Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права Київ Мета та завдання навчальної дисципліниСкачати 441.21 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації16.03.2017
Розмір441.21 Kb.
#12190
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5

Основними методами лекційних занять є вільна інтерпретація та трансформація лектором сучасних знань вироблених як наукою теорії держави і права, науками інших загальнотеоретичних галузей державотворення, так і практикою функціонування сучасних держав світу та світових правових систем. Лекційний матеріал подається у поєднанні вербальної інтерпретації юридичних дефініцій та понять з поєднанням наочного матеріалу.

Організація семінарських занять здійснюється у таких формах як усна доповідь студентів, реферативні повідомлення, науково-дослідницькі повідомлення, дискусії тощо.

Індивідуальне навчальне заняття проводять з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.

Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану студента й можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або кількох навчальних дисциплін, а в окремих випадках — повний обсяг навчальних занять для конкретного освітнього або кваліфікаційного рівня.

Консультація — форма навчального заняття, за якої студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань, пов´язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.

Під час проведення лекційних, практичних (семінарських) занять, поряд з традиційними використовуються інноваційні форми та методи викладання навчального матеріалу, а саме: - інтерактивні лекції, обговорення, диспути, дебати, дискусії, реферативні доповіді, розгляд практичних ситуацій тощо.

Введення модульно-рейтингової системи вивчення курсу надає можливість реального поєднання процесу викладання та самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації.

Мета СРС — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність.

Завдання СРС — засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із предмета.

Самостійна підготовка до лекцій передбачає ознайомлення з основними положеннями опорного конспекту лекцій з дисципліни і рекомендованою до теми літературою. До семінарського заняття студенти самостійно готують питання та вирішують ситуаційні завдання. Самостійна робота студентів передбачає також написання рефератів, які потім заслуховуються і обговорюються в аудиторії. Самостійною роботою також є підготовка доповідей на наукові студентські конференції, а також участь в юридичних гуртках університету.

Для самостійної роботи запропоновано ті питання, які не заплановані як обов'язкові (перелік додається). Вибір цих тем базується на інтересах студентів майбутніх спеціалістів. Формою контролю за цим процесом стають теоретичні дискусії на семінарських заняттях та індивідуальні співбесіди зі студентами

Самостійна робота студентів передбачає вирішення трьох завдань: 1. Опрацювання запропонованих навчально – методичним комплексом питань до кожної окремо визначеної тематичним планом теми;

 2. Підготовка наукового повідомлення з одного із декількох запропонованих питань;

 3. Самостійне опрацювання дефініцій відповідно до конкретно визначених новітніх підручників та навчальних посібників.

Формами контролю за самостійною роботою студентів є: співбесіда, колоквіум, круглий стіл, реферат.

Співбесідою передбачається скорочена доповідь викладачеві і аналізу підібраних матеріалів по темі та надати особисті висновки.

Колоквіумом передбачається розгорнутий виступ студента з групи (курсу) за обраною ним темою.

Круглий стіл передбачає колективне обговорення групою (курсом) теми, яку призначає викладач з колективним складанням висновків.

Реферат (доповідь) передбачає написання з обраної теми скороченої роботи, до складу якої входить: обґрунтування важливості обраної теми, стислим викладом матеріалів підібраної літератури з даної теми, докладний розгляд питань, обґрунтування висновків. До реферату додається список використаної літератури. Обсяг реферату - не менше 10 рукописних сторінок.

Кращі реферати можуть бути використані студентами під час підготовки доповідей на студентські конференції.Методи контролю

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Підсумковий контроль проводиться для оцінки результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни (семестровий контроль) або відокремлених за робочим навчальним планом модулів.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю:

а) усне опитування конкретно визначених студентів;

б) заслуховування реферативних повідомлень студентів та персональна оцінка рівня знань;

в) заслуховування науково – дослідницьких повідомлень та персональна оцінка рівня знань доповідача;

г) проведення письмових контрольних робіт;

д) письмові експрес опитування.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми модульного (проміжного) контролю:


 • тестовий контроль по закінченню вивчення розділу першого та розділу другого (модулі 1,2) тематичного плану дисципліни, тестовий модульний контроль по закінченню вивчення усього курсу.

 • Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма семестрового контролю: диференційований залік, екзамен.


Розподіл балів, які отримують студенти
Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за шкалою Університету (0-100, з урахуванням необов’язкових завдань – 120 балів), національною шкалою та шкалою ECTS.
Схема нарахування балів з дисципліни

Види та зміст обов’язкових завдань

Максимальна оцінка

Примітки

Індивідуальні виступи на семінарському занятті

20

10-15

доповнення до виступів

5
участь в дискусії

5
експрес опитування

5
тестування (з набору суджень вибрати вірні)

5
Доповідь з актуального питання

10
реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками)

5
підсумкова контрольна робота

15
екзамен

30
Разом

100
Максимальний бал за виконання необов’язкових завдань – 20 балів.

Умови нарахування балів

У цьому підрозділі описуються критерії нарахування балів за виконання студентами основних видів обов’язкових завдань.Індивідуальні виступи на семінарському занятті – це навчально-контрольна форма, яка передбачає демонстрацію студентом знання конкретного положення (положень) або пояснення (тлумачення) питання семінарського заняття. (на усну відповідь на семінарському занятті відводиться 3-5 хв.)

Оцінювання  усної відповіді на семінарському занятті:

«20» (оцінка в балах) – студент повно, аргументовано, свідомо відповідає на питання;

«15» (оцінка в балах) – студент в основному повно розкриває теоретичний зміст питання, допускає помилки часткового характеру;

«10» (оцінка в балах) – студент відповідає в основному правильно, але не вміє зв’язати свою відповідь з іншими знаннями з дисципліни та використати їх для розв’язання практичного завдання;

«5» (оцінка в балах) – студент відповідає  на питання частково правильно, з багатьма помилками та неточностями, при відповіді активно користується підручними матеріалами (читає з конспекту);

«0» (оцінка в балах) – студент не орієнтується в програмному матеріалі, не виконує практичного завдання, проте може дати часткову відповідь на окремі питання теоретичного характеру.

Участь у дискусії – публічне обговорення суперечливого питання.

Дискусія на семінарському занятті може бути запланованою, передбаченою, або ж виникнути стихійно. Запланована дискусія готується всіма її учасниками – і викладачем, і студентами,  методично вимагає  чіткого визначення теми дискусії, її активних учасників, очікуваних висновків з питань, що дискутуються. Участь студента у дискусії може бути і спонтанною, що потребує від студента розуміння теми, особливості дискутивної форми досягнення знань, уміння логічно викласти свою думку і толерантно її аргументувати.

Відповідно, ці якості (або їх відсутність) оцінюються викладачем:

«5» – активна участь у дискусії аргументованого характеру, що демонструє високий рівень знань студента з дисципліни;

«3» (оцінка в балах) – участь студента у запланованій дискусії з аргументованим формулюванням власної позиції, яке демонструє обізнаність в темі навчальної дисципліни, що розглядається;

«1» (оцінка в балах) – участь у дискусії, що не підкріплюється аргументами теоретичного характеру, а базується на практичному досвіді студента у конкретній сфері;Експрес-опитування – спосіб діагностики знань студентів, що дає можливість швидкого контролю знань. Використовується на семінарському занятті як допоміжна форма.

Експрес-опитування включає в себе, як правило, 10 конкретних положень за темою семінарського заняття, на кожне з яких студент має дати одну відповідь. Форма відповіді «+» – («ТАК») – коли положення студент вважає правильним, «-» («НІ») – коли положення хибне.

Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала.

Доповідь з актуального питання – це усне повідомлення з питання, що передбачене планом семінарського заняття, або завдання для індивідуальної самостійної роботи студента, або проблемними питаннями фінансового права (відводиться 3-5 хв.).

При оцінюванні доповіді з актуального питання окрім критеріїв, що застосовуються до оцінки доповіді, береться до уваги:

логічність викладу матеріалу,

уміння зацікавити колег-студентів,

уміння утримувати увагу слухачів.

Оцінювання:

«5» (оцінка в балах) – тема розкрита повністю;

«3» (оцінка в балах) – тема розкрита частково;

«1» (оцінка в балах) – тема розкрита поверхнево.

Тест – коротке стандартне завдання, метод випробування, що застосовується у різних галузях науки для одержання кількісних характеристик певних явищ, у нашому випадку – знань.

Тестова форма контролю рівня підготовки студента до теми семінарського заняття виконує не тільки контрольну, але й навчальну функцію.

Питання тесту є розгорнутими, тобто можуть передбачити не одну правильну відповідь. Тест до семінарського заняття, як правило, включає 10 питань, до яких пропонуються «закриті» відповіді.

Тривалість – не більше 10 хв.

Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала.

Реферат – доповідь на задану тему, зроблена на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, літератури по темі).

Реферат виконується на одну з проблемних тем. Повинен містити титульний аркуш, план, вступ, основну частину, висновки та список використаних джерел (не менше 10 найменувань теоретичних джерел).

Оцінювання  реферату:

«5» (оцінка в балах) – тема розкрита повно, рівень опрацювання теоретичних та нормативних джерел – високий, висновки самостійні та обґрунтовані, робота оформлена з додержанням встановлених вимог;

«4» (оцінка в балах) – тема розкрита повно, рівень опрацювання теоретичних та нормативних джерел – високий, висновки самостійні та обґрунтовані, робота в основному оформлена з додержанням встановлених вимог, проте є деякі недоліки;

«3» (оцінка в балах) – тема розкрита, рівень опрацювання теоретичних та нормативних джерел – достатній, присутні висновки, робота в основному оформлена з додержанням встановлених вимог, проте є деякі недоліки;

«2» (оцінка в балах) – тема розкрита поверхнево, рівень опрацювання теоретичних та нормативних джерел – недостатній, присутні висновки, що не завжди мають ознаки самостійності, робота в основному оформлена з додержанням встановлених вимог, проте є деякі недоліки;«1» (оцінка в балах) – тема розкрита частково, рівень опрацювання теоретичних та нормативних джерел – низький, виклад роботи є копіюванням теоретичних положень підручників, відсутні висновки, робота в основному оформлена з додержанням встановлених вимог, проте є деякі недоліки.

Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за накопичувальною шкалою Університету

Оцінка за чотирибальною національною шкалою

90 та вище

відмінно

70–89

добре

50–69

задовільно

1–49

незадовільно

Методичне забезпечення

 1. комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни

 2. методичні вказівки, інші нормативні та допоміжні методичні матеріали з дисципліни)

Рекомендована література

Базова

 1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник/ О. Ф. Скакун. - 4-те вид. перероб. та доп.. - К.: Алерта; К.: Правова єдність, 2013. - 524 с.

 2. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / В. О. Качур ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : КОМПРИНТ, 2014. - 327 с.

 3. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. у визначеннях і табл. / Т. Г. Каткова. - Харків : Право, 2014. - 94, [1] с.

 4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): підручник/ О. Ф. Скакун. - Вид. 2-ге, перероб. і доп.. - Х.: Еспада, 2013. - 752 с.

 5. Теорія держави і права: навчальний посібник/ С. К. Бостан [та ін.]. - К.: Видавничий центр "Академія", 2013. - 348 с.. - (АЛЬМА-МАТЕР).

 6. Мала енциклопедія теорії держави і права/ За ред. Ю. Л. Бошицького. - К.: Кондор-Видавництво, 2012. - 368 с.

 7. Процюк І.В. Поділ державної влади в умовах різних форм державного правління: монографія/ І. В. Процюк. - Х.: Право, 2012. - 584 с.

 8. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник/ О. Ф. Скакун. - 3-ге вид. перероб. та доп.. - К.: Алерта; К.: Правова єдність, 2012. - 524 с

 9. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник/ О. Ф. Скакун; Харківський національний університет внутрішніх справ. - 2-ге вид.. - К.: Правова єдність, 2011. - 520 с.

 10. Футей Б. Становлення правової держави: Україна 1991-2001 рр./ Б. Футей. - 3-тє вид. перероб. і допов.. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 456 с.

 11. Теорія держави і права. Державний іспит: Навчальний посібник/ Ю.М. Оборотов, Н.М. Крестовська, А.Ф. Крижанівський, Л.Г. Матвєєва. - Х.: Одіссей, 2010. - 256 с.

 12. Пендюра М.М. Теорія держави і права: посібник для підготовки до іспитів/ М. М. Пендюра. - вид. 2-ге. - К.: Текст, 2009. - 208 с.. - (Студент XXI століття)

 13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : Підручник / О.Ф. Скакун. - Харьков: Консум, 2006. – 656 с. - Пер. з рос.

 14. Теорія держави і права: Навчальний посібник / За ред. В.В. Копєйчикова, С.Л. Лисенкова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 368с.

 15. С. Л. Лисенкова Теорія держави і права: підручник / За ред. С. Л. Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

 16. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 688с.

 17. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / О. Ф. Скакун. – Правова єдність, 2009. - 520 с.

 18. Ведєрніков Ю.А. Теорія держави і права: Навчальний посібник / Ю.А. Ведерніков, А.В. Папірна. – К.: Знання, 2008. - 333 с.

 19. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник – К.: Правова єдність, 2011. – 520 с.

 20. Котюк В. О. Основи держави і права: навчальний посібник – К. – Атіка, 2001. – 432 с.

 21. Сухонос В. В. Теорія держави і права: навчальний посібник – Суми: Університетська книга, 2005. – 536 с.

 22. Скірський І. В. Теорія держави і права: навчальний посібник / І. В. Скірський. – Вінниця: Знання, 2005. – 327 с.

Допоміжна

 1. Актуальні проблеми теорії держави і права: Навчально-методичний комплекс дисциплін / О.Б.Шабашкевич. - К. : ІЕУГП, 2000. - 25с.

 2. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения / С.С. Алексеев. - М.: НОРМА, 2002. - 608с.

 3. Алексеев С.С. Государство и право: Начальный курс / С.С. Алексеев. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М.: Юрид.лит., 1994. - 192с.

 4. Антологія української юридичної думки: В 10 т. - К.: ВД "Юридична книга". – 2002 Т. 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права.

 5. Теорія держави і права у схемах і визначеннях: Навч. посіб. / О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка. - К.: МАУП, 2004. - 144 с.

 6. Ведєрніков Ю.А. Теорія держави та права: Навчальний посібник / Ю.А. Ведєрніков, В.С. Грекул. - 4-е вид., доп. і перероб. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 224с.

 7. Гаврилов О.А. Стратегия правотворчества и социальное прогнозирование: Монография / О.А. Гаврилов. - [б. м.], 1993. - 127с.

 8. Гусарєв С.Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти: Монографія / С. Д. Гусарєв. - К. : Знання, 2005. - 375с.

 9. Дворкін Р. Серйозний погляд на права / Р. Дворкін. - К.: Основи, 2000. - 519с. - Пер. с англ.

 10. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 40. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. - 752с.

 11. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 50. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. - 732с.

 12. Крестовська Н.М., Матвеева Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. Видання друге. — X.: ТОВ «Одіссей», 2008.— 432 с.

 13. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права: Підручник / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. - К.: Кондор, 2006. - 477с.

 14. Кельман М.С. Теорія держави і права (схеми, таблиці, поняття): Навчальний посібник / М.С. Кельман, О.Г. Мурашин, Н.В. Сухицька. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 148с.

 15. Колодій А.М. Принципи права України: Монографія / А.М. Колодій. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 208с.

 16. Котюк В.О. Основи держави і права : Навчальний посібник / В.О. Котюк. - К.: Атіка, 2001. - 432с.

 17. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій / В.О. Котюк. - К. : Вентурі, 1996. - 208с.

 18. Лившиц Р.З. Теория права: Учебник / Р.З. Лившиц. - М.: БЕК, 1994. - 224с.

 19. Лисенков С.Л. Основи держави і права у запитаннях та відповідях: Навч. посібник / С.Л. Лисенков. - К.: Ред. журн. "Сигнал", 1997. - 80с.

 20. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник / М.Н. Марченко. - М.: Юрид. лит., 1996. - 432с.

 21. Марчук В.М. Нариси з історії права: Навчальний посібник / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва. - К.: Істина, 2004. - 304с.

 22. Марчук В.М. Основні поняття та категорії права: Навчальний посібник / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва. - К.: Істина, 2001. - 144с. - Библиогр.: С.131-132.

 23. Матюхин А.А. Государство в сфере права: институционный подход: Монография / А.А. Матюхин. - Алматы: ВШП "Эдилет", 2000. - 596с.

 24. Молдован В.В. Основи держави і права: Опорні конспекти / В.В. Молдован. - К.: Юмана, 1997. - 240с.

 25. Нікітін А.В. Теорія держави та права: Навчальний посібник. Частина 1 / А.В. Нікітін. - К.: Университет "Україна", 2004. - 158с.

 26. Нікітін А.В. Теорія держави та права: Навчальний посібник. Частина 2 / А.В. Нікітін. - К.: Университет "Україна", 2005. - 265с.

 27. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 2000. - 552с.

 28. Нечитайленко А.А. Основы теории права: Учебное пособие / А.А. Нечитайленко. - Харьков: Консум, 1998. - 176с.

 29. Общая теория государства и права: Академический курс в 2-х томах / Под ред. М.Н.Марченко. - М.: Зерцало. – 1998. - Т.1: Теория государства. - 1998. - 416с.

 30. Общая теория государства и права: Академический курс в 2-х томах / Под ред. М.Н.Марченко. - М.: Зерцало. – 1998. - Т.2: Теория права. - 1998. - 640с.

 31. Общая теория государства и права: Академический курс в 2-х томах / Под ред. М.Н.Марченко. - М.: Зерцало. – 1998. - Т.3. - 2001. - 528с.

 32. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред.В.В.Лазарева. - М.: Юристъ, 1994. - 360с.

 33. Олійник А.Ю. Теорія держави і права України: Навчальний посібник / А.Ю. Олійник, С.Д. Гусарєв, О.Л. Слюсаренко. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 176с. - Библиогр.: С.163

 34. Основи держави і права: Навчальний посібник / За ред. А.М.Колодія; А.Ю.Олійника. - К.: Либідь, 1997. - 208с.

 35. Основи держави і права: Навчальний посібник у запитаннях і відповідях для вступників / За ред.С.Д.Гусарєва. - К.: Юрінформ, 1995. - 168с.

 36. Основы государства и права в схемах и таблицах: Практическое руководство. - М.: Белые альвы, 1996.

 37. Политические проблемы теории государства / Под ред.Н.К.Воеводенка. - М.: Институт государства и права РАН, 1993. - 96с.

 38. Правова держава: Щорічник наукових праці. Вип. 16. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. - 672с.

 39. Правова держава: Щорічник наукових праць. Вип. 14. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - 636с.

 40. Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції: монографія/ за ред. Ю.П. Битяка, О.Г. Данильяна. - Х.: Право, 2010. - 384 с.

 41. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навчальний посібник / П.М. Рабінович. - 5-те,зі змінами. - К. : Атіка, 2001. - 176с.

 42. Рябов С.Г. Основи теорії політики: Навчальний посібник / С.Г. Рябов, М.В. Томенко. - К.: Тандем, 1996. - 192с. - (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

 43. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави: Підручник для гуманітарних факультетів / С.Г. Рябов. - К.: Тандем, 1996. - 240с. - (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

 44. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник / О.Ф. Скакун. - Харків: Консум, 2000. - 704с.

 45. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник / В.В. Сухонос. - Суми: Університетська книга, 2005. - 536с.

 46. Теорія держави і права: Підручник / За ред. С.Л. Лисенкова. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 448с.

 47. Теорія держави і права: Навчальний посібник / Упоряд. Л.М. Шестопалова. - К.: Прецедент, 2004. - 224с. - (Юридична бібліотека).

 48. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова. - М.: Юристъ, 1997. - 672с.

 49. Теория государства и права: Учебное пособие / Ответс.ред.А.Б.Венгеров. - М.: Юристъ, 1994. - 72с.

 50. Теория права: новые идеи: Выпуск третий. - М.: Институт государства и права РАН, 1993. - 79с.

 51. Тлумачний словник з теорії держави та права / Авт.-упоряд. К.Г. Волинка. - К.: Магістр - XXI сторіччя, 2006. - 111с.

 52. Трофимова З.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник / З.В. Трофимова. - Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. - 176с.

 53. Ющик О.І. Правова реформа: загальне поняття,проблеми здійснення в Україні: Монографія / О.І. Ющик. - К.: АТ "Книга", 1997. - 19с.

 54. Каталог: media -> library -> category -> knmzd -> rpnd
  rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій підприємства»
  rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками
  rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «культурологія»
  rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми економічної психології спеціальність 03010201 «Психологія»
  rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни 8-н міжнародний менеджмент напрям підготовки або спеціальність 8
  rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни екзистенціальна психологія та психотерапія Спеціальність 03010201 «Психологія»
  rpnd -> Психології робоча програма навчальної дисципліни вікова психологія європейська кредитно-трансферна система  Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік Мета та завдання навчальної дисципліни
  rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни "економічна теорія" напрям підготовки 030503 Міжнародна економіка

  Скачати 441.21 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка