Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права Київ Мета та завдання навчальної дисципліниСкачати 441.21 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації16.03.2017
Розмір441.21 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5

Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун ; Харківський національний університет внутрішніх справ. - 2-ге вид. - К. : Правова єдність, 2011. - 520 с.

 • Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. - 3-ге вид. перероб. та доп. - К. : Алерта ; К. : Правова єдність, 2012. - 524 с.

 • Теорія держави і права / Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. зал. – Тернопіль, ТзОВ “Терно-граф” 2011. – 208 с.

 • Теорія держави та права: підручник/ ; за заг. ред. Є.О. Гіди. – К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. – 576 с.

 • Кравчук М.В. (авт.-упоряд.) Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти): Навч. Посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., змін. і доп. – Тернопіль, 2011. – 344 с.

 • Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / О. М. Головко [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2010. - 277 с.

 • Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. - 242 с. -

 • Теорія держави і права в схемах та визначеннях [Текст] : навч. посіб. / К. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. - Донецьк : Донбас, 2011. - 340 с

 • Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підготов. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - Х. : Право, 2012. - 190 с.

 • Теорія держави і права (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Сидоренко. - Вид. 2-ге, переробл. і допов. - К. : Ун-т "Україна", 2013. - 197, [1] с.

 • Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / В. М. Марчук, О. В. Корольков ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 415 с.

 • Теорія держави і права [Текст] : практикум / О. М. Гришко, В. І. Риндюк, Ю. М. Рижук ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 308 с.

 • Теорія держави і права [Текст] : підручник / [Петришин О. В. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. В. Петришина ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2014. - 366 с.

 • Теорія держави і права [Текст] : курс лекцій / Ю. О. Тополь ; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2014. - 403 с.

 • Теорія держави і права [Текст] : підручник : практикум : тести / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 583 с.

 • Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підгот. до держ. іспитів / [Д. В. Лук'янов та ін.] ; за заг. ред. О. В. Петришина. - 4-те вид., допов. і змін. - Харків : Право, 2015. - 201 с.

 • Теорія держави і права: курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / Віхров О. П., Віхрова І. О. ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : Десна Поліграф, 2015. - 303 с/

 • Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави [Текст] : матеріали Міжнар. щоріч. наук. конф. молодих вчен., аспірантів і студ., присвяч. пам'яті видат. вчен.-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова, 17-18 листоп. 2012 р. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." [та ін.] ; [ред. та уклад.: Горобець К. В. та ін.]. - О. : Фенікс, 2012. - 292 с.
 • 15. Інформаційні ресурси

  (електронні джерела вільного доступу з адресами (режимами доступу)


  1. Історія держави і права [Электронный ресурс] : навчальний посібник / Дахно І.І. - Электрон. текстовые дан. - К. : Центр навчальної літератури, 2011. - эл. опт. диск (CD-ROM). - (Електронні видання). - ISBN 966-364-234-3 : Б. Ц

   1. Історія держави і права [Электронный ресурс] : навчальний посібник / Дахно І.І. - Электрон. текстовые дан. - К. : Центр навчальної літератури, 2011. - эл. опт. диск (CD-ROM). - (Електронні видання). - ISBN 966-364-234-3 : Б. Ц

   2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2004. — 656 с. — Режим доступу: http://expertprava.ucoz.ru/load/teorija_derzhavi_ta_prava/elektronni_pidruchniki/teorija_derzhavi_i_prava_skakun_of/16-1-0-60

   3. Шевчук Денис : Теория государства и права: конспект лекций— Режим доступу: http://www.e-reading-lib.org/book.php?book=103871

   4. http://zakon.rada.gov.ua – Законодавство України

   5. http://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво Президента України

   6. http://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал (Кабінет Міністрів України)

   7. http://mvs.gov.ua – Міністерство внутрішніх справ

   8. http://www.minjust.gov.ua – Міністерство юстиції України

   9. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

   10. http://www.rada.kiev.ua – Бібліотека Верховної Ради України

   11. http://www.scilib.univ.kiev.ua – бібліотека Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

   12. http://www.ukma.kiev.uа – наукова бібліотека Національного університету Києво-Могилянська академія

   13. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm – Форум права (електронне наукове фахове видання)

   14. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека

   15. http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека

   16. http://law.edu.ru – Юридическая Россия (образовательный правовой портал)

   17. http://ru.wikipedia.org – Википедия (свободная энциклопедия)

   18. http://www.lawbook.by.ru – Библиотека юриста


  Каталог: media -> library -> category -> knmzd -> rpnd
  rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій підприємства»
  rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками
  rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «культурологія»
  rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми економічної психології спеціальність 03010201 «Психологія»
  rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни 8-н міжнародний менеджмент напрям підготовки або спеціальність 8
  rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни екзистенціальна психологія та психотерапія Спеціальність 03010201 «Психологія»
  rpnd -> Психології робоча програма навчальної дисципліни вікова психологія європейська кредитно-трансферна система  Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік Мета та завдання навчальної дисципліни
  rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни "економічна теорія" напрям підготовки 030503 Міжнародна економіка


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5


  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка