Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права за напрямом підготовки «Правознавство» 030401Скачати 499.44 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір499.44 Kb.
#12199
ТипРобоча програма
1   2   3

Усього годин


108

28

26

0

0

54

Підсумковий контроль


ЕКЗАМЕН


5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Предмет, метод ТДП. Людина, суспільство, держава і право.

2

2

Тема 2. Функції держави і механізм держави.

2

3

Тема 3. Форма держави.

2

4

Тема 4. Поняття походження та сутність права. Типи праворозуміння.

2

5

Тема 5. Система права і система законодавства.

2

6

Тема 6. Правотворчість.

2

7

Тема 7. Проблема реалізації права.

2

8

Тема 8. Тлумачення норм права.

2

9

Тема 9. Правові відносини.

2

10

Тема 10. Правова поведінка.

2

11

Тема 11. Юридична відповідальність.

2

12

Тема 12. Правове регулювання та його механізм.
13

Тема 14. Сучасні правові системи та правові сім’ї.

2
Разом:

26


6. Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин

Не передбачено

7. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Предмет, метод ТДП. Людина, суспільство, держава і право.

4

2

Тема 2. Функції держави і механізм держави.

4

3

Тема 3. Форма держави.

4

4

Тема 4. Поняття походження та сутність права. Типи праворозуміння.

4

5

Тема 5. Система права і система законодавства.

4

6

Тема 6. Правотворчість.

4

7

Тема 7. Проблема реалізації права.

4

8

Тема 8. Тлумачення норм права.

4

9

Тема 9. Правові відносини.

4

10

Тема 10. Правова поведінка.

4

11

Тема 11. Юридична відповідальність.

4

12

Тема 12. Правове регулювання та його механізм.

4

13

Тема 13. Правова система: поняття, характеристика елементів.

2

14

Тема 14. Сучасні правові системи та правові сім’ї.

4
Разом:

54


8. Індивідуальні завдання


 1. Наука теорії держави і права – історія та сучасність.

 2. Місце теорії держави і права в системі юридичних наук.

 3. Значимість філософсько-антропологічного підходу до права.

 4. Синергетичний метод в правознавстві.

 5. Значення ТДП для формування сучасного правознавця.

 6. Взаємозв’язок громадянського суспільства та правової держави.

 7. Історичні типи держави.

 8. Різноманітність поглядів на поняття “держава”.

 9. Держава та особа - взаємозалежні категорії.

 10. Громадянське суспільство: структура, зміст та проблеми формування в сучасній Україні.

 11. Основні ідеї правової держави та тенденції її розвитку в Україні.

 12. Форми і методи здійснення функцій держави.

 13. Взаємозв’язок завдань та функцій держави.

 14. Класифікація функцій держави на види та критерії такої класифікації.

 15. Внутрішні та зовнішні функції Української держави.

 16. Співвідношення функцій держави та функцій органів держави.

 17. Механізм держави як система державних організацій.

 18. Принцип розподілу влади та його історичні витоки.

 19. Співвідношення форми та механізму держави.

 20. Органи державної влади України.

 21. Критерії диференціації органів держави.

 22. Принцип демократизму як засада діяльності державного механізму.

 23. Особливості елементів форми української держави.

 24. Співвідношення типу та форми держави.

 25. Сучасні держави з монархічною формою правління та їх статус на міжнародній арені.

 26. Територіальна та національна федерація: спільні та відмінні риси.

 27. Сутність, основні риси та принципи демократії.

 28. Авторитарний політичний режим. Відмінність авторитарного режиму від тоталітарного.

 29. Характеристика основних типів праворозуміння.

 30. Передумови виникнення та етапи формування права.

 31. Типологія права: цивілізаційний та інформаційний підходи.

 32. Право і мораль.

 33. Вплив економічних чинників на формування і функціонування права.

 34. Основні школи та напрями розвитку права.

 35. Приватне та публічне право України.

 36. Співвідношення системи права і системи законодавства.

 37. Основні галузі права України.

 38. Критерії побудови системи законодавства.

 39. Основні засоби забезпечення верховенства закону в державному та суспільному житті.

 40. Система права і система законодавства України: тенденції в сучасних умовах.

 41. Систематизація законодавства та його значення.

 42. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права.

 43. Співвідношення норм права та норм моралі.

 44. Види соціальних норм та місце у них норми права.

 45. Правові норми та норми моралі: єдність, відмінність, взаємодія, суперечності.

 46. Сутність норми права та її місце у системі права.

 47. Форми викладу правових норм у статтях нормативно правових актів.

 48. Структура (елементи) правової норми: види гіпотез, диспозицій, санкцій.

 49. Класифікація норм права.

 50. Правоутворення (законотворчість) та правотворчість, співвідношення між цими категоріями.

 51. Правовий звичай як джерело права в Україні: історія і сучасність.

 52. Правотворчий процес: суб’єкти, стадії, юридична техніка.

 53. Нормативно-правовий акт як джерело права романо-германської правової сім’ї.

 54. Дія нормативно-правових актів (у часі, просторі та по колу осіб).

 55. Загальна характеристика основних джерел права.

 56. Роль міжнародних договорів у врегулюванні взаємовідносин між державами.


9. Методи навчання
Бесіда передбачає використання попереднього досвіду студентів з конституційного права України знань і на основі цього приведення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже наявних (вступна, поточна й підсумкова бесіди).

Лекція — це метод, за допомогою якого педагог у словесній формі розкриває сутність наукових понять, явищ, процесів, логічно пов’язаних, об’єднаних загальною темою.

Робота з книгою. Навчити студентів методів і засобів самостійної роботи з книгою: читання, переказу, виписування, складання плану, рецензування, конспектування, виготовлення таблиць, схем, графіків та ін.

Наочні методи передбачають насамперед використання демонстрації та ілюстрації.

Демонстрація — це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у натурі, динаміці.

Ілюстрація — метод навчання, за якого предмети і процеси розкриваються через їх символічне зображення (світлини, мультимедійні матеріали, схеми, графіки та ін.).

Практична робота спрямована на використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань.
10. Методи контролю
Засоби діагностики успішності навчання: опитування під час занять (індивідуальне, фронтальне, вибіркове, суцільне, експрес), тестові завдання до окремих тем навчального курсу, тести для модульних робіт, індивідуальні завдання, аудиторні і домашні контрольні роботи, підготовка рефератів і наукових доповідей.
Засоби проведення поточного та підсумкового контролю

Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня навчальних досягнень під час семінарських, практичних занять та якості виконання індивідуальної і самостійної роботи та передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого модуля навчальної дисципліни.

Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями.

Конкретна кількість балів за роботу студентів під час семінарських та практичних занять визначається керівником заняття.

Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять студентами та їх успішності.

Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу.

Підсумковий контроль – екзамен.
Критерії оцінки успішності навчання

За результатами підсумкового контролю студент має проявити:на оцінку “відмінно”

- розуміння і розкриття у повному обсязі досліджуваної теми;

 • вільне володіння спеціальною науковою термінологією у даній галузі знань та загальнотеоретичним понятійно-категоріальним апаратом;

 • вірне розуміння предмета наукового дослідження і методологічних підходів даної галузі знань та їх місця в системі методологічних засобів теоретичної юриспруденції;

 • чітке розуміння і вільне володіння теоретичними положеннями даної галузі знань і їх системними зв’язками в комплексі загальнотеоретичних юридичних наук ;

 • уміння пов’язувати теоретичні постулати з нормативними положеннями чинного законодавства та виявляти їх можливі колізії;

 • уміння інтерпретувати теоретичні положення відповідно до проблем юридичної практики і виробляти конкретні пропозиції щодо її покращання;

 • здатність виокремлювати наукові проблеми в межах проблематики навчального курсу та пропонувати шляхи їх розв’язання;

 • володіння основами наукового прогнозування;

на оцінку “добре”

 • недостатньо повне розкриття теми;

 • несуттєві помилки у визначенні понять і категорій, які кардинально не змінюють сутність викладеного питання;

 • недостатньо чітке пояснення специфіки предмета і наукової методології даної галузі знань;

 • труднощі у проведенні зв’язків теоретичних знань з юридичною практикою;

 • допущені помилки у нормативному ілюструванні теоретичних положень;

 • неповноту володіння теоретико-методологічним інструментарієм у розв’язанні практичних завдань;

на оцінку “задовільно”

 • розуміння вивченого матеріалу на рівні основних положень лекційного курсу;

 • наявність однієї-двох суттєвих помилок у визначенні понять і категорій;

 • нечітке, таке, що потребує постійних уточнень, викладення навчального матеріалу;

 • виникнення значних труднощів у інтерпретації науково-теоретичних положень щодо юридичної практики;

 • значні труднощі у констатації проблем юридичної науки і практики у даній сфері;

на оцінку “незадовільно”

 • нерозкриття теми;

 • повне нерозуміння змісту наукових понять і категорій;

 • наявність значної кількості суттєвих помилок, які спотворюють наукову картину досліджуваної проблеми;

 • нездатність до проведення предметних смислових зв’язків між правовою наукою і юридичною практикою.


11. Розподіл балів, що виставляються студентам
Для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

40

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

4

4

4

4

4

Змістовий модуль 2

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10

4

4

4

4

4

Змістовий модуль 3

Т 11

Т 12

Т 13

Т 14

5

5

5

5


ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


12. Методичне забезпечення
1. Навчальна програма.

2. Робоча навчальна програма.

3. Мультимедійні матеріали.

4. Фондові лекції.

5. Плани семінарських занять.

6. Плани-конспекти лекційних та семінарських занять.

7. Тестові завдання.

8. Завдання для самостійної та індивідуально-дослідної роботи.

9. Завдання для поточного та підсумкового контролю.

10. Список рекомендованих джерел.11. ТЗН.
13. Рекомендована література

Базова

 1. Венгеров А. Б. Теория государства и права. — М., 2000.

 2. Гришко О. М. Теорія держави і права [Текст] : практикум / О. М. Гришко, В. І. Риндюк, Ю. М. Рижук ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 308 с.

 3. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. - К., 2000.

 4. Загальна теорія держави і права [Текст] : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [М. В. Цвік та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф, акад. АПрН України О. В. Петришина ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 583 с.

 5. Козюбра М. Верховенство права і українські реалії та перспективи // Право України. - 2010.- №3. - С.6-18.

 6. Колодій А. М. Принципи права України. — К., 1998.

 7. Комаров С. А. Теория государства и права, - М., 1999.

 8. Коментар до Конституції України / В. Б. Авер'янов, В. Ф. Бой­ко та ін. — К., 1998.

 9. Конституція України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141

 10. Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій, - К.: Вентурі, 1996.

 11. Кузьмін С. А. Теорія держави та права в питаннях і відповідях [Текст] : посібник / С. А. Кузьмін, Д. М. Карпенко. - К. : Вид. Паливода А. В., 2010. - 128 с.

 12. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2012. - 190 с.

 13. Марчук В. М. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / В. М. Марчук, О. В. Корольков ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 415 с.

 14. Національна правова система в умовах формування європейського правового простору [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп., (м. Київ, 10 жовт. 2012 р.). - К. : [б. в.], 2012. - 315 с.

 15. Общая теория государства и права: Акад. курс в 2 т. / Под ред. М. Н. Марченко. — М., 1998.

 16. Общая теория права и государства / Под ред. В. В. Лазарева — М., 2000.

 17. Письменицький А.А. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. - 242 с.

 18. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності [Текст] : монографія / [Оніщенко Н. М. та ін.] ; за заг. ред. проф., Засл. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. - К. : Кондор, 2012. – 614 с.

 19. Риндюк В. І. Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика [Текст] : монографія / В. І. Риндюк ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2012. - 271 с.

 20. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Сидоренко. - К. : Ун-т "Україна", 2013. - 197 с.

 21. Скакун О. Ф, Теория государства и права. — Харьков, 2000.

 22. Скакун О. Ф. Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Правова єдність, 2011. - 520 с.

 23. Теория государства и права / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. — М., 1998.

 24. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. — М., 2001.

 25. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / [С. К. Бостан та ін.]. - К. : Академія, 2013. - 346 с.

 26. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / О. М. Головко [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2010. - 277 с.

 27. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / Херсон. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ ; [авт.-упоряд.: Пихтін М. П. та ін. ; за заг. ред. В. В. Галунька]. - Херсон : Херсон. міськ. друк., 2011. - 262 с.

 28. Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов та ін.] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2013. - 202 с.

 29. Хахуліна К. С. Теорія держави і права в схемах та визначеннях [Текст] : навч. посіб. / К. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. - Донецьк : Донбас, 2011. - 340 с.

 30. Шестопалова Л. Теорія права та держави [Текст] : посібник / Людмила Шестопалова. - К. : Паливода А. В. [вид.], 2012. - 255 с.

 31. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. — К., 1994.

 32. Юридична енциклопедія: У 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998-2001.


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kzpd -> rabot progr
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 2-го курсу
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни державне будівництво в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання адміністративних послуг для спеціальн ості 8
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни адміністративне судочинство за напрямом підготовки 030401
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни конституційна реформа в Україні для спеціальн ості 8

Скачати 499.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка