Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»Сторінка1/2
Дата конвертації13.04.2017
Розмір0.57 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти
Кафедра корекційної педагогіки та інклюзії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи

________________Я. І. Гарасим

«____» __________ 2015 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Соціальна педагогіка
Галузь знань:0101 «Педагогічна освіта»

Напрям підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка

Бакалавр соціальної педагогіки

Спеціалізація: практичний психолог

Денна форма навчання

2015 рік
Робоча програма з дисципліни Соціальна педагогіка для студентів за напрямом підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка. „30” серпня, 2015 року – 28 с.

Розробники: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної
педагогіки та інклюзії Кальченко Лариса Володимирівна
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Протокол від „30” серпня 2015 року № 1.
В.о. завідувача кафедри корекційної педагогіки та інклюзії В. В. Лобода
„30” серпня 2015 року

Схвалено вченою радою факультету педагогічної освіти за напрямом підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка

Протокол № 1 від „30” серпня 2015 року

Голова вченої ради

факультету педагогічної освіти доц. З. П. Ленів

Кальченко Л. В., 2015 рікВСТУП
Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціальна педагогіка» є нормативним документом Львівського національного університету імені Івана Франка, який розроблено кафедрою корекційної педагогіки та інклюзії на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка», денної форми навчання.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка».

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Варто зазначити, що у добу реформування країни та становлення нових соціально-економічних основ її розвитку все актуальнішим стає завдання побудови нових відносин між суспільством та особистістю. Пошук оптимальних шляхів соціалізації особистості та її соціальний захист стають першочерговими завданнями людинознавчих дисциплін.

У зв’язку з цим постає питання про розвиток соціальної педагогіки як перспективного напряму педагогічної науки, що досліджує провідні шляхи, умови та засоби соціального виховання, соціалізації дітей та молоді, роль і місце в цьому процесі різних суспільних інститутів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теоретичні основи соціальної педагогіки з урахуванням сучасної соціально-економічної ситуації, досвіду вітчизняної та світової соціально-педагогічної практики.

Міждисциплінарні зв’язки. Соціальна педагогіка як інтегративна наука спирається на результати досліджень інших наук, з метою запозичення інформації, необхідної для всебічного пояснення соціальних феноменів, які нею вивчаються. Враховуючи це соціальна педагогіка має тісні міждисциплінарні зв’язки з педагогікою, психологією, соціологією, правом, спеціальною педагогікою, менеджментом, етикою тощо.

Мета курсу “Соціальна педагогіка” полягає в розкритті теоретичних основ соціальної педагогіки як науки та обґрунтуванні змісту провідних напрямів професійної соціально-педагогічної діяльності з представниками різних соціальних груп.

Завдання навчальної дисципліни:

1. Вивчення виховних можливостей різних соціальних інституцій у формуванні компонентів соціальності особистості (соціальної активності, соціальної компетентності, соціальної позиції, соціальної мобільності тощо).

2. Визначення шляхів запобігання соціальній дезадаптації особистості у різних мікросоціумах.

3. Розроблення технологій соціально-педагогічного захисту та підтримки представників різних груп дітей та молоді у процесі соціального виховання.

4. Визначення шляхів взаємодії різних соціальних інституцій у соціальному вихованні особистості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: • сутність соціальної педагогіки як науки;

 • основи соціального виховання;

 • принципи та методи соціально педагогічної діяльності;

 • особливості соціалізації особистості в різних мікросоціумах;

 • методи попередження негативного впливу факторів соціального середовища на особистість.


Вміти:

‒ демонструвати знання основних етапів становлення і розвитку соціальної педагогіки як науки та практичної діяльності, нормативно-правової бази соціально-педагогічної роботи;

‒ здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування навчальних завдань, відтворювати факти (дати, події, принципи й закономірності суспільного розвитку), встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями, явищами, робити висновки, аргументувати свої думки;

‒ визначати зміст діяльності, зв’язки та межі компетенції установ та закладів соціального виховання, соціального захисту, соціальних служб, інших організацій;

‒ теоретично визначати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід.

Значна увага приділяється самостійній та індивідуальній роботі студентів. Самостійна робота у процесі опанування курсу „Соціальна педагогіка” включає опрацювання додаткових інформаційних джерел, підготовку до семінарських та практичних занять, різних форм поточного контролю, систематизацію вивченого матеріалу перед модульним контролем та іспитом

Індивідуальні завдання включають: написання есе, складання порівняльних таблиць, аналітичний огляд досвіду роботи фахівців соціально-педагогічної сфери.

Навчальний курс містить 6 змістових модулів. Загальний обсяг дисципліни складає 7 залікових кредитів (252 години), що об’єднує всі види навчальної діяльності студента: аудиторні заняття (89 годин, з них 50 – лекційних, 39 – семінарських та практичних занять), самостійна робота (163 години), розрахованих на 3 навчальних семестри та контрольні заходи (модульний контроль, іспит).СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс


Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

7 кредитів

Змістові модулі:

6 модулів

Загальний обсяг дисципліни (години):

252 години

Тижневих годин:

6-й семестр – 3 год.

7-8-й семестр – 2 год.


Шифр та назва галузі

0101 «Педагогічна освіта»"

Шифр та назва напряму:

6.010106 Соціальна педагогіка

Освітньо-кваліфікаційний

рівень "бакалавр"


Нормативна

Рік підготовки: 3-4.

Семестр: 6, 7, 8

Аудиторні заняття: 89 годин, з них:

лекції: 50 годин
семінарські та практичні:
39 годин;

Самостійна робота студентів: разом 163 год, з них:

Індивідуальна та самостійна робота: 127 годин

Cамостійна робота з підготовки до іспиту 36 год.

Модульний контроль: 4години

Вид контролю: іспит.


ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИп/п

Назви теоретичних розділів

Кількість годин

Разом

Аудиторних

Лекцій

Практичних

Семінарських

Індивідуальна

робота

Самостійна робота

Лабораторні

Підсумковий контроль

Змістовий модуль І.

Соціальна педагогіка як наука

1.

Предмет і завдання соціальної педагогіки

7

4

2
2
32

Парадигми та теорії соціальної педагогіки

11

2

21

83.

Тезаурус соціальної педагогіки

19

8

4
4
11Разом

37

14

8
6

1

20ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Характеристика соціально-педагогічної діяльності

4.

Зміст та структура соціально-педагогічної діяльності

13

4

2
2

1

85.

Принципи та ресурсне забезпечення соціально-педагогічної діяльності

6

4

2
2
26.

Методи соціально-педагогічної діяльності

16

4

2

2
2

10Разом

35

12

6

2

4

3

20
2

Змістовий модуль ІІІ.

Сім'я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності

7.

Сім’я як мікросередовище соціалізації особистості

23

8

4

2

2
158.

Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей

29

10

4

4

2

2

17Разом

52

18

6

6

4

2

23Змістовий модуль ІV.

Соціальна підтримка дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку

9.

Соціально-психологічний портрет особистості з особливостями психофізичного розвитку

16

4

4


1210.

Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з особливостями психофізичного розвитку

20

6

2

2

2

2

12Разом

36

10

6

2

2

2

24Змістовий модуль V.

Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації

11.

Сутність девіантної поведінки

16

6

2

2

2
1012.

Характеристика різних видів девіантної поведінки неповнолітніх

24

8

4

2

2

2

14Разом

40

14

6

4

4

2

24Змістовий модуль VІ.

Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді

13.

Територіальна громада як соціалізуючий простір особистості

14

6

4

21014.

Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх закладах та соціальних службах територіальної громади

26

10

2

4

4

2

12

2
15.

Соціально-педагогічна діяльність неурядових організацій

22

5

2
3
10

2
Разом

52

21

8

6

7

2

32

4

2

Разом за навчальним планом

252

89

50

12

27

12

143

4

4

ІІІ. ПРОГРАМА навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Соціальна педагогіка як наука

Лекція 1.Предмет і завдання соціальної педагогіки (2 год.)

Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями суспільної практики. Місце соціальної педагогіки в системі педагогічних наук.Основні поняття теми:педагогіка, об’єкт, предмет, соціальна педагогіка.

Семінар 1. Соціальна педагогіка як галузь інтегративних знань

Лекція 2. Парадигми та теорії соціальної педагогіки (2 год.)

Поняття про наукові теорії. Мотиваційно-потребова теорія А.Маслоу. Теорії научіння.Теорія діяльності. Культурно-історична теорія Л.Виготського. Теорії розвитку. Теорія соціальної компетентності. Особистісно-орієнтовані теорії.Основні поняття теми: розвиток, потреби, діяльність, особистість, життєві компетентності.

Лекція 3. Тезаурус соціальної педагогіки (4 год.)

Поняття тезаурусу соціальної педагогіки. Соціалізація – базова категорія соціальної педагогіки. Характеристика соціального виховання. Соціальне середовище як необхідна умова соціалізації особистості. Соціальна адаптація, її види. Зміст та види соціальної профілактики. Сутність соціальної реабілітації. Характеристика ресоціалізації. Соціальна допомога та соціальні послуги.Основні поняття теми: соціалізація, адаптація, дезадаптація, профілактика, реабілітація, соціальне середовище, соціальне виховання, ресоціалізація, соціальні послуги.

Семінар 2. Сутність соціального виховання.

Семінар 3. Характеристика соціальної реабілітації та профілактики.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Характеристика соціально-педагогічної діяльності

Лекція 4. Зміст та структура соціально-педагогічної діяльності (2 год.)

Сучасні підходи до розуміння соціально-педагогічної діяльності. Структура соціально-педагогічної діяльності. Мета і завдання соціально-педагогічної діяльності. Функції соціально-педагогічної діяльності. Характеристика суб’єктів і об’єктів соціально-педагогічної діяльності.Основні поняття теми: діяльність, педагогічна діяльність, соціальна діяльність, соціально-педагогічна діяльність, соціально-педагогічна робота, об’єкти і суб’єкти соціально-педагогічної діяльності, клієнт.

Семінар 4. Волонтерство як важлива складова соціально-педагогічної роботи.

Лекція 5. Принципи та ресурсне забезпечення соціально-педагогічної діяльності (2 год.)

Поняття принципів. Характеристика соціально-політичних принципів. Психолого-педагогічні принципи соціально-педагогічної діяльності. Організаційні принципи соціально-педагогічної діяльності. Характеристика особливих принципів. Поняття ресурсів. Класифікації ресурсів соціально-педагогічної діяльності. Види ресурсів.Основні поняття теми:принцип, ресурси, ресурсне забезпечення.

Семінар 5. Ресурси соціально-педагогічної діяльності.

Лекція 6. Методи соціально-педагогічної діяльності(2 год.)

Сутність методів соціально-педагогічної діяльності. Групи методів. Використання педагогічних методів у соціально-педагогічній діяльності. Група психологічних методів. Сфери застосування соціологічних методів у соціально-педагогічній діяльності. Характеристика соціально-педагогічних методів.Основні поняття теми: метод, методи соціально-педагогічної діяльності, групи методів.

Практичне заняття 1. Сфери застосування методів соціально-педагогічної діяльності.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

Сім’я в системі інститутів соціального виховання

Лекція 7. Сім’я як мікросередовище соціалізації особистості (4 год.)

Сім’я як мала група та соціальний інститут. Соціалізуючі функції сім’ї. Параметри сім’ї. Функції сім’ї як соціального інституту. Типологія сімей. Поняття батьківства та батьківської позиції. Стилі батьківства, їх вплив на формування особистості дитини. Соціальне сирітство, його причини та шляхи подолання. Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Основні поняття теми: сім’я, батьківство, стилі батьківства, соціальне сирітство, діти- вулиці, заклади інтернатного типу, усиновлення, опіка, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу.

Семінар 6 .Соціалізація дітей в закладах інтернатного типу.

Практичне заняття 2. П’ять шляхів до серця дитини

Лекція 8. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з різними типами сімей (4 год.)

Напрями соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Соціальне інспектування сім’ї. Характеристика соціального супроводу сім’ї. Типологія форм соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Соціальна підтримка молодих сімей. Особливості соціально-педагогічної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах.Основні поняття теми:проблемна сім’я, кризова сім’я, форми роботи, соціальне інспектування, оцінка потреб сім’ї, соціальний супровід.

Практичне заняття 3. Візит соціального педагога у сім’ю.

Семінар 7 .Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV

Соціальна підтримка дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку

Лекція 9. Соціально-психологічний портрет особистості з особливостями психофізичного розвитку (4 год.)

Поняття інвалідності. Характеристика видів відхилень у здоров’ї. Типологія інвалідності. Причини відхилень у здоров’ї. Типологія дитей з особливостями психофізичного розвитку. Соціально-психологічні особливості дітей з обмеженнями життєдіяльностіОсновні поняття теми: інвалід, інвалідність, особа з інвалідністю, діти з особливостями психофізичного розвитку.

Лекція 10. Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з особливостями психофізичного розвитку (2 год.)

Моделі підтримки осіб з обмеженнями життєдіяльності. Шляхи інтеграції дітей та молоді з обмеженнями життєдіяльності у соціальне середовище. Напрямки соціальної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Зміст та форми роботи з дітьми та молоддю з особливостями психофізичного розвитку.Основні поняття теми:моделі підтримки, інтеграція, сегрегація, соціальна реабілітація, медична реабілітація, педагогічна реабілітація, психологічна реабілітація, комплексна реабілітація, інклюзія, безбар’єрність.

Семінар 8. Соціально-педагогічна підтримка дітей з особливостями психофізичного розвитку

Практичне заняття 4. Відео заняття.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V

Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації

Лекція 11. Сутність девіантної поведінки (2 год.)

Визначення норми і патології в соціальному розвитку людини.Поняття девіантної поведінки. Біологічні, психологічні, соціологічні теорії девіації. Характеристики девіантної поведінки. Причини соціальних відхилень в поведінці неповнолітніхОсновні поняття теми:норма, девіація, девіантна поведінка, дезадаптація.

Семінар 9. Соціальні відхилення в розвитку та поведінці дитини.

Практичне заняття 5. Вплив засобів масової інформації на формування негативних стереотипів поведінки неповнолітніх.

Лекція 12. Характеристика різних видів девіантної поведінки неповнолітніх( 4 год.)

Делінквентна поведінка, її види. Поняття „важковиховуваний” у соціальній педагогіці. Типові групи „важковиховуваних” підлітків. Особливості адиктивної поведінки неповнолітніх. Ознаки узалежненої поведінки. Поняття созалежності. Наркоманія, токсикоманія як різновиди наркозалежної поведінки.

Характеристика суїцидальної поведінки. Мотиви та стадії суїцидальної поведінки неповнолітніх. Різновиди психопатологічної поведінки неповнолітніх.

Основні поняття теми: делінквент, делінквентна поведінка, важковиховуваний, адикція, залежність, созалежність, наркозалежна поведінка, суїцид, парасуїцид, дромоманія, гебоїдна поведінка, гіперсором’язлива поведінка.

Практичне заняття 6. Аналіз причин прояву девіацій неповнолітніх

Семінар 10.Особливості прояву девіацій у неповнолітніх.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ

Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді

Лекція 13. Територіальна громада як соціалізуючий простір

особистості (4 год.)

Сучасні підходи до розуміння громади. Громада як мезорівень соціального середовища. Основні характеристики територіальної громади. Соціалізуючі функції громади. Територіальна громада як поле соціально-педагогічної діяльності державних та неурядових організацій.Основні поняття теми: громада, резидентна громада, ідентифікаційна громада, соціальна система, фактор соціалізації.

Практичне заняття 7. Соціальна карта громади.
Лекція 14. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх закладах та соціальних службах територіальної громади ( 2 год.)

Зміст та форми соціально-педагогічної діяльності в школі. Функціональні обов’язки соціального педагога в загальноосвітніх закладах. Структура соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Основні напрямки та форми їх роботи. Діяльність спеціалізованих служб в умовах територіальної громади (центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальний гуртожиток, соціальний центр матері і дитини, центр соціально-психологічної допомоги, центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центр медико-соціальної реабілітації для неповнолітніх).

Організація соціально-педагогічної роботи в клубах за місцем проживання.

Основні поняття теми: загальноосвітній навчальний заклад, функції соціального педагога, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклад соціального обслуговування, клуб за місцем проживання.

Семінарське заняття 11. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх закладах.

Практичне заняття 8. Характеристика закладів соціального обслуговування.

Лабораторне заняття 1. Заняття у міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Лекція 15. Соціально-педагогічна діяльність закладів соціального обслуговування (2 год.)

Поняття неурядової організації. Види неурядових організацій. Соціалізуючи функції дитячих та молодіжних громадських організацій. Типологія неурядових організацій соціально-педагогічного спрямування. Напрями та форми їх роботи.Основні поняття теми: неурядова організація, громадська організація, благодійний фонд, конфесійні організації, сервісні організації.

Семінар 12.Неурядові організації як суб’єкти соціально-педагогічної роботи на локальному рівні

Лабораторне заняття 2. Заняття на базі громадської організації, ознайомлення із змістом та напрямами її діяльності.

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Соціальна педагогіка як наука

Семінар 1. Соціальна педагогіка як галузь інтегративних знань

 1. Соціальна педагогіка як наука в системі людинознавчих дисциплін.

 2. Характеристика підходів до визначення сутності соціальної педагогіки як науки.

 3. Зв'язок соціальної педагогіки з іншими науками.


Основна література: 1 с.7-15; 2 с. 9-30; 4 с. 18-34; 6 с.7-22

Додаткова література: 1 с.82-84,109-110.

Семінар 2. Сутність соціального виховання

 1. Мета і завдання соціального виховання.

 2. Структура соціального виховання.

 3. Роль різних соціальних інституцій у процесі соціального виховання.

Основна література: 1 с.28-30, 30-34; 2 с.64-73; 4 с.82-101.

Додаткова література: 1 с.89-93.

Семінар 3. Характеристика соціальної реабілітації та профілактики.

 1. Порівняльний аналіз видів реабілітації.

 2. Види профілактики.

 3. Алгоритм профілактики.

 4. Аналіз моделей профілактичної роботи з дітьми та молоддю.

Основна література: 1 с.34-40, 3 с.56-64, 144-150

Додаткова література: 1 с.166-171.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Характеристика соціально-педагогічної діяльності

Семінар 4. Волонтерство як важлива складова соціально-педагогічної роботи.

 1. Причини появи та розвитку волонтерства на сучасному етапі розвитку суспільства.

 2. Характеристика основних груп волонтерів.

 3. Особливості мотивації волонтерів до соціально-педагогічної діяльності.

 4. Напрями соціально-педагогічної роботи, що потребують волонтерства.


Основна література: 5 с.181-198; 6 с.130-140.

Додаткова література: 1 с.124-129.

Семінар 5. Ресурси соціально-педагогічної діяльності.

 1. Ресурси як умова забезпечення діяльності.

 2. Класифікація ресурсів соціально-педагогічної роботи.

 3. Характеристика внутрішніх ресурсів.

 4. Види зовнішніх ресурсів (матеріальні, людські, технологічні, інституційні, інформаційні).

 5. Сім’я як ресурс соціально-педагогічної роботи.

Основна література: 1 с. 74-78.

Додаткова література: 1 с.172-174.
Практичне заняття 1. Сфери застосування методів соціально-педагогічної діяльності.

Заняття проходить в інтерактивній формі. Студенти об’єднуються у чотири групи, кожна з яких отримує карточку із завданням. Група визначає у яких напрямах соціально-педагогічної роботи використовуються методи, записані на карточці. Після цього кожна група презентує свої напрацювання.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

Сім'я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності

Семінар 6. Соціалізація дітей в закладах інтернатного типу.

 1. Характеристика державної системи опіки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 2. Соціально-психологічний портрет вихованців шкіл-інтернатів.

 3. Особливості соціалізації дітей у закладах інтернатного типу.


Основна література: 1 с.104-110; 5 с.145-157.

Додаткова література: 2 с. 54-66; 6 с.88-92.
Практичнезаняття 2. П’ять шляхів до серця дитини.

Заняття проходить у формі обговорення основних положень книги Чепмен Г., Кэмпбелл Р. Пять путей к сердцу ребенка.Практичне заняття 3. Візит соціального педагога у сімю.

 1. Підготовка соціального педагога до відвідування сім’ї.

 2. Помилки контакту з сім’єю.

 3. Соціальна сітка сім’ї.

 4. Визначення ключової проблеми сім’ї.

Основна література: 1 с.97-100.

Додаткова література: 8 с.63-109..

Семінар7 . Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 1. Причини соціального сирітства.

 2. Характеристика груп дітей, позбавлених батьківського піклування.

 3. Процедура створення та соціального супроводу прийомної сім'ї.

 4. Характеристика дитячих будинків сімейного типу.


Основна література: 1 с.102-104,110-119; 5 с.241-277 .

Додаткова література: 3 с. 25-44, 130-174; 6 с.86-88

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV.

Соціальна підтримка дітей та молоді з обмеженнями життєдіяльності

Семінар 8. Соціальна підтримка дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку

 1. Соціально-психологічний портрет груп дітей з різними типами нозологій.

 2. Характеристика сегрегаційного та інтеграційного підходів щодо вирішення проблем людей з обмеженими функціональними можливостями.

 3. Моделі соціальної підтримки осіб з обмеженими функціональними можливостями.

 4. Шляхи інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку у соціальне середовище.

Основна література: 1 с.120-129; 2 с. 17-24, 89-144.

Додаткова література: 1 с.136-140.
Практичне заняття 4. Відеозаняття

Заняття проходить у формі перегляду та обговорення фільму.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V

Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації

Семінар 9. Соціальні відхилення в розвитку і поведінці дитини.

 1. Характеристика процесу дезадаптації.

 2. Поняття дезадаптації у соціальному розвитку дитини.

 3. Форми прояву „важковиховуваності” неповнолітніх.

Основна література: 1 с.131-133; 5 с. 334-346.

Додаткова література: 1 с.17-19, 331-332; 9 с.296-313

Практичне заняття 5. Вплив засобів масової інформації на формування негативних стереотипів поведінки неповнолітніх.

Заняття проходить у формі групової дискусіїПитання для обговорення:

 1. Які негативні стереотипи формуюють у неповнолітніх засоби масової інформації?

 2. Чи вплине уведення жорсткої цензури ЗМІ на зміну ситуації?

 3. Які шляхи мінімізації негативного впливу ЗМІ ви можете запропонувати.

Додаткова література: 7.

Практичне заняття 6. Аналіз причин девіацій неповнолітніх

Заняття проходить у формі групової роботиСемінар 10.Особливості прояву девіацій у неповнолітніх.

 1. Характеристика нехімічних адикцій та їх вплив на психологічне та фізичне здоров’я підлітків.

 2. Характеристика хімічних адикцій неповнолітніх.

 3. Характеристика видів психопатологічної поведінки.


Основна література: 1 с.140-151.

Додаткова література: 4; 5 с. 59-70, 157-164.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ

Соціально-педагогічна робота в територіальній громаді
Практичне заняття 7. Соціальна карта громади.

Викладач об’єднує студентів у три групи. Кожна група отримує аркуш ватману, фломастери, кольоровий папір, клей. За запропонованою схемою одна група розробляє карту конкретної сільської громади, інша - територіальної громади певного районного центру; остання – громади мікрорайону великого міста.

Групам потрібно створити опис громади певного типу, зобразити її на ватмані за допомогою малюнку, схеми, колажу тощо.

Сфера


Показники

Географічна

Площа, природні особливості, екологічний стан

Демографічна

Чисельність населення, його віковий та гендерний склад

Історія

Коли створена, визначні історичні події, персони

Економічна

Характеристика виробництва, зайнятості населення

Політична

Політична структура, недержавні організації

Соціальна


Види соціальних служб, заклади охорони здоров’я, освітні та культурно-дозвіллєві заклади, спортивні заклади, релігійні заклади, служби зайнятості, органи охорони правопорядку

По закінченню роботи кожна група представляє свої напрацювання. Після цього проходить обговорення за такими питаннями:

- чим різняться між собою карти цих громад;

- що в них є спільного;

- як у своїй майбутній професійній діяльності ви можете використовувати карту громади, в якій працюватимете?


Семінар 11. Соціально-педагогічна робота в загальноосвітніх закладах.

 1. Функціональні обов’язки соціального педагога загальноосвітніх закладів.

 2. Основні напрями роботи соціального педагога у загальноосвітніх закладах.

 3. Взаємодія соціального педагога з представниками різних соціальних інституцій.

Основна література: 1 с.156-162; 2 с.102-107; 4 с. 263-280.

Практичне заняття 8. Характеристика закладів соціального обслуговування.

Заняття проходить у формі групової роботи. Кожна група презентує свій заклад за такою схемою. 1. Назва закладу.

 2. Мета діяльності закладу.

 3. Перелік фахівців, які працюють у закладі.

 4. Яким категоріям осіб надаються послуги.

 5. Напрямки роботи закладу.

 6. Форми роботи фахівців у закладі.


Семінар 12. Неурядові організації як суб’єкти соціально-педагогічної роботи на локальному рівні

 1. Типологія неурядових організацій.

 2. Характеристика діяльності дитячих та молодіжних організацій.

 3. Напрямки роботи міжнародних організацій, які працюють в інтересах дітей.

 4. Характеристика соціально-педагогічної роботи місцевих громадських організацій.

Основна література: 1 с.174-183; 5 с.445-456.

Додаткова література: 1 с.419-421.

VІ. Індивідуальні завдання* та завдання для самостійної роботи

*До індивідуальних завдань належать реферати, рецензії, есе, презентації, якщо вони прив’язані до дисципліни. Години для виконання індивідуальних завдань брати з годин, відведених на самостійну роботу.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Змістовий модуль І.

Соціальна педагогіка як наука


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни технології соціально-педагогічної роботи Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка