Робоча програма навчальної дисципліни «технології соціальної роботи»Сторінка13/13
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.8 Mb.
#12442
ТипРобоча програма
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
ТЕМА 20. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ

ПЛАН


 1. Вікові та соціальні особливості людей похилого віку

2. Стратегії соціальної роботи з людьми похилого віку.

1. Вікові та соціальні особливості людей похилого віку.

Проблеми соціальної роботи з людьми літнього віку в цьому підручнику будуть розглянуті через призму соціальної роботи з клієнтами різних проблемних груп. У цьому ж параграфі проблеми старості, в основному, висвітлюються з позиції соціальної геронтології.

До людей літнього віку ми відносимо всіх осіб, вік яких понад 60 років.

Ця вікова категорія населення характеризується наступними особливостями.

Вікові завдання: природно-культурні (збереження життєвої активності й здорового способу життя); соціально-культурні (збереження й переорієнтація соціальної активності та пізнавальних інтересів; віднайдення певних форм участі в житті близьких); соціально-психологічні (формування почуття задоволеності прожитим життям, почуття виконаного обов’язку; знаходження доступних способів самореалізації; пом'якшення кризи переходу до післятрудового життя).

Провідні інститути та агенти соціалізації: родина, мікросоціум, інститути піклування, релігійні організації; родичі, сусіди, товариші по дозвіллю, їх роль і можливості у вирішенні вікових завдань.

Особливості життєдіяльності: сфери інтересів, способи пізнавальної, предметно-практичної й духовно-практичної діяльностей, оздоровчі заняття, турбота про здоров'я; особливості змісту й кола спілкування в родині й мікросоціумі; особливості життя в установах піклування.

Небезпеки: алкоголізм, паління, самотність, суїцид, занедбаність, хвороби, убогість.

Основні напрями соціальної роботи: виявлення осіб, які вимагають соціального піклування вдома й у спеціальних установах; створення умов для вияву активності людей похилого віку в мікросоціумі й задоволення їхніх інтересів; роз'яснювальна робота з близькими людей похилого віку.

Соціальний працівник, незалежно від профілю спеціалізації, повинен бути ознайомлений з біосоціальною сутністю старіння й старості; зі старінням населення як демографічним процесом з усіма його соціальними наслідками; зі своєрідністю соціальних, психологічних і медичних проблем літнього й старечого віку; з особливостями самотності, адаптації до старості; з обсягом і можливостями трудової діяльності в цей період, у тому числі інтелектуальної й творчої; з використанням залишкових фізичних та інтелектуальних здібностей старих людей, а також з основами догляду за безпомічними старими людьми й низкою інших соціально-психологічних і морально-етичних проблем.

Соціальний же працівник – фахівець у галузі геронтології – більшу увагу приділяє проблемам психології та психопатології людей літнього та старечого віку, засвоєнню психотерапевтичних методів у вирішенні їхніх сімейно-побутових проблем, розумінню деонтологічних питань в обслуговуванні й соціальній роботі зі старими людьми.

Коротко зупинимося на характеристиках позначених моментів.

Необхідно чітко розрізняти поняття старіння і старості. Старість – заключний період вікового індивідуального розвитку (онтогенезу),що наступає закономірно. Старіння – руйнівний процес, що протікає в результаті наростаючої з віком дії зовнішніх і внутрішніх чинників, які ушкоджують і призводять до недостатності фізіологічні функції організму.

Стратегічним завданням соціальної роботи, здатної “втрутитися” в біосоціологію старості, є подолання синдрому передчасного (патологічного, прискореного) старіння, що характеризується раннім розвитком вікових змін чи більш яскравим їх проявом у той чи інший віковий період.

Основним показником демографічного старіння суспільства є чисельність груп населення у віці до 19 років і більше 60 років. Демографічна старість настає тоді, коли частина осіб, які належать до першої групи, нижча за 30%, а частина осіб, які відповідають другій групі, перевищує 15% від загального числа людей у суспільстві (за шкалою Дж. Сандберга).

Головну роль у процесі старіння населення відіграє зниження рівня народжуваності, адже чим менше народжується дітей, тим згодом більшою стає частина людей старшого віку. Демографічне старіння, у цьому значенні, - є оборотним явищем: “омолодження” населення настає при підвищенні народжуваності, коли в структурі суспільства збільшується частка дітей і молоді, а частка людей старшого віку відповідно зменшується.

З цієї точки зору сучасна цивілізація знаходиться в стані старіння: змінилася вікова структура населення й процеси природного руху – народження і смерть; з'явилася модель “нульового росту”, у якій відбито стабілізацію чисельності населення за наявності змін у його структурі; у деяких країнах позначилися депопуляційні явища (зменшення чисельності населення) та явища радикальних змін співвідношення чисельності трьох основних груп населення (допродуктивного, продуктивного й післяпродуктивного віку).

2. Стратегії соціальної роботи з людьми похилого віку.

У стратегії соціальної роботи, яка враховує процеси соціально-демографічного старіння населення, заперечується думка про те, що старі люди, нібито, є тягарем для суспільства. Ця думка є неспроможною, принаймні, через дві основні причини. Перша (економічна) полягає в тому, що кожна людина, яка працює, вже у віці 30-35 років повертає суспільству всі засоби, витрачені на її освіту, а протягом наступних 20-30 років професійного життя вона створює “надлишки”, частину яких суспільство повертає їй у вигляді пенсії та інших соціальних послуг (пенсіонери, як правило, не можуть спожити всієї, створеної ними раніше частки продукції, оскільки шанс прожити 20 років після виходу на пенсію мають далеко не всі). Друга (морально-гуманістична) полягає в тому, що ставлення до осіб літнього віку як до людей, “які віджили своє”, людей, “які не мають цінності”, є варварським, відверто цинічним і жорстоким.

Таким чином, процес демографічного старіння вимагає перегляду основ організації діючих соціальних служб у напрямі соціального захисту й опіки старих людей.

Своєрідність медичних і соціально-психологічних проблем літнього і старечого віку в соціальній роботі відбивається останнім часом у таких концепціях, як “спосіб життя” та “якість життя”, розроблених ВІЗ у 80-х роках. Доведено, що переважна більшість випадків передчасного старіння і смерті є наслідком неправильного способу життя (шкідливі звички, незбалансоване харчування, алкоголізм, наркоманія, паління, екологічне неблагополуччя і т.ін.).

Концепція здорового способу життя ґрунтується на розумінні всього процесу розвитку людини із раннього дитинства й до глибокої старості, її невідворотності, а також знанні того, яким чином можна використовувати сили організму як у період молодості й зрілості, коли людина досягає вершин індивідуальних можливостей, так і тоді, коли сили з роками неминуче зменшуються. Психічне вмирання прискорює фізіологічне, тому люди, яким удалося надовго зберегти психічну активність, відсувають немічну, глибоку старість. У цьому смислі кожна людина сама вибирає і виробляє свій власний спосіб старіння.

Якість життя тісно пов'язана із загальним добробутом літньої та старої людини й характеризується сукупністю зовнішніх і внутрішніх чинників. Тут соціальна робота стратегічно спрямована на медичне обслуговування літніх і старих людей, на підтримку їхньої життєдіяльності в родині та суспільстві, а також на забезпечення їхніх особистих потреб.

Однією з проблем соціальної роботи з людьми літнього й старечого віку є проблема самотності та адаптації до пенсійного періоду життя. Під самотністю в геронтології розуміють тяжке відчуття розриву з оточенням, що збільшується, острах наслідків самотнього способу життя, важке переживання, пов'язане з втратою істотних життєвих цінностей чи близьких людей, постійне відчуття покинутості, марності й непотрібності власного існування.

Почуття самотності виявляється у всіх вікових періодах, але лише в старості воно набуває особливої актуальності й значимості для особистості.

Самотність у старості – поняття, далеко не однозначне і, власне кажучи, має соціальний смисл:

самотність як соціальний стан, що відбиває психофізичний статус літньої та старої людини, утрудняє зав'язування нових і підтримання старих контактів і зв'язків, обумовлений різними причинами як психічного, так і соціально-економічного характеру;

самотність як відсутність родичів, дітей, онуків, подружжя, а також окреме проживання від молодих членів родини;

самотність як повне позбавлення людського спілкування для багатьох старих людей, які мешкають у родині;

самотність як самотній спосіб життя: фізичний стан, що активно обирається самою особистістю в силу свого характеру й психічного здоров'я на основі прагнення відгородитися від оточення, бажання захистити свій спосіб життя, внутрішній світ, незалежність і стабільність від вторгнення сторонніх і навіть близьких родичів.

Стратегія соціальної роботи тут визначається сферою відмінностей феноменів ізоляції від самотності. Ізоляція означає об'єктивну відсутність суспільних контактів, самотність же є суб'єктивним психічним станом. Вона не пов'язана з кількістю суспільних контактів, а значною мірою зумовлена монотонністю та одноманітністю існування. Ступінь самотності залежить від чекань, які сформувалися в літньої та старої людини стосовно оточуючих.

Наступною проблемою є проблема адаптації до старості. Вона, у свою чергу, пов'язана з проблемами професійного старіння, із принципами реабілітації в передпенсійному віці, з мотивацією продовження трудової діяльності після досягнення пенсійного віку, з використанням залишкової працездатності пенсіонерів за віком, з адаптацією до пенсійного періоду життя.

Як загальні стратегічні висновки для організації практики соціальної роботи можуть назвати такі:

у даний час об'єктивно встановлено, що припинення трудової професійної діяльності у зв'язку з виходом на пенсію призводить до погіршення фізичного й психічного стану 55% чоловіків і 60% жінок;

багато сторін обміну і функцій людського організму у віці 50-59 років змінюються дуже істотно (ці зміни пов'язані, у першу чергу, з порушеннями нервово-гуморальної регуляції органів і систем зі зниженням імунологічної реактивності, з обмеженням функціональних можливостей серцево-судинної системи, з гіпоксичними порушеннями, з порушенням метаболізму і процесів утворення енергії);

старіння – це процес, що відбувається протягом усього життя людини, і в “третьому віці” стан людини тісно пов'язаний з її адаптацією в попередні роки й залежить від впливу широкого кола чинників зовнішнього середовища (умов праці, харчування, побуту, стресових ситуацій і т.ін.);

прискорене професійне старіння є результатом інтенсифікації виробництва, підвищення вимог до психофізіологічних можливостей організму, невідповідності функцій старіючого організму, що наростають, вимогам професійної діяльності й умовам її виконання;

якщо людина змінюється постійно протягом життя, то також бажано, щоб змінювалася робота, яку вона виконує; тому альтернативні форми зайнятості пенсіонерів по старості – у сфері малого й середнього бізнесу, у фермерстві, на садових ділянках і т.ін.

Основне завдання соціальної роботи з людьми похилого віку пов’язане з їх соціальним захистом. Соціальний захист – це комплекс економічних, соціальних і правових гарантій для громадян літнього і старечого віку, що базується на принципах людинолюбства й милосердя з боку держави по відношенню до тих членів суспільства, які цього потребують.

У свою чергу, соціальний захист верств населення літнього і старечого віку складається з профілактики, підтримки і представництва.

Профілактика має на меті зберегти добробут старої людини через зменшення чи усунення чинників ризику, і тим самим запобігти її влаштування в стаціонарних установах соціального обслуговування.

Підтримка – це допомога, необхідна старим людям для збереження максимально можливого рівня самостійності.

Представництво – захист інтересів старих людей, визнаних недієздатними, від їхнього імені, для надання необхідної допомоги.

Таким чином практична, соціальна робота з літніми і старими людьми полягає в тому, щоб зробити роки життя людини в цьому віці гідними й благополучними [21, с. 217-218].

На п'ятдесятій сесії Генеральної Асамблеї ООН, що відбулася в березні 1995р., для підготовки і проведення Міжнародного року літніх (1999 р.) були визначені додаткові принципи, що об'єднані в п'ять груп.

1. Принципи групи “незалежність” ґрунтуються на тому, що літні й старі люди повинні мати доступ до основних благ та обслуговування, можливість працювати чи займатися іншими видами діяльності, що дає прибуток, брати участь у визначенні термінів припинення трудової діяльності, зберігати можливість участі в програмах освіти і професійної підготовки, жити в безпечних умовах з урахуванням особистісних схильностей і стану, що змінюється, одержувати допомогу в проживанні в домашніх умовах доти, доки це можливо.

2. Принципи групи “участь” відбивають питання щодо залучення людей похилого віку до суспільного життя та активної участі в розробці й здійсненні політики, що стосується їхнього добробуту, можливість створювати рухи чи асоціації осіб літнього віку.

3. Принципи групи “відхід” торкаються проблеми забезпеченості доглядом і захистом з боку родини, громади, доступу до медичного обслуговування з метою підтримки чи відновлення оптимального стану й попередження захворювання, доступу до соціальних і правових послуг, користування послугами піклувальних установ та обов'язкового дотримання в соціальних установах прав людини й основних свобод, включаючи поважання гідності, переконань, особливостей особистого життя, а також права приймати рішення щодо догляду, збереження задовільної якості життя.

4. Принципи групи “реалізація внутрішнього потенціалу” закликають до того, щоб літні та старі люди мали можливість всебічно реалізувати свій потенціал, щоб їм завжди був відкритий доступ до суспільних цінностей у галузі освіти, культури, духовного життя й відпочинку.

5. Принципи групи “гідність” торкаються питання недопущення експлуатації, фізичного й психічного насильства стосовно людей похилого віку, забезпечення їм прав на справедливе ставлення до них незалежно від віку, статі, расової чи етнічної приналежності, інвалідності чи іншого статусу, а також незалежно від їхнього трудового внеску.

6. Перераховані принципи орієнтовані на те, щоб допомогти особам старшого покоління вести повнокровне й плідне життя, забезпечити їм умови, необхідні для підтримки чи досягнення задовільної якості життя.Таким чином, соціальна робота з клієнтами різного віку ґрунтується на феноменології вікової структури населення й на проблематиці вікової типології соціальної роботи. Наявність багатьох підходів до класифікації віку й різноманітність їх типологій є наслідком багатозначності самого феномена “вік”, коли численні науки, що вивчають цей феномен, ще не виробили інтегративного уявлення про нього. У цьому підручнику автори переважно використовували таку логіку:

 • на кожному віковому етапі перед людиною постає ряд проблем (завдань), від сприятливого чи несприятливого вирішення яких залежить її особиста “доля”;

 • віковий підхід у соціальній роботі має будуватися так, щоб забезпечити умови сприятливого вирішення цих завдань на кожному етапі життєдіяльності людини відповідно до норм цивілізованого суспільства;

 • можна виділити три групи завдань кожного віку: природно-культурні, соціально-культурні, соціально-психологічні;

 • вирішення зазначених завдань здійснюється відповідно і на підставі технологій та методик різного рівня, а також на підставі типологій клієнтів, сформованих з позицій груп ризику чи проблемних груп, з урахуванням відповідних принципів і парадигм соціальної роботи.

ХVІ. Рекомендовані джерела та література
а) основна:

 1. Соціальна робота: технологічний аспект: [Навч. посібник]. / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола, О.В. Вакуленко, О.Г. Карпенко. — К. : ДЦССМ, 2004. — 362с.

 2. Соціальна робота: Технологічний аспект: [Навчальний посібник]. /За ред. проф. А.Й.Капської — К.: Центр навчальної літератури, 2004. -352 с.

 3. Чернявська О.В. Технології соціальної роботи: Навчальний посібник для викладачів та студентів./ О.В. Чернявська. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 136с.

 4. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи : [Навчальний посібник]./ В.М. Шахрай. - К.: Центр навчальної літератури, 2006 .- 464 с.

 5. Фирсов М.В. Технология социальной работы: [Учебное пособие]./ М.В. Фирсов. - М.: Академический проект, 2007.- 432с.


б) додаткова:

 1. Анатолій Овчаров. Вплив соціально-психологічних технологій на соціальне середовище / А. Овчаров. // Практична психологія і соціальна робота. - 2008.- №6 (32).- С. 34-43.

 2. Вадим Сулицький. Психологічний портрет злочинця / В. Сулицький. // Практична психологія і соціальна робота. – 2005.- №6 (14).- С. 45-52.

 3. Вадим Сулицький. Соціально-психологічні аспекти засуджених на довічне позбавлення волі / В. Сулицький // Практична психологія і соціальна робота. – 2006.- №5 (19).- С. 12-24.

 4. Вовканич М.Д. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду.[ Навчально-методичний посібник]./ М.Д. Вовканич. - Ужгород 2002- 122 с.

 5. Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку / Р.Х. Вайнола, А.Й. Капська. - К.: Академпрес, 1999.- 322 с.

 6. Гриненко A.M. Соціальна політика: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни./ А.М. Гриненко. - К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.

 7. Гуслова М. Н. Організація соціальної роботи з людьми похилого віку./ М.Н. Гуслова. - М: Творчий ліцей, 2004. - 80 с.

 8. Діти "групи ризику": психологічні, соціальні та правові аспекти. - К.: Київська міська державна адміністрація, Служба у справах неповнолітніх, 2001. -144 с.

 9. Життєві кризи особистості: Науково-методичний посібник: [У 2 т.] – К.: ІЗМН, 1998.- 340 с.

 10. Завацька Л. М. Технології соціально-педагогічної роботи. / Завацька Л. М., Платонова О. Г., Михайленко О. В., Янченко Т. В. — Чернігів: ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка, 2005. — 110 с.

 11. Зайцева И А., Кукушин B.C., Ларин Г.Г., Румега Н.А., Шатохина В.И. Коррекционная педагогика / Под ред. В.С. Кукушина. - Ростов н/Д.: Издательс­кий центр "МарТ", 2002.- 286с.

 12. Запобігання і протидія насильству в сім'ї: Методичні рекомендації для соціальних працівників. - К.: ДЦССМ, 2004.-128 с.

 13. Конончук А. І. Технології соціально-педагогічної діяльності. / А.І. Конончук.— Ніжин: Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. — 46 с.

 14. Краснова О.В. Социальная психология старения: [Уч. посо­бие.] / О.В. Краснова, А.Г. Лидере. - М.: Изд.центр "Академия", 2002.- 322 с.

 15. Кутова Н.А. Діяльність державної служби зайнятості у протидії торгівлі жінками: [Навч.-практ. посібн.]. / Н.А. Кутова. – К.: Міленіум, 2005. – 64 с.

 16. Лактионова Е.М. Социально-педагогическая робота с женской молодёжью в крупном городе: теоретико-методические основы./ Е.М. Лактионова. - К.: Украин. Центр духовной культуры, 1998.- 340 с.

 17. Лановенко Ю. Типологія адаптаційного подолання кризи підліткового віку. Юлія Лановенко // Практична психологія і соціальна робота. – 2004.- №6 (8).- С. 61-72.

 18. Левченко К.Б. Гендерна політика в Україні: визначення, формування, уп­равління: Монографія. / К.Б. Левченко.- Харків: Вид-во ун-ту внутр. справ, 2003.- 296 с.

 19. Ліана Бенько. Нормативна і девіантна поведінка особистості в умовах соціалізації / Ліана Бенько // Практична психологія і соціальна робота. – 2006.- №5 (19).- С. 32-40.

 20. Лілія Онопрієнко. Гендерні відносини у сім’ї і суспільстві / Лілія Онопрієнко // Практична психологія і соціальна робота.- 2009.- №2 (34).- С. 152-160.

 21. Максимова Н.Ю. Воспитательная работа с социально дезадаптированны­ми школьниками: Методические рекомендации./ Н.Ю. Максимова.- К.: Лыбидь, 1997. -180 с.

 22. Методика и технологии работы социального педагога: Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений / Б.Н. Алмазов, М.А. Беляева, Н.Н. Бессоно­ва и др. Под ред. М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева. - М.: Издат.центр "Ака­демия", 2002. -440 с.

 23. Микола Супрун. Девіантна поведінка дітей і підлітків: соціально-психологічний аспект / Микола Супрун, Наталія Перепечина // Практична психологія і соціальна робота. – 2009.- №2 (34).- С. 178-186.

 24. Мудрик А.В. Социальная педагогика. / А.В. Мудрик. - М.: Изд.центр "Академия", 2000. -560 с.

 25. Наказ міністра праці та соціальної політики "Про створення належних умов для обслуговування громадян на підприємствах, в установах та органі­заціях сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України" №168 від 14.05.2005 р.// Соціальний захист. - 2005. - №5. - С.40.

 26. Нове покоління незалежної України (1991-2001 роки). - К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді,. 2002. – 224 с.

 27. Нормативно-правове забезпечення діяльності центрів соціальних служб для молоді. - К: ДЦССМ, 2002. – 324 с.

 28. Нормативно-правове забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді: Збірник норм.-прав. документів. - К.: Держкомс-ім'ямолодь, 2003. -346 с.

 29. Олександр Макаревич. Технології розвитку та вдосконалення індивідуально-психологічних особливостей особистості / Олександр Макаревич // Практична психологія і соціальна робота. – 2005.- №3 (11).- С. 54-62.

 30. Олиференко Л.Я. Социально-педагогичес­кая поддержка детей группы риска. / Л.Я. Олиференко, Т.Н. Шульга, И.Ф. Дементьева. - М.: Издат.центр "Академия", 2002.- 212 с.

 31. Ольга Кляпець. Постановка життєвого завдання як чинник подолання сімейної кризи / Ольга Кляпець // Практична психологія і соціальна робота. - 2008 - №6 (32).- С. 139-148.

 32. Ольга Кляпець. Шлюбна залежність як чинник емоційного вигоряння в сім’ї / Ольга Кляпець// Практична психологія і соціальна робота. - 2006.- №6 (20).- С. 121-130.

 33. Організація діяльності консультативних пунктів "Довіра" центрами соц­іальних служб для молоді: [Методичний посібник] / За ред. П.Б. Лазоренка, І.М. Пінчук. - К.: Держ.центр соціальн.служб для молоді, 2003. – 126 с.

 34. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: [Уч. посо­бие]./ П.Д. Павленок. - М.: Изд.-торг.корпорация "Дашков и К", 2004. – 686 с.

 35. Панасюк М.Б. Соціальні технології робота з попередження правопорушень / М.Б. Панасюк. // Управлінські аспекти соціальної роботи. - К, 2002. - С.344-368.

 36. Пащенко Д.І. Зарубіжний досвід гуманізації соціального середовища та виховання. / Д.І. Пащенко. - К.: Знання, 1999.-340 с.

 37. Посібник для молодіжних громадських організацій. - К.: Фонд підтримки молодіжних демократичних ініціатив, 2003.- 246 с.

 38. Почепцов Г.Т Паблік рилейшенз: [Навч. посібник]. / г.Т. Почепцов.– [2-е вид., випр. і доп]. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. – 288 с.

 39. Предотвращение домашнего насилия и торговли людьми: Учебник по проведению тренингов. - К.: ЗАТ "Нічлава", 2002. – 280 с.

 40. Психология социальной работы: Уч. пособие / О.В. Александрова, О.Н.- Боголюбова, Н.Л. Васильева и др. Под общ. ред. М.А. Гулиной. - СПб.: Питер, 2004.- 188 с.

 41. Реабітаційна педагогіка на рубежі XXI століття: [Науково-метод. зб.: У 2-х ч.] - К: ІЗМН, 1998.- 298 с.

 42. Романова Н. Надання послуг потерпілим від насильства у сім’ї: законодавчий аспект / Н. Романова, Т. Семигіна // Соціальна політика і соціальна робота. - 2008.– № 2.-С. 58–70.

 43. Світлана Іванченко. Соціально-психологічні технології у сфері громадського здоров’я / Світлана Іванченко// Практична психологія і соціальна робота. - 2008.- №5 (31).- С. 142-150.

 44. Синчук СМ. Право соціального забезпечення України: [Навч. посібник]./ С.М. Синчук, В. Я. Буряк.- К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. – 688 с.

 45. Синьов В.М. Пенітенціарна педагогіка: в основних запитан­нях та відповідях: Навч. посібник. / В.М. Синьов, В.І. Кривуша. – [2- вид.] - К.: Наукова думка, 2000.- 288 с.

 46. Сім'я в умовах становлення незалежної України (1991 - 2003 роки): Дер­жавна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2003 року. - К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2004.- 332 с.

 47. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та га­лузеві теорії: [Навч. посібник.] / Є.В. Сірий. - К.: Атіка, 2004. -566 с.

 48. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навчальний посібник. / В.А. Скуратівський, О.М. Палій.- К: МАУП, 2002. – 387 с.

 49. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук Е.И. Холостовой. - М.: Юрист, 2000.-220 с.

 50. Социальная работа: Учебное пособие / Под общ. ред. В.И. Курбатова. -Ростов н/Д: Феникс, 2003.- 432 с.

 51. Социальные технологии: Толковый словарь / Отв. ред В.Н. Иванов. -Москва; Белгород, 1995. – 334 с.

 52. Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник. /За редакцією І.Д.Звєрєвої.- К.: Центр навчальної літератури, 2006 .- 316 с.

 53. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін. За заг ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 446 с.

 54. Соціальна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення волі / За ред. В.МСиньова. - К: Державний центр соціальних служб для молоді, 2003. -126 с.

 55. Соціально-педагогічна реабілітація дитини: проблеми і перспективи: Нау­ково-методичний збірник. - К: Інститут проблем виховання, 2003. - 88 с.

 56. Специальная педагогика: Учебное пособие для студ. высш. учебных заве­дений / Под ред. Н.М. Назаровой. - М.: Изд. центр "Академия", 2001. – 234 с.

 57. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник. /За редакцією Т.В.Семигіної, І.І. Миговича.- К.: Академвидав, 2006.- 328 с.

 58. Тетперский С.В. Введение в социальную работу: Учебное пособие. / С.В. Тетерский. - М.: Академический проект, 2001. – 466 с.

 59. Технологии социальной работы: Учеб пос./ Под ред. Е.И. Холостовой. – М: Инфра-М, 2001. – 400 с.

 60. Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений / Под ред. И.Г.Зайнышева. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 446 с.

 61. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. А.Й. Капської. - К., 2000. -386 с.

 62. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім'єю. / і.М. Трубавіна. - К.: ДЦССМ, 2003. – 342 с.

 63. Тюптя Л. Т. Соціальна робота : теорія і практика : навчальний посібник / Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова. - К. : Знання, 2008. - 574 с.

 64. Управлінські аспекти соціальної роботи : курс лекцій / за ред. М.Ф. Головатого. - К. : МАУП, 2004. - 368 с.

 65. Формування навичок здорового способу життя в дітей та підлітків. - К.: Ніка-Центр, 2002.-166 с.

 66. Формування гендерного паритету в контексті сучасних соціально-економ­ічних перетворень: Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції. - К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді; Український ін-т соціальних дослід­жень, 2002.-345 с.

 67. Харченко С. Я. Соціально-педагогічні технології. / С.Я. Харченко, Н.П. Краснова, Л.П. Харченко. — Луганськ: Альма-матер, 2005. — 552 с.

 68. Холостова Е.И. Социальная реабилитация: [Учебное пособие.] / Е.И. Холостова. - М.: Изд.-торг. корпорация "Дашков" и К", 2003. – 288 с.

 69. Циткилов П.Я. История социальной работы: Учебное пособие для студентов вузов/ П.Я. Циткилов. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 448с.

 70. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: [Уч. пособие для студентов высш. пед. уч. заведений]. / М.В. Шакурова. - М.: Изд.центр "Академия", 2002. – 388 с.

 71. Шендеровський, К. Менеджмент у соціальній роботі : посібник / Костянтин Шендеровський. - К. : Главник, 2007. - 207 с.

 72. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социаль­ного педагога: Уч. пособие для студ. высш. пед. уч. заведений / Под ред.В.А. Сластенина. - М.: Издат. Центр "Академия", 2001.-422 с.

 73. Юрій Івасюк. Соціальна відповідальність як фактор стабілізації шлюбно-сімейних відносин / Юрій Івасюк// Практична психологія і соціальна робота. - 2009.- №1 (33).- С. 145-154.

 74. Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підруч­ник./ С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В.Шаманська. - К.: Кондор, 2004.- 486 с.

 75. Яцемирская Р.С, Беленькая И.Г. Социальная геронтология: Уч. пособие для студ. высш. уч. заведений./ Р.С. Яцемирская, И.Г. Беленькая. - М.: Гуман. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 342 с.

Івченко Тетяна Володимирівна

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка