Робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій підприємства»Скачати 138.87 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір138.87 Kb.
ТипРобоча програма


Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

Кафедра економіки та менежєменту підприємстваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Системи технологій підприємства»

напрям підготовки 6.030601 “Менеджмент”

професійне спрямування «Менеджмент ЗЕД» та «Логістика»

РОЗРОБНИКИ

С.А. Філатов, доцент, кандидат технічних наук
 Університет «КРОК», 20__ рік

 (прізвища, ініціали розробників), 20__ рік

Київ – 2013 рік
Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу полягає у з’ясуванні сутності систем технологій та особливості характеристики проведення технологічних процесів.

Завдання курсу :


 • розкриття сутності системи технологій;

 • вивчення пріоритетних напрямків використання технології у розвинутих країнах;

 • розкриття характеристики систем технологій промислових матеріалів, металів, сплавів тощо.

 • розкриття та вивчення сфер матеріального та нематеріального виробництва;

- розкриття ролі оптимізації технологічних процесів;

 • розкриття ролі інновації у техніко-економічному розвитку

виробництва;

 • розкриття ролі технологій у формуванні техніко-економічних

показників виробництва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- теоретичні основи системи технологій;

- загальні підходи до організації системи технологій на

підприємстві;


 • сучасні підходи до вибору та впровадження нових технологій;

 • зв'язок технологій з системою стандартизації, сертифікації та метрології;

 • зв'язок технології зі способом виробництва;

 • основну технологічну документацію на підприємстві.

вміти:

 • орієнтуватися в системі технологій на підприємстві;

 • розуміти основну технологію підприємства у відповідній галузі;

 • працювати з технологічною документацією;

 • встановлювати вплив технології на загальні показники роботи підприємства.


Програма навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна “ Системи технологій підприємства” вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Розуміння сучасного підходу до вибору та впровадження технологій на промислових підприємствах України дозволяє успішно опановувати навчальні дисципліни що пов’язані з цим навчальним курсом. Та успішно працевлаштуватися випускникам вищих навчальних закладів на підприємствах.

Вступ


 1. Предмет і зміст курсу. Системи технологій в галузях народного господарства.

 2. Види продукції найважливіших галузей промисловості.

 3. Технологічні системи в галузях промисловості. Технологічні процеси та їх класифікація.


Розділ 1. Системи технологій галузей народного господарства

Тема 1. Основи технологій виробництва

Виробництво. Виробничий процес та його структура.Традиційне і сучасне поняття технологій. Технологічний процес та його структура.

Класифікація технологічних процесів та їх основні види
Тема 2. Розвиток сучасних технологій та основні галузі народного

господарства України

Основні напрямки розвитку техніки і технологій .Галузева структура промисловості .Основні галузі народного господарства України.

Галузева технологія.Галузеві особливості технологічного розвитку.
Тема 3. Добувна промисловість та виробництво електроенергії

Сучасний стан сировинної бази України.Добувна промисловість.Основні способи та технології видобутку сировини.Загальна характеристика енергетики України.Основні технології виробництва електроенергії.

Нетрадиційні способи виробництва електроенергії.
Тема 4. Система технологій виробництва металів і сплавів

Металургійна промисловість. Основні види продукції. Технологічні основи процесів виробництва металів і сплавів.Ливарне виробництво.

Способи одержання кольорових металів.Технології обробки металів тиском.
Тема 5. Основні технологічні процеси виробництва промислових

матеріалів

Технології хімічних виробництв та нафтоперероблення.Виготовлення неметалевих мінеральних виробів.Деревообробна промисловість.

Технології виробництва машин та устаткування. Технології виробництва АПК та харчової промисловості.Будівництва, транспорт та зв'язок.
Тема 6. Якість продукції, стандартизація, метрологія і сертифікація.

Їхній зв'язок з технологіями

Якість продукції і її показники.Стандартизація продукції та забезпечення якості.Метрологічне забезпечення якості продукції.Сертифікація продукції.

Організація управління якістю продукції на підприємстві.
Тема 7. Організація і технічна підготовка виробництва

Організація та структура технологічних служб підприємства.Технічна підготовка виробництва. Технічна документація підприємства.

Освоєння нової продукції
Розділ 2. Впровадження інноваційних технологій та оптимізація

технологічного процесу.

Тема 8. Оптимізація технологічних процесів

Основні напрямки оптимізації технологічних процесів. Методи вдосконалення технологій виробництва.Управління технологічними процесами. Впровадження АСУ.


Тема 9. Інновації та їхня роль у техніко-економічному розвитку,

науково-технічна продукція на етапах інноваційного циклу

Інновація. Види інновацій. Інноваційні процеси, їх структура. Інвестування інноваційної діяльності.Інноваційний продукт і інноваційна продукція

Технопарки і технополіси.
Тема 10. Роль технологій у формуванні техніко-економічних показників

виробництва

Зв'язок між економікою і технологією.Розрахунок економічної ефективності технології.Основні показники ефективності технології. Ринкові аспекти технологічного розвитку. Трансфер технологій. Міжнародне науково-технічне співробітництво.


Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

1.

Виробництво. Виробничий процес та його структура.

2.

Технологічний процес та його структура. Види технологій.

3.

Основні напрямки розвитку техніки і технологій .

4.

Галузева структура промисловості .Основні галузі народного господарства України. Галузева технологія.

5.

Основні способи та технології видобутку сировини. Загальна характеристика енергетики України.

6.

Металургійна промисловість. Основні види продукції.

Технологічні основи процесів виробництва металів .7

Технології виробництва машин та устаткування.

8

Технології харчової промисловості

9

Системний підхід до забезпечення якості продукції

10

Організація роботи технологічної служби.

Сутність технічної підготовки виробництва.

Технічна документація підприємства.


11

Основні напрямки оптимізації технологічних процесів

12

Інвестування інноваційної діяльності Основні показники ефективності технології

Самостійна робота


з/п


Назва теми

1.

Виробничий процес та його структура.

2.

Види технологій.

3.

Основні напрямки розвитку техніки і технологій .

4.

Основні галузі народного господарства України. Галузева технологія.

5.

Загальна характеристика енергетики України.

6.

Технологічні основи процесів виробництва металів .

7

Технології виробництва машин та устаткування.

8

Технології харчової промисловості

9

Системний підхід до забезпечення якості продукції

10

Технічна документація підприємства.


Методи навчання
Навчальні заняття відбуваються у формі лекцій, опитування, обговорення та коротких доповідей студентів, які є актуальними та відповідають темі, що розглядаються; у формі семінарських занять та вирішенні практичних завдань.

Тому запропонований цикл лекцій ретельно складається з теоретичних апекпектів та загальної структури логістики, але разом з тим враховані і побажання студентів, для яких окремі розділи викликали окремий інтерес.

Запропоновані приклади, які ілюструють теоретичні положення, а також контрольні питання, які додаються до кожного розділу, допомагають студентам розібратися у запропонованому матеріалі.
Методи контролю

Контроль знань студентів включає поточний, проміжний (рубіжний) та підсумковий контроль.Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та індивідуальних занять. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Формою поточного контролю виступає опитування студентів на практичних заняттях, участь у вирішенні кейсів та практичних завдань, оцінка підготовлених студентами рефератів, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо.

Оцінка за реферат виставляється за п’ятибальною шкалою (див. розд.5) з урахуванням таких критеріїв: • повнота розкриття теми реферату;

 • урахування при розкритті теми останніх змін та тенденцій об’єкта дослідження;

 • змістовність, логічність і лаконічність доповіді;

 • наявність власних узагальнень та висновків;

 • володіння матеріалом обраної теми реферату при відповідях на питання.

Обов’язковою є підготовка кожним студентом хоча б одного реферату з теми, що не була винесена для розгляду на практичних заняттях.

Рубіжний контроль проводиться у вигляді письмової контрольної роботи.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену.
Розподіл балів, які отримують студенти

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за шкалою Університету (0-100, з урахуванням необов’язкових завдань – 120 балів), національною шкалою та шкалою ECTS.


Схема нарахування балів з дисципліни

з/п


Види та зміст робіт

Максимальна оцінка

Інші можливі оцінки

1.

Виступ з питання плану семінарського та практичного заняття або реферативна доповідь

20

( при вільному творчому переказі, використанні першоджерел, вичерпних відповідях на 1-2 додаткових запитання викладача)15

(при частковому переказі матеріалу, вичерпних відповідях на 1-2 додаткових питання викладача);

10

( при відсутності переказу, неповних відповідях на 1-2 додаткових питання викладача);5

(при відсутності переказу, негативних відповідях на 1-2 додаткових запитання викладача)2.

Доповнення до доповіді чи виступу на семінарських та практичних заняттях

10

5

3.

Активна участь у дискусіях на семінарських, практичних заняттях та лекціях

5

1-4

4.

Бліц-опитування (“питання - відповідь”)

5

0

5.

Презентація з теми доповіді

20

15, 10, 5

6.

Комп’ютерне тестування

15

85%-100%=15 балів5-10

55%-69%=5 балів

70%-84%=10 балів


7.

Письмовий екзамен

30

( максимум 15 балів за повні відповіді на кожне з двох питань білету)25, 20, 15, 10, 5, 0

8.

Разом:

100

Умови нарахування балів

Рівень висвітлювання

Оцінка за 20-бальною шкалою

Критерії оцінювання екзаменаційного завдання

Високий


15-20


При відповіді на теоретичне завдання: відповідь є повною, аргументованою, відображено взаємозв’язок між окремими локальними питаннями, їх сучасне практичне значення.

При розв’язанні ситуаційного (або тестового) завдання: відповідь є правильною, підтвердженою логічними, чіткими поясненнями, має належну графічну чи формалізовану інтерпретацію.

При розв’язанні задачі розрахункового характеру: представлено правильний алгоритм розв’язання, розрахунки здійснено без математичних помилок, результати розв’язання супроводжуються аргументованими висновками.

Високий або середній10-15


При відповіді на теоретичне завдання: відповідь загалом є правильною, але мають місце окремі неточності непринципового характеру.

При розв’язанні ситуаційного (або тестового) завдання: відповідь є правильною, але супроводжується недостатньо чіткими поясненнями, мають місце окремі неточності непринципового характеру в графічній або формалізованій інтерпретації.

При розв’язанні задачі розрахункового характеру: представлено правильний алгоритм розв’язання, обґрунтовану відповідь, але наявні незначні математичні помилки.

Задовільний5-10


При відповіді на теоретичне завдання: питання висвітлене частково, наявні неточності принципового характеру.

При розв’язанні ситуаційного (або тестового) завдання: відповідь наближається до правильної, але містить текстові, графічні або формалізовані неточності принципового характеру, є нелогічно побудованою (для тестів – правильна відповідь без пояснень або з невірними поясненнями).

При розв’язанні задачі розрахункового характеру: часткове розв’язання завдання, наявність помилок у розрахунках або при вірному розв’язанні відсутня оцінка отриманих результатів.

Незадовільний


1-5


При відповіді на теоретичне завдання: питання розкрито невірно або відповідь відсутня.

При розв’язанні ситуаційного (або тестового )завдання: відповідь є хибною або відсутня.

При розв’язанні задачі розрахункового характеру: розв’язання відсутнє або проведене принципово невірно.


Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 та вище

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)


Методичне забезпечення дисципліни
1. Програма нормативної навчальної дисципліни.

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни.

3. Конспект лекцій.

4. Завдання для підсумкового контролю знань.


Рекомендована література

Базова

1.Дубровська Г.М. Системи сучасних технологій: Навчальний посібник/ Г.М. Дубровська, А.П. Ткаченко. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с.

2.Збожна О.М. Основи технологій. - Тернопіль., 2002 – 486 с.

3.Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: Навчальний посібник/ Є.П. Желібо, Д.В. Анопко, В.М. Буслик и др. - К.: Кондор, 2005. - 716 с.4. Березівський П.С.Системи технологій. Навчальний посібник – К.: ЦУЛ,2006.- 288с.

Допоміжна

 1. Международный менеджмент / под. ред Пивоварова С., 2001.

 2. Україна і світове господарство. – К., 2001.

 3. Орехов В.Н. Системы технологий: программа курса, практикум, рекомендации для выполнения технологической части проектов и работ: Учебное пособие/ В.Н. Орехов. - Харьков: ИД "ИНЖЭК", 2005. - 208 с.

 4. Польшаков В.І. Економіка, організація та управління технічним обслуговуванням і ремонтом машин: Навчальний посібник/ В.І. Польшаков, Є.Ю. Сахно.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.-328 с.

 5. Соколовський А.Т. Технологічні процеси галузей промисловості: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ А.Т. Соколовський. - К.: КНЕУ, 2006. - 236 с.

 6. Стус В. Модель развития технологической цивилизации/ В. Стус. - Запорожье: Дикое Поле, 2002. - 24 с.

 7. Ткаленко С.І. Міжнародна комерційна справа: Навчальний посібник/ С.І. Ткаленко. - К.: Университет экономики и права "КРОК", 2005. - 73с.Каталог: media -> library -> category -> knmzd -> rpnd
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «культурологія»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права Київ Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми економічної психології спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни 8-н міжнародний менеджмент напрям підготовки або спеціальність 8
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни екзистенціальна психологія та психотерапія Спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Психології робоча програма навчальної дисципліни вікова психологія європейська кредитно-трансферна система  Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни "економічна теорія" напрям підготовки 030503 Міжнародна економіка

Скачати 138.87 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка