Робоча програма навчальної дисципліни «технології соціальної роботи»Сторінка3/13
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.8 Mb.
#12442
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Індивідуальна робота студентів передбачає додаткове самостійне поглиблене вивчення навчального курсу. Даний вид наукової діяльності допоможе студентам більш поглиблено підготуватися до семінарських занять. Підсумком індивідуальної роботи є написання рефератів на визначену навчальною програмою тематикою з подальшим їх захистом в навчальній аудиторії.

Навчальний та науковий реферат - це письмовий твір, який розкриває певну тему на базі присвячених їй друкованих праць. Основа його написання – детальне вивчення літературних джерел з даної тематики.


Характерною ознакою реферату є досконале знання автором друкованих праць – монографій, статей, підручників тощо. У більш широкому сучасному розумінні реферату притаманне творче начало - його автор може проявити самостійність у процесі написання.

Починати роботу над рефератом треба з вибору теми, а вона розкривається за допомогою літературних джерел. Тому бажано вибирати таку тему, що приваблює автора, з якою він вже знайомий із друкованих праць. Дуже важливим є також доступність літературних джерел; чим більша їх кількість, тим краще. Всі літературні матеріали повинні ефективно розкривати вибрану тему реферату, надавати автору можливість повно виявити свої знання.

Кінцевим етапом процесу підготовки реферату є його оформлення. Текст реферату розміщується на стандартних (А4) аркушах. Зверху, знизу, ліворуч та праворуч на кожному аркуші слід робити поля відповідно до вимог та стандартів оформлення тексту. Бажано друкувати текст (через два інтервали). Якщо такої можливості немає, текст пишуть від руки каліграфічним почерком, тобто розбірливо. Титульна сторінка оформляється за традиційним зразком.

Список використаної літератури розміщують на останньому (після висновків) аркуші. Назви літературних джерел слід нумерувати за алфавітом. Насамперед зазначається прізвище та ініціали автора, потім повна назва праці, місце і рік видання (якщо твір написано колективом авторів, то починати слід з його назви). Після цитат в тексті реферату або інших посилань на певне літературне джерело, в дужках вказується його порядковий номер за списком використаної літератури, а поряд (після коми) номер його сторінки, на яку посилався автор реферату.Обсяг навчального студентського реферату - мінімум 11 сторінок, друкованих через два інтервали шрифтом № 14 або 15 сторінок, написаних від руки крупним почерком.

Основні критерії оцінки змісту реферату та його захисту: глибина знання теоретичного матеріалу в межах вибраної теми; логічна послідовність, аргументованість, конкретність у викладенні питань теми; обсяг використаної літератури та ступінь її критичного аналізу; вміння пов'язувати теоретичні положення з історичними фактами та сучасністю; вміння робити науково обґрунтовані висновки; самостійність мислення та елементи наукової творчості; науково грамотно написаний текст і охайно оформлені матеріали.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
Тема 1.Особливості технології соціальної роботи з військовослужбовцями.

Рекомендована література:[1,с.176-200], [2,с.39-49], [6,с.48-64], [17,с.34-68].
Тема 2. Основи медико-соціальної роботи.

Рекомендована література:[1,с.58-93], [2,с.5-15], [5Т.1,с.23-28], [7,с.34-45].
Тема 3. Психологічні механізми роботи з дезадаптованими дітьми та підлітками.

Рекомендована література:[1, с.12-32]; [5,Т.1, с. 3-12]; [17, с.35-43], [3, с.45-68].
Тема 4. Девіантна поведінка дітей і підлітків: соціально-психологічний аспект.

Рекомендована література: [1,с.108-173], [2,с.17-29], [6,с.35-46], [7,с.52-70].
Тема 5. Соціальна відповідальність як фактор стабілізації шлюбно-сімейних відносин.

Рекомендована література: [1,с.176-214], [2,с.39-49], [6,48-64], [17,с.34-68].
Тема 6. .Вплив соціально-психологічних технологій на соціальне середовище.

Рекомендована література:[7,с.176-214], [5,с.39-49], [24,с.48-64], [27,с.34-68].
Тема 7. Медико-соціальна робота в наркології.

Рекомендована література:[2,с.17-29], [6,с.35-46], [7,с.52-70].
Тема 8. Медико-соціальна робота в онкології.

Рекомендована література:[1,с.176-214], [2,с.39-49], [6,с.48-64], [17,с.34-68].
Тема 9. Медико-соціальна робота в плануванні сім’ї.

Рекомендована література:[1,с.312-375], [2,с.50-60], [3,с.67-89], [7,с.143-167].
Тема 10. Постановка життєвого завдання як чинник подолання сімейної кризи.

Рекомендована література:[1,с.216-262], [5,Т.1,с.45-67], [36,Т.2, с.23-46], [8,с.121-134].
Тема 11. Соціально-психологічні технології у сфері громадського здоров’я.

Рекомендована література:[1,с.263-309], [39,Т.2, с.67-89], [3,с.119-127], [2,с.45-49].
Тема 12. Шлюбна залежність як чинник емоційного вигоряння в сім’ї ..

Рекомендована література:[1,с.434-468], [2,с.77-86], [3,с.302-321], [5,Т.2,с. 181-190].
Тема 13. Нормативна і девіантна поведінка особистості в умовах соціалізації.

Рекомендована література:[1,с.312-375], [2,с.50-60], [5,с.67-89], [7,с.143-167].
Тема 14. Соціально-психологічні аспекти засуджених на довічне позбавлення волі.

Рекомендована література:[1,с.378-389], [2,с.61-65], [5,Т.2, с. 112-134], [39, Т.3,с.321-325].
Тема 15. Технології розвитку та вдосконалення індивідуально-психологічних особливостей особистості.

Рекомендована література:[1,с.390-412], [2,с.77-86], [5,[Т.2,с.145-165], [39,Т.2, с.110-124].
Тема 16. Типологія адаптаційного подолання кризи підліткового віку.

Рекомендована література:[1,с.494-548], [2,с.97-101], [6,с.160-187], [13,с.95-100].
Тема17. Соціально-педагогічна компетентність спеціаліста соціальної роботи.

Рекомендована література:[1,с.413-433], [3,с.287-296], [5,Т.2, С.170-175], [39,Т.2,с.145-150].
Тема 18. Психоаналітичні та психодинамічні модної як критерії вибору соціальних технологій.

Рекомендована література:[10,с.487-513], [15,с.171-172], [17,с.172-173], [19,с.175-176], [21,с.182-183].
Тема 19. Технології економічної підтримки населення в сучасних умовах.

Рекомендована література: [2,с.109-138], [5,с.102-123], [7,с.180-191], [36, с.67-123].
Тема 20. Зміст та сутність соціально-економічних методів соціальної роботи.

Рекомендована література:[17,с.172-173], [19,с.175-176], [21,с.182-183], [25,с.45-127].
Тема 21. Особливості технологія програмно-цільового проектування.

Рекомендована література: [22, с.105-156], [25, Т.3,с.141-146], [28, с.460-480], [33, с.28-56].
Тема 22. Технології групового вирішення проблеми в соціальному управлінні.

Рекомендована література:[2,с.140-157], [5,с.124-134],[14,с.3-112], [22,с.95-107], [26,с.54-58], [31,с.54-58], [35,с.41-120].
Тема 23. Змістовні характеристики соціальної комунікації.

Рекомендована література:[8,112 с.], [12, 69 с.], [19, с.175-176], [38, с.120-135].
Тема 24. Організація та етапи групової роботи.

Рекомендована література:[17,с.172-173], [19,с.175-176], [21,с.182-183], [25,с.45-127].
Тема 25. Специфіка соціальних проблем військовослужбовців.

Рекомендована література:[10,с.487-513], [15,с.171-172], [19,с.175-176], [30,с.82-118].


ІХ. Методи та критерії оцінювання знань


Поточний контроль здійснюється окремо у відношенні теоретичного і практичного курсів:

 • контроль теоретичного (лекційного) курсу здійснюється після завершення кожного змістового модуля у вигляді письмових відповідей на контрольні питання;

 • контроль проходження практичного курсу здійснюється шляхом індивідуального опитування студентів на семінарських заняттях.

Формами поточного контролю засвоєння елементів змістового модуля можуть бути: письмова контрольна робота; тестування знань студентів; усне опитування; виступ на семінарських заняттях, написання рефератів та науково-дослідних робіт.

Самостійна та індивідуальна робота студентів оцінюється максимально у 25 балів за виконання студентами згідно встановлених вимог індивідуальної науково-дослідної роботи, яка захищається в студентській аудиторії під час семінарських занять.

Модульний контроль навчальної роботи студентів передбачає рейтингове оцінювання знань, умінь і навичок студентів за окремими змістовими модулями та їх елементами. Формою модульного контролю є модульна контрольна робота. Модульні контрольні роботи містять 2 варіанти по 20 тестових питань (15 – І рівня та 5 – ІІ рівня складності). Модульна контрольна оцінка визначається в балах: питання І рівня – 1 бал, ІІ – 2 бали і за результатами виконання тестових завдань загальна кількість балів не може перевищувати 25 балів.

Підсумковий контроль відбувається у вигляді заліку, який проводиться за умови проходження студентами всіх етапів поточного, модульного контролю та самостійної індивідуальної роботи у вигляді усної відповіді на питання, що виносяться на залік. Залік проводиться згідно з навчальним планом в період екзаменаційної сесії згідно розкладу. Оцінка визначається в балах (від 0 до 100) за результатами виконання завдань. У відомості та екзаменаційно-заліковому документі студента робиться запис: «зараховано», і виставляється відповідний бал. У разі наявності у студента мінімальної кількості - 60 балів оцінка може бути виставлена і без його присутності на заліку, за його згодою.

Підсумковий контроль відбувається у вигляді екзамену, який проводиться за умови проходження студентами всіх етапів поточного та модульного контролю у вигляді усної відповіді на питання, що виносяться на екзамен. Екзамен проводиться згідно з навчальним планом в період екзаменаційної сесії. Екзаменаційна оцінка визначається в балах (від 0 до 100) за результатами виконання екзаменаційних завдань. У відомості та екзаменаційно-заліковому документі студента робиться запис: «відмінно», «добре», задовільно», «незадовільно».


Х. Бальна система оцінки знань, умінь та навичок


Модулі

К-сть балів за модуль

Розподіл балів за видами робіт
Сем./ практ.

Сам. + інд. РС

Мод. контр.

Підсум. контр.

І (теор.)

50

25
25

100

ІІ (практ.)

50
25

25

ХІ. Тести модульного контролюМодульна контрольна робота №1
ВАРІАНТ №1

Питання ІІ рівня складності

1. Технологічний підхід до явищ соціальної дійсності зумовлений:

а) традиційним розвитком суспільства;б) ускладненням суспільних процесів;

в) розвитком біології;г) дегуманізацією людської свідомості.
2. Технологічність соціальної сфери є характерною для суспільства:

а) тоталітарного;б) демократичного;

в) з елементами лібералізму;г) високорозвинутого технічно.
3. За своїм походженням слово "технологія" означає:

а) майстерність;

б) засоби виробництва;

в) письмо;

г) дискусія.

4. Яке з визначень соціальних технологій є неправильним?

а) спосіб управління, регулювання і планування соціальних процесів;

б) сукупність прийомів, методів і впливів, що використовуються для досягнення поставлених цілей;

в) спосіб ціленаправленого вирішення суспільної проблеми у вигляді певного набору процедур і операцій;г) залежність вирішення соціальної проблеми від особистісного фактора.
5. Яка з умов технологізації діяльності в соціальній сфері є неправильною?

а) об'єкт впливу повинен мати певний ступінь сріадності;

б) є можливість формалізації реальних соціальних процесів;

в) є наявність чіткого розуміння вирішення соціальної проблеми;г) наявна можливість відтворення і повторюваності операцій.
6. Що не є характерним для соціальної технології?

а) постійне і поглиблене вивчення суспільства в цілому, і його структурних елементів;б) операціоналізація процесів і єдність процедур;

в) незначний суб'єктивний зміст;г) наукове обґрунтування технологічних дій.
7. Етап технології соціальної роботи, пов'язаний з формулюванням цільової установки, визначенням предмета технологізації, є:

а) теоретичний етап;

б) методичний;

в) процедурний;г) діяльніший.
8. Які ознаки не характерні для технології соціальної роботи?

а) динамічність;

б) перервність;

в) циклічність;г) дискретність.
9. Що не входить в компоненти технологічного процесу?

а) алгоритм;б) операції;

в) трансформація;г) інструментарій.
10. Що не пояснює причину багатоманітності соціальних технологій?

а) системний, складний характер об'єктів соціальних технологій;б) різний рівень професіоналізму розробників і виконавців соціаль­
них технологій;

в) вузькість соціальних відносин і видів соціальної дії;г) різноманітність засобів, методів і форм, що використовуються в
процесі соціальної дії.
11. В основі класифікації соціальних технологій на глобальні, кон­
тинентальні, регіональні є ознаки:

а) ступінь асоційованості об'єкта впливу;б) масштаби і ієрархія впливу;

в) галузь суспільного життя;г) ступінь зрілості соціальних об'єктів.
12. Методи і прийоми діяльності, що приводять до якісних змін у різних сферах соціального життя, це технології:

а) рутинні;

б) інноваційні;

в) історичні;г) інформаційні.
13. Технології, що вимагають кваліфікації спеціаліста, є технологіями:

а) простими;б) складними;

в) комплексними;

г) одиничними.
14. Назвати функцію технологій соціальної роботи, сутність якої полягає в аналізі існуючих актуальних і потенційних соціальних проблем, встановленні їх причин:

а) аналітико-прогностична;

б) діагностична;

в) системно-моделююча;

г) інструментально-практична.
15. Термін "соціальна діагностика" отримав поширення:

а) в кінці XIX ст.;

б) в 10-20-х pp. XX ст.;

в) в 20-30-х pp. XX ст.

г) в 30-40-х pp. XX ст.

Питання ІІ рівня складності

16. Принцип соціальної діагностики, який полягає у встановленні достовірності соціальної інформації, перевірки її за допомогою різних процедур чи джерел даних, є принципом:

а) системності;

б) верифікації;

в) об'єктивності;

г) ефективності.
17. Який метод відображує дію - обстеження конкретного соціуму, збір даних про стан інфраструктури, чисельність, склад і динаміку місцевого населення?

а) зондажно-інформаційний метод;

б) соціально-історичний метод;

в) метод інформативно-цільового аналізу;

г) метод соціального картографування.
18. До методів аналізу діагностичної інформації належить:

а) спостереження;

б) опитування;

в) тестування;

г) класифікація.
19. Метод порівняльного підрахунку смислових одиниць:

а) метод порівняльного аналізу;

б) метод контент-аналізу;

в) метод класифікації;

г) біографічний метод.


20. Хто найбільш повно охарактеризував технологічність творчого аналізу і діагнозу проблем соціального розвитку?

а) О.Кульчицький;

б) В.Вернадський;

в) В.Липинський;

г) Д.Чижевський.
Модульна контрольна робота №1
ВАРІАНТ №2

Питання І рівня складності

1.Яка з вимог не є властивою для методів соціальної діагностики?

а) валідність;

б) надійність;

в) багатозначність;

г) точність.
2. Який метод соціальної діагностики спрямований на отримання більш поглибленої інформації з допомогою питань, проективних малюнків, геометричних фігур?

а) тестування;

б) анкетування;

в) інтерв'ювання;

г) бесіда.
3. Метод соціальної діагностики, який передбачає вияв взаємного зв'язку, взаємного впливу проявів, факторів, встановлених під час проведення діагностики, - це:

а) метод порівняльного аналізу;

б) метод кореляції;

в) метод класифікації;

г) метод контент-аналізу.
4. Яка із функцій соціальної експертизи є неправильною?

а) діагностична;

б) прогностична;

в) інформаційно-контрольна;

г) управлінська.
5. Метод роботи з експертами, спрямований на переборення конформізму експертів:

а) метод Морено;

б) метод Дельфі;

в) метод активізації;

г) метод письмової оцінки.
6. Експертиза, врахування висновків якої спрямоване на обмеження вибору стратегій, - це:

а) експертиза - "профілактика";

б) експертиза -"консультація";

в) експертиза - "арбітраж";

г) експертиза - "посередництво".

7. Експертна оцінка однорідного, але досить обширного матеріалу, здійснюється за моделями:

а) "Рецензія";б) "Моніторинг";

в) "Проект";г) "Програма".
8. Яке з наведених визначень проектування є неправильним?

а) проектування - це конструювання варіантів оптимального з точки зору мети майбутнього стану об'єкта;

б) проектування - це моделювання дій до їх здійснення;

в) проектування - це прийняття рішень в умовах чіткої визначеності;

г) пристосування засобів, координація дій для отримання необхідного результату.
9. Відповідність змін, що проектуються, фізіологічній, психічній і соціальній природі людини - це:

а) принцип соціального проектування;б) мета соціального проектування;

в) завдання соціального проектування;г) засіб соціального проектування.
10. Визначити помилку при формулюванні завдань соціального проектування:

а) завдання ранжуються на головні і другорядні;

б) завдання є відповідними необхідним матеріальним, організаційним, кадровим ресурсам;

в) у завданнях наводяться детальні поради стосовно способів їх реалізації;

г) встановлюється термін чи період виконання завдання.
11. Проектна стратегія, що дозволяє повертатися безпосередньо в процесі проектної діяльності до одного із попередніх етапів конструювання, є стратегією:

а) лінійною;

б) розгалуженою;

в) циклічною;

г) адаптивною.
12. Метод соціального проектування, коли на основі декількох незалежних змінних розробляються різні варіанти рішень:

а) метод матриці ідей;

б) метод синектики;

в) метод "мозкової атаки";г) метод аналогії.
13. Метод, з допомогою якого на основі подібності, схожості предметів у певних властивостях, ознаках формулюються припущення про наявність вказаних властивостей, ознак у явища, яке виступає об'єктом проектування, - це:

а) метод входження в роль;

б) метод синектики;

в) метод аналогії;

г) метод матриці ідей.
14. Негативні явища в правосвідомості і соціально-правовому мисленні особистості - це:

а) об'єкт соціальної профілактики;

б) завдання соціальної профілактики;

в) принципи соціальної профілактики;г) методи соціальної профілактики.
15. Складний процес засвоєння нових соціально-економічних норм - це адаптація:

а) управлінська;

б) економічна;

в) професійна;

г) психологічна.

Питання ІІ рівня складності

16. Реабілітація інвалідів, яка допомагає їм досягнути необхідної моральної рівноваги, - це реабілітація:

а) медична;б) соціально-середовищна;

в) професійно-трудова;г) психологічна.
17. Терапія, яка полягає у впливові на соціальне оточення клієнта з допомогою державних і суспільних організацій, - це:

а) соціотерапія;б) арттерапія;

в) трудова терапія;г) дискусійна терапія.
18. Коли в соціальній роботі розпочали використовувати групові
методи?

а) в кінці XVIII ст.;

б) в кінці XIX ст.

в) на поч. XX ст.;

г) в кінці XX ст.
19. Який фактор не сприяє груповій роботі?

а) значущість завдання для всіх учасників;

б) оптимальний склад і чисельність групи;

в) гармонійний розподіл ролей;

г) надія на легкий і швидкий успіх.
20. На якій стадії розвитку групи завданням соціального працівника є допомогти членам групи усвідомити необхідність узгодженої роботи, активізувати осмислення того, що відбувається?

а) стадії формування групи;

б) стадії конфлікту;

в) стадії консолідації;

г) аналітичній стадії.
Модульна контрольна робота №2
ВАРІАНТ №1

Питання І рівня складності

1.Усвідомлений, аргументований, логічно і фактично обгрунтований вплив на систему поглядів і уявлень іншої людини - це:

а) навіювання;

б) переконання;

в) зараження;

г) наслідування.
2. Процедура, що часто використовується в соціальній роботі з метою орієнтації громадян, сімей, груп шляхом порад, вказівок, забезпечення необхідною інформацією;

а) консультування;

б) патронаж;

в) соціальна підтримка;

г) соціальний захист.
3. Як кваліфікується консультування спеціалістів соціальних служб і організацій працівниками вищих інстанцій?

а) загальне;б) спеціальне;

в) навчальне;г) договірне.
4. Модель Хоманса - це теорія:

а) ситуаційної мотивації;

б) групової поведінки;

в) соціального простору;г) виховання дружби.
5. Образ, схема деякого фрагменту реальності, об'єкта культури - це:

а) проект;

б) модель;

в) прогноз;

г) план.
6. Основоположником глобального прогнозування на основі системного аналізу є:

а) Форрестер;

б) Медоуз;

в) Хоманс;

г) Сахаров.
7. Стратегія, коли людина орієнтується на власні резерви, готова відповідати за свої дії і рішення, це стратегія:

а) активна;

б) пасивна;

в) змішана;

г) творча.
8.Коли у вітчизняній науковій літературі з'явилося поняття "соціально-педагогічна технологія"?

а) у 60-х роках XX ст.;

б) у 70-х роках XX ст.;

в) у 80-х роках XX ст.;

г) у 90-х роках XX ст.
9. Хто стояв біля джерел технологізації соціально-педагогічної діяль­ності?

а) І.Д.Бех;

б) АСМакаренко;

в) В.О.Сухомлинський;

г) С.Ф.Русова.
10. Хто розробив виховну технологію формування і розвитку колективу?

а) І.Д. Бех;

б) А.С. Макаренко;

в) В.О. Сухомлинський;г) С.Ф. Русова.
11. Вчення про найбільш оптимальні методи, засоби і прийоми, необхідні в певній ситуації для вирішення соціально-педагогічних проблем - це:

а) теоретична соціально-педагогічна технологія;б) дослідницька соціально-педагогічна технологія;

в) прикладна технологія загального типу;г) прикладна технологія конкретного типу.
12. Що не належить до власне педагогічних методів?

а) бесіда;б) диспут;

в) експеримент;г) переконання.
13. Механізм дії якого методу заснований на пробудженні позитивних емоцій, які вселяють упевненість, підвищують відповідальність клієнта?

а) спонукання;

б) заохочення;

в) осудження;

г) переконання.


14. Представниками яких психологічних шкіл було введено поняття "психологічний захист"?

а) гуманістичної психології;

б) психоаналізу;

в) когнітивної психології;г) біхевіоризму.
15. Ідеї якої школи є корисними в соціальній роботі при вирішенні дитячих проблем, питань стосунків дітей і батьків, застосування методів заохочення і покарання?

а) когнітивної психології;

б) гуманістичної психології;

в) біхевіоризму;г) глибинної психології.

Питання ІІ рівня складності

16. Хто з психологів стверджує, що найважливішим прагненням осо­бистості є набуття смислу власного існування?

а) К. Роджерс;

б) А. Маслоу;

в) А. Берн;

г) В. Франкл.

17. Варіант психологічного захисту, коли енергія напруження повністю реалізується в соціальнокорисній діяльності - це:

а) "витіснення";

б) "втеча";

в) "сублімація";

г) "оглушення".
18. Прихильники якого психологічного напряму стверджують, що більшість людських емоцій і форм поведінки, раціональних і ірраціональних, зумовлено тим, про що люди думають, уявляють і у що вірять?

а) гуманістична психологія;

б) екзистенційна психологія;

в) когнітивна психологія;

г) глибинна психологія.
19. Основними завданнями логотерапії є:

а) сформувати у людини здатність розуміти інших людей;

б) допомогти людині знайти мету і смисл власного життя;

в) допомогти людині адекватною словесною дією;

г) позитивно вплинути на особистість засобами художнього слова.
20. Що є основою соціального захисту?

а) соціальне страхування;

б) житлові субсидії;

в) продаж товарів за цінами, нижчими за їхню собівартість;г) безплатний проїзд деяких категорій населення у міському транспорті.


Модульна контрольна робота №2
ВАРІАНТ №2

Питання І рівня складності

1.Що є характерним для соціальної допомоги?

а) надається всім громадянам;

б) надається громадянам залежно від їхнього трудового стажу;

в) надається тим, хто опинився у важкому матеріальному становищі;

г) надається незалежно від матеріального стану.


2. У якому році з'явився термін "соціальний захист"?

а) 1935;


б) 1950;

в) 1917;


г) 1883.
3. Що не належить до активних заходів соціального захисту?

а) лікування та профілактика хвороб;

б) сприяння освіті громадян;

в) соціальне страхування;

г) соціальна допомога.
4. Міжнародну організацію праці (МОП) утворено в:

а) 1889 p.;

б) 1919 p.;

в) 1935 p.;

г) 1991 p.
5. Знайдіть помилку в розмірі допомоги по безробіттю залежно від страхового стажу:

а) до двох років - 50%;

б) від двох до шести років - 55%;

в) від шести до десяти років - 60%;

г) понад десять років - 65%.
6. Яка із стадій пошуку роботи безробітними визначена неправильно?

а) образа;

б) оптимізм і надія;

в) песимізм;

г) фаталізм.
7. Демографічний перехід від малодітної до переважно одно дітної сім'ї, що є характерним для більшості розвинутих країн, викликаний причинами:

а) економічними;

б) фізіологічними;

в) екологічними;

г) соціальними.
8. Найефективніша технологія, що використовується у випадку сімейного насильства, це:

а) консультпункти;

б) притулки;

в) "телефони довіри";

г) реабілітаційний центр.
9. Генограма сім'ї - це:

а) схема сімейної історії;

б) візуалізація уявлень про сімейні взаємини;

в) раціоналізація емоційно-психічних сімейних взаємин;

г) маніпулювання сімейними взаєминами.
10. Метод, за допомогою якого члени сім'ї візуалюють своє уявлення про сімейні взаємини, - це:

а) так-терапія;

б) побудова генограми сім'ї;

в) метод "скульптурної групи";

г) ігротерапія.
11. Що не є характерним для завдань соціального розвитку жінок?

а) інформування жінок;

б) навчання жінок прогресивним вмінням;

в) підтримка груп самодопомоги;

г) організація притулків для жінок.
12. Деклараці. про загальні засади державної політики України стосовно сім'ї та жінок було ухвалено:

а) в 1989 році;

б) в 1992 році;

в) в 1999 році;

г) в 2002 році.
13. Технологія соціальної роботи з жінками в Україні, яка почала ви­користовуватися раніше за інших, - це:

а) жіноча гімназія;

б) бізнес-інкубатор;

в) притулки для жінок;

г) створення коаліцій "Сім'я без насильства".
14. Створення асоціацій захисту громадянських, соціальних прав різноманітних груп жіночого населення відноситься до наступної групи завдань:

а) порятунок життя жінок;

б) порятунок здоров'я жінок;

в) підтримка соціального функціонування жінок;

г) соціальний розвиток жінок.
15. Теорія, відповідно до якої люди в процесі старіння відчужуються від тих, хто є молодшим:

а) теорія звільнення;

б) теорія меншості;

в) теорія "вікової стратифікації";

г) теорія субкультури.

Питання ІІ рівня складності

16. Яка з теорій старіння стверджує, що кожне покоління людей є унікальним і володіє тільки йому властивим досвідом?

а) теорія активності;

б) теорія субкультури;

в) теорія "вікової стратифікації";

г) теорія звільнення.


17. Такий іфинцип роботи з людьми старшого віку, як "гідність", означає:

а) можливість реалізації людьми старшого віку свого потенціалу;

б) недопущення експлуатації, фізичного і психічного насильства стосовно людей старшого віку;

в) залучення людей старшого віку до суспільного життя;

г) можливість для людей старшого віку доступу до основних благ і обслуговування.
18. Принципи, що торкаються проблеми забезпечення людей стар­шого віку доглядом і захистом з боку родини, громади, доступу до медичного обслуговування, - це принципи групи:

а) "незалежність";

б) "участь";

в) "відхід";

г) "гідність".
19. Який підхід відображує поняття "дезадаптовані діти"?

а) біологічний;

б) психологічний;

в) педагогічний;

г) соціальний.
20. Який фактор дезадаптації є провідним?

а) спадковість;

б) недоліки сімейного виховання;

в) недоліки шкільного виховання;г) соціальні умови функціонування суспільства.

ХІІ. Питання підготовки до заліку

 1. Соціальна технологізація як процес оптимізації сучасної соціальної дійсності.

 2. Сутність соціальних технологій.

 3. Впровадження соціальних технологій.

 4. Багатоманітність та класифікація соціальних технологій.

 5. Сутність технологій соціальної роботи.

 6. Класифікація технологій в соціальній роботі.

 7. Загальна характеристика психолого-орієнтованих технологій соціальної роботи.

 8. Особливості соціолого-орієнтованих соціальних технологій.

 9. Комплексно-орієнтовані технології в системі соціальної роботи.

 10. Функції технології соціальної роботи.

 11. Сутність і характеристика соціальної діагностики.

 12. Принципи соціальної діагностики.

 13. Діагностичні методи в соціальній роботі.

 14. Етапи та особливості технологій діагностики.

 15. Поняття соціальної експертизи.

 16. Організаційні моделі соціальної експертизи.

 17. Етапи роботи експертів при використанні різних моделей експертизи.

 18. Основні етапи роботи експертів.

 19. Соціальне проектування як конструювання соціальної дійсності.

 20. Основні етапи соціального проектування.

 21. Стратегії проектної діяльності.

 22. Методи і методики соціального проектування.

 23. Технології прогнозування.

 24. Технології моделювання.

 25. Сутність соціальної профілактики.

 26. Технології профілактики.

 27. Рівні соціальної профілактики.

 28. Технології адаптації.

 29. Технології реабілітації.

 30. Технології терапії.

 31. Сутність групової роботи.

 32. Організація і етапи групової роботи.

 33. Методи та прийоми групової роботи.

 34. Організація груп взаємодопомоги.

 35. Сутність технології консультування.

 36. Вимоги до соціального працівника як консультанта.

 37. Типи і види консультування.

 38. Консультування окремих категорій клієнтів.

 39. Технологія посередництва.

 40. Сутність технології паблік рилейшнз.

 41. Технології зв’язку з громадськістю в практиці соціальної роботи.

 42. Загальна характеристика соціального програмування.

 43. Соціальне програмування в системі соціального керування і технології соціальної роботи.

 44. Концепція програмно-цільового керування і соціального програмування.

 45. Загальна характеристика моделі «Рецензія».

 46. Особливості моделі «Моніторинг».

 47. Основні етапи моделі «Проект».

 48. Основні види технології адаптації.

 49. Технології соціального програмування та їх взаємозалежність.

 50. Види проектних стратегій.ХІІІ. Питання підготовки до екзамену


 1. Соціальна технологізація як процес оптимізації сучасної соціальної дійсності.

 2. Сутність соціальних технологій.

 3. Впровадження соціальних технологій.

 4. Багатоманітність та класифікація соціальних технологій.

 5. Сутність технологій соціальної роботи.

 6. Класифікація технологій в соціальній роботі.

 7. Загальна характеристика психолого-орієнтованих технологій соціальної роботи.

 8. Особливості соціолого-орієнтованих соціальних технологій.

 9. Комплексно-орієнтовані технології в системі соціальної роботи.

 10. Функції технології соціальної роботи.

 11. Сутність і характеристика соціальної діагностики.

 12. Принципи соціальної діагностики.

 13. Діагностичні методи в соціальній роботі.

 14. Етапи та особливості технологій діагностики.

 15. Поняття соціальної експертизи.

 16. Організаційні моделі соціальної експертизи.

 17. Етапи роботи експертів при використанні різних моделей експертизи.

 18. Соціальне проектування як конструювання соціальної дійсності.

 19. Основні етапи соціального проектування.

 20. Стратегії проектної діяльності.

 21. Методи і методики соціального проектування.

 22. Технології прогнозування.

 23. Технології моделювання.

 24. Сутність соціальної профілактики.

 25. Технології профілактики.

 26. Рівні соціальної профілактики.

 27. Технології адаптації.

 28. Технології реабілітації.

 29. Технології терапії.

 30. Організація і етапи групової роботи.

 31. Методи та прийоми групової роботи.

 32. Організація груп взаємодопомоги.

 33. Сутність технології консультування.

 34. Вимоги до соціального працівника як консультанта.

 35. Типи і види консультування.

 36. Консультування окремих категорій клієнтів.

 37. Технологія посередництва.

 38. Сутність технології паблік рилейшнз.

 39. Технології зв’язку з громадськістю в практиці соціальної роботи.

 40. Загальна характеристика соціального програмування.

 41. Соціальне програмування в системі соціального керування і технології соціальної роботи.

 42. Концепція програмно-цільового керування і соціального програмування.

 43. Алгоритм технології соціального діагнозу на індивідуальному рівні.

 44. Вимоги щодо реалізації технологічного підходу соціального діагнозу.

 45. Етапи здійснення соціальної діагностики.

 46. Взаємозв’язок соціології та соціальної роботи.

 47. Технологія моніторингу системи соціального обслуговування.

 48. Ознаки соціологічного мислення соціальних працівників.

 49. Соціально-педагогічна компетентність спеціаліста з соціальної роботи.

 50. Соціально-педагогічна технологія.

 51. Педагогічні методи і технології в соціальній роботі.

 52. Сутність і значення психології в соціальній практиці.

 53. Характеристика і специфіка застосування психологічних методів у соціальній роботі.

 54. Сутність категорії «соціальний захист».

 55. Методи і технології соціального захисту населення в сучасних умовах.

 56. Технології соціального захисту та підтримки безробітних.

 57. Сутність проблем сучасної сім’ї.

 58. Технології роботи з сім’єю.

 59. Рівні технологій роботи з неблагополучною сім’єю.

 60. Специфіка соціальних проблем жінок.

 61. Соціальна робота з жінками у західних країнах.

 62. Технології соціальної роботи з жінками.

 63. Люди літнього та старого віку як соціальна спільність.

 64. Участь людей літнього віку в житті суспільства.

 65. Соціальна робота з людьми літнього та старого віку.

 66. Компетентність соціального працівника в роботі з людьми похилого віку.

 67. Проблема дезадаптації дітей та підлітків в сучасному суспільстві.

 68. Технології соціальної роботи з дезадаптованими дітьми і підлітками.

 69. Проблеми молоді і державна молодіжна політика.

 70. Технології соціальної роботи з молоддю.

 71. Проблема інвалідності в сучасних умовах.

 72. Технології соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями та з сім’ями, які виховують дітей-інвалідів.

 73. Злочинність як соціальна і психологічна проблема.

 74. Технології роботи в пенітенціарних закладах із засудженими.

 75. Особливості роботи з неповнолітніми засудженими.ХІV. Тематика курсових робіт

 1. Технології соціальної роботи з неповною сім’єю.

 2. Технології соціальної роботи з сім’ями алкоголіків.

 3. Технології соціальної роботи з конфліктною сім’єю.

 4. Технології соціальної роботи з прийомною сім’єю.

 5. Технології соціальної роботи з дітьми вулиці.

 6. Технології соціальної роботи з дітьми, схильними до правопорушень.

 7. Технології соціальної роботи з важковиховуваними школярами.

 8. Технології роботи по створенню іміджу закладу соціальної допомоги.

 9. Технології соціальної роботи з молодими жінками.

 10. Технології соціальної роботи з безробітними жінками.

 11. Технології соціальної роботи з формування у жінок громадської активності.

 12. Технології соціальної роботи з попередження суїциду серед неповнолітніх.

 13. Технології соціальної роботи з жертвами сімейного насилля.

 14. Технології соціальної роботи з формування громадської активності молоді.

 15. Технології соціальної роботи з інвалідами.

 16. Технології соціальної роботи з сім’єю, в якій виховуються діти-інваліди.

 17. Технології соціальної роботи з дітьми-сиротами.

 18. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку.

 19. Технології соціальної роботи з безробітними.

 20. Технології соціальної роботи, спрямованої на розвиток творчих здібностей дітей та молоді.

 21. Технології артотерапії в соціальній роботі.

 22. Технології трудової терапії в соціальній роботі.

 23. Технолог ігрової терапії в соціальній роботі.

 24. Технології соціальної роботи з дітьми, котрі схильні до вживання алкоголю.

 25. Технології соціальної роботи з з дітьми, котрі схильні до вживання наркотиків.

 26. Технології соціальної роботи, спрямованої на профілактику тютюнопаління.

 27. Технології соціальної роботи з безробітною молоддю.

 28. Технології соціальної роботи з надання допомоги малозабезпеченим сім’ям.

 29. Технології соціальної роботи підтримки психологічної стабільності людей похилого віку.

 30. Технології соціальної роботи з людьми, які переживають складну життєву кризу.

 31. Технології соціальної роботи з особами, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

 32. Технології соціальної роботи з особами, які відбували покарання в місцях позбавлення волі.

 33. Соціальні технології профілактики наркотизму.

 34. Технологія усиновлення дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування прийомними сім’ями.

 35. Технології соціальної роботи з дітьми, що мають функціональні обмеження.

 36. Технології соціальної роботи у Німеччині.

 37. Технології соціальної роботи у Великобританії.

 38. Технології соціальної роботи у Швеції.

 39. Технології соціальної роботи в США.

 40. Технології соціальної робот в Росії.

 41. Технологія соціальної роботи як майстерність фахівця соціальної роботи.

 42. Методи індивідуальної роботи та їх використання в соціальній роботі.

 43. Профілактика соціального сирітства в службах соціального захисту населення.

 44. Метод кейс-стаді та його застосування в практиці соціальної роботи.

 45. Діагностика в соціальній роботі.

 46. Готовність молодого спеціаліста соціальної роботи до самостійної роботи з клієнтом.

 47. Технології соціальної роботи з багатодітною сім’єю.

 48. Технології соціальної роботи з дітьми з неблагополучних сімей.

 49. Вплив неблагополучної сім’ї на девіантну поведінку підлітків.

 50. Технології соціальної роботи з адептами релігійних організацій деструктивного спрямування.


ХV Лекційний матеріал-

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

ПЛАН

 1. Понятійний простір технологічного підходу.

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка