Робоча програма навчальної дисципліни соціальні та політичні конфліктиСкачати 65.86 Kb.
Дата конвертації09.09.2018
Розмір65.86 Kb.
ТипРобоча програма
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра психології

ЗАТВЕРДЖУЮ


Декан філософського факультету

доц. Рижак Л.В.

____________________________

“______”_______________2017 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Соціальні та політичні конфлікти

(назва навчальної дисципліни)


Галузь знань _______05 - соціальні та поведінкові науки_________________________________

(шифр і назва напряму)

для спеціальності ___________053 психологія__________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

факультету _______________філософський____________________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2017
Соціальні та політичні конфлікти. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

спеціальності 053 психологія. - Львів, 2017.- 12 с.

Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Сазонова О.В., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__

 __________, 20__ 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

«Соціальні та політичні конфлікти»)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3.5

Галузь знань

05 – соціальні і поведінкові науки(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 1

Напрям
(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (053 психологія)


1-й

1-й
Семестр

Загальна кількість годин - 105

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4.5


Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр


16 год.

8 год.

Практичні, семінарські

16 год.

4 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

73 год.

93 год.

ІНДЗ: 1

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0.44

для заочної форми навчання – 0.13
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу «Соціальні та політичні конфлікти» — озброїти студентів теоретичними знаннями щодо природи, причин та механізмів виникнення, ескалації соціальних і політичних конфліктів, а також можливостей управління конфліктами; особливостей соціальний та політичних конфліктів в тоталітарних та демократичних системах.

Завдання курсу:

 1. ознайомити з теоретичними концепціями, що пояснюють природу, сутність, специфіку та динаміку соціальних та політичних конфліктів;

 2. озброїти знаннями щодо шляхів і способів регулювання, а також управління конфліктами;

 3. навчити аналізувати особливості політичних конфліктів в тоталітарних і демократичних системах;

 4. ознайомити з особливостями соціально-психологічних аспектів і наслідків громадянської непокори;

 5. ознайомити з психологічними особливостями тероризму та особистості терориста.

В результаті вивчення курсу «Психокорекція» студент повинен

знати:

 1. теоретичні концепції, що пояснюють природу соціальних та політичних конфліктів;

 2. сутність та специфіку соціальних та політичних конфліктів;

 3. динаміку розвитку конфліктів;

 4. основи управління конфліктами, шляхи і способи регулювання політичними конфліктами;

 5. особливості політичних конфліктів в тоталітарних і демократичних системах;

 6. соціально-психологічні аспекти і наслідки громадянської непокори;

 7. психологічні особливості тероризму.

вміти:

 1. аналізувати динаміку розвитку та можливості управління соціальними та політичними конфліктами;

 2. обирати способи регулювання та завершення соціального та політичного конфлікту;

 3. визначати особливості політичних конфліктів в тоталітарних та демократичних системах;

 4. аналізувати соціально-психологічні аспекти громадянської непокори;

 5. передбачати соціальні наслідки державних видів силової конкуренції;

 6. враховувати психологічні особливості тероризму та терористів.


Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Соціальні та політичні конфлікти» пов'язана з такими дисциплінами, як історія психології, психологія особистості, соціальна психологія, політична психологія.
Компетенції:

Знання та розуміння / Knowledge and understanding:

Знання про теоретичні та прикладні аспекти законів соціальної взаємодії соціальних груп, інститутів, особистості, політики, політичних систем і режимів. Розуміння структури соціально-політичної сфери суспільства. Знання про функції, причини та динаміку соціальних та політичних конфліктів.Застосування знань та розумінь / Applying knowledge and understanding:

Уміння прогнозувати вплив різних соціально-політичних чинників на виникнення та розвиток соціальних та політичних конфліктів. Розуміння соціально-правових принципів демократичної держави та формування громадянського суспільства.Формування тверджень / Making judgements:

Інтегрувати історичний досвід управління соціальними та політичними конфліктами. Критично оцінювати та узагальнювати інформацію щодо ефективності діяльності соціальних і політичних інститутів суспільства. Розробити власне бачення розвитку структури українського суспільства у контексті домінуючих світових тенденцій.Навчальні уміння / Learning skills:

Вміння визначати основні фактори кризи політичної влади в суспільстві. Вміння формувати та пропонувати комплексні рекомендації щодо управління соціальними та політичними конфліктами. Орієнтуватись в міжнародних соціально-політичних процесах та геополітичних проблемах, робити свідомий соціально-політичний вибір.Комунікативні навики / Communication skills:

Володіння прийомами зменшення напруги в соціальних та політичних конфліктах. Вміння протистояти провокативним і дескредитативним стимулам та вести словесний конфлікт. Володіння вміннями врегулювання політичного конфлікту.
 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні теоретичні положення про соціальні та політичні конфлікти.

Тема 1. Конфлікт як соціальне явище. Історія розвитку наукових досліджень конфлікту.

Означення та зміст поняття «конфлікту». Теоретичні та соціально-історичні умови виникнення конфліктології. Соціологія конфлікту. Теоретичні положення Л.Козера, Р.Дарендорфа, К.Маркса, Г.Зіммеля, Р.Мертона про природу конфлікту. Теорія конфліктної моделі суспільства. Концепція «позитивно-функціонального конфлікту». Філософський аналіз конфліктів. Психологія конфлікту: представники, відмінність від соціології конфлікту. Становлення конфліктологічної практики Методи переговорних технік в конфліктах. Філософський аналіз конфліктів.Тема 2. Сутність та специфіка соціальних і політичних конфліктів. Провокація та дискредитація у конфліктах.

Сутність соціальних і політичних конфліктів. Ідея природності конфліктів. Роль владного елемента в конфлікті. Визначення соціального і політичного конфлікту. Джерело політичних конфліктів. Об‘єкт, предмет та суб‘єкти політичного конфлікту. Специфіка політичних конфліктів. Причини виникнення соціальних і політичних конфліктів. Теоретичні підходи, що пояснюють причини виникнення соціальних та політичних конфліктів. Ресурсний підхід, ціннісний підхід, біологічний підхід, соціо-біологічний підхід. Концепція П.О. Сорокіна, К.Шмітта, З.Фрейда щодо природи конфліктної взаємодії. Провокація та дискредитація у конфліктах. Структура дискредитаціїТема 3. Динаміка розвитку соціально-політичних конфліктів. Основи управління конфліктами.

Особливості перебігу конфлікту. Особливості динаміки конфліктів. Особливості передконфліктного етапу: постійна перевтома людей, інформаційно-сенсорний та екзистенційний голод, наявність нерівних умов людей для самореалізації, втрата колективного духу Етап зародження і дозрівання конфлікту (конфліктна ситуація); уявне протистояння, зіткнення інтересів, принципова несумісність інтересів. Припинення контактів з супротивною стороною, підкреслення неприязного ставлення. Ескалація конфлікту; психологічна атака, демонстрація небажаних наслідків, письмове звернення. Етап безпосереднього конфлікту; демонстрація переваги, демонстрація відмови, інверсія конфліктної реакції. Словесний конфлікт. Змістовні етапи управління конфліктом:профілактика конфліктів; прогнозування конфліктів і оцінка їхньої функціональної спрямованості; попередження або стимулювання конфлікту; регулювання конфлікту; завершення конфлікту. Технології регулювання конфліктом.Тема 4. Структура і функції політичних конфліктів. Горизонтальні та вертикальні політичні конфлікти. Шляхи і способи регулювання політичних конфліктів та управління ними.

Визначення політичного конфлікту. Об’єкт політичного конфлікту. Горизонтальні і вертикальні політичні конфлікти. Мета і причини виникнення горизонтальних конфліктів Конфлікти цінностей і інтересів. Політичні конфлікти при тоталітарному і демократичному режимі. Структура політичного конфлікту. Конфліктна ситуація, установка, поведінка. Функції політичних конфліктів. Алгоритм управління конфліктом. Завершення конфлікту як етап управління конфліктом: вирішення, врегулювання, затухання, ліквідація, переростання в інший конфлікт. Врегулювання політичного конфлікту. Форми вирішення і врегулювання конфлікту. Метод компромісу і консенсусу. Медіація, типи медіаторів. Умови, критерії і фактори завершення конфлікту.Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти дослідження соціальних і політичних конфліктів.

Тема 5. Особливості політичних конфліктів. Політичні конфлікти в тоталітарних системах.

Визначення поняття “політика”. Сутність політичного процесу Теоретичні погляди М.Вебера. Концепція А.Бентлі: групи інтересів. Сучасні тенденції в політичних конфліктах. Особливості політичних конфліктів: відкритий характер і досить яскравий прояв зіткнення інтересів, публічність, збільшення кількості політичних конфліктів, зростаюча значущість, встановлення політичного панування, використання силових ресурсів. Тоталітаризм: визначення, характерні риси. Особливості політичних конфліктів в тоталітарних системах: переважна більшість статусних (рольових) конфліктів, прихований характер конфліктів, ідеологізованість, гіпертрофованість політичної сфери життя суспільства, штучний, нав'язаний характер, інтернаціоналізація політичних конфліктів.Тема 6. Політичні конфлікти в демократичних системах.

Демократія: визначення, основні ознаки. Теоретичні положення Ф.Хайека про суспільство. Загальні положення про демократичний режим. Демократичні ідеї Стародавнього Риму і Греції. Ідеї Дж.Локка і Ш.Монтеск‘є. Загальне правило демократичної цивілізації. Принципи демократичного устрою: зверненість до людини, однакова виборча участь, постійний контакт з бюрократичним апаратом, політичної компетентності громадян. Характер конфліктів демократичного устрою: відкритість, спрямованість на закріплення і розширення правопорядку, локалізованість політичних конфлікти у політичній сфері, низький рівень напруженості, плюралізм думок, переконань, ідеологій, чіткі процедури і правила локалізації та врегулювання політичних конфліктів. Кризи сучасного суспільства. Криза ідентичності, криза розподілу матеріальних і духовних благ, криза легітимності, криза участі, криза "проникнення". Загальні характеристики перехідного суспільства.

Тема 7. Соціально-психологічні аспекти громадянської непокори. Соціальні наслідки державних видів силової конкуренції.

Визначення поняття «громадянська непокора». Соціально-психологічні аспекти громадянської непокори. Декларація прав людини і громадянина. Форми громадянської непокори: саботаж, страйк, посадова непокора, злісна непокора цивільних громадян, анархізм, бунт, ненасильницький бунт, заколот, повстання, партизанська боротьба. Форми силового суспільно-політичного протистояння: війна, диверсія, підривна діяльність, терор. Судовий терор: є тероризування та репресія. Адміністративний терор. Ідеологічний терор. Зовнішньополітичний терор. Расизм, апартеїд, геноцид.Тема 8. Психологічні аспекти тероризму.

Означення поняття “тероризм”. Сфери, в яких має місце тероризм. Мета та методи тероризму. Мета терористів. Визначення “міжнародного тероризму”. Різновиди сучасного тероризму: національно-визвольний тероризм, тероризм, пов'язаний з національно-релігійно-визвольними рухами антиімперіалістичного характеру, тероризм соціал-революційного характеру, правий тероризм, диверсійний тероризм. Мотиви терористичної діяльності. Якості особистості терориста. Синдроми, характерні терористам. Особливості злочинних груп. Етапи взаємодії заручників і терориста. Типи реакції заручників на стресову ситуацію. Стокгольмський синдром. Переговори з терористами. Етапи переговорів. Правила комунікації з терористом.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальні теоретичні положення про соціальні та політичні конфлікти.

Тема 1. Конфлікт як соціальне явище. Історія розвитку наукових досліджень конфлікту.

13

2

29

12.5

1

0.511

Тема 2. Сутність та специфіка соціальних і політичних конфліктів. Провокація та дискредитація у конфліктах.

13

2

29

12.5

1

0.511

Тема 3. Динаміка розвитку соціально-політичних конфліктів. Основи управління конфліктами.

13

2

29

12.5

1

0.511

Тема 4. Структура і функції політичних конфліктів. Горизонтальні та вертикальні політичні конфлікти. Шляхи і способи регулювання політичних конфліктів та управління ними.

13

2

29

13.5

1

0.512

Разом – зм. модуль1

52

8

836

51

4

245

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти дослідження соціальних і політичних конфліктів.

Тема 5. Особливості політичних конфліктів. Політичні конфлікти в тоталітарних системах.

13

2

29

13.5

1

0.512

Тема 6. Політичні конфлікти в демократичних системах.

13

2

29

13.5

1

0.512

Тема 7. Соціально-психологічні аспекти громадянської непокори. Соціальні наслідки державних видів силової конкуренції.

13

2

29

13.5

1

0.512

Тема 8. Психологічні аспекти тероризму.

14

2

210

13.5

1

0.512

Разом – зм. модуль 2

53

8

837

54

4

248

Усього годин


105

16

1673

105

8

493


5. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Конфлікт як соціальне явище. Історія розвитку наукових досліджень конфлікту.

2

2

Сутність та специфіка соціальних і політичних конфліктів. Провокація та дискредитація у конфліктах.

2

3

Динаміка розвитку соціально-політичних конфліктів. Основи управління конфліктами.

2

4

Структура і функції політичних конфліктів. Горизонтальні та вертикальні політичні конфлікти. Шляхи і способи регулювання політичних конфліктів та управління ними.

2

5

Особливості політичних конфліктів. Політичні конфлікти в тоталітарних системах.

2

6

Політичні конфлікти в демократичних системах.

2

7

Соціально-психологічні аспекти громадянської непокори. Соціальні наслідки державних видів силової конкуренції.

2

8

Психологічні аспекти тероризму.

2


6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Філософській аналіз конфліктів.

9

2

Історія розвитку досліджень соціальних конфліктів.

9

3

Аналіз динаміки розвитку та управління соціальними та політичними конфліктами на історичному прикладі.

9

4

Аналіз регулювання та завершення соціального та політичного конфлікту на історичному прикладі.

9

5

Аналіз політичних конфлікти в тоталітарних системах на історичних прикладах.

9

6

Аналіз політичних конфліктів в демократичних системах на історичних прикладах.

9

7

Аналіз соціально-психологічних аспектів громадянської непокори та соціальних наслідків державних видів силової конкуренції на історичному прикладі.

9

8

Психологічний портрет терориста.

10


7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання


 1. Обирається історичний або актуальний соціальний та політичний конфлікт. Відповідно до теми заняття проводиться аналіз обраного конфлікту.

 2. Робота виконується у вигляді реферату згідно з планом:

 • короткий опис історичних фактів;

 • теоретичні засади аналізу конфлікту;

 • феноменологічний аналіз конфлікту;

 • власне бачення та рекомендації щодо обраного конфлікту.


8. Методи контролю

Підсумкова максимальна оцінка з навчальної дисципліни «Соціальні та політичні конфлікти» становить 100 балів, що включає в себе роботу студента під час семестру. 1. Теоретичне повідомлення під час практичного заняття - 6 балів за заняття.

 2. Робота на практичних заняттях (активність, доповнення): 1 бал за заняття.

 3. Контрольні роботи (модулі): по 10 балів (за 2 контрольні роботи – 20 балів).

 4. Індивідуальне навчально-дослідне завдання - 30 балів.

Оцінка індивідуально-дослідного завдання містить:

 • короткий опис історичних фактів (5 балів);

 • теоретичні засади аналізу конфлікту (5 балів);

 • феноменологічний аналіз конфлікту (5 балів);

 • власне бачення та рекомендації щодо обраного конфлікту (15 балів).


Контрольні питання

 1. Означення та зміст поняття «конфлікту».

 2. Теоретичні та соціально-історичні умови виникнення конфліктології.

 3. Філософський аналіз конфліктів.

 4. Історія розвитку досліджень конфліктів.

 5. Сутність соціальних і політичних конфліктів.

 6. Визначення соціального і політичного конфлікту.

 7. Джерело політичних конфліктів.

 8. Об‘єкт і предмет політичного конфлікту.

 9. Специфіка політичних конфліктів.

 10. Причини виникнення соціальних і політичних конфліктів.

 11. Провокація та дискредитація у конфліктах.

 12. Особливості перебігу конфлікту.

 13. Особливості динаміки конфліктів: передконфліктний етап, етап зародження і дозрівання конфлікту, ескалація конфлікту, етап безпосереднього конфлікту.

 14. Словесний конфлікт.

 15. Змістовні етапи управління конфліктом.

 16. Технології регулювання конфліктом.

 17. Визначення політичного конфлікту.

 18. Горизонтальні і вертикальні політичні конфлікти; конфлікти цінностей і інтересів.

 19. Структура політичного конфлікту.

 20. Функції політичних конфліктів.

 21. Алгоритм управління конфліктом.

 22. Завершення конфлікту як етап управління конфліктом.

 23. Врегулювання політичного конфлікту.

 24. Умови, критерії і фактори завершення конфлікту.

 25. Визначення поняття “політика”.

 26. Групи інтересів за А.Бентлі.

 27. Сучасні тенденції в політичних конфліктах.

 28. Особливості політичних конфліктів.

 29. Політичні конфлікти в тоталітарних системах.

 30. Загальні положення про демократичний режим.

 31. Демократичні ідеї Стародавнього Риму і Греції.

 32. Ідеї Дж.Локка і Ш.Монтеск‘є щодо демократичного устрою суспільства.

 33. Принципи демократичного устрою.

 34. Характер конфліктів демократичного устрою.

 35. Загальні характеристики перехідного суспільства.

 36. Соціально-психологічні аспекти громадянської непокори.

 37. Форми громадянської непокори.

 38. Форми силового суспільно-політичного протистояння.

 39. Означення поняття “тероризм”.

 40. Сфери, в яких має місце тероризм.

 41. Мета тероризму.

 42. Визначення “міжнародного тероризму”.

 43. Різновиди сучасного тероризму.

 44. Мотиви терористичної діяльності.

 45. Якості особистості терориста.

 46. Етапи взаємодії заручників і терориста.

 47. Переговори з терористами.


9. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

100

6

6

6

6

6

6

6

6

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


10. Методичне забезпечення

1. Психологія конфлікту. Конспект лекцій. Методичні рекомендації для студентів стаціонарної та заочної форми навчання / Укл.: О.В. Сазонова О.В. – Львів: Видавництво ДЦ МОН України, 2013. – 39с.11. Рекомендована література

Базова література

 1. Андреев А.Л. Политическая психология. – М.: Весь мир, 2002. – 240с.

 2. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 378 с.

 3. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Словарь конфликтолога. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006 – 526 с.

 4. Анцупов А., Баклановский С. Конфликтология. – СПб: Питер, 2013. – 304 с.

 5. Артемов Г.П. Политическая социология. Учебное пособие. – М.: Логос, 2002. – 280 с.

 6. Бизли Р.К., Джаст М., Евгеньева Т.В. и др. Политическая психология. Хрестоматия. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 432 с.

 7. Бурдье П. Социология политики. – М.: Socio-LogoS, 1993. – 336 c.

 8. Буртовая Е.В. Конфликтология. Учебное пособие. – М.: Юнити, 2002. – 578 с.

 9. Вахитова З.З. Политическая психология. Учебное пособие. – Тюмень: ТГУ, 2011. – 218 с.

 10. Вебер М. В. Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл П. П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. – 808 с.

 11. Гаджиев К. Политическая философия и социология. Учебник. – М.: Юрайт, 2014. – 452 с.

 12. Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика. – М.: Эдиториал, 2000. – 280 с.

 13. Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б. Политическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 315 с.

 14. Головатий М. Ф. Політична психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. К.: МАУП, 2006. – 400 с.

 15. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб: Питер, 2008. – 544 с.

 16. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. Учебное пособие. – М.: Новая школа, 1996. – 352 с.

 17. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 261 с.

 18. Зимичев А.М. Психология политической борьбы. СПб: Питер, 1993. – 182 с.

 19. Коваленко Б.В., Пирогов А.И., Рыжков О.А. Политическая конфликтология. – М.: Изд-во Ижица, 2002. – 400 с.

 20. Козер Л. Функции социального конфликта. – М.: Идея-пресс, 2000. – 205 с.

 21. Конфисахор А.Г. Психология политической власти. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2009. – 240 с.

 22. Красова Е.Ю. Политика и психология. – М.: Изд-во Истоки, 2013. – 189 с.

 23. Ланцов С. Политическая конфликтология. Учебное пособие. – СПб: Питер, 2008. – 319 с.

 24. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: подходы, технологии решения. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 272 с.

 25. Липсет М. Политический человек. Социальные основания политики. – М.: Мысль, 2016. – 616 с.

 26. Мандель Б.Р. Политическая психология. – М.: Флинта, 2013. – 322 с.

 27. Мартин Лютер Кинг. Жизнь, страдания и величие. – М.: Текст, 2004 г. 285 с.

 28. Мертон Роберт. Социальная теория и социальная структура. – М.: ACT, Хранитель, 2006. 874 с.

 29. Мохандас Карамчанд Ганди. Моя жизнь. Перевод с английского А.М. Вязьминой, Е.Г. Панфилова, Н.А. Ульяновского. М.: "Издательство восточной литературы", 1959. 444 с.

 30. Ольшанский Д. В. Психология терроризма. Спб: Питер, 2002. – 288 с.

 31. Пірен М. І. Конфліктологія: Підручник. – К.: МАУП, 2003. – 360 с.

 32. Политическая психология. Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2003. – 858 с.

 33. Светлов В.А., Лезгина Д.В., Огородников В.П. и др. Конфликтология (философские, политологические и социальные аспекты). – СПб: Изд-во ПГУПС Императора Александра I, 2012. – 302 с.

 34. Сирота Н. Политическая конфликтология. Учебное пособие. – М.: ИВЭСЭП, 2015. – 112с.

 35. Сорокин П.А. Человек. цивилизация. общество. /Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Союмонов: Пер. с англ. С. А. Сидоренко. – М.: Политиздат, 1992. 543 с.

 36. Социология преступности (Современные буржуазные теории). М.: Издательство "Прогресс", 1966 C. 299-313.
 37. Томас Гоббс. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М., Мысль. 1991. – 731 с.


 38. Торо Г.Д. О гражданском неповиновении // Торо Г. Д. Высшие законы: Пер. с англ./Общ. ред., предисл., сост. Н. Е. Покровского. – М.: Республика, 2001. – 412 с.

 39. Фельдман Д.М. Политология конфликта. Учебное пособие. – М.: Стратегия, 1998. – 200 с.

 40. Хайек Ф. А. Общество свободных. – Лондон : Overseas Publication Interchange Ltd., 1990. – 309 с.

Допоміжна література

 1. Адаир Дж. Психология лидерства. – М.: Эксмо, 2007. – 352 с.

 2. Аронсон Э., Пратканис Э. Современные технологии влияния и убеждения. – СПб: Прайм-Еврознак, 2008. – 543 с.

 3. Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. – М.: Logos altera, 2004. – 288 с.

 4. Бентли А. Процесс государственного управления. Изучение общественных давлений. – М.: Издательство Перо, 2012 – 408 с. 

 5. Блондель Ж. Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему анализу / пер. с англ. – М.: РАУ, 1992. – 135 с.

 6. Вятр Е. Социология политических отношений /пер. с польск. / под ред. Бурлацкого Ф.М. М.: Прогресс, 1979 463 с.

 7. Головатий М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота: термінол.-понятійний слов. / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасик. – К.: МАУП, 2005. – 560 с.

 8. Евгеньева Т., Селезнева А. Психология массовой политической коммуникации. – М.: Изд-во МГУ, 2013. – 299 с.

 9. Ильин В. Психология лидерства. Учебник. – М.: Юрайт, 2015. – 312 с.

 10. Канджеми Дж.П. Психология современного лидерства. – М.: Когито-Центр, 2007. – 288 с.

 11. Карабущенко П.Л., Карабущенко Н.Б. Психологические теории элит. – М.: Памятники исторической мысли, 2006. – 445 с.

 12. Лебон Г. Психология народов и масс. – М.: Академический проект, 2015. – 240 с.
 13. Маркс К., Энгельс Ф. Фейербах противоположность материалистического и идеалистического воззрений. В кн.: К.Маркс, Ф.Энгельс. Избранные произведения в трех томах. Т.1.  М.: Издательство политической литературы, 1970. С.2-43.


 14. Моррис Д. Игры политиков. – М.: АСТ, 2004. – 381 с.

 15. Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. – М.: Центр психологии и психотерапии, 1996. – 487 с.

 16. Психология и психоанализ власти. Хрестоматия. Т.2. / ред.-сост. Райгородский Д.Я. – Самара: Бахрах-М, 2005. – 576 с.

 17. Рукетт М.-Л. Познание масс. Очерки политической психологии. – М.: Канон+ / РООИ «Реабилитция», 2010. – 272 с.

 18. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. – СПб: Наука, 2006. – 380 с.

 19. Щербинина Н.Г. Теории политического лидерства. Учебное пособие. – М.: Весь Мир, 2004. – 184 с.

12. Інформаційні ресурси

 1. ecsocman.hse.ru/data/968/645/1216/019_darendorf.pdf

 2. www.koob.ru/simmel/

 3. Bibliotekar.ru/filosofia/66.htm

 4. https://www.livelib.ru/author/147927/top-tomas-gobbs

 5. lib.ru/FILOSOF/GOBBS/leviafan.txt_with-big-pictures.html

 6. samgutgp.narod.ru/shmitt.rtf

 7. www.koob.ru/gandhi/

 8. www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/kozer.html

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и

Скачати 65.86 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка