Робоча програма навчальної дисципліни спеціальний музичний інструмент (фортепіано)Скачати 83.25 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації06.11.2018
Розмір83.25 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Обласний комунальний заклад «Лозівське училище культури і мистецтв»


ПРЕДМЕТНА КОМІСІЯ ФОРТЕПІАНО

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова предметної комісії фортепіано
________________ (Свищова І.О.)

(підпис)

«10» вересня 2014 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СПЕЦІАЛЬНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ (ФОРТЕПІАНО)
Напрям підготовки 6.020104 «Народна художня творчість»

Спеціальність 5.02010401 «Народна художня творчість»


Спеціалізація «Народне пісенне мистецтво»

2014 – 2015 навчальний рік

Робоча програма «Спеціальний музичний інструмент (фортепіано)» для студентів за спеціальністю «Народна художня творчість».
«10» вересня, 2014 року – 31 с.

Робочу програму підготовлено на основі типової програми навчальної дисципліни «Спеціальний музичний інструмент (фортепіано)» для студентів спеціальності «Народна художня творчість», спеціалізації «Народне пісенне мистецтво», укладеної Свищовою І.О., рекомендованої ДМЦ навчальних закладів культури і мистецтв України, 2011 рік

Розробники: Свищова Інна Олександрівна, викладач фортепіано

Робочу програму схвалено на засіданні предметної комісії фортепіано


Протокол від «10» вересня 2014 року № 2

Голова предметної комісії: фортепіано


_______________________ (Свищова І.О.)

(підпис)


«10» вересня 2014 року

ОКЗ «ЛУКіМ», 2014 рік

 Свищова І.О., 2014 рік


1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 9

Галузь знань

0201 «Культура»Нормативна

Модулів – 16


Спеціальність

5.02010401 «Народна художня творчість»Рік підготовки:

Змістових модулів –

1-й – 4-й

-
Семестр

Загальна кількість годин – 324

1-й – 8-й

-

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних

1-2 семестр – 1;

3-8 семестр – 2.

самостійної роботи студента – 0,5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«молодший спеціаліст»
Індивідуальні

249 год.

-

Самостійна робота

75 год.

-

Вид контролю:

Диф. залік

– 8-й


-


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 324:75.


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Предмет «Спеціальний музичний інструмент (фортепіано)» займає особливе місце у вирішенні завдань музичної підготовки молодших спеціалістів – керівників аматорських хорових колективів. Його вивчення допомагає удосконаленню теоретичних знань та формуванню виконавських умінь і навичок, сприяє розвитку музичного кругозору та художнього смаку студентів.

Програма курсу враховує притаманну даній дисципліні систему міжпредметних зв’язків, адже для гармонійного і повноцінного вивчення предмету необхідний зв’язок із низкою таких спеціальних дисциплін, як диригування та читання партитур, теорія музики, гармонія.

2.1. Мета курсу – сформувати різнобічні якості та вміння, необхідні для практичної діяльності в галузі культури та мистецтва, підготувати фахівця, здатного до самостійної художньо-виконавської, навчально-виховної та музично-освітньої роботи у сфері музично-естетичного виховання.


  1. Завдання дисципліни:

 • формування знань принципів та методів роботи з навчальним матеріалом;

 • ознайомлення із певною кількістю творів, різноманітних за змістом, стилем та формою;

 • удосконалення професійних виконавських навичок;

 • формування навичок єдності виконавських прийомів у спільній виконавській діяльності - гри в ансамблі та акомпануванні;

 • прищеплення навичок самостійної роботи над музичними творами;

 • сприяння формуванню художнього та естетичного смаку на зразках народної музики, української та зарубіжної класики, творах сучасних композиторів;

 • формування навичок читання з листа музичних творів та хорових партитур, підбору по слуху;

 • ознайомлення із основними прийомами транспонування творів для фортепіано.

2.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • основні аплікатурні принципи виконання гам С – а, G – e, F – d, B – g, D – h, A – fis, B – g, Es – c, As – f, E – cis, Hgis у прямому та протилежному русі, хроматичних гам, коротких, довгих та ламаних арпеджіо, акордів, Д7.

 • відмінні риси різних стилів та жанрів;

 • методи опанування виконавських труднощів;

 • специфічні особливості гри в ансамблі та акомпанементу солісту-вокалісту (інструменталісту);

 • основні принципи читання з листа та підбору на слух нескладних музичних творів;

 • музичні поняття, визначення і терміни.

вміти:

 • виконувати музичні твори із поступово зростаючими технічними труднощами, етюди на різні види техніки;

 • володіти аплікатурними та артикуляційними принципами виконання інструктивного матеріалу і музичних творів;

 • досягти цілісності форми і певної завершеності музичного образу, відтворити авторський задум, виражений в музичних творах;

 • організувати власний вільний час при роботі над музичним матеріалом;

 • самостійно оцінювати своє виконання;

 • виконувати акомпанемент солісту-вокалісту (інструменталісту) та нескладні ансамблеві твори;

 • володіти навичками читання з листа та підбору на слух музичних творів;

 • оперувати музичними поняттями, визначеннями і термінами.


На вивчення навчальної дисципліни відводиться:

324 години / 9 кредитів ECTS.


3. Програма навчальної дисципліни

1 курс 1 семестр

Модуль № 1.

Студенти повинні знати:

 • особливості піаністичного апарату;

 • основні принципи читання з листа нескладних творів;

 • аплікатурні принципи гам С – а, G – e;

 • значення музичних термінів: Allegro, Allegretto, Vivo, Vivace; Moderato, Andante, Andantino; Largo, Lento; Accelerando, Ritenuto; Staccato, Legato, Tenuto, акцент; Piano, Forte, Sforzando, Subito, Crescendo, Diminuendo.

Студенти повинні вміти:

 • грати гами С – а, G – e у прямому та протилежному русі, акорди; короткі, довгі та ламані арпеджіо, Д7; хроматичні гами;

 • читати з листа нескладні музичні твори (Пед. репертуар 1-2 класу ДМШ);

 • працювати з нотними текстами, наочними посібниками (таблицями гам, схемами), навчальною літературою.


Модуль № 2.

Студенти повинні знати:

 • загальні відомості про конструкцію інструменту (фортепіано).

 • методику роботи над художнім репертуаром, розучування окремо кожною рукою.

Студенти повинні вміти:

 • працювати з нотними текстами, наочними посібниками, навчальною літературою;

 • у самостійній роботі над програмними творами дотримуватись поетапності, визначеної під час аудиторних занять з викладачем;

 • володіти прийнятою методикою розбору і опанування нотного тексту;

 • володіти прийомами звуковидобування та виконавськими засобами художньої виразності (динаміка, артикуляція) творів.


Індивідуальні творчі завдання (ІТЗ)


модуля


Зміст завдання

Тип контролю

Модуль 1

Ознайомлення з вправами на дрібну техніку (Ш. Ганон, 1-5).

МКР №1

Модуль 2

Ознайомлення із самостійно вибраною п’єсою танцювального характеру (3-5 клас ДМШ).

Перевірка на заняттіСамостійна робота


Год.

Зміст СР

Форма СР

Література

Тема 1. Вивчення аплікатурних принципів гам С – а, G – e.

3

Гра гам С – а, G – e

(у прямому та протилежному русі), хроматичних гам, акордів, коротких, довгих і ламаних арпеджіо, Д7Ознайомлення з наочними посібниками

О. Ніколаєва «Школа гри на фортепіано»

Тема 2. Формування технічних навичок гри на фортепіано.

3

Гра вправ, гам, етюдів різноманітними штрихами

Ознайомлення з навчальними посібниками

К. Черні, Вибрані етюди (редакція Гермера); Піаніст. Крок за кроком. Навч. Посібник

1 кл. / І. Рябов, С. РябовТема 3. Формування навичок оперування поняттями, визначеннями і музичними термінами.

2

Ознайомлення з характерними рисами різних стилів та жанрів; вивчення музичної термінології

Знайомство з нотними посібниками

Нотні збірники. Музична енциклопедія

Тема 4. Придбання навичок читання нот з листа.

2

Опанування нотного тексту

Знайомство

з нотними прикладамиТ. Камаєва, А. Камаєв «Читання з листа на уроках фортепіано»

10

ВСЬОГО ГОДИН


Модульний контроль

Модульна контрольна робота № 1. Технічний залік:

 1. Гами С – а, G – e;

 2. Вправи на дрібну техніку (Ш. Ганон, 1-5) /індивідуальне творче завдання/

 3. Два етюди на різні види техніки;

 4. Музичні терміни (усна відповідь).


Модульна контрольна робота № 2. Академконцерт у кінці семестру:

 1. Один поліфонічний твір (2-х гол.) або твір з елементами поліфонії;

 2. Одна п’єса.


1 курс 2 семестр

Модуль № 3.

Студенти повинні знати:

 • аплікатурні принципи гам F – d, B – g;

 • значення музичних термінів і понять: соната, сонатна форма; фразування, кульмінація; Presto; Grave, Adagio; Con fuoco, Con brio, Comodo; Brillante; Ritardando, Rallentando.

Студенти повинні вміти:

 • грати гами F – d, B – g у прямому та протилежному русі, акорди; короткі, довгі та ламані арпеджіо, Д7; хроматичні гами;

 • грати вправи, гами і етюди різними штрихами;

 • читати з листа нескладні музичні твори за 1-2 клас ДМШ з дотриманням динамічних, штрихових, темпових позначок;

 • працювати з наочними посібниками (таблицями гам, схемами), нотним текстом: відтворювати у виконавських прийомах наявні аплікатурні, штрихові, динамічні, темпові позначення; застосовувати елементи пошукової діяльності в роботі з навчальною літературою.

 • удосконалювати навички читання з листа музичних творів (1-2 клас ДМШ).Модуль № 4.

Студенти повинні знати:

 • властивості різних видів пам’яті, мислення та уяви в музично-виконавській діяльності; способи удосконалення музичної пам'яті;

 • характерні риси різних стилів та жанрів програмних творів, зокрема творів великої форми.

Студенти повинні вміти:

 • доцільно використовувати можливості піаністичного апарату у виконавсько-художній роботі над творами;

 • опрацьовувати окремо партії програмних ансамблевих творів;

 • удосконалювати музичну пам'ять (вивченням напам’ять тексту програмних творів);

 • застосовувати навички єдиних виконавських прийомів при грі в ансамблі;

 • володіти виконавськими засобами художньої виразності (динаміка, артикуляція, педалізація) програмних творів.

Індивідуальні творчі завдання

№ модуля

Зміст завдання

Форма контролю

Модуль 1

Ознайомлення з вправами на дрібну техніку (Ш. Ганон, 6-10).

Перевірка на занятті

Читання з листа фортепіанних творів, нескладних за формою та фактурою (1-2 клас ДМШ).

МКР №3

Модуль 2

Ознайомлення із самостійно вибраною п’єсою кантиленного характеру (2-3 клас ДМШ).


Перевірка на занятті

Самостійна робота


Год.

Зміст СР

Форма СР

Література

Тема 1. Вивчення аплікатурних принципів гам F – d, B – g.

2

Гра гам F – d, B – g (у прямому та протилежному русі), хроматичних гам, акордів, коротких, довгих і ламаних арпеджіо, Д7

Ознайомлення з наочними посібниками

О. Ніколаєва «Школа гри на фортепіано»

Тема 2. Формування технічних навичок гри на фортепіано.

1

Гра вправ, гам, етюдів різноманітними штрихами

Ознайомлення з навчальними посібниками

М. Клементі, 29 етюдів для ф-но;

А. Лешгорн, тв.66, ЕтюдиТема 3. Формування навичок оперування поняттями, визначеннями і музичними термінами.

1

Ознайомлення з характерними рисами різних стилів та жанрів; вивчення музичної термінології

Знайомство з нотними посібниками

Нотні збірники. Музична енциклопедія

Тема 4. Оволодіння навичками гри в ансамблі.

2

Вивчення окремо партій ансамблів

Закріплення навичок ансамблевої гри

Ансамбль згідно з індивідуальним планом

Тема 5. Удосконалення навичок читання нот з листа.

1

Опанування нотного тексту з листа

Знайомство

з нотними прикладамиТ. Камаєва, А. Камаєв «Читання з листа на уроках фортепіано»

Тема 6. Удосконалення музичної пам’яті.

2

Ознайомлення з різними видами пам’яті

Набуття навичок гри напам’ять

Твори

згідно з індивідуальним планом9

ВСЬОГО ГОДИН


Модульний контроль

Модульна контрольна робота № 3. Технічний залік:

 1. Гами F – d, B – g;

 2. Два етюди на різні види техніки;

 3. Музичні поняття і терміни (усна відповідь);

 4. Прочитати з листа нескладний твір /індивідуальне творче завдання/.


Модульна контрольна робота № 4. Академконцерт у кінці семестру:

 1. Поліфонічний твір (2-х гол.) або твір великої форми;

 2. Ансамбль;

 3. Музичні поняття і терміни (усна відповідь).

2 курс 3 семестр

Модуль № 5.

Студенти повинні знати:

 • аплікатурні принципи гам D – h, A – fis;

 • основні принципі підбору по слуху творів з акордами T, S, D групи;

 • значення музичних понять і термінів: агогіка, кантилена; поліфонія, канон, інвенція, фуга; Cantabile, Dolce, Tranquille, Leggiero, Sostenuto, Grazioso; Molto; Quasi; Meno mosso, Piu mosso.


Студенти повинні вміти:

 • грати гами D – h, A – fis у прямому та протилежному русі, в терцію, деціму, сексту; акорди; короткі, довгі та ламані арпеджіо, Д7; хроматичні гами;

 • володіти навичками підбору по слуху знайомих мелодій з акордами T, S, D групи.


Модуль № 6.

Студенти повинні знати:

 • властивості різних видів поліфонії, їх характерні риси;

 • прийоми звуковидобування та виконавські засоби художньої виразності (динаміка, артикуляція, педалізація), притаманні поліфонічним творам.


Студенти повинні вміти:

 • працювати з нотним матеріалом під час самостійного опанування технічними труднощами програмних творів;

 • розвивати гармонійне і поліфонічне мислення в роботі над музичними творами;

 • володіти навичками виконання 2-х, 3-х голосних поліфонічних творів;

 • володіти виконавськими засобами художньої виразності (динаміка, агогіка, педалізація) творів кантиленного характеру.


Індивідуальні творчі завдання (ІТЗ)


№ модуля

Зміст завдання

Тип контролю

Модуль 1

Вправи на терції.

Підбір по слуху знайомих мелодій із нескладною гармонізацією супроводу (акорди T, S, D групи).МКР №5

Модуль 2

Вивчення самостійно обраного твору естрадного характеру.

Екзамен

Каталог: metod razr -> fortepiano
metod razr -> Робоча програма з навчальної дисципліни методика викладання спеціального музичного інструменту
metod razr -> Робоча програма з навчальної дисципліни спеціальний музичний інструмент
metod razr -> Робоча програма з навчальної дисципліни спеціальний музичний інструмент (баян, акордеон)
metod razr -> Затверджено директор Державного методичного центру навчальних закладів культури І мистецтв України А. П. Корисько
metod razr -> Методичні рекомендації для вищих навчальних закладів культури І мистецтв І-ІІ рівнів акредитації спеціальності
metod razr -> Методичні рекомендації для вищих навчальних закладів культури І мистецтв І іі рівня акредитації
metod razr -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста напряму 0202
metod razr -> Програма для вищих навчальних закладів культури І мистецтв I-II рівнів акредитації Спеціальність «Народна художня творчість»
metod razr -> Програма для вищих навчальних закладів культури І мистецтв І-ІІ рівнів акредитації
fortepiano -> Робоча програма навчальної дисципліни фортепіано напрям підготовки 020104 «Народна художня творчість»

Скачати 83.25 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка