 336 с.

 73. Петрушкевич М. Релігійні комунікації: християнський контекст: монографія / М. Петрушкевич; Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог: Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2011. – 226 с.

 74. Православие в современном мире: [Сб. ст.] – СПб.: Алетейя, 2005. – 203 с. – (Серия "Богословская и церковно-историческая библиотека")

 75. Предко О.І. Психологія релігії: історія, теорія, релігієзнавчі виміри. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. / О.І. Предко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 275 с.

 76. Присухін С.І. Релігієзнавство: Навч. посібник. / Київський національний економічний ун-т. / С.І. Присухін.–К.: КНЕУ, 2005.–192 с.

 77. Присухін С.І. Релігієзнавство: хрестоматія: навч.-метод. посібник. / С.І. Присухін; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2010. – 232 с.

 78. Пушнова Ю.Б. История мировых религий: Краткий курс лекций для вузов. / Ю.Б. Пушнова. – М.: Владос-Пресс, 2005. – 168 с. – (Краткий курс лекций для вузов).

 79. Религии мира: Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. / И.Е. Арясов (ред.-сост.). – М.: Вече, 2006. – 638 с.

 80. Сапєлкіна З.П. Релігія і культура. Релігійний туризм: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Сапєлкіна З.П.; Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України. – К.: Вид-во Акад. праці і соц. відносин Федер. профспілок України, 2012. – 187с.

 81. Сидоренко О.П. Релігієзнавство: Підручник. / О.П. Сидоренко (ред.) / Корлюк С.С., Посполітак Т.Є., Постоян Т. Г., Філянін М.С., Чебан О.М. – К.: Знання, 2008. – 470 с. – (Серія "Вища освіта XXI століття").

 82. Ситар І.М. Релігійні правові системи: проблема секуляризації та ресекуляризації: навч. посібник. / І.М. Ситар; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л.: ЗУКЦ, 2012. – 279 с.

 83. Словарь религий. Иудаизм. Христианство. Ислам. / В.З. (ред.), Е.А. Терюкова (пер.с фр.), Жак Потэн (ред.). – СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж: Питер, 2008. – 655 с.

 84. Смирнов М.Ю. Реформация и протестантизм: Словарь. / М.Ю. Смирнов. – СПб.: Издательство С.-Петербургского ун-та, 2005. – 194 с.

 85. Смолінський В.І. Релігієзнавство: навч. посібник для студ. навч. закл. / В.І. Смолінський, М.Д. Попович. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 369 с.

 86. Стеблина П.Ю. Релігійна культурологія: навч.-метод. посібник. / П. Ю. Стеблина, А.Р. Марчишак; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2011. – 111 с.

 87. Столяр М.Б. Религия советской цивилизации / М.Б. Столяр. – К.: Стилос, 2010. – 178 с.

 88. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. / А.Н. Красников (общ. ред.). – 5-е изд., испр. и доп. / С.А. Токарев. – М.: Республика, 2005. – 543 с.

 89. Фрейджер Р. Религиозные теории личности. Йога. Дзэн. Суфизм. Теософские направления: [пособие]: [пер. с англ.]. / Фрейджер Р., Фейдимен Дж. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. – 222 с. (Серия "Университетская библиотека").

 90. Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Є.А. Харьковщенко– К.: Наукова думка, 2007. – 379 с.

 91. Хлебников Г.В. Античная философская теология: Монография. / РАН; Институт научной информации по общественным наукам. / Г.В. Хлебников. – М.: Наука, 2007. – 232 с.

 92. Черній А.М. Релігієзнавство: Навч. посібник. / А.М. Черній. – К.: Академвидав, 2005. – 352 с.

 93. Шераб Чодзин Кон. Життя Будди. Шлях до свободи ума. / В. Петров (пер. з англ.). / Шераб Чодзин Кон. – К.: Факт, 2007. – 178 c.

 94. Шугаєва Л.М. Релігії світу: навч. посібник. / Л.М. Шугаєва. – К.: Академвидав, 2011. – 256 с.

 95. Элиаде М. История веры и религиозных идей: [трилогия]:[пер. с фр.] / Н.Н. Кулакова (пер.). / М. Элиаде. – М.: Академический Проект, 2008. – (Философские технологии). – [Пер. с фр.] Т. [1]: От каменного века до элевсинских мистерий. – М.: Академический Проект, 2008. – 622 с. Т. [2]: От Гаутамы Будды до триумфа христианства. – М.: Академический Проект, 2008. – 679 с.

 96. Юсеф Н.Н. Мусульманская цивилизация: влияние религии и культуры на современные международные отношения: учеб. пособие для студентов вузов / Н. Н. Юсеф; Межрегион. акад. упр. персоналом (МАУП). – К.: Персонал, 2012. – 271 с.

 97. Языческие божества Западной Европы: Энциклопедия. / К. Королев (сост., общ. ред. и предисл.). – М.: Эксмо, 2005. – 800с. – (Тайны древних цивилизаций).

 98. Яртись А.В. Релігієзнавство: відповіді на питання екзаменац. білетів: навч. посібник. / А.В. Яртись, А.Ю. Васьків. – К.: Знання, 2012. – 294 с.


Інформаційні ресурси:

 1. Все о мировых религиях [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.religiya.su/

 2. Интерфакс-Религия [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.interfax-religion.ru/

 3. Ислам и мусульмане в России и в мире [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.islamnews.ru/

 4. Новости мира религий. Общество и религия. СМИ и литература ... [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.religio.ru/

 5. Порталы и сайты о разных религиозных конфессиях и религии [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.links-guide.ru/religioznye-portaly

 6. Православие и мир [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pravmir.ru/

 7. Твоя Библия — Библия. Ответы. Новости. Форум [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bible.com.ua/

 8. Христианский взгляд на новости религии и мира [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://biblepravda.com/
Каталог: media -> library -> category -> knmzd -> rpnd
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій підприємства»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «культурологія»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права Київ Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми економічної психології спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни 8-н міжнародний менеджмент напрям підготовки або спеціальність 8
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни екзистенціальна психологія та психотерапія Спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Психології робоча програма навчальної дисципліни вікова психологія європейська кредитно-трансферна система  Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік Мета та завдання навчальної дисципліни

Скачати 273.1 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка