Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права за напрямом підготовки «Правознавство» 030401Скачати 499.44 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір499.44 Kb.
#12199
ТипРобоча програма
1   2   3

Допоміжна

 1. Авер’янов В.Б. Принци верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практики реалізації // Право України. - 2010.- №3. - С.72-79.

 2. Аграновская Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности. — М., 1988.

 3. Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 1:Теорія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство [Текст]. - 2010. - 162 с.

 4. Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 1:Теорія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство [Текст]. - 2011. - 146 с.

 5. Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 1:Теорія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство [Текст]. - 2012. - 120 с.

 6. Білас Ю. Ю. Європейські стандарти прав людини в контексті правозастосування сучасної України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Білас Юлія Юліанівна ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 19 с.

 7. Бірюков Р. М. Національна правова система в умовах глобалізації (основні напрямки трансформації) [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бірюков Руслан Миколайович ; Міжнар. гуманіт. ун-т. - О., 2011. - 20 с.

 8. Бірюков Р. М. Національна правова система в умовах глобалізації (основні напрямки трансформації) [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бірюков Руслан Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О., 2011. - 204 арк.

 9. Бобрешов Є. Г. Судове правозастосування в Україні: проблеми теорії і практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бобрешов Євген Геннадійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2011. - 18 с.

 10. Бобровник С.В. Богінич О.Л. Систематизація законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. — К., .1994.

 11. Боднар С.Б. Рівність як категорія філософії права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / С.Б. Боднар; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2010. — 20 с.

 12. Бойко І. С. Порівняльне правознавство [Текст] : навч. посіб. / І. С. Бойко, Б. В. Бабін ; Одес. нац. мор. акад. - О. : Фенікс, 2011. - 151 с.

 13. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. -М., 1978.

 14. Бурдоносова М. А. Теоретичні аспекти правового ідеалізму та правового нігілізму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бурдоносова Марина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 20 с.

 15. Бутенко В. О. Феноменологічні, методологічні та практичні основи правової експертизи юридичних документів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бутенко Вадим Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2011. - 19 с.

 16. Вопленко Н. Н. Официальное толкование норм права. — М., 1976.

 17. Всеобщая декларация прав человека как международных стан­дарт правового положения личности в Украине. Луганск, 1999.

 18. Гарасимів О. І. Філософсько-правовий аспект соціальної відповідальності в діяльності органів внутрішніх справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Гарасимів Олена Іванівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2011. - 18 с.

 19. Гарник Л. Л. Зупинення дії нормативно-правового акту (питання теорії та практики): автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Л. Л. Гарник; Інститут законодавства Верховної Ради України. — К., 2010. — 20 с.

 20. Гетьман Є.А. Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, види: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Є.А. Гетьман; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2010. — 20 с.

 21. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, № 21-22, ст.144.

 22. Денпсов Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности. – Л., 1983.

 23. Дзюбенко О.Л. Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О.Л. Дзюбенко; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 16 с.

 24. Донченко О.П. Свобода як категорія права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / О.П. Донченко; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2010. — 18 с.

 25. Дубінчак В.М. Правоохоронна діяльність: сутність, суб’єкти, засоби забезпечення (теоретико-правовий аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / В. М. Дубінчак; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с.

 26. Дума В.В. Правозастосовча діяльність та форми її здійснення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В.В. Дума; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с.

 27. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українсь­кого досвіду. — К., 1999.

 28. Законодавство: проблеми ефективності / В.Б. Аверьянов, В.П. Денисов, В.Ф. Сіренко та ін. — К., 1995.

 29. Зивс С. Л. Источники права. — М., 1981.

 30. ІІерсесянц В. С. Право в системе социальной регуляции: Исто­рия и современность. — М., 1986.

 31. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. — М., 1965.

 32. Скакун О. Ф. "Загальне порівняльне правознавство" як навчальна дисципліна: досвід і перспективи в Україні [Текст] : [відкрита лекція] / О. Ф. Скакун ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України [та ін.]. - К. ; Івано-Франківськ : Логос, 2010. - 18 с.

 33. Калєніченко Л. І. Правозастосовні помилки працівників міліції та способи їх усунення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Калєніченко Лідія Іванівна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2011. - 18 с.

 34. Калиновський Ю.Ю. Правосвідомість українського суспільства як соціокультурний феномен: філософсько-правова рефлексія: автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 12.00.12 / Ю.Ю. Калиновський; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2010. — 36 с.

 35. Канцір В. С. Тероризм у сучасному глобалізаційному просторі: філософсько-правовий вимір : монографія / В. С. Канцір. - Л. : Край, 2011. - 554, [4] с.

 36. Карташев В.И. Юридическая деятельность: понятие, структу­ра, ценность. – Саратов, 1989.

 37. Ковальський В. С. Охоронна функція права як соціальний правовий феномен : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Ковальський Віктор Семенович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2011. - 36 с.

 38. Кодекс адміністративного судочинства України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 35-36, N 37, ст. 446.

 39. Козлихин И.Ю. Идея правового государства: История и современность. — СПб., 1993.

 40. Козлов В. А. Проблемы предмета и методологии общей теории права. — Л., 1989.

 41. Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики. – К., 1996.

 42. Колодій А. М. Принципи права України. — К., 1998.

 43. Коцюбинська О. Ю. Теорія держави і права: системний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Коцюбинська Олена Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2012. - 16 с.

 44. Коцюбинська О. Ю. Теорія держави і права: системний аналіз сучасного стану та перспектив розвитку [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Коцюбинська Олена Юріївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2012. - 199 арк.

 45. Кримінальний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131.

 46. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. — М., 1982.

 47. Кузьмін С. А. Теорія держави та права в питаннях і відповідях [Текст] : посібник / С. А. Кузьмін, Д. М. Карпенко. - К. : Вид. Паливода А. В., 2010. - 128 с.

 48. Малишев Б. В. Правова система (телеологічний вимір) [Текст] : монографія / Б. В. Малишев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Дакор, 2012. - 363 с.

 49. Малюська А.Л. Проблеми співробітництва України з прикордонними державами в контексті забезпечення прав національних меншин (1991 - 2010 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Малюська Анатолій Леонтійович ; Дип. акад. України. - К., 2011. - 20 с.

 50. Мапеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответствен­ность. — М., 1985.

 51. Оборотов Ю. Дослідження цінності держави як актуальний напрям сучасного правознавства // Право України. - 2010.- №1. - С.44-51.

 52. Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности. — К., 1985.

 53. Основы теории политической системы. — М., 1985.

 54. Порівняльне правознавство [Текст] : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [С. П. Погребняк та ін.] ; за заг. ред. акад. О. В. Петришина ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2011. - 271 с. :

 55. Порівняльне правознавство [Текст] : підручник / [С. П. Погребняк та ін.] ; за заг. ред. акад. НАПрН України О. В. Петришина ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2012. - 271 с.

 56. Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання [Текст] : зб. наук. пр. і навч.-метод. матеріалів / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Укр. асоц. порівнял. правознав. ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О. В. Кресін]. - К. : Ун-т "Україна, 2011. - 287 с.

 57. Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової дійсності: генезис та напрями вдосконалення [Текст] : зб. матеріалів юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп., 15 груд. 2011 р. - К. : [б. в.], 2011. - 264 с.

 58. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності [Текст] : монографія / [Оніщенко Н. М. та ін.] ; за заг. ред. проф., Засл. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. - К. : Кондор, 2012. – 614 с.

 59. Правова система України: проблеми і тенденції розвитку [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 3 червня 2010 р. / Нац. акад. правових наук України [та ін.] ; редкол.: Ю. П. Битяк [та ін.]. - Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010. - 171 с.

 60. Правова система України: становлення і перспективи розвитку [Текст] : зб. тез наук. доп. та повідомлень за матеріалами Міжвуз. студ. наук.-практ. конф., 26 квітня 2013 р., м. Полтава / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Полтав. юрид. ін-т ; [ред. кол.: О. П. Бущан та ін.]. - Х. : Точка, 2013. - 225 с.

 61. Правові системи сучасності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юридична думка, 2012. - 490 с.

 62. Про Державний бюджет України на 2011 рік Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 7-8, ст.52.

 63. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Закон України від 1.07.2010 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 40, ст. 527

 64. Про Кабінет Міністрів України Закон України від 7.10.2010 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 9, ст.58

 65. Про судоустрій та статус суддів: Закон України вiд 07 липня 2010 р. № 2453-VI (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45 /. – ст. 529.

 66. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – ст. 1123,

 67. Рабинович П. Пріоритетна функція загальнотеоретичного праводержавознавства // Право України. - 2010.- №1. - С.25-31.

 68. Разумович Н.Н. Источники и формы права // Сов. государство и право. — 1982. – № 3.

 69. Реалізація права на сім'ю шляхом створення дитячих будинків сімейного типу [Текст] : монографія / Ю. Ю. Черновалюк. - Запоріжжя : Просвіта, 2011. - 171 с. - Бібліогр.: с. 156-171.

 70. Решетников Ф. М. Правовые системы стран мира: Справочник. — М., 1993.

 71. Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой про­гресс. — Екатеринбург, 1996.

 72. Ситар І. М. Релігійні правові системи: проблема секуляризації та ресекуляризації [Текст] : навч. посіб. / І. М. Ситар ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : ЗУКЦ, 2012. - 279 с.

 73. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст. 135.

 74. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — №21—22. — Ст. 135.

 75. Скакун О. Ф, Теория государства и права. — Харьков, 2000.

 76. Скакун О. Ф. Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Правова єдність, 2011. - 520 с.

 77. Социальное государство и защита прав человека. — М., 1994.

 78. Спасов Б. Закон и его толкование. — М., 1986.

 79. Сурнлов А, В. Теория государства и права. — К.; Одесса, 1989.

 80. Татаринцева Е. В. Правовое воспитание. – М., 1990.

 81. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / О. М. Головко [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2010. - 277 с. - Бібліогр.: с. 273-276.

 82. Теорія і практика конституціоналізації національних систем права та законодавства: український досвід [Текст] : аналіт. доп. / [Ю. С. Шемшученко та ін. ; відп. ред. Пархоменко Н. М.] ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького Нац. акад. наук України. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. - 127 с.

 83. Трембіцький А.М. Порівняльне правознавство [Текст] : навч.-метод. посіб. / Трембіцький А. М. ; [Межрегион. акад. упр. персоналом]. - Хмельницький : Мельник А. А., 2011. - 222 с.

 84. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №40—44. — Ст. 356.

 85. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. — 2004. — №40—41, 42. — Cт. 492.

 86. Шаповал В. М. Вищі органи сучасної держави: Порівняльний аналіз. — К.: Програма Л, 1995.

 87. Якушик В. М. Государство переходного типа. – К., 1991.


14. Інформаційні ресурси
1. Сайт “Бібліотека юриста” http://www.lawbook.by.ru/

2. Українська правнича фундація http://www.ulf.com.ua/

3. Центр європейського і порівняльного права http://www.ecle.gov.ua/

4. Центр розвитку українського законодавства http://www.ulde.kiev.ua/news.php

5. Національна Парламентська бібліотека України http://www.nplu.kiev.ua/

6. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/

7. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка www.library.univ.kiev.ua

8. Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія” http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib

9. Російська державна бібліотека http://www.rsl.ru/

10. Російська національна бібліотека http://www.nlr.ru:8101/

11. Наукова бібліотека Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова http://www.lib.msu.su/

12. Бібліотека Інституту Поглиблених Правничих Студій. Велика Британія http://www.ials.sas.aс.uk/library/library.htm

13. Юридична бібліотека Школи права Йелльського університету http://www.law.yale.edu/library/

14. Німецькі бібліотеки http://www.ddb.de/

15. Національна бібліотека Франції http://www.bnf.fr/

16. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

17. http://kmu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

18. http://ccu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України.

19. http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України.

20. http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kzpd -> rabot progr
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 2-го курсу
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни державне будівництво в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання адміністративних послуг для спеціальн ості 8
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни адміністративне судочинство за напрямом підготовки 030401
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни конституційна реформа в Україні для спеціальн ості 8

Скачати 499.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка