Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права за напрямом підготовки «Правознавство» 030401Скачати 499.44 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір499.44 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор Національної академії внутрішніх справ

полковник міліції

С.Д. Гусарєв

___. ______________ 2014 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

за напрямом підготовки «Правознавство» 6.030401

Київ – 2014 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Теорія держави та права» за напрямом підготовки «Правознавство».

Розробник: Олійник А.Ю. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, професор.
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

Протокол від ____ ________________ 20__ року № ___

Завідувач кафедри загальноправових дисциплін

_____________________ Н.І. Мозоль


Схвалено науково-методичною радою НАВС


Протокол від ____.________________2014 року № ___
_____.________________ 2014 Голова _____________ С.Д. Гусарєв

 Олійник А.Ю., 2014 рік

НАВС, 2014 рік

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, ступінь вищої освіти

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

Право 0304Нормативна

Модулів – 3

Напрям підготовки

«Правознавство»6.030401

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

2014-й-

2015-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 108

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – за розкладом занять

самостійної роботи студента – за розкладом занять


Ступінь вищої освіти:

«бакалавр»
28 год.

Семінарські

26 год.

Практичні

-

Самостійна робота

54 год.

Індивідуальні завдання:

-


Вид контролю:

екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50 %


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави та права» полягає в тому, щоб ознайомити студентів та слухачів з найбільш значущими правовими теоріями, концепціями та юридичними догмами, що дозволяють сформувати світоглядний рівень професійної свідомості та культури правників, достатній для самостійного аналізу фактичних обставин справи та прийняття виваженого, справедливого і юридично обґрунтованого рішення.

Основне завдання вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави та права» полягає у тому, щоб сформувати у студентів фундаментальне теоретичне підґрунтя правосвідомості, правового світогляду та правового мислення; навчити студентів та слухачів правильно давати правову оцінку соціально значущим фактам, політичним подіям та процесам, грамотно формулювати власні переконання щодо проявів правового нігілізму, використовувати свій світоглядний потенціал для прийняття юридично значущих рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:знати:

 • правову термінологію;

 • основні положення та особливості теорії держави та права;

 • основні історичні етапи та концепції походження держави;

 • функції та механізм держави та права;

 • основи формування та систему державних органів при різних формах правління;

 • форми здійснення народовладдя і особливості їх проведення тощо;

вміти:

 • правильно користуватися понятійним апаратом, яким оперує наука теорії держави та права;

 • працювати з нормативним матеріалом;

 • аналізувати зміст правових норм та концепцій походження держави;

 • давати характеристику функціям держави;

 • формулювати основні функції органів законодавчої, виконавчої та судової влади;

 • користуватися міжнародними правовими документами для вирішення практичних завдань;

 • логічно викладати матеріал;

 • аргументовано висловлювати свою думку, робити висновки;

 • застосовувати правові знання для пояснення фактів навколишнього життя.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 кредити ECTS.

 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТДП. ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА І ПРАВО

Теорія держави і права як система знань про основні та загальні закономірності держави і права, її мета і завдання. Характеристика предмета теорії держави і права. Теорія держави і права в системі суспільних наук. Роль і місце теорії держави і права в системі юридичних наук. Особливості науки теорії держави і права. Зв'язок теорії держави і права з суспільною практикою. Загальнофілософські питання наукової методології та методів наукового пізнання. Методологія теорії держави і права та її роль у пізнанні державно-правових явищ. Взаємозв'язок предмета і методу. Структура методології теорії держави і права. Основні підходи до вивчення держави і права. Методологічні принципи. Логічні прийоми. Методи юридичного пізнання та їх класифікація: загальнонауковий, часткові, спеціальні та спеціально-юридичні. Методологія юридичної теорії і методологія юридичної практики. Значення теорії держави і права в сучасних умовах розвитку українського суспільства. Співвідношення людини, суспільства з правом і державою. Теорія держави і права як навчальна дисципліна, її мета і завдання. Система курсу "Теорія держави і права".


ТЕМА 2. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ І МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ

Поняття, значення й об'єктивний характер функцій держави, співвідношення їх з цілями, завданнями і принципами діяльності держави. Основні характерні ознаки функцій держави. Конкретно-історична обумовленість функцій держави. Обумовленість функцій держави її сутністю і соціальним призначенням. Класифікація функцій держави. Основні внутрішні функції держави. Основні зовнішні функції держави. Основні і додаткові, постійні і тимчасові функції держави. Функції держави і функції окремих її органів. Функціонування держави. Форми здійснення функцій держави: правові і не-правові. Методи здійснення функцій держави. Характеристика основних внутрішніх і зовнішніх функцій сучасної Української держави. Динаміка функцій держави. Зв'язок і взаємодія функцій держави. Межі діяльності держави. Теоретичні основи і значення типології держав. Необхідність визначення різних типів держав. Типологія як один з найважливіших прийомів і засобів пізнання історичного процесу розвитку держави. Проблеми типології держав. Критерії типології держав: географічний принцип, ідеальний тип, типи розвитку (динамічний і статичний), суспільно-економічна формація, цивілізація. Фактори, що визначають тип держави. Формаційний підхід: переваги і недоліки. Особливості держави в межах одного історичного типу. Наступність у розвитку держави. Характеристика окремих типів держав. Рабовласницька держава. Феодальна держава. Капіталістична держава. Соціалістична держава: ідеал чи реальність. Держава перехідного типу.

Цивілізаційний підхід: переваги і недоліки. Класифікація цивілізаційних підходів: виокремлення східних, західних та змішаних держав; стародавніх, середньовічних і сучасних; аграрних, індустріальних і постіндустріальних та ін. Діалектика співвідношення формаційного і цивілізаційного підходів у типології держави.

Поняття і призначення механізму держави, його роль у здійсненні функцій і завдань держави. Широке і вузьке розуміння механізму держави. Співвідношення механізму держави та її апарату. Структура державного апарату. Поняття й ознаки державних органів, їх система і класифікація. Основні принципи організації і здійснення державної влади. Проблема поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. Правоохоронні і "силові" органи держави (міліція, податкова поліція, прокуратура, служба безпеки, розвідка). Органи держави і органи місцевого самоврядування, їх співвідношення. Принципи організації і діяльність державного апарату. Державна служба. Державний службовець і посадова особа. Поняття і суть бюрократії. Демократичний і бюрократичний централізм. Вимоги до державного апарату та основні засади його діяльності в умовах демократичної, правової, соціальної держави. Гарантії діяльності органів державної влади. Проблеми вдосконалення організації і діяльності механізму Української держави.


ТЕМА 3. ФОРМИ ДЕРЖАВИ

Форма держави як сукупність найбільш значущих її ознак. Співвідношення форми держави і її сутності. Форма правління: поняття, суть, зміст і типологія. Загальна характеристика монархій і республік. Форма державного правління України, її розвиток у сучасних умовах. Співвідношення типу і форми держави. Різноманітність форм правління в межах одного типу держави.

Форма державного устрою, її сутність і види: унітарна, федеративна і конфедеративна. Складна і проста держава. Унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія, їх основні ознаки й особливості. Співдружність і співтовариство. Роль економічних, політичних, національних та інших факторів у виборі форми держави. Державний режим як характеристика форми держави, його співвідношення з формою правління і державним устроєм. Види державних режимів. Демократичний, авторитарний, тоталітарний режими. Тиранія, деспотія, охлократія, олігархія, теократія. Демократичні і недемократичні державні режими. Теоретичні аспекти форми держави України (форма державного правління, форма державного устрою, тип державно-політичного режиму) за Конституцією України 1996 р.

ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ПОХОДЖЕННЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВА. ТИПИ ПРАВО РОЗУМІННЯ

Проблеми походження права. Регулювання суспільних відносин у період первісно общинного ладу. Обряди, ритуали, табу, звичаї. Причини, умови та закономірності виникнення права. Методологічні основи визначення сутності права. Ознаки, що відрізняють норми права від норм поведінки в первісному суспільстві. Етнокультурний зміст права. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу. Поняття і ознаки права. Властивості права, Співвідношення права і закону.

Загальні питання праворозуміння і його значення для практичної діяльності. Поняття право-розуміння. Суб'єкт, об'єкт і зміст праворозуміння. Розуміння права у світовій і вітчизняній юриспруденції. Теорія юридичного позитивізму. Нормативістська теорія права. Соціологічна теорія права. Психологічна теорія права. Теорія природного права. Теорія широкого розуміння права. Інтегративний підхід до розуміння сутності права. Поняття типу права. Історичні типи права: рабовласницьке, феодальне, буржуазне, соціалістичне.
ТЕМА 5. СИСТЕМА ПРАВА І СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА

Системність як одна з визначальних характеристик права. Поняття і зміст системи права, її відмінність від правової системи Структура системи права та її складові - галузі, підгалузі та інститути. Предмет і метод правового регулювання як підстави побудови системи права. Поняття галузі права. Загальна характеристика галузей права. Інститут права: поняття і види. Галузевий і міжгалузевий інститут права. Співвідношення міжнародного і національного права. Система права України і міжнародне право. Співвідношення матеріального і процесуального права. Співвідношення публічного і приватного права.

Термін "законодавство" у вузькому і широкому розумінні. Поняття системи законодавства. Співвідношення системи права і системи законодавства. Система законодавства як формальне вираження системи права. Будова системи законодавства: горизонтальна (галузева) і вертикальна (ієрархічна). Поняття її ознаки нормативно-правового акта як складової системи законодавства. Класифікація нормативно-правових актів. Чинність нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом осіб. Поняття, зміст, призначення і принципи систематизації нормативно-правових актів. Облік нормативних актів. Основні види систематизації нормативно-правових актів: інкорпорація, консолідація, кодифікація. Проблеми систематизації українського законодавства.
Змістовий модуль 2.
ТЕМА 6. ПРАВОТВОРЧІСТЬ

Правоутворення, правотворчість і нормотворчість: поняття і співвідношення. Зміст і цілі правотворчості, її призначення в суспільстві. Роль держави в утворенні правових норм. Співвідношення правотворчості і нормотворчості. Об'єктивне і суб'єктивне у праві. Принципи правотворчості: гуманізм, демократизм, науковість та ін. Суб'єкти правотворчості. Правотворчість як процес. Стадії (етапи) правотворчого процесу. Види правотворчості: відомча, делегована, санкціонована, локальна. Забезпечення правотворчої діяльності. Проблеми оптимізації правотворчої діяльності. Понятті юридичної техніки. Правила і прийоми юридичної техніки (правила зовнішнього оформлення юридичних документів, їх зміст, структура, виклад). Облік юридичних документів. Юридична термінологія і юридичні конструкції. Юридичний стиль і мова, вимоги до них.

Формальна визначеність як одна з найважливіших властивостей права. Проблеми визначення форм і джерел права, існуючі підходи. Співвідношення понять "форма" і "джерело" права. Поняття юридичних форм (джерел) права, їх співвідношення. Основні види форм (джерел) права. Поняття й ознаки нормативно-правового акта як форми (джерела) права. Поняття і суть судового (адміністративного) прецеденту. Правовий звичай як форма (джерело) права, його сутність. Принципи і норми міжнародного права як джерела права в сучасному світі. Поняття і суть нормативного договору як форми (джерела) права. Особливості джерел права сучасних, правових систем. Основні форми (джерела) права в Україні.
ТЕМА 7. ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА

Правове регулювання і правореалізація: співвідношення і взаємодія. Соціокультурні аспекти реалізації права. Залежність реалізації права від стану розвитку суспільства, політичного чинника, економічного, духовно-морального тощо. Соціальна цінність процесу реалізації права в сучасному суспільстві.

Форми реалізації норм права. Поняття і суть реалізації права як кінцевої мети правового регулювання. Забезпеченість державою як підстава підвищеної здатності права до реалізації. Необхідність урахування багатоплановості змісту права з точки зору його природного і позитивного, об'єктивного і суб'єктивного характеру при вивченні реалізації права.

Поняття реалізації права та форм реалізації права з позицій основних типів праворозуміння: нормативістського (легістського) та юридичного (юснатуралістичного). Принципи реалізації норм права, принцип законності, принцип обґрунтованості, принцип доцільності. Особливості правореалізації в сучасних правових системах. Форми безпосередньої правореалізації: виконання, дотримання і використання. Поняття механізму правореалізації. Характеристика правових норм на підставі яких здійснюється безпосередня реалізація норм права. Вплив якісного виміру форм права на реалізацію права. Проблема реалізації прав людини в сучасному світі та посттоталітарній Україні.
ТЕМА 8. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА

Правнича герменевтика, її гуманістичний вимір. Герменевтика в контексті двох основних типів праворозуміння: легістського (законницького) та юридичного (юснатуралістичного). Герменевтика як пояснення та онтологічно угрунтована герменевтика.

Поняття і загальна характеристика тлумачення права. Необхідність у тлумаченні правових норм. З'ясування, роз'яснення та інтерпретація правових норм. Суб'єкти тлумачення права. Основні способи тлумачення права: граматичний, систематичний, логічний, історико-політичний, телеологічний (цільовий), спеціально-юридичний, функціональний. Види тлумачення за обсягом: буквальне, розширене й обмежене. Види тлумачення за суб'єктами: офіційне (казуальне і нормативне), автентичне, делеговане. Прогалини в законодавстві: поняття, причини виникнення і способи подолання (аналогія закону і аналогія права).

правнича герменевтика, тлумачення, офіційне тлумачення, неофіційне тлумачення, розширене та звужене тлумачення, способи тлумачення (граматичний, систематичний, теологічний, спеціально-юридичний, історико-політичний), акти тлумачення норм права. Правова реальність як загальний герменевтичний об’єкт.


ТЕМА 9. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

Характеристика суспільних відносин, які набувають правового характеру, і підстави його набуття. Соціологічні аспекти праворозуміння. Проблема правовідносин в контексті двох основних типів праворозуміння. Поняття й основні ознаки правових відносин. Структура правових відносин та її елементи (суб'єкти, об'єкти, юридичні факти та їх взаємодія). Суб'єктивні права та юридичні обов'язки учасників як юридичний зміст правових відносин. Класифікація правових відносин.

Поняття суб'єкта правових відносин. Види суб'єктів правових відносин. Правосуб'єктність як підстава участі суб'єкта у правових відносинах. Структура правосуб'єктності фізичних осіб. Поняття і суть правоздатності. Поняття дієздатності та її співвідношення з правоздатністю. Дієздатність в основних правових галузях. Поняття деліктоздатності. Особливості правосуб'єктності юридичних осіб.

Поняття об'єктів правових відносин, їх роль і місце у правових відносинах. Класифікація об'єктів правових відносин. Поняття, ознаки і суть юридичних фактів. Призначення юридичних фактів у правових відносинах. Класифікація юридичних фактів. Складні юридичні факти і фактичні склади. Конкретизація юридичних фактів. Проблема вибору юридичних фактів. Юридичні факти і соціальні ситуації. Фактичні системи. Презумпції як різновид юридичних фактів.


ТЕМА 10. ПРАВОВА ПОВЕДІНКА

Поведінка особи і право. Поведінка у правовій сфері як безпосередній об'єкт правового регулювання. Поняття правової поведінки та її основні ознаки. Критерії класифікації правової поведінки: відповідність правовим нормам, соціальна значимість, юридичні наслідки. Поняття правового вчинку. Склад правового вчинку: суб'єкт, суб'єктивна сторона, об'єкт, об'єктивна сторона. Поняття, ознаки і суть правомірної поведінки. Правомірна поведінка як мета державно-правового регулювання. Класифікація видів правомірної поведінки: за суб'єктами, суб'єктивною стороною, об'єктивною стороною, формою реалізації норм права. Стимулювання правомірної поведінки.

Правопорушення як соціальний і правовий антипод правомірної поведінки. Поняття й ознаки правопорушення. Суспільна шкідливість і небезпечність, протиправність, негативні юридичні наслідки як основні ознаки правопорушення. Юридичний склад правопорушення як сукупність його суб'єктивних і об'єктивних характеристик. Види правопорушень. Поняття й ознаки злочину. Поняття і види проступків, їх характеристика. Соціальні причини правопорушень. Шляхи і засоби попередження правопорушень. Об'єктивно протиправне діяння. Зловживання правом.
Змістовий модуль 3.
ТЕМА 11. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Методологічні проблеми дослідження відповідальності. Основні підходи до розуміння сутності юридичної відповідальності. Ідея позитивної (перспективної) правової відповідальності та її недоліки. Проблеми розмежування загальної теорії юридичної відповідальності і теорій відповідальності галузевих юридичних наук. Проблеми розмежування "матеріальної" і "процесуальної" юридичної відповідальності.

Поняття й ознаки юридичної відповідальності. Мета, завдання і функції юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Поняття і зміст підстав юридичної відповідальності. Порядок покладення юридичної відповідальності. Юридична відповідальність і державний примус, питання їх співвідношення. Підстави звільнення від юридичної відповідальності. Класифікація юридичної відповідальності за галузевою ознакою: кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна. Класифікація юридичної відповідальності за характером санкцій: штрафна і правовідновлювальна. Юридична відповідальність у системі юридичних категорій. Співвідношення юридичної відповідальності та інших заходів державного примусу.
ТЕМА 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО МЕХАНІЗМ

Необхідність і закономірність соціальної регламентації суспільних відносин. Право в системі соціального нормативного регулювання. Дія права. Поняття правового впливу та його види: інформаційний, логічний, виховний, соціальний. Поняття правового регулювання. Правовий вплив і правове регулювання, їх співвідношення. Предмет, методи, способи і типи правового регулювання. Засоби правового регулювання. Стимули і обмеження як специфічні інформаційно-психологічні засоби правового регулювання: їх поняття і природа. Поняття правових режимів. Співвідношення стимулів і обмежень у різних правових режимах.

Поняття і характеристика основних стадій правового регулювання. Механізм правового регулювання, існуючі підходи до розкриття його сутності, елементного складу і функціонування. Поняття і суть механізму правового регулювання. Характеристика структури механізму правового регулювання. Проблеми ефективності права і правового регулювання. Вдосконалення механізму правового регулювання в сучасній Україні.
ТЕМА 13. ПРАВОВА СИСТЕМА: ПОНЯТТЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ

Поняття, зміст і структура правової системи. Розмежування термінів "система права" і "правова система". Характеристика статичних та динамічних елементів правової системи. Місце юридичної практики в правовій системі: поняття, структура, види. Правова система сучасної України: необхідність глибинного реформування.

Історичні і соціально-культурні витоки правової системи України. Особливості правової системи України. Форми (джерела) права в Україні. Становлення і розвиток правової системи України. Основні напрямки вдосконалення організації і функціонування правової системи України. Місце і роль української держави у правовій системі. Основні принципи держави Україна та їх конституційне закріплення. Завдання розвитку держави і права України на сучасному етапі.
ТЕМА 14. СУЧАСНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ТА ПРАВОВІ СІМ’Ї

Поняття та типи правових сімей. Значимість порівняльно-правового підходу для дослідження права. Критерії класифікації правових сімей. Класифікація правових сімей. Романо-германська правова сім’я. Основні риси, джерела, структура права романо-германської правової сім’ї. Англо-американська правова сім’я. Основні риси, джерела, структура права англо-американської правової сім`ї. Релегійні правові сім`ї. Сім’я мусульманського права. Основні риси, джерела, структура права мусульманської правової сім`ї. Сім’я звичаєвого права. Основні риси, джерела, структура права сім’ї звичаєвого права Особливості стилів правового мислення в різних правових сім’ях. Історія зародження і розвитку правової системи Європейського союзу.Правові сім'ї в умовах глобалізації. Зближення правових систем в контексті євро інтеграційних та глобалізацій них процесів сучасності. Місце правової системи України в цьому контексті.
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

сем

прак

м.к.

с.р.

Змістовий модуль 1. Поняття держави і права та їх загальна характеристика.

Тема 1. Предмет, метод ТДП. Людина, суспільство, держава і право.

10

2

26

Тема 2. Функції держави і механізм держави.

10

2

26

Тема 3. Форма держави.

12

4

26

Тема 4. Поняття походження та сутність права. Типи праворозуміння.

10

2

26

Тема 5. Система права і система законодавства.

10

2

2
2

4

Разом за змістовим модулем 1

36

10

10
0

20

Змістовий модуль 2. Основні форми буття права.

Тема 6. Правотворчість.

10

2
2

2

4

Тема 7. Проблема реалізації права.

6

2

22

Тема 8. Тлумачення норм права.

5

2

21

Тема 9. Правові відносини.

7

2
2

2

1

Тема 10. Правова поведінка.

12

2

28

Разом за змістовим модулем 2

36

10

10

0

0

20

Змістовий модуль 3. Механізм дії права і його глобальні виміри.

Тема 11. Юридична відповідальність.

12

2

28

Тема 12. Правове регулювання та його механізм.

12

22

8

Тема 13. Правова система: поняття, характеристика елементів.

6

2

22

Тема 14. Сучасні правові системи та правові сім’ї.

5

2

21

Разом за змістовим модулем 3

36

8

6
0

14

Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kzpd -> rabot progr
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 2-го курсу
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни державне будівництво в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання адміністративних послуг для спеціальн ості 8
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни адміністративне судочинство за напрямом підготовки 030401
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни конституційна реформа в Україні для спеціальн ості 8

Скачати 499.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка