Робоча програма навчальної дисципліни технологія виробництва мікробних препаратів для сільського господарства (шифр І назва навчальної дисципліни) галузь знань 0514 «Біотехнологія»Скачати 491.36 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір491.36 Kb.
ТипРобоча програма
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету захисту рослин,

біотехнологій та екології

_____________ Доля М.М.

“____”_______________2015 р.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИТехнологія виробництва мікробних препаратів для сільського господарства

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань 0514 «Біотехнологія» с

напрям підготовки 6.051401 – «Біотехнологія» ___

спеціалізація __________________________________________________

факультет Захист рослин, біотехнологій та екології__________ с

Київ – 2015 р.

Форма № Н - 3.04
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету захисту рослин,

біотехнологій та екології

_____________ Доля М.М.

“____”___________2015 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Технологія виробництва мікробних препаратів для сільського господарства

(шифр і назва навчальної дисципліни)


галузь знань 0514 «Біотехнологія»______________________

напрям підготовки 6.051401 – «Біотехнологія»____________

спеціалізація____________________________________________________

факультет Захист рослин, біотехнологій та екології____ с

Київ – 2015 р.

Робоча програма «Технологія виробництва мікробних препаратів для сільського господарства» для студентів напрямку підготовки 6.051401-«Біотехнологія».

“____”___________ 201__ р.
Розробник: Таранухо Ю.М., кандидат біологічних наук.
Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки
Протокол від “___”___________ 201__ р. № ____

Завідувач кафедри молекулярної біологій, мікробіології та біобезпеки

________________ (Патика М.В.)

(підпис)


“___”_________________ 201___ р.

Схвалено вченою радою факультету захисту рослин, біотехнологій та екології

Протокол від “___” ______201___ р. № ___

“____”___________ 201___ р. Голова______________ (Доля М.М.)

(підпис)

© Таранухо Ю.М., 2015 р.


1. Опис навчальної дисципліни

«Технологія виробництва мікробних препаратів для сільського господарства»
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,25

Галузь знань

0514 Біотехнологія

(шифр і назва)Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

_6.051401 Біотехнологія

(шифр і назва)


Модулів – 2,0

Напря підготовки:

6.051401– «Біотехнологія»

Рік підготовки

Змістових модулів –2,0

4-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 81

7-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

ОКР «Бакалавр»

17 год.

2 год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

51 год.

4 год.

Самостійна робота

13 год.

75 год.

Індивідуальні завдання:

год.

Вид контролю:

залік


2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Технологія виробництва мікробних препаратів для сільського господарства – навчальна дисципліна, основою якої є біотехнологічні процеси одержання мікробних препаратів. Технологія виробництва мікробних препаратів є прогресивною та наукоємною галуззю біотехнології. Дисципліна займає одне з основних місць і відіграє важливу роль в формуванні інженера-біотехнолога. Вона тісно пов’язана з самою організацією біотехнологічного виробництва мікробних препаратів, які є необхідними для у технологіях вирощування сільськогосподарських культур.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння комплексом інформації, на якій базується сучасне виробництво мікробних препаратів для біологічного захисту рослин, вивчення традиційних методів виробництва вірусних, бактеріальних, грибних препаратів для захисту рослин.

У результаті вивчення курсу студент отримає наступні знання: сучасні технологічні аспекти отримання мікробних препаратів, їхні характеристики і ефективність дії на процеси росту і розвитку сільськогосподарських культур та антимікробні властиності проти фітопатогених шкідників та збудників хвороб рослин.

Інженери – біотехнологи повинні добре вивчити і знати: фундаментальні основи та практичні аспекти виробництва мікробних препаратів, методи та підходи для створення створення нових біологічних основ для препаратів. Знання, отримані при вивченні дисципліни, студенти використовують для проходження виробничих практик, а потім реалізації своєї трудовії діяльності.

Завдання курсу дисципліни полягають в формуванні спеціалістів, здатних:


 • здійснювати добів методів та підходів для створення нових мікробних препаратів на основі вірусів, грибів, бактерій та інших найпроятіших;

 • розробляти технологічні схеми виробництва мікробних препаратів від пошуку штамів-продуцентів до підбору сучасних методів виділення та очищення кінцевої продукції.

У результаті визначення навчальної дисциплини студент повинен

знати:

 • стан сучасних розробок щодо отримання мікробних препаратів для захисту рослин;

 • новітні напрямки біоконтролю патогенних організмів;

 • характеристики та застосування основних мікробних препаратів, що використовуються для захисту рослин;

 • організації процесу ефективного та екологічно безпечного виробництва мікробних препаратів.

вміти:

 • складати апаратурно-технологічні схеми виробництва вірусних, бактеріальних, мікроміцетних препаратів для захисту рослин;

 • аналізувати якість мікробних препаратів для захисту рослин.


3. Программа навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Технологія отримання мікробних препаратів на основі бактерій

Тема лекційного заняття 1. Поняття про мікробні препарати – 4 год.

Вступ. Роль та значення мікробних препартів для рослинництва галузі сільськогосподарського виробництва. Форми мікробних препаратів та основі аспекти їх витовлення.Тема лекційного заняття 2. Бактеріальні препарати – 4 год.

Характристика бактерій. Основні умови їх культивування. Класифікація бактеріальних препаратів. Технологія виробництва Дентробациліну.Змістовний модуль 2. «Технології отримання мікробних препаратів на основі вірусів, грибів»

Тема лекційного заняття 3. Вірусні та риккетсіальні препарати та препарати на основі найпростіших– 2 год.

Характристика вірусів. Основні умови нагромадження вірусної маси. Класифікація вірусних препаратів. Технологія виробництва вірінів. Характеристики реккетсіальних препаратів. Основні етапи отримання препаратів на основі паразитичних найпростіших.Тема лекційного заняття 4. Грибні препарти – 4 год.

Характеричні особливості грибів, оптимальні умови для їх культивування. Технологія виробництва Боверину. Основні етапи нограмадження біомаси хижих грибів, як основи для препаратів.Тема лекційного заняття 5. Оцінка якості мікробних препаратів – 3 год.

Основні аспекти контролю якості мікробних препаратів залежно від їх препаративної форми. Визначення вмісту вологи. Біологічна активність мікробних препаратів. Безпечність мікробних препаратів.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістовних модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усьо-

го


у тому числі

усього

у тому числі

л

п

інд.

с.р.

л

п

інд.

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Змістовний модуль 1. Технології отримання мікробних препаратів на основі бактерій

Тема 1. Поняття про мікробні препарати

18

42

16,5

0,5

1
15

Тема 2. Бактеріальні препарати

19

4

24
3

16,5

0,5

1
15

Разом за змістовним модулем 1

37

8

24
5

33

1

2
30

Змістовний модуль 2. Технології отримання мікробних препаратів на основі вірусів і грибів

Тема 3. Вірусні та риккетсіальні препарати та препарати на основі найпростіших

8

2

4
2

16,2

0,4

0,8
15

Тема 4. Грибні препарти

20

4

12
4

16,2

0,4

0,8
15

Тема 5. Оцінка якості мікробних препаратів

16

3

11
2

16,2

0,2

0,4
15

Разом за змістовним модулем 2

44

9

27
8

48,6

1

2
45

Усього годин

81

17

51
13

81

2

4
75


5. Теми семінарських занять

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1

Не передбачено робочим навчальним планом

6. Теми практичних занять

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1

Не передбачено робочим навчальним планом
7. Теми лабораторних занять

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1

Характеристика бактеріальних препаратів

24

2

Характеристика вірусних препаратів

4

3

Характеристика грибних препаратів

12

4

Характеристика комклексних препаратів

11

Разом практичних занять, год.

51


8. Самостійна робота

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1

Біологічна роль мікробних препаратів у сільськогому господарстві. Класифікація мікробних препаратів. Бакретіальні препарати. Основні аспекти технології виробництва бакретальних препаратів.

5

2

Затосування мікробних препаратів у сільськогому господарстві. Біотехнологічні аспекти в процесі виробництва вірусних препаратів. Характеристика віринів.

4

3

Особливості технології одержання грибних препаратів, їх роль у сільському господарстві. Характеристика грибних препаратів.

4


9. Індивідуальні завдання

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1

Не передбачено робочим навчальним планом

10. Методи навчання

Успіх навчання залежить від індивідуальності студентів, їхньої внутрішьої активності, характеру діяльності та бажанні навчатися, що є дуже важливими крітеріями у підборі методу навчання.

Пояснювально-ілюстративний метод. Студенти здобувають знання, слухаючи лекцію, розповідь з навчальної або методичної літератури, через екранний посібник у «готовому» вигляді. Сприймання та осмислення фактів, оцінки, висновків поданого матеріалу, отримана інформація залишається у межах репродуктивного (відтворювального) мислення. Такий метод якнайширше застосовуюється для передавання значного об’єму інформації.

Репродуктивний метод. Подана інформація засвуюється на основі зразка або правила. Діяльність тих, кого навчають, є алгорітмичною, тобто відповідає інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленного зразка ситуаціях.

Метод проблемного навчання. Педагог перш ніж викладати матеріал ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім розкриваючи систему доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, показує спосіб розв’язання поставленного завдання.

Частково- пошуковий або еврістичний метод. Його суть полягає в організації активного пошуку розв’язання висунутих педагогом пізнавальних завдань або під керівництвом педагога, або на основі евристичних программ і вказівок.

Дослідницкий метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і завдань, короткого усного або письмового інструктажу, ті кого навчають, самостійно вивчають літературу, ведуть спостередження і виміри та виконують інші пошукові дії. Ініциатива, пошук, самостійність виявляється в дослідницький діяльності найповніше.

11. Методи контролю

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни здійснюють згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 70 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 30 балів.

Критерiї оцiнки рiвня знань на лабораторних, семінарських та практичних заняттях. На лабораторних заняттях кожен студент з кожної теми виконує iндивiдуальнi завдання. Рівень знань оцінюється: “відмінно” – студент дає вичерпні, обґрунтовані, теоретично i практично вірні вiдповiдi не менш нiж на 90 % запитань, рішення задач та лабораторні вправи вiрнi, демонструє знання пiдручникiв, посiбникiв, iнструкцiй, проводить узагальнення i висновки, акуратно оформляє завдання, був присутнiй на лекцiях, має конспект лекцiй чи реферати з основних тем курсу; “добре”– коли студент володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термiнiв, категорій i розрахунків, проте за допомогою викладача швидко орiєнтусться i знаходить правильнi вiдповiдi, був присутнiй на лекціях, має конспект лекцій чи реферати з основних тем курсу; “задовільно”– коли студент дає правильну вiдповiдь не менше нiж на 60 % питань, або на всi запитання дає недостатньо обгрунтованi, невичерпнi вiдповiдi, допускає грубi помилки, якi виправляє за допомогою викладача. При цьому враховується наявність конспекту за темою завдань та самостiйнiсть; “незадовiльно з можливістю повторного складання” – коли студент дає правильну вiдповiдь не менше нiж на 35 % питань, або на всi запитання дає необгрунтованi, невичерпнi вiдповiдi, допускає грубi помилки. Має неповний конспект лекцiй.

Пiдсумкова (загальна оцiнка) курсу навчальної дисципліни. Є сумою рейтингових оцiнок (балiв), одержаних за окремi оцiнюванi форми навчальної дiяльностi: поточне та пiдсумкове тестування рiвня засвоєностi теоретичного матерiалу пiд час аудиторних занять та самостiйної роботи (модульний контроль); оцiнка (бали) за виконання лабораторних досліджень.

Пiдсумкова оцiнка виставляється пiсля повного вивчення навчальної дисциплiни, яка виводиться як сума проміжних оцінок за змiстовнi модулi. Остаточна оцiнка рiвня знань складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 70 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 30 балів.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточний контроль

Рейтинг з навчал-

ної роботи

НР


Рейтинг з додатко-

вої роботи R ДР
Рей-

тинг штрафний R ШТР
Підсумкова атестація

(екзамен

чи залік)Загальна кількість балів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змісто-

вий модуль 3Змісто-

вий модуль 40-100

0-100

0-100

0-100

0-70

0-20

0-5

0-30

0-100


Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему навчання в НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 р., рейтинг студента з навчальної роботи НР стосовно вивчення певної дисципліни визначається за формулою

0,7· (R(1)ЗМ + К(1)ЗМ + … + R(n)ЗМ + К(n)ЗМ )

RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР,

КДИС

де R(1)ЗМ, … R(n)ЗМ − рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною шкалою;n − кількість змістових модулів;

К(1)ЗМ, … К(n)ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля;

КДИС = К(1)ЗМ + … + К(n)ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі;

ДР − рейтинг з додаткової роботи;

ШТР − рейтинг штрафний.

Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К(1)ЗМ = …= К(n)ЗМ. Тоді вона буде мати вигляд0,7· (R(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ )

RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР.

n

Рейтинг з додаткової роботиДР додається до НР і не може перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.

Рейтинг штрафнийШТР не перевищує 5 балів і віднімається відНР. Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо.

Згідно із зазначеним Положенням підготовка і захист курсового проекту (роботи) оцінюється за 100 бальною шкалою і далі переводиться в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

Науково-методичне забезпечення навчального процесу передбачає: державні стандарти освіти, навчальні плани, навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; програми навчальної, вибіркової та інших видів практик; підручники і навчальні посібники; інструктиво-методичні матерали до семінарських, практичних і лабораторних занять, індивідуальні, навчально-дослідні завдання; контрольні роботи; тестові варіанти тестів для поточного і підсумкового контролю, методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів.14. Рекомендована література

Базова

 1. Бродвій В. М., Гулий В. В., Федоренко В. П. Біологічний захис рослин: навч. посібник. – К.: Світ. 2004. – 348 с.

 2. Мікробні препарти у землеробстві. Теорія і практика: Монографія / В.В. Волкогон, О.В. Надкернична, Т.М. Ковалевська та ін.; за ред. В.В. Волкогона. – К.: Аграрна наука, 2006. – 312 с.

 3. Картель Н.А., Кильчевський А. В. Биотехнология в растениеводстве. – Мн.: Технология, 2005. – 310 с.

 4. Франц И., Криг А. Биодогические методы борьбы с вредителями. – М.: Колос, 1984. – 125 с.

Допоміжна

 1. Бондаренко Н. В. Биологическая защита растений. – М.: Агропромиздат, 1986. – 278 с.

 2. Муровцев Г. С., Бутенко Р. Г., Тихоненко Т. И. и др. Основы сельскохозяйственной биотехнологии. – М.: Агропромиздат, 1990. – 287 с.

 3. Бурьянов Я. И. Успехи и перспективы генно-инженерной биотехнологии растений // Физиология растений, 1999. – Т. 46. – С. 930 – 944.


Форма № Н-5.05

Національний університет біоресурів і природокористування України
Факультет Захист рослин, біотехнологій та екології

Освітньо-кваліфікаційний рівень ОКР «Бакалавр»

Напрям підготовки (спеціальність) Біотехнологія

Форма навчання денна

Семестр, курс 7 семестр, курс 4

Навчальна дисципліна Технологія виробництва мікробних препаратів

для сільського господарства

Затверджено на засіданні кафедри Молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки

Протокол № __ від _______________


Завідувач кафедри __________ М.В. Патика
Екзаменатор _________ Ю.М. Таранухо
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

Питання 1. До основних способів нагромадження вірусної інфекції в процесі виробництва мікробних препаратів відносяться:

а) вирощування комах на штучних живильних середовищах у промислових інсектаріях та зараження їх відповідним вірусом;

б) розмноження посівного матеріалу мікроорганізмів та введення його в рідке поживне середовище;

в) культивування і зараження клітин in vitro відповідним вірусом;

г) культивування вірусів на органічних субстратах;д) введення вірусного матеріалу у посівне поживне середовище.

Питання 2. Що є основою препарату Вірина-Гяп?

а) вірус гранульозу; б) 5 штамів бактеріальних вірусів;

в) вірус ядерного поліендрозу; г) вірус ядерного поліендрозу і вірус гранульозу.

Питання 3. Хто, коли і із чого вперше виділив бактерію Bacillus thuringiensis subsp. dendrolimus?

А) Кіргов М.П.; а) 1958 р.; І) гусениць нематод;

Б) Луі Пастер; б) 1949 р.; ІІ) личинок пильщиків;

В) Чирков М.В. в) 1948 р.; ІІІ) личинок дротяників;

Г) Талалаев Е.В. г) 1953 р.; VІ) гусениць шовкопряду;

Д) Мечніков І.І. д) 1960 р.; V) гусениць плодожерок;

Питання 4. Діючою речовиною мікробного препарату Біополіциду є…..

а) Rhizobium polymyxa; б) Paenibacillus polymyxa;

в) Bradybacterium polymyxa; г) Bacillus thuringiensis

Питання 5. Якого мікробного препарату є основою Arthrobotrys oligospora..…

а) Пентафаг-С; б) Боверин; в) Нематофагін; г) Планриз

Питання 6. Титр мікробного препарату Спорофіт становить...

а) 1 млрд. спор бактерій в 1 г.; б) 2 млрд. спор бактерій в 1 г.;

в) 3 млрд. спор бактерій в 1 г.; г) 5 млрд. спор бактерій в 1 г.;

Питання 7. Які мікробні препарати забезпечують додаткове мінеральне живлення для рослин?

а) Агат-25; б) Фітоцид; в) Азотофіт;

г) Колорадоцид; д) Боверин; е) Флавобактерин.

Питання 8. Вірусний препарат Пентафаг – С проявляє….

а) антивірусну дію; б) антигрибну дію;

в) антибактеріальну дію; г) антинематодну дію.

Питання 9. Вірусні інсектицидні препарати називаються …..

Питання 10 Який наповнювач використовують при виробництві вірусних препаратів рідкої форми?

Питання 11. До бактеріальних препаратів відносяться….?

а) Лепідоцид; б) Мікосан; в) Триходермін;

г) Гаупсин; д) Полімиксобактерин; е) Бактероденцид.
Питання 12. До недоліків мікробних препаратів рідкої форми відносяться:

а) тривалий термін зберігання; б) незначний термін зберігання;

в) менша ефективність порівняно з порошкоподібної формою;

г) висока ефективність порівно з порошкоподібною формою;

д) необхідність дотримання високого температурного режиму;

е) необхідність дотримання низького температурного режиму.

Питання 13. Як називається процес вирощування бактерій у виробничих умовах?

Питання 14. Мікробний препарат Бітоксибацелін виробляють на основі…

а) Bacillus thuringiensis var. denrolimus; б) Bacillus thuringiensis var. kurstaki;

в) Bacillus thuringiensis var. thuringiensis; г) Bacillus thuringiensis var. galleriae.Питання 15. Препарат Триходермін має титр…

а) 2*109 спор в 1 мл; б) 3*109 спор в 1 мл;

в) 5*109 спор в 1 мл; г) 6*109 спор в 1 мл.

Питання 16. Залежно від природи діючого начала мікробні препарати класифікуються на:

а) бактеріальні; б) вірусні; в) протозойні; г) грибні.

Питання 17. Протектанти у складі мікробних препаратів виконують …… функцію.

Питання 18. Які препарати мають інсектицидну дію?

а) Мікосан; б) Лепідоцид; в) Триходермін; г) Бактероденцид.

Питання 19. Основою порошкоподібних мікробних препаратів є …

а) торф; б) солома; в) вугілля;

г) грунт; д) кукурудзяні качани; е) гліцерин.

Питання 20 Мікробні препарати Триходермін, Планриз, Мікосан, Гаупсин не проявлять біологічної активності проти…

а) грибів; б) вірусів; в) грузинів; г) бактерій; д) нематод; е) комах.

Питання 21. При якій формі мікробних препаратів здійснюють аналіз на визначення вологості?

а) рідкій; б) гельній; в) сухій; г) порошкоподібній.

Питання 22. Основними стадіями виробництва мікробних препаратів є:

а) приготування поживних середовищ; б) визначення якості готового продукту;

в) одержання рідкої робочої культури; г) упаковка, маркування і зберігання.

д) підготовка і стерилізація компонентів поживних середових;

Питання 23. Основним методом у виробничому процесі отримання сухих мікробних препаратів є ……….

Питання 24. Напишіть формулу визначення біологічної активної мікробних препаратів (формула Аббота).

Питання 25. Титр мікробного препарату Ризобофіту (рідка форма) становить…..

а) 1-3 млрд. клітин бактерій в 1 мл.; б) 2-3 млрд. клітин бактерій в 1 мл.;

в) 5-8 млрд. клітин бактерій в 1 мл.; г) 6-7 млрд. клітин бактерій в 1 мл.
Питання 26. Продуктами життєдіяльності вірусів в інфікованій клітині є….

а) спори; б) поліедри; в) мікроспоридії; г) гранули.

Питання 27. Показник ЛТ50 відображає …

а) концентрацію препарату при внесенні в корм, що спричиняє загибель 50 % тест-організмів;

б) концентрацію препарату введену ін’єкцією, що спричиняє загибель 50 % тест-організмів;

в) тривалість періоду, протягом якого при зараженні певними дозами препарату гине 50 % тест-організмів;

г) тривалість періоду, протягом якого при зараженні певними дозами препарату виживає 50 % тест-організмів.

Питання 28. Передпосівна обробка насіння мікробними препаратами на основі бульбочкових бактерій або …

Питання 29. Beauveria bassiana є основою мікробного препарату….

а) Ризоторфін; б) Вертицилін;

в) Боверин; г) Бактороденцид.

Питання 30. Очищення вірусовмісного патологічного матеріалу здійснюється за допомогою…

а) фільтрування; б) очищення;

в) центрифугування; г) осадження.

НУБіП України Ф-7.5-2.1.8-04
«Структурно-логічна схема викладання дисципліни»
Структурно-логічна схема викладання дисципліни

«Технологія виробництва мікробних препаратів для сільського господарства»
Номер змістово

го модуляРозділ

дисципліни


Тема лекціїТема

практичного (лабораторного) заняттяФорма контро

лю знань


1


Технології отримання мікробних препаратів на основі бактерій

Тема 1. Поняття про мікробні препарати

Характеристика бактеріальних препаратів

тест

Тема 2. Бактеріальні препарати

2

Технології отримання мікробних препаратів на основі вірусів і грибів

Тема 3. Вірусні та риккетсіальні препарати та препарати на основі найпростіших

Характеристика вірусних препаратів

тест

Тема 4. Грибні препарти

Характеристика грибних препаратівТема 5. Оцінка якості мікробних препаратів

Характеристика комклексних препаратів


НУБіП України Ф-7.5-2.1.8-05

«Календарний план навчальних занять»
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Декан факультету

___________________/___________

д.с.-г.н., проф. Доля М.М.

Лектор. к.б.н. Таранухо Ю.М.

Число тижнів

16

Лекцій

17

Лабораторні

заняття


51


Самостійна робота

13


Всього

81

Національний університет біоресурсів і

природокористування України

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

для напрямку підготовки 6.051401 «Біотехнологія»_________

З дисципліни “_Технології виробництва мікробних препаратів для сільського господарства

Факультет Захист рослин, біотехнологій та екології

_ 7 семестр

__4 навчальний рік


Тижні

Лекції

Кількість ггодин

Практичні заняття

Кількість ггодин

Самостійна роботаКількість ггодин

1

Поняття про мікробні препарати

2

Характеристика бактеріальних препаратів: Планриз, Гаупсин, Лепідоцид, Дендробацилін

4

Біологічна роль мікробних препаратів у сільськогому господарстві. Класифікація мікробних препаратів. Бакретіальні препарати. Основні аспекти технології виробництва бакретальних препаратів.

5

2

Характеристика бактеріальних препаратів: Ентобактерин, Гомелін

2

3

Поняття про мікробні препарати

2

Характеристика бактеріальних препаратів: Децимід, Бактокуліцид, Бітоксибацилін Турицид

4

4

Характеристика бактеріальних препаратів: Дипел, Бактероденцид Фітодоктор, Фітоспорин-М

2

5

Бактеріальні препарати

2

Характеристика бактеріальних препаратів: Альбобактерин, Біополіцид Фосфоентерин, Ризобофіт

4

6

Характеристика бактеріальних препаратів: Колорадоцид, Поліміксобактерин, Агробактерин

2

7

Бактеріальні препарати

2

Характеристика бактеріальних препаратів: Ризогумін, Ризоторфін, Ризоентерин, Діазофіт

4

8

Характеристика бактеріальних препаратів:Флавобактерин, Діазобактерин


2

9

Вірусні та риккетсіальні препарати та препарати на основі найпростіших

2

Характеристика вірусних препаратів: Вірин-діпріон, Вірин-Екс, Вірин-Енш, Вірин-КШ, Вірин-ГЯП, Вірин-абб, Пентафаг-С

4

10

Характеристика грибних препаратів: Триходермін, Мікосан


2

11

Грибні препарти

2

Характеристика грибних препаратів: Боверин Нематофагин, Вертицилін, Хетомік.

4

Затосування мікробних препаратів у сільськогому господарстві. Біотехнологічні аспекти в процесі виробництва вірусних препаратів. Характеристика віринів.

4

12

Характеристика грибних препаратів: Аверком Азотофіт

2

13

Грибні препарти

2

Характеристика грибних препаратів: Фітоцид Липосам, Агат, Бізар, Казумін

4

14

Характеристика комплексних препаратів:Азохетомік, Мікрогумін

2

Особливості технології одержання грибних препаратів, їх роль у сільському господарстві. Характеристика грибних препаратів

4

15

Оцінка якості мікробних препаратів

3

Характеристика комплексних препаратів: Біогран, Ризоплан Фітолавін 300, Бізар плюс

4

16

Характеристика комплексних препаратів: Бактофіт, Бацифор,Енатин, Біогіл

5


Викладач_______________ /_Таранухо Ю. М.
Завідувач кафедри______________ /_Патика М.В.

НУБіП України Ф-7.5-2.1.8-05

«Календарний план навчальних занять»
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Декан факультету

___________________/___________

д.с.-г.н., проф. Доля М.М.

Лектор. к.б.н. Таранухо Ю.М.

Число тижнів

2

Лекцій

2

Лабораторні

заняття


4


Самостійна робота

75


Всього

81

Національний університет біоресурсів і

природокористування України

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

для напряку підготовки 6.051401 «Біотехнологія», заочне відділення___

З дисципліни “_Технологія виробництва мікробних препаратів для сільського господарства

Факультет Захист рослин, біотехнологій та екології

_ 9 семестр

__5 навчальний рік


Тижні

Лекції

Кількість ггодин

Практичні заняття

Кількість ггодин

Самостійна роботаКількість ггодин

1

Вірусні та риккетсіальні препарати та препарати на основі найпростіших.

Грибні препарти

Оцінка якості мікробних препаратів


2

Характеристика бактеріальних препаратів: Планриз, Гаупсин, Лепідоцид, Дендробацилін,

Децимід, Бактокуліцид, Бітоксибацилін, Турицид,

Альбобактерин, Біополіцид Фосфоентерин, Ризобофіт, Ризогумін, Ризоторфін, Ризоентерин, Діазофіт

Флавобактерин, Діазобактерин
2

Біологічна роль мікробних препаратів у сільськогому господарстві. Класифікація мікробних препаратів. Бакретіальні препарати. Основні аспекти технології виробництва бакретальних препаратів. Характеристика бактеріальних препаратів: Ентобактерин, Гомелін, Дипел, Бактероденцид Фітодоктор, Фітоспорин-М, Колорадоцид, Поліміксобактерин, Агробактерин


30

2Характеристика вірусних препаратів: Вірин-діпріон, Вірин-Екс, Вірин-Енш, Вірин-КШ, Вірин-ГЯП, Вірин-абб, Пентафаг-С

Характеристика грибних препаратів: Триходермін, Мікосан, Боверин Нематофагин, Вертицилін, Хетомік.

Характеристика комплексних препаратів:Азохетомік, Мікрогумін, Біогран, Ризоплан Фітолавін 300, Бізар плюс


2

Затосування мікробних препаратів у сільськогому господарстві. Біотехнологічні аспекти в процесі виробництва вірусних препаратів. Характеристика віринів. Характеристика грибних препаратів: Аверком Азотофіт, Фітоцид Липосам, Агат, Бізар, Казумін

Особливості технології одержання грибних препаратів, їх роль у сільському господарстві. Характеристика грибних препаратів Характеристика комплексних препаратів: Бактофіт, Бацифор,Енатин, Біогіл, полігандрон45


Викладач_______________ /_Таранухо Ю. М.
Завідувач кафедри______________ /_Патика М.В.

НУБіП України Ф-7.5-2.1.8-03
«Протокол погодження навчальної дисципліни з іншими дисциплінами»
Протокол

погодження навчальної дисципліни ”Технологія виробництва мікробних препаратів для сільського господарства” з іншими дисциплінами напрямку підготовки 6.051401 – «Біотехнологія»


Дисципліна та її розділи, що передують вивченню дисципліни “Технологія мікробного синтезу лікарських засобів”

Прізвище, ініціали, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує попередню дисципліну

Підпис


Дисципліна та її розділи, в яких використовуються матеріали дисцип-ліни Технологія мікробного синтезу лікарських засобів


Прізвище, ініціали, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує наступну дисципліну

Підпис


Загальна мікробіологія і вірусологія ІІ (мікробіологія)


БіобезпекаТехнологія мікробного синтезу лікарських засобів


Сільськогосподарська біотехнологіяПроцеси і апарати

Технологія біовиробництва


Голова вченої ради факультету М.М. ДоляТезисний конспект лекцій з дисципліни Технологія виробництва мікробних препаратів для сільського господарства

Змістовний модуль 1. «Технологія отримання мікробних препаратів на основі бактерій»

Тема лекційного заняття 1. Поняття про мікробні препарати – 4 год.

Вступ. Роль та значення мікробних препартів для рослинництва галузі сільськогосподарського виробництва. Форми мікробних препаратів та основі аспекти їх витовлення.Тема лекційного заняття 2. Бактеріальні препарати – 4 год.

Характристика бактерій. Основні умови їх культивування. Класифікація бактеріальних препаратів. Технологія виробництва Дентробациліну.Змістовний модуль 2. «Технології отримання мікробних препаратів на основі вірусів, грибів»

Тема лекційного заняття 3. Вірусні та риккетсіальні препарати та препарати на основі найпростіших– 2 год.

Характристика вірусів. Основні умови нагромадження вірусної маси. Класифікація вірусних препаратів. Технологія виробництва вірінів. Характеристики реккетсіальних препаратів. Основні етапи отримання препаратів на основі паразитичних найпростіших.Тема лекційного заняття 4. Грибні препарти – 4 год.

Характеричні особливості грибів, оптимальні умови для їх культивування. Технологія виробництва Боверину. Основні етапи нограмадження біомаси хижих грибів, як основи для препаратів.Тема лекційного заняття 5. Оцінка якості мікробних препаратів – 3 год.

Основні аспекти контролю якості мікробних препаратів залежно від їх препаративної форми. Визначення вмісту вологи. Біологічна активність мікробних препаратів. Безпечність мікробних препаратів.


2.1. Назви тем лабораторних занять з дисципліни «Технології мікробного синтезу лікарських засобів».

Тема 1. Характеристика бактеріальних препаратів – 24 год.

Тема 2. Характеристика вірусних препаратів– 4 год.

Тема 3. Характеристика грибних препаратів – 12 год.

Тема 4. Характеристика комплексних препаратів – 11 год.
2.2. Назви тем самостійної роботи

1. Біологічна роль мікробних препаратів у сільськогому господарстві. Класифікація мікробних препаратів. Бакретіальні препарати. Основні аспекти технології виробництва бакретальних препаратів2. Затосування мікробних препаратів у сільськогому господарстві. Біотехнологічні аспекти в процесі виробництва вірусних препаратів. Характеристика віринів..

3. Особливості технології одержання грибних препаратів, їх роль у сільському господарстві. Характеристика грибних препаратів.
Каталог: sites -> default -> files -> u172
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій
u172 -> Програма дисципліни ентомологія напрям підготовки: 090101 "Агрономія"
u172 -> Робоча програма навчальної дисципліни біобезпека біотехнологій (біоетика) галузь знань 0514 «Біотехнологія»

Скачати 491.36 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка